Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 130-6650, i. k. 110203NISAK0001-305

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1-446, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22119

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI FIZINIS ASMUO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 29 d. Nr. 1-305

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 16 punktais ir atsižvelgdamas į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos siūlymą (2018 m. lapkričio 2 d. raštas Nr. 2R-3546),

t v i r t i n u Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo sąrašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-446 redakcija)

 

 

energetikos įrenginių ĮRENGIMO IR eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašAS

 

1. Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.

2. Gamtinių dujų įrenginių įrengimo darbai:

2.1. mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimas vartotojų žemės sklypų ribose;

2.2. mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) pastatų gamtinių dujų sistemų įrengimas, išskyrus sistemas ypatinguosiuose statiniuose.

3. Elektros įrenginių eksploatavimo darbai:

3.1. elektros variklių iki 30 kW galios eksploatavimo darbai;

3.2. ne elektrotechnikos darbuotojų, atliekančių elektros tinklo iki 400 kV apsaugos zonoje darbus (krūmų kirtimas, medžių genėjimas ir kt.), priežiūra;

3.3. elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

4. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

5. Pastatų gamtinių dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai.

6. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbai:

6.1. suskystintų naftos dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai;

6.2. suskystintų naftos dujų balionų remonto darbai.

7. Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbai:

7.1. naftos produktų ir kito skystojo kuro degalinių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;

7.2. naftos produktų ir kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

8. Pastatų energetinių sistemų atitikties tikrinimo darbai:

8.1. pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai;

8.2. pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.

 

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-186, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 110-5608 (2012-09-22), i. k. 112203NISAK0001-186

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 "Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07115

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-446, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22119

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo