Suvestinė redakcija nuo 2022-05-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 9-255, i. k. 1032230ISAK00A1-213

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-10:

Nr. A1-352, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11639

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-213

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1002 „Dėl Pavyzdinio ministerijų darbo reglamento patvirtinimo“ 2 punktu,

tvirtinu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-213

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr.A1-352

redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) darbo tvarką.

2. Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, Reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Ministerija savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms, išsamumo principais.

4. Seime, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose ministerijai atstovauja socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – ministras) arba pagal kompetenciją jo pavedimu viceministras, ministerijos kancleris (toliau kartu – ministerijos vadovybė) ar kitas ministerijos valstybės tarnautojas.

5. Organizuojant ir vykdant ministerijos veiklą, remiamasi komandiniu darbu, profesionalumu, kūrybiškumu, empatija, atsakomybe ir pozityvumu.

Ministerijos vadovybė ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) tarpusavyje bendradarbiauja. Ministerijos vadovybė aiškiai išdėsto savo veiklos prioritetus ir kokybės reikalavimus, o ministerijos administracijos padalinių (toliau – ministerijos padaliniai) vadovai bei vyriausieji patarėjai, siekdami išspręsti kilusius klausimus dėl ministerijos vadovybės veiklos prioritetų, kokybės reikalavimų bei gerinti ministerijos darbo kokybę, turi konsultuotis su ministerijos vadovybe, kitais ministerijos padaliniais ir darbuotojais pagal kompetenciją.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI MINISTERIJOS STRUKTŪROS IR DARBO

KLAUSIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MINISTRAS, MINISTRO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI, VISUOMENINIAI KONSULTANTAI

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. A1-421, 2018-08-08, paskelbta TAR 2018-08-09, i. k. 2018-12970

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

6. Ministerijai vadovauja ministras, kuris atsakingas už jam pavestas valdymo sritis ir tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos, kasmetinių Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą. Ministras koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą. Taip pat ministras koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui ir jeigu įstatymai nenustato kitaip.

7. Ministras yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

8. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

9. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjai (toliau kartu – politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai) – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir nustatyti prioritetus, priimti ir įgyvendinti sprendimus. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Viceministrai nustatytose veiklos srityse atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje numatytas ir kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-545, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15033

 

10. Neteko galios nuo 2020-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-545, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15033

 

11. Jeigu vieno iš viceministrų laikinai nėra, šio viceministro funkcijas ministras paveda atlikti kitam viceministrui.

12. Ministras savo įgaliojimų vykdymo laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MINISTRO ĮSAKYMAI

 

13. Ministras, atlikdamas Vyriausybės įstatyme, kituose įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas funkcijas, leidžia ir pasirašo įsakymus. Nesant ministro, įsakymus pasirašo ministrą pavaduojantis kitas Vyriausybės narys. Prireikus ministras kartu su kitais ministrais gali priimti bendrus įsakymus.

14. Ministro įsakymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau –Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos), ir Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V‑117„Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimus.

15. Ministras priima ir pasirašo įsakymus dėl:

15.1. jam pavestų valdymo sričių strateginių veiklos planų, ministerijos metinių veiklos planų, jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų strateginių veiklos planų, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų, taip pat šių biudžetinių įstaigų vadovams pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų patvirtinimo, jeigu jis nepaveda biudžetinių įstaigų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų;

15.2. ministerijos administracijos struktūros, darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo;

15.3. ministerijos padalinių nuostatų, darbuotojų ir įstaigų prie ministerijos vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo, Vyriausybės pavedimu – įstaigų prie ministerijos nuostatų ir jų administracijos struktūros patvirtinimo;

15.4. ministerijos darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo ministerijos darbuotojams, pašalpų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ministerijos darbuotojams, jų skatinimo, jeigu jis to nepaveda daryti ministerijos kancleriui;

15.5. įstaigų prie ministerijos vadovų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų jiems suteikimo, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų ir pašalpų skyrimo, jeigu jis to nepaveda daryti ministerijos kancleriui ir jei įstatymai nenustato kitaip;

15.6. jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovų, Vyriausybės pavedimu – Vyriausybės įstaigų, kurių veikla yra susijusi su keliems ministrams pavestomis valdymo sritimis, vadovų ir Vyriausybės priimamų kitų šių įstaigų pareigūnų atostogų suteikimo, siuntimo į tarnybines komandiruotes ir pašalpų skyrimo;

15.7. ministerijos kolegijos, komisijų, darbo grupių sudarymo;

15.8. viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sričių nustatymo;

15.9. kitais įstatymais ir Vyriausybės nutarimais pavestų funkcijų atlikimo.

16. Ministro įsakymus registruoja už asmenų priėmimą ir dokumentų valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys. Pasirašyti ministro įsakymai registruojami atitinkamuose dokumentų registruose jų pasirašymo dieną. Ministro įsakymui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos. Jeigu priimamas bendras kelių ministrų įsakymas, jis registruojamas po to, kai įsakymą pasirašo visi ministrai, paskutinio ministro pasirašymo dienos data. Ministrų pasirašytą įsakymą įformina ta ministerija, kurios ministras inicijavo jo rengimą. Jei įsakymo rengimą inicijuoja ministras, už asmenų priėmimą ir dokumentų valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys suderina su kitų ministerijų, kurių ministrai pasirašė bendrą įsakymą, ministerijos padaliniais, atliekančiais dokumentų valdymo funkcijas, įsakymo registravimo datą bei numerį ir jį registruoja. Su kita ministerija įsakymo registravimo numerį gali suderinti ir įsakymo projekto rengėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

17. Pasiūlymus dėl ministro įsakymų projektų rengimo ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui gali pateikti įstaigų prie ministerijos ir ministerijos padalinių vadovai, politinio pasitikėjimo ministro patarėjai, vyriausieji patarėjai.

18. Ministro įsakymų projektų ministerijos veiklos klausimais rengimą organizuoja viceministrai ir ministerijos kancleris.

19. Pasirašyti ir užregistruoti ministro įsakymai (jų kopijos, išrašai) nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikiami ar išsiunčiami juos vykdyti (ar su jų turiniu susipažinti) turinčioms įstaigoms, institucijoms ir (ar) konkretiems ministerijos darbuotojams.

20. Ministrui teikiamo pasirašyti įsakymo projekto derinimo procesą nustato Reglamentas, kiti ministro įsakymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00401

 

21. Norminiai ministro įsakymai oficialiai skelbiami ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MINISTERIJOS ADMINISTRACIJA

 

22. Ministerija turi savo administraciją. Ministerijos administracijai vadovauja ministerijos kancleris. Ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatymo 311 straipsnyje nustatytas, taip pat ir kitas įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas bei ministro pavestas funkcijas. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba dalį jų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos padalinių vadovų. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, ministro paskirtas padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius.

23. Ministerijos padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi ministro patvirtintais savo nuostatais, ministerijos padalinių vadovai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir kiti ministerijos darbuotojai – pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MINISTERIJOS KOLEGIJA

 

24. Ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos bei kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovai.

25. Kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

26. Kolegijos posėdžių darbotvarkės sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, sprendimai priimami ir įforminami kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

27. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja ministerijos kancleris. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje.

Einamųjų metų veiklą ministerijos padaliniai planuoja vadovaudamiesi metiniais veiklos (veiksmų) planais, kurie turi užtikrinti ministerijos strateginio veiklos plano nuostatų įgyvendinimą. Ministerijos padaliniai, rengdami metinius veiklos (veiksmų) planus, gali savo veikloje naudoti alternatyvias plano rengimo formas.

Ministerijos metines veiklos ataskaitas Vyriausybės nustatyta tvarka Vyriausybei teikia ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00401

 

28. Einamieji ministerijos veiklos klausimai gali būti aptariami ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio  pasitarimuose, kuriuose gali dalyvauti ir kiti jų pakviesti asmenys.

Ministerijos vadovybės susitikimus su ministerijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovais prireikus organizuoja už asmenų priėmimą ir dokumentų valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys.

Viceministrai, ministerijos kancleris, kiti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, vyriausieji patarėjai, ministerijos padalinių vadovai gali organizuoti ministerijos padalinių vadovų ir kitų darbuotojų pasitarimus jiems pavestų užduočių vykdymo klausimais.

Ministro įsakymu iš ministerijos darbuotojų gali būti sudaromos komisijos, darbo grupės, organizuojamas projektinis darbas, užduotims (pavedimams) atlikti paskiriant projekto vadovą ir projekte dirbančius darbuotojus (toliau – projekto dalyviai). Komisijos, darbo grupės, projekto vadovas organizuoja atitinkamai komisijos, darbo grupės darbą ar darbą projekte ir atsako už galutinį rezultatą; komisijos, darbo grupės nariai ir projekto dalyviai atsako už kokybišką jiems pavestų užduočių įvykdymą laiku.

Komisijų, darbo grupių ir projektų vadovai, siekdami įvykdyti paskirtą užduotį (pavedimą) ir pasiekti reikiamą rezultatą, turi teisę gauti iš ministerijos padalinių ir darbuotojų reikalingą informaciją ir dokumentus, atitinkamai skirti užduotis: komisijų vadovai – vadovaujamų komisijų nariams ir sekretoriams, darbo grupių vadovai – vadovaujamų darbo grupių nariams ir sekretoriams, projektų vadovai – projektų dalyviams. Projektų vadovais paprastai skiriami vyriausieji patarėjai, projekto dalyvių įtraukimas į projektą suderinamas su jų tiesioginiais vadovais. Projekto vykdymą prižiūri ministras arba už projektą atsakingas viceministras ar ministerijos kancleris.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-545, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15033

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

29. Ministerijos pozicijos tarptautinių organizacijų komitetuose ir Europos Sąjungos institucijose rengiamos, derinamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose tvarkos aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“, ir ministro įsakymuose nurodyta tvarka, prieš teikiant ministerijoje pozicijos derinamos su ministru ir (ar) viceministru pagal jo veiklos sritį ir Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupe.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS

 

30. Ministras pasirašo įsakymus, dokumentus, siunčiamus Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Seimo komitetų ir pakomitečių pirmininkams, Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkui ir Konstitucinio Teismo teisėjams, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui, generaliniam prokurorui, taip pat atsakymus į rašytinius Seimo narių klausimus ir paklausimus, teikimus, kuriais Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas, kitus įstatymais ir Vyriausybės nutarimais jam priskirtus pasirašyti dokumentus. Nesant ministro, šiuos dokumentus pasirašo jį pavaduojantis kitas Vyriausybės narys. Nesant ministro, jo rašytiniu pavedimu šiuos dokumentus gali pasirašyti ir viceministras arba ministerijos kancleris, apie tai vėliau informuodamas ministrą. Įstatymų nustatyta tvarka ministras pasirašo tarptautines sutartis ir susitarimus, taip pat dokumentus, siunčiamus tarptautinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijų vadovams, Lietuvos ir užsienio valstybių ambasadų bei nuolatinių atstovybių vadovams. Ministras taip pat pasirašo susitarimus su ministerijos darbuotojų profesine sąjunga, bendradarbiavimo susitarimus (sutartis) ir memorandumus.

31. Prieš ministrui pasirašant (derinant) dokumentus, jų projektus dokumentų valdymo sistemoje (arba jų antruosius egzempliorius) derina viceministras pagal nustatytą veiklos sritį ir (arba) ministerijos kancleris pagal nustatytą administravimo sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00401

 

32. Viceministrai pagal nustatytas veiklos sritis pasirašo raštus, siunčiamus Respublikos Prezidento patarėjams, Seimo narių padėjėjams, Ministro Pirmininko vyriausiajam patarėjui ir ministerijoms, kai atsakoma į kitų ministerijų viceministrų pasirašytus raštus, atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, kitų valstybės institucijų ar įstaigų persiųstus ministerijai pagal kompetenciją dokumentus, kitus teisės aktais nustatytus jiems pasirašyti dokumentus, taip pat dokumentus, siunčiamus tarptautinėms, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijoms. Prireikus šiuos dokumentus gali pasirašyti ministerijos kancleris.

33. Ministerijos kancleris pagal nustatytą administravimo sritį pasirašo potvarkius, raštus, siunčiamus Respublikos Prezidento priimamajam, Seimo priimamajam, Ministro Pirmininko kancleriui, Seimo kontrolieriams, valstybės kontrolieriaus pavaduotojui, ministerijoms, kai atsakoma į kitų ministerijų kanclerių pasirašytus raštus, sutartis (išskyrus ministro pasirašomas sutartis ir susitarimus, taip pat sutartis, kurias pasirašo kitas ministerijos darbuotojas, paskirtas ministro įsakymu), finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, kitus teisės aktais jam pasirašyti priskirtus dokumentus. Prireikus šiuos dokumentus, išskyrus potvarkius, sutartis, finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, gali pasirašyti viceministrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-646, 2021-09-06, paskelbta TAR 2021-09-06, i. k. 2021-18836

 

34. Prieš ministrui, viceministrui ar ministerijos kancleriui pasirašant (derinant) dokumentus, jų projektus (arba jų antruosius egzempliorius) dokumentų valdymo sistemoje derina tiesioginis dokumento rengėjas, jo tiesioginis vadovas (išskyrus atvejus, kai jis yra dokumentą pasirašantis asmuo), ministerijos padalinio (-ių), su kurio (-ių) veiklos sritimi (-imis) glaudžiai susijęs dokumento projektas, vadovas (-ai), dokumento projektą vertinęs ministerijos darbuotojas pagal veiklos sritį, ar (ir) darbo grupių, komisijų, projektų vadovai pagal jiems pavestas užduotis, ar (ir) stilistas, ar (ir) ministro patarėjas pagal ministro nustatytą kompetencijos sritį, ar (ir) įstaigos prie ministerijos vadovas. Derindamas dokumentą, kiekvienas ministerijos darbuotojas atsako už dokumento teisingumą ir kokybę pagal jo ar (ir) jo vadovaujamo padalinio veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-545, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15033

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

Nr. A1-180, 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04599

Nr. A1-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00401

 

35. Ministerijos padalinių vadovai, ministro patarėjai ir vyriausieji patarėjai pagal kompetenciją turi teisę pasirašyti: informacinio pobūdžio raštus juridiniams ir fiziniams asmenims; raštus tarnybinės pagalbos klausimais; raštus, kuriais ministerijoje gauti dokumentai pagal kompetenciją persiunčiami kitoms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms; raštus, kuriais juridiniams ar fiziniams asmenims pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą; atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, išskyrus tuos atsakymus, kuriuos pagal kompetenciją pasirašo viceministrai ar ministerijos kancleris; atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus ar skundus, kai ministerijos nuomonė prašyme ar skunde nagrinėjamu klausimu jau buvo pateikta anksčiau ir ji nepasikeitė; atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus pateikti ministerijos turimą informaciją ar dokumentus; atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, kurių rezoliucijose nurodyta, kad atsakymą pasirašo ministerijos administracijos padalinio vadovas, ministro patarėjas ar vyriausiasis patarėjas; kitus teisės aktais jiems pasirašyti nustatytus dokumentus; taip pat, ministrui pritarus, dokumentus, siunčiamus tarptautinėms, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

351. Už personalo patikimumą atsakingi asmenys pagal kompetenciją turi teisę pasirašyti: raštus, susijusius su personalo patikimumo užtikrinimu, kitus informacinio pobūdžio raštus juridiniams ir fiziniams asmenims, išvadas dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo, išvadas dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ar panaikinimo.

Papildyta punktu:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

36. Dokumentų rengimo, derinimo ir pasirašymo tvarką ministerijoje nustato Reglamentas, kiti ministro įsakymai. Prireikus ministras gali nustatyti kitokią dokumentų rengimo, derinimo ir pasirašymo tvarką, nei numatyta Reglamente. Ministerijoje dokumentai pasirašomi juos išspausdinus arba elektroninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00401

 

III SKYRIUS

PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS, MINISTRO PIRMININKO PAVEDIMAI

 

37. Ministras užtikrina, kad Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti. Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja viceministrai.

Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimus ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanclerio pavedimus vykdyti savo rezoliucija nurodo ministras, viceministrai ar ministerijos kancleris.

38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimai ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanclerio pavedimai, išdėstyti Vyriausybės nutarime, Ministro Pirmininko potvarkyje, Ministro Pirmininko pavedime, įformintame Ministro Pirmininko rezoliucija ar Vyriausybės kanclerio rezoliucija, ar kitame dokumente, išskyrus pavedimus parengti konkrečių teisės aktų projektus, turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

Šiame punkte nurodytų asmenų pavedimai parengti konkrečių teisės aktų projektus turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų gavimo ministerijoje, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kuriuo vadovaujantis duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus jo įvykdymo laikas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MINISTRO, VICEMINISTRŲ, MINISTERIJOS KANCLERIO IR MINISTERIJOS PADALINIŲ VADOVŲ PAVEDIMAI

 

39. Pavedimai gali būti duodami ministro įsakymais, rezoliucijomis, viceministrų rezoliucijomis, ministerijos kanclerio potvarkiais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma. Ministerijos padalinių vadovų pavedimai gali būti duodami rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma.

40. Pavedimus duoti turi teisę:

40.1. ministras – viceministrams, ministerijos kancleriui, ministro patarėjams, socialinės apsaugos ir darbo atašė, ministerijos padalinių vadovams, visiems kitiems ministerijos darbuotojams, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

40.2. viceministrai:

40.2.1. pagal nustatytas veiklos sritis – ministerijos padalinių vadovams ir darbuotojams (apie tai informuodami jų tiesioginius vadovus), išskyrus ministerijos kanclerį;

40.2.2. Neteko galios nuo 2020-07-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

40.2.3. esant ministro pavedimui – ministerijos padalinių, kurie yra tiesiogiai pavaldūs ministrui, vadovams bei šių padalinių darbuotojams, jiems neatskaitingiems vyriausiesiems patarėjams, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovams;

40.2.4. viceministrams pagal nustatytas veiklos sritis tiesiogiai nepavaldžių ministerijos padalinių vadovams ir darbuotojams (apie tai informuodami jų tiesioginius vadovus) – pavedimus, reikalingus viceministrams įstatymais ir kitais teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti pagal nustatytas veiklos sritis;

40.3. ministerijos kancleris:

40.3.1. pagal ministerijos kancleriui nustatytas administravimo sritis – padalinių vadovams, jam tiesiogiai pavaldiems darbuotojams, kitiems darbuotojams, išskyrus ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir Reglamento 40.3.2 papunktyje nurodytus darbuotojus;

40.3.2. esant ministro pavedimui ar su juo suderinus – ministerijos padalinių, kurie yra tiesiogiai pavaldūs ministrui, vadovams ir darbuotojams (apie tai informuodamas jų tiesioginius vadovus), taip pat įstaigų prie ministerijos ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

40.3.3. jam pagal nustatytas administravimo sritis tiesiogiai nepavaldžių ministerijos padalinių vadovams ir darbuotojams (apie tai informuodamas jų tiesioginius vadovus) – pavedimus, reikalingus jam įstatymais ir kitais teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-545, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15033

 

40.4. ministerijos padalinių vadovai – jiems pavaldiems darbuotojams.

41. Ministro pavedimų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja viceministrai pagal jiems nustatytas veiklos sritis ir kancleris pagal jam nustatytas administravimo sritis, ministerijos padaliniuose pavedimų vykdymą pagal jų kompetenciją organizuoja padalinių vadovai. Ministro pavedimų Vyriausybės įstaigų vadovams vykdymą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybės įstaigų vadovai, ministro pavedimų įstaigų prie ministerijos vadovams vykdymą organizuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos vadovai.

42. Ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo ministerijos padalinyje, jeigu pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas.

Ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimai parengti konkretaus teisės akto projektą turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų gavimo ministerijos padalinyje dienos, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kuriuo vadovaujantis duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus jo įvykdymo laikas.

43. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui.

44. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės (pasiektas rezultatas) ir (ar) apie jo įvykdymą pranešta atitinkamiems asmenims.

 

IV SKYRIUS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS DERINTI

 

45. Ministerija, įgyvendindama Vyriausybės programą ir kasmetinius Vyriausybės veiklos prioritetus, formuodama valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir vykdydama Vyriausybės, Ministro Pirmininko (Ministro Pirmininko pavedimu – Vyriausybės kanclerio) pavedimus, įgyvendindama strateginį ir metinį planus, savo iniciatyva rengia ir teikia Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus (toliau kartu – teisės aktų projektai).

46. Teisės aktų projektams rengti gali būti sudaromos darbo grupės, paskiriamas projekto vadovas ir jame dalyvaujantys darbuotojai (suderinus su jų tiesioginiais vadovais).

47. Ministerijos rengiami teisės aktų projektai turi atitikti Teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles.

48. Parengti teisės aktų projektai suinteresuotoms institucijoms teikiami išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas) nustatyta tvarka.

49. Europos Sąjungos teisė (acquis communautaire) perkeliama į nacionalinę teisę bei įgyvendinama ministerijos kompetencijai priskirtose srityse Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“, ir ministro nustatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KITŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMAS

 

50. Ministerija Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl jai pateiktų derinti teisės aktų projektų.

51. Pateiktus ministerijai derinti kitų valstybės institucijų ar įstaigų teisės aktų projektus ministras derina tik po to, kai ministerijos padaliniai, rengę išvadas, pastabas ir pasiūlymus, juos patikrina ir suderina. Jeigu dėl pateikto teisės akto projekto ministras turi pastabų ir pasiūlymų, jis derina jį su pastaba, pridedama prie derinto teisės akto projekto.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00401

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS VYRIAUSYBEI

 

52. Teisės aktų projektai Vyriausybei teikiami Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

Įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai skelbiami ministerijos interneto svetainėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ RENGIMAS IR SUDARYMAS

 

53. Tarptautinės sutartys rengiamos ir sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

54. Tarptautinių sutarčių ir susitarimų pasirašymą bei įgyvendinimą koordinuoja Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė kartu su kitais ministerijos padaliniais pagal jų kompetenciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

55. Ministerijos kompetencijai priskirtų tarptautinių sutarčių ir susitarimų, jų sudarymo dokumentų bei kitų dokumentų, reikalingų sutikimui sutartis laikyti įpareigojančiomis išreikšti, projektus rengia ir teikia derinti kitoms suinteresuotoms institucijoms Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Derybas dėl tarptautinių sutarčių ir susitarimų sudarymo organizuoja ir jose dalyvauja Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė kartu su kitais ministerijos padaliniais pagal jų veiklos sritis.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KONSULTAVIMASIS SU VISUOMENE IR VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMAS

 

551. Su visuomene konsultuojamasi vadovaujantis Viešųjų konsultacijų metodika ir jos taikymo gairėmis, skelbiamomis interneto svetainėje „Mano Vyriausybė“ (https://lrv.lt), skyriuje „E. pilietis“.

552. Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniu, su visuomene paprastai konsultuojamasi teisėkūros iniciatyvos pareiškimo arba rengimo etape, sudarant sąlygas suinteresuotiems asmenims (fiziniams asmenims, asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kitiems subjektams), kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai paveiks ar gali paveikti numatomas teisinis reguliavimas, pateikti pastabas ir pasiūlymus.

Su visuomene taip pat gali būti konsultuojamasi, siekiant įvertinti galiojančio teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas, teisės aktų nustatyta tvarka atliekant teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, taip pat kitais ministrui ir viceministrams pavestų valdymo sričių klausimais, kai norima sužinoti visuomenės nuomonę.

553. Konsultacijas su visuomene pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja ministerijos padaliniai (toliau – konsultacijos iniciatoriai).

554. Inicijuodami ir organizuodami viešąsias konsultacijas, konsultacijos iniciatoriai:

554.1. pagal kompetenciją priima sprendimą dėl viešosios konsultacijos vykdymo ir jį suderina su ministru ar (ir) viceministru arba ministerijos kancleriu;

554.2. numato viešosios konsultacijos tikslą, apibrėžia tikslinę grupę, parenka tinkamiausią viešosios konsultacijos vykdymo metodą, įvertina sprendimų priėmimo aplinką ir galimas rizikas;

554.3. parengia viešosios konsultacijos aprašymą, nurodydami jos pavadinimą, glaustai aprašytą kontekstą (sprendžiamos problemos mastą, pagrįstą įrodymais, iki šiol atliktais vertinimais, galimas problemos sprendimo alternatyvas ir laukiamą jų poveikį), viešosios konsultacijos tikslą, vietą ir laiką, būdą, informaciją apie registraciją į viešąją konsultaciją, galimus įsitraukimo į ją būdus, kontaktinį (-ius) asmenį (-enis), taip pat nurodydami, kaip bus panaudoti viešosios konsultacijos rezultatai.

Su padalinio vadovu suderintą viešosios konsultacijos aprašymą konsultacijos iniciatoriai pateikia ministro įsakymu paskirtam viešųjų konsultacijų koordinatoriui (toliau – konsultacijų koordinatorius). Viešųjų konsultacijų dėl didesnio poveikio teisės aktų projektų, kurių poveikio vertinimai išsamesni (proporcingai galimų pasekmių mastui), aprašymai konsultacijų koordinatoriui turi būti pateikti likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki viešųjų konsultacijų organizavimo termino. Kiti viešųjų konsultacijų aprašymai konsultacijų koordinatoriui turi būti pateikti likus ne mažiau kaip dešimt darbo dienų iki viešųjų konsultacijų organizavimo termino;

554.4. likus ne mažiau kaip dešimt darbo dienų iki viešosios konsultacijos pradžios, parengia ir išsiunčia kvietimą viešosios konsultacijos dalyviams, nurodydami viešąją konsultaciją organizuojančią įstaigą, viešosios konsultacijos pavadinimą, glaustai aprašytą kontekstą, viešosios konsultacijos vietą ir laiką, būdą, darbotvarkę (jei yra), informaciją apie registraciją į viešąją konsultaciją, galimus įsitraukimo į ją būdus, kontaktinį (‑ius) asmenį (-enis);

554.5 likus ne mažiau kaip dviem darbo dienoms iki viešosios konsultacijos, išsiunčia priminimą apie ją kartu su parengta dalijamąja medžiaga, su kuria viešosios konsultacijos dalyviai turi susipažinti prieš viešąją konsultaciją, ir sukurtą nuorodą į viešąją konsultaciją, jei ji nuotolinė;

554.6. atlieka vykdytos viešosios konsultacijos rezultatų analizę, parengia ataskaitą ir ją pateikia konsultacijų koordinatoriui. Apie viešosios konsultacijos rezultatus konsultacijos iniciatoriai pagal poreikį informuoja viešosios konsultacijos dalyvius, ministerijos vadovybę, ryšių su visuomene padalinį;

554.7. priimdami sprendimus, rengdami teisės aktų projektus, panaudoja viešosios konsultacijos metu gautus naudingus pasiūlymus, nurodydami informaciją apie viešosios konsultacijos poveikį.

555. Konsultacijų koordinatorius:

555.1. koordinuoja viešųjų konsultacijų vykdymą ministerijoje ir teikia metodinę pagalbą konsultacijos iniciatoriams dėl konsultacijų su visuomene organizavimo, viešųjų konsultacijų aprašymų, informacinės medžiagos viešųjų konsultacijų dalyviams rengimo, kvietimų jiems išsiuntimo, dalyvių registravimo ir jų sąrašų tvarkymo;

555.2. skelbia planuojamų, vykdomų viešųjų konsultacijų aprašymus ir viešųjų konsultacijų ataskaitas interneto svetainėje „Mano Vyriausybė“ (https://lrv.lt), skyriuje „E. pilietis“, skiltyje „Viešosios konsultacijos“, ir ministerijos interneto svetainėje;

555.3. dalyvauja viešųjų konsultacijų koordinatorių tinklo veikloje.

556. Konsultacijos iniciatoriai iki kiekvienų metų vasario 1 d. pateikia konsultacijų koordinatoriui pasiūlymus dėl einamaisiais metais planuojamų vykdyti konsultacijų su visuomene ir jų įtraukimo į metinį ministerijos viešųjų konsultacijų su visuomene planą (toliau – konsultacijų su visuomene planas).

Konsultacijų koordinatorius, atsižvelgęs į konsultacijos iniciatorių pateiktus pasiūlymus, parengia konsultacijų su visuomene plano projektą ir iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia jį tvirtinti ministerijos kancleriui. Konsultacijų koordinatorius patvirtintą konsultacijų su visuomene planą skelbia ministerijos interneto svetainėje. Taip pat konsultacijų koordinatorius visus metus rengia konsultacijų su visuomene plano pakeitimo projektus, teikia juos tvirtinti ministerijos kancleriui ir atnaujintą konsultacijų su visuomene planą skelbia ministerijos interneto svetainėje.

557. Ryšių su visuomene padalinys:

557.1. rengia vaizdinę medžiagą, skirtą informacijai apie viešąją konsultaciją viešinti, padeda apipavidalinti dalijamąją medžiagą, skirtą viešosios konsultacijos dalyviams, ir viešosios konsultacijos rezultatų analizę;

557.2. pagal poreikį informuoja visuomenę apie vykdomą viešąją konsultaciją įvairiais komunikaciniais kanalais, rengia pranešimus spaudai, kuriuose viešina viešosios konsultacijos rezultatus, informuoja apie viešosios konsultacijos poveikį.

Papildyta skirsniu:

Nr. A1-354, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10390

 

V SKYRIUS

MINISTERIJOS DOKUMENTŲ VALDYMAS

 

56. Ministerijoje dokumentai įforminami ir rengiami bei tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Už ministerijos veiklos dokumentų valdymą atsako už asmenų priėmimą ir dokumentų valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys, kuris ministerijoje gautus dokumentus paskirsto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dokumentų valdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dokumentų valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

57. Dokumentai, susiję su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, rengiami, saugomi ir naudojami tokių dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Įslaptintus dokumentus administruoja už asmenų priėmimą ir dokumentų valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

VI SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ OFICIALIŲ ASMENŲ, TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ

IR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PRIĖMIMAS, TARPTAUTINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS LIETUVOJE

 

58. Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų susitikimus su ministerijos vadovybe koordinuoja Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė. Jeigu užsienio valstybių, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovai kreipiasi tiesiogiai į ministerijos vadovybę, tokie kreipimaisi ne vėliau kaip per 1 darbo dieną perduodami Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupei.

Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų susitikimų su ministerijos vadovybe logistika rūpinasi už veiklos organizavimą atsakingas ministerijos administracijos padalinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

59. Informaciją užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų susitikimams su ministerijos vadovybe rengia Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė kartu su kitais ministerijos padaliniais pagal jų veiklos sritis. Likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki susitikimo, Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė jo darbotvarkę ir kitą su juo susijusią informaciją pateikia atitinkamai ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, jeigu ministras nenustato kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

60. Apie numatomus ir įvykusius ministerijos vadovybės susitikimus su oficialiais užsienio valstybių asmenimis, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovais už personalo valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys informuoja Užsienio reikalų ministeriją. Jei šiuose susitikimuose aptariami Europos Sąjungos klausimai, ataskaitos pateikiamos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

61. Ministerijos padaliniai organizuojamų tarptautinių renginių programas suderina su Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupe, apie jų organizuojamus tarptautinius renginius Lietuvoje informuoja už personalo valdymą atsakingą ministerijos administracijos padalinį, kuris apibendrina informaciją (parengia ministerijos organizuojamų tarptautinių renginių suvestinę), ją teikia ministerijos vadovybei ir ministerijos padaliniams.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

VII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL

VISUOMENĖS PAKLAUSIMUS

 

62. Visuomenės informavimu apie ministerijos veiklą ir viešosios nuomonės apie ministeriją formavimu rūpinasi vienas iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo ministro patarėjų (toliau – ministro atstovas ryšiams su visuomene) ir Komunikacijos skyrius (toliau – ryšių su visuomene padalinys).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-545, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15033

 

63. Ministro atstovas ryšiams su visuomene ir ryšių su visuomene padalinys prireikus kartu su kitų ministerijos padalinių darbuotojais teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei, komentuodami su ministerijos kompetencija susijusius klausimus, informuodami apie ministerijos vadovybės ar ministerijos darbuotojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus, kitus su ministerijos veikla susijusius klausimus, rengia žiniasklaidai pranešimus aktualiais klausimais. Pranešimus pasirašo ministro atstovas ryšiams su visuomene ar ryšių su visuomene padalinio vadovas, ar pagal priskirtą sritį (funkcijas) kitas ryšių su visuomene padalinio darbuotojas (pagal kompetenciją pranešimo turinį suderinęs su ministru, viceministru ar ministerijos kancleriu). Ministro atstovas ryšiams su visuomene ir (ar) ryšių su visuomene padalinys su ministerijos veikla susijusią informaciją apibendrina ir paskelbia spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse, teikia ją ministrui, viceministrams, prireikus – kitiems ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos.

64. Ryšių su visuomene padalinio išplatinti pranešimai ir kita informacija žiniasklaidai bei visuomenei privalo atspindėti oficialią ministro poziciją.

65. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ASMENŲ prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimas

 

66. Asmenų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja kiti įstatymai ir jais vadovaujantis priimti kiti teisės aktai.

 

IX SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

67. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos kanclerio, kitų ministerijos darbuotojų, įstaigų prie ministerijos vadovų išvykimas į tarnybines komandiruotes organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir ministro nustatyta tvarka.

68. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos kanclerio, kitų ministerijos darbuotojų, ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovų, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų išvykimo į tarnybines komandiruotes į užsienį ir Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimus sprendžia ministras, jo sprendimas įforminamas įsakymu. Ministro pavedimu ministerijos darbuotojų, išskyrus ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, išvykimo į tarnybines komandiruotes į užsienį ir Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimus sprendžia ministerijos kancleris, sprendimai įforminami kanclerio potvarkiu.

69. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atsiskaito už pavedimo įvykdymą arba užduoties atlikimą padalinio vadovui, ministerijos padalinių vadovai – ministerijos kancleriui arba ministrui, viceministras, ministerijos kancleris – ministrui.

70. Ministerijos vadovybės, ministerijos darbuotojų komandiruotės į užsienį organizuojamos ministro nustatyta tvarka. Ministerijos padalinių vadovai turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių darbuotojams duoti pavedimai jų komandiruočių metu būtų perduoti vykdyti kitiems tų padalinių darbuotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

 

71. Ministerijos vadovybė (ar asmenys, kuriems tai pavesta), numatydama oficialius ar darbo vizitus į užsienio valstybes (taip pat ministro sudaromų specialių darbo grupių darbo vizitus į užsienio valstybes derėtis ir rengti tarptautinių sutarčių), iki vizitų likus ne mažiau kaip savaitei (išskyrus iš anksto nenumatytus vizitus), informuoja Užsienio reikalų ministeriją apie išvykimo laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius susitikimus, šių susitikimų tikslus ir ne vėliau kaip per savaitę nuo vizitų bei susitikimų pabaigos pateikia šiai ministerijai jų ataskaitas. Jei vizitų ir susitikimų metu aptariami Europos Sąjungos klausimai, ataskaitos pateikiamos ir Ministro Pirmininko tarnybai.

 

X SKYRIUS

ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

Neteko galios nuo 2020-01-03

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-171, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04690

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

XI SKYRIUS

MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

76. Ministerijos valstybės tarnautojai skatinami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu.

77. Ministerijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skatinami vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

 

XII SKYRIUS

MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

78. Ministerijos valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, už ministerijai padarytą žalą – atsakomybėn Valstybės tarnybos įstatymo, kitų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Ministerijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, gali būti traukiami atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą, už ministerijai padarytą žalą – Darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

80. Įstatymų nustatytais atvejais ministerijos darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XIII SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS MINISTRUI, VICEMINISTRAMS, MINISTERIJOS KANCLERIUI, PADALINIŲ VADOVAMS, KITIEMS MINISTERIJOS DARBUOTOJAMS

 

81. Keičiantis ministrui, reikalų perdavimas organizuojamas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

82. Keičiantis viceministrams, ministerijos kancleriui, kitiems ministerijos darbuotojams, reikalai perduodami ministro nustatytos formos reikalų perdavimo aktu.

83. Keičiantis viceministrui, ministerijos kancleriui, ministerijos padalinio vadovui, reikalai perduodami paskirtam naujam viceministrui, ministerijos kancleriui, ministerijos padalinio vadovui. Jeigu nėra paskirto naujo viceministro, ministerijos kanclerio, padalinio vadovo, viceministro reikalai ministro pavedimu perduodami kitam viceministrui, ministerijos kanclerio reikalai – ministro pavedimu vienam iš ministerijos padalinių vadovų, padalinio vadovoministro pavedimu vienam iš ministerijos padalinių vadovų ar aukštesniam pagal pavaldumą ministerijos valstybės tarnautojui, o padalinio, tiesiogiai pavaldaus ministrui, vadovo reikalai – ministro pavedimu kitam ministerijos valstybės tarnautojui.

84. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas kiti ministerijos darbuotojai iki jų atleidimo ar perkėlimo privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas ministerijos lėšomis, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį yra atsakingi, padalinio vadovui ar kitam ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam asmeniui.

Padalinio vadovas paskiria darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už perduotų reikalų tvarkymą. Jei atleidžiamas iš pareigų darbuotojas negrąžina dokumentų ar turto, padalinių vadovai apie tai privalo informuoti ministerijos kanclerį.

 

XIV SKYRIUS

ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

85. Ministerija turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

86. Ministerijos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako ministerijos kancleris. Jei ministras įgalioja ministerijos valstybės tarnautoją saugoti ministerijos antspaudą, už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

87. Ministerijos antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

ARCHYVO TVARKYMAS

 

88. Ministerijos archyvą tvarko už asmenų priėmimą ir dokumentų valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

 

XVI SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMAS

 

89. Tarnybinis transportas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir ministro nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-311, 2011-07-05, Žin., 2011, Nr. 86-4184 (2011-07-13), i. k. 1112230ISAK00A1-311

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-458, 2013-07-26, Žin., 2013, Nr. 85-4269 (2013-08-03), i. k. 1132230ISAK00A1-458

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-230, 2014-04-23, paskelbta TAR 2014-04-24, i. k. 2014-04714

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-379, 2014-07-18, paskelbta TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10355

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-630, 2015-11-09, paskelbta TAR 2015-11-10, i. k. 2015-17856

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-671, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29394

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-364, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11568

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-633, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20740

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-352, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11639

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-421, 2018-08-08, paskelbta TAR 2018-08-09, i. k. 2018-12970

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-171, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04690

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-545, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15033

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-9, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00014

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-180, 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04599

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-631, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14952

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-646, 2021-09-06, paskelbta TAR 2021-09-06, i. k. 2021-18836

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00401

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-354, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10390

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo