Suvestinė redakcija nuo 2021-04-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 153-5657, i. k. 1052250ISAKSAK-2680

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-01:

Nr. V-966/V-672, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1035/ISAK-2680

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n a m e Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d a m e sveikatos apsaugos viceministrui ir švietimo ir mokslo viceministrui pagal veiklos sritis kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu

Nr. V-1035/ISAK-2680

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2016 m. liepos 21 d. įsakymo

Nr. V-966/V-672

redakcija)

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato visuomenės sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose (toliau – Mokykla) tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, visuomenės sveikatos specialisto funkcijas, teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

2. Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais,  mokyklos vaiko gerovės komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

3. Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai:

3.1. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

3.2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

3.3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje;

3.4. organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

3.5. esant nepalankiai epidemiologinei situacijai organizuoti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą mokyklos bendruomenės nariams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

 

31. Mokinio savirūpa Apraše suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.

Papildyta punktu:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

32. Ėminių paėmimas ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimas Apraše suprantamas kaip savarankiška veikla, kurią atlieka mokinys ar kitas mokyklos bendruomenės narys, prižiūrimas visuomenės sveikatos specialisto ir instruktuoto Mokyklos vadovo paskirto (-ų) atsakingo (-ų) asmens (-ų). Ėminių paėmimas ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimas Mokykloje atliekamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tyrimo metodą.

Papildyta punktu:

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

 

4. Visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – Mokiniai), vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga – savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) arba kitos savivaldybės Biuras, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.

5.  Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas grindžiamas bendradarbiavimu tarp Mokyklos ir Biuro.

6. Visuomenės sveikatos priežiūrą Mokykloje vykdo visuomenės sveikatos specialistas, atitinkantis Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

7. Visuomenės sveikatos specialistas visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniams įgyvendinti pasitelkia Mokyklos bendruomenę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

8. Valstybės biudžeto lėšos, reikalingos visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybės teritorijoje esančiose Mokyklose ugdomų Mokinių,  apskaičiuojamos Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo  metodikos,  patvirtintos   Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2013 m. spalio 11 d.  įsakymu Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

9. Apskaičiuojant visuomenės sveikatos specialistų pareigybių poreikį, į bendrą mokinių skaičių įskaitomi visi pagal Aprašo 4 punkte nurodytas ugdymo programas ugdomi Mokiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

10. Sprendimą dėl konkretaus visuomenės sveikatos specialistų pareigybių skaičiaus Biure, atsižvelgiant į skiriamus valstybės biudžeto asignavimus visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, priima savivaldybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

II SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 

11. Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma pagal Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano dalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

12. Atsižvelgdamas į konkrečios Mokyklos, savivaldybės bei šalies visuomenės sveikatos priežiūros poreikius ir prioritetus, visuomenės sveikatos specialistas, kartu su Mokyklos bendruomene, parengia Veiklos plano projektą, suderina jį su Biuro direktoriumi ir pateikia Mokyklos vadovui. Veiklos plane numatytos priemonės turi būti įtrauktos į Biuro veiklos planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

13. Visuomenės sveikatos priežiūrai mokykloje vykdyti turi būti įrengtas sveikatos kabinetas. Sveikatos kabinetas turi būti lengvai prieinamas mokiniams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams, užtikrinantis paslaugų teikimo konfidencialumą.

14. Sveikatos kabinete turi būti:

14.1. priemonės, skirtos visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti, atsižvelgiant į savivaldybės ir Mokyklos poreikius (kraujospūdžio matavimo aparatas, kūno temperatūros matavimo termometras, svarstyklės, ūgio matuoklis, kambario ir lauko termometrai);

14.2. priemonės, skirtos mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti, atsižvelgiant į Mokyklos mokinių sveikatos stiprinimo prioritetines sritis;

14.3. informacinių komunikacinių technologijų priemonės (kompiuteris, spausdintuvas), telefoninio ryšio priemonės, prieiga prie interneto;

14.4. spinta veiklos priemonėms ir drabužiams laikyti;

14.5. rakinama spinta dokumentams laikyti;

14.6. stalas, kėdės, kušetė;

14.7. pirmosios pagalbos teikimo priemonės: įvairių dydžių sterilūs ir nesterilūs tvarsčiai, palaikomieji tvarsčiai, elastiniai tvarsčiai, palaikomasis trikampio formos tvarstis, sterilus nudegimų tvarstis, sterilūs žaizdų tvarsčiai, sterilus akių tvarstis, karpomasis pleistras, pleistro juostelės, sterilios neaustinės medžiagos servetėlės, vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės, nesterili vata, tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis,  žirklės, speciali antklodė (ne mažesnė kaip 140 x 2000 cm), plastikinis maišelis, žaizdų dezinfekavimo tirpalas, šaldantieji-šildantieji maišeliai, vienkartinė dirbtinio kvėpavimo kaukė;

14.8. kitos Biuro vadovo nurodytos priemonės, reikalingos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

15. Visuomenės sveikatos specialistas kartu su Mokyklos vadovu koordinuoja Mokyklos bendruomenės veiklą stiprinant mokinių sveikatą. Mokyklos administracija, Mokyklos savivaldos institucijos, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai privalo bendradarbiauti su visuomenės sveikatos specialistu, vykdyti jo rekomendacijas dėl mokinio sveikatą tausojančio ir saugančio ugdymo organizavimo ir ugdymo aplinkų pritaikymo, jam paprašius teikti informaciją apie konkretaus Mokinio ugdymo sąlygas, kartu nurodant Mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir klasę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

151. Mokinio savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, mokinį ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.

Papildyta punktu:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

152. Pagalba mokinio savirūpai organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikus ir gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir sudarant Mokymo sutartį.

Papildyta punktu:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

16. Mokyklos vadovas turi nustatyti šias tvarkas:

16.1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos;

16.2. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą;

16.3. pirmosios pagalbos organizavimo;

16.4. pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu Mokinys serga lėtine neinfekcine liga;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

16.5. Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus Mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas;

16.6. ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

 

161. Mokyklos vadovas ar darbuotojas, mokyklos vadovo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis, siekdamas užtikrinti tinkamas sąlygas Mokiniui dalyvauti ugdymo procese, privalo įvertinti iš visuomenės sveikatos specialistų gautas asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadas ir rekomendacijas. Gauti asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) naudojami komplektuojant fizinio aktyvumo ugdymo grupes ir užtikrinant mokiniui tinkamą fizinį krūvį, pritaikant maitinimą, parenkant mokiniui tinkamą vietą klasėje ir tinkamą jo ūgiui suolą, įgyvendinant  skubios pagalbos priemones mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Papildyta punktu:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

162. Mokyklos vadovas ar darbuotojas, mokyklos vadovo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis, privalo užtikrinti iš visuomenės sveikatos specialistų gautos informacijos, nurodytos Aprašo 161 punkte, konfidencialumą, privalo neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su šia informacija nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis ir saugoti šios informacijos konfidencialumą perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams.

Papildyta punktu:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

163. Mokyklos vadovas, įvertinęs Mokykloje besimokančių mokinių skaičių, atsižvelgęs į Mokykloje galiojantį visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančio visuomenės sveikatos specialisto etatinį normatyvą ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintą ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo metodą bei savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą Mokykloje, siūlymą, paskiria darbuotoją (-us), kurie kartu su visuomenės sveikatos specialistu prižiūri mokinių ar kitų bendruomenės narių atliekamą ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

 

III SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

17. Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

17.1. tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d.  įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, nurodytus Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

17.2. rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną:

17.2.1. bendrus duomenis, pagal kuriuos negalima tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės;

17.2.2. apibendrintus socialinius ekonominius duomenis;

17.2.3. sveikatos elgsenos duomenis;

17.2.4. rizikingo elgesio duomenis;

17.2.5. subjektyvaus vertinimo duomenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

17.3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

17.4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;

17.5. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;

17.6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;

17.7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);

17.8. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;

17.9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

17.10. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;

17.11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;

17.12. tikrinti mokinių asmens higieną;

17.121. padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

17.13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

17.14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;

17.15. konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;

17.16. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;

17.17. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;

17.18. Neteko galios nuo 2020-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

17.18. prižiūrėti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą bei patvirtinti elektroninę tyrimo užsakymo formą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

 

18. Visuomenės sveikatos specialistas iš Mokyklos administracijos, Mokyklos savivaldos institucijų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų turi teisę gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie konkretaus Mokinio ugdymo sąlygas, kartu nurodant Mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir klasę. Siekiant užtikrinti tinkamą užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemonių taikymą ir dalyvaujant įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones, visuomenės sveikatos specialistas iš Mokyklos administracijos be kitų šiame punkte nurodytų asmens duomenų turi teisę gauti ir Mokinio asmens kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

 

19. Visuomenės sveikatos specialisto pareigos:

19.1. užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis ir saugoti asmens duomenų paslaptį perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams;

19.2. įtarus, jog Mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsiant žodžiu apie tai informuoti Mokyklos vadovą, vėliau informaciją pateikiant raštu Mokyklos bei Biuro vadovui;

19.3. laiku ir kokybiškai atlikti numatytas funkcijas, vadovautis profesinės etikos principais;

19.4 pateikti Mokyklos vadovui ar darbuotojui, mokyklos vadovo įgaliotam tvarkyti asmens duomenis, Aprašo 161 punkte nurodytą informaciją (ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. ir vėliau pagal poreikį) bei koordinuoti  asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų įgyvendinimą;

19.5. tvarkyti Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje;

19.6. tobulinti kvalifikaciją;

19.7. tvarkyti Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis informacinėje sistemoje, tvirtinant elektroninę tyrimo užsakymo formą, vadovaujantis asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Patvirtintas Veiklos planas bei jo vykdymo ataskaita skelbiami Mokyklos interneto svetainėje.

21. Mokyklos vadovas turi užtikrinti galimybę visuomenės sveikatos specialistui naudotis elektros, telefoninio ryšio, informacinių technologijų paslaugomis (prieiga prie interneto).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-966/V-672, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-966/V-672, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20069

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 "Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-775/V-528, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo