Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 67-1672

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ

ĮSTATYMAS

 

1997 m. liepos 3 d. Nr. VIII-397
Vilnius

 


 

 

1 straipsnis. Atmintinos dienos

Nustatyti šias atmintinas dienas:

1) sausio 1-oji - Lietuvos vėliavos diena;

2) sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena;

3) kovo 4-oji - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;

4) kovo 20-oji - Žemės diena;

5) gegužės 1-oji - Tarptautinė darbininkų diena;

6) gegužės 7-oji - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena;

7) gegužės trečiasis sekmadienis - Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena;

8) birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena;

9) birželio pirmasis sekmadienis - Tėvo diena;

10) birželio 14-oji - Gedulo ir vilties diena;

11) birželio 15-oji - Okupacijos ir genocido diena;

12) birželio 23-ioji - Birželio sukilimo diena;

13) birželio 24-oji - Rasos (Joninių) diena;

14) liepos 15-oji - Žalgirio mūšio diena;

15) liepos paskutinysis sekmadienis - Jūros diena;

16) rugpjūčio 23-ioji - Juodojo kaspino diena;

17) rugsėjo 1-oji - Laisvės diena;

18) rugsėjo 8-oji - Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena;

19) rugsėjo 22-oji - Baltų vienybės diena;

20) rugsėjo 23-ioji - Lietuvos žydų genocido diena;

21) spalio 5-oji - Tarptautinė mokytojų diena;

22) spalio 25-oji - Konstitucijos diena;

23) lapkričio 2-oji - Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena;

24) lapkričio 23-ioji - Lietuvos karių diena;

25) lapkričio 30-oji - Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena;

26) gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-815, 98.06.25, Žin., 1998, Nr.61-1733 (98.07.08)

Nr. VIII-1680, 00.05.16, Žin., 2000, Nr.42-1197 (00.05.24)

Nr. VIII-1763, 00.06.27, Žin., 2000, Nr.57-1679 (00.07.14)

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 


 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

__________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-815, 98.06.25, Žin., 1998, Nr.61-1733 (98.07.08)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1680, 00.05.16, Žin., 2000, Nr.42-1197 (00.05.24)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1763, 00.06.27, Žin., 2000, Nr.57-1679 (00.07.14)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2000.08.01)