Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01 iki 2019-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 153-5657, i. k. 1052250ISAKSAK-2680

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-01:

Nr. V-966/V-672, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1035/ISAK-2680

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n a m e Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d a m e sveikatos apsaugos viceministrui ir švietimo ir mokslo viceministrui pagal veiklos sritis kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu

Nr. V-1035/ISAK-2680

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2016 m. liepos 21 d. įsakymo

Nr. V-966/V-672

redakcija)

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato visuomenės sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose (toliau – Mokykla) tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas, teises ir pareigas.

2. Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

3. Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai:

3.1. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

3.2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

3.3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje.

4. Visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – Mokiniai), vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga – savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) arba kitos savivaldybės Biuras, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.

5.  Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas grindžiamas bendradarbiavimu tarp Mokyklos ir Biuro.

6. Visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo mokykloje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, atitinkantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-504 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje – sveikatos priežiūros specialistas, atitinkantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniams įgyvendinti pasitelkia Mokyklos bendruomenę.

8. Valstybės biudžeto lėšos, reikalingos visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybės teritorijoje esančiose Mokyklose ugdomų Mokinių,  apskaičiuojamos Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo  metodikos,  patvirtintos   Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2013 m. spalio 11 d.  įsakymu Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

9.  Apskaičiuojant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių poreikį, į  bendrą mokinių  skaičių  įskaitomi  visi pagal Aprašo 4  punkte  nurodytas ugdymo programas ugdomi Mokiniai.

10. Sprendimą dėl konkretaus visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičiaus Biure, atsižvelgiant į skiriamus valstybės biudžeto asignavimus visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, priima savivaldybė. 

 

 

II SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 

11. Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma pagal Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji Mokyklos mokslo metų / metinės veiklos programos dalis.

12. Atsižvelgdamas į konkrečios Mokyklos, savivaldybės bei šalies visuomenės sveikatos priežiūros poreikius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kartu su Mokyklos bendruomene,  parengia Veiklos plano projektą, suderina jį su Biuro direktoriumi ir pateikia Mokyklos vadovui. Veiklos plane numatytos priemonės turi būti įtrauktos į Biuro veiklos planą.

13. Visuomenės sveikatos priežiūrai mokykloje vykdyti turi būti įrengtas sveikatos kabinetas. Sveikatos kabinetas turi būti lengvai prieinamas mokiniams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams, užtikrinantis paslaugų teikimo konfidencialumą.

14. Sveikatos kabinete turi būti:

14.1. priemonės, skirtos visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti, atsižvelgiant į savivaldybės ir Mokyklos poreikius (kraujospūdžio matavimo aparatas, kūno temperatūros matavimo termometras, svarstyklės, ūgio matuoklis, kambario ir lauko termometrai);

14.2. priemonės, skirtos mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti, atsižvelgiant į Mokyklos mokinių sveikatos stiprinimo prioritetines sritis;

14.3. informacinių komunikacinių technologijų priemonės (kompiuteris, spausdintuvas), telefoninio ryšio priemonės, prieiga prie interneto;

14.4. spinta veiklos priemonėms ir drabužiams laikyti;

14.5. rakinama spinta dokumentams laikyti;

14.6. stalas, kėdės, kušetė;

14.7. pirmosios pagalbos teikimo priemonės: įvairių dydžių sterilūs ir nesterilūs tvarsčiai, palaikomieji tvarsčiai, elastiniai tvarsčiai, palaikomasis trikampio formos tvarstis, sterilus nudegimų tvarstis, sterilūs žaizdų tvarsčiai, sterilus akių tvarstis, karpomasis pleistras, pleistro juostelės, sterilios neaustinės medžiagos servetėlės, vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės, nesterili vata, tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis,  žirklės, speciali antklodė (ne mažesnė kaip 140 x 2000 cm), plastikinis maišelis, žaizdų dezinfekavimo tirpalas, šaldantieji-šildantieji maišeliai, vienkartinė dirbtinio kvėpavimo kaukė;

14.8. kitos Biuro vadovo nurodytos priemonės, reikalingos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

15. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kartu su Mokyklos vadovu koordinuoja Mokyklos bendruomenės veiklą stiprinant mokinių sveikatą. Mokyklos vadovas užtikrina informacijos, reikalingos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijoms  vykdyti, pateikimą.

16. Mokyklos vadovas turi nustatyti šias tvarkas:

16.1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos;

16.2. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą;

16.3. pirmosios pagalbos organizavimo;

16.4. pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu Mokinys serga lėtine neinfekcine liga;

16.5. Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus Mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas.

 

III SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO FUNKCIJOS,

TEISĖS IR PAREIGOS

 

17. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

17.1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;

17.2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

17.3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

17.4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;

17.5. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;

17.6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;

17.7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);

17.8. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;

17.9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;

17.10. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;

17.11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;

17.12. tikrinti mokinių asmens higieną;

17.13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

17.14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;

17.15. konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;

17.16. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;

17.17. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;

17.18. teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

18. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi teisę:

18.1. gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie Mokinio ugdymo sąlygas iš Mokyklos administracijos, Mokyklos savivaldos institucijų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų.

18.2. tobulinti kvalifikaciją.

19. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigos:

19.1. užtikrinti, vadovaujantis  Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl Asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“, Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą;

19.2. įtarus, jog Mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsiant pranešti raštu apie tai Mokyklos bei Biuro vadovui ir savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui;

19.3. laiku ir kokybiškai atlikti numatytas funkcijas, vadovautis profesinės etikos principais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Patvirtintas Veiklos planas bei jo vykdymo ataskaita skelbiami Mokyklos interneto svetainėje.

21. Mokyklos vadovas turi užtikrinti galimybę visuomenės sveikatos priežiūros specialistui naudotis elektros, telefoninio ryšio, informacinių technologijų paslaugomis (prieiga prie interneto).

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-966/V-672, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-966/V-672, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo