Suvestinė redakcija nuo 2006-01-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 2-23, i. k. 104301MISAK00D1-706

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. 348

„DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-706

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 11.5 punktu,

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503) patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės):

1.1. V ir VI dalis išdėstau taip:

 

V. PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITA

 

23. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą įmonėje.

24. Pakuočių apskaita įmonėje turi būti vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka, ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Pakuočių apskaitoje nurodomi duomenys:

24.1. prekinių vienetų (gaminių) pirminės pakuotės sąrašas;

24.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje panaudotos gaminiui pakuoti pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.3. importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.4. eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.5. išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gaminių užpildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.6. iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės svoris (tuo atveju, jei gamintojas ir importuotojas išleidžia į vidaus rinką į pakartotinio naudojimo pakuotę supakuotus gaminius). Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Taip pat Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote.

24.7. tuščios pakuotės sąrašas, rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris (privaloma tik tuščios pakuotės gamintojams ir importuotojams).

25. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas, pagal pakuočių apskaitos įmonėje duomenis turi rengti metinę į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą (toliau – Ataskaita) pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą.

26. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas parengtą ir vadovo bei ją rengusio asmens patvirtintą Ataskaitą už praeitus metus teikia tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje jis yra registruotas. Ataskaita turi būti pateikta iki kovo 1 d.

27. Tuo atveju, kai pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), pagrindinė įmonė parengia Ataskaitą ir prie jos prideda Padalinių sąrašą. Ataskaita pateikiama tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia pagrindinė įmonė. Ataskaitos kopijos (-a), patvirtintos pagrindinės įmonės vadovo bei ją rengusio asmens turi būti saugomos visuose Padaliniuose.

28. Tuo atveju, kai pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas (įmonė) yra registruotas vieno, o veiklą vykdo kito Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje, Ataskaita pateikiama tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje registruota įmonė. Šiuo atveju įmonė, vykdanti veiklą kito Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje, turi turėti Ataskaitos kopiją (-as).

29. Užsienio valstybių asmenys, vykdantys ūkinę veiklą per filialą ar kitą nuotolinę buveinę arba nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, arba kurių atstovybės yra Lietuvoje, ir išleidžiantys į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pripildytas gaminių pakuotes ar gaminantys, importuojantys tuščią pakuotę, užpildytą ir įmonės vadovo bei ją rengusio asmens patvirtintą Ataskaitą pateikia atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui pagal to filialo arba kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės arba atstovybės įregistravimo Lietuvos Respublikoje vietą.

30. Gamintojas ir (ar) importuotojas, Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka (Žin., 2002, Nr. 4-152; 2004, Nr. 184-6805) turi Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui teikti Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaraciją.

31. Gamintojas ir (ar) importuotojas, vykdantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis (Žin., 2002, Nr. 101-4509; 2003, Nr. 123-5603), Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka kartu su Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracija turi pateikti pažymą (-as) – dokumentą, patvirtinantį pakuočių atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį (toliau – Pažyma), išduotą atliekas naudojančios ar eksportuojančios įmonės, įtrauktos į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, parengtą pagal Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarką (Žin., 2003, Nr. 42-1958).

32. Gamintojas ir (ar) importuotojas, gaminantis ir (ar) importuojantis ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleidžiantis pakartotinio naudojimo pakuotėje supakuotus gaminius turi vykdyti pakartotinio naudojimo pakuotės apskaitą įmonėje, pateikti Ataskaitas šių taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas, Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka. Gamintojas ir (ar) importuotojas, į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleidžiantis pakartotinio naudojimo pakuotėje supakuotus gaminius, turi vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2002, Nr. 70-2943; 2003, Nr. 115-5235) nustatytas pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis, bet neteikia Pažymų.

33. Kitos, šiose taisyklėse nenurodytos įmonės, tvarkančios pakuočių atliekas, turi vesti pakuočių atliekų apskaitą Atliekų tvarkymo taisyklėse (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 68-2381) nustatyta tvarka.

 

VI. ORGANIZACIJOS

 

34. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali patys tvarkyti pakuotės atliekas, kurti pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą (-as), įkurti jiems atstovaujančią organizaciją (-as) (toliau – Organizacija) ir pagal sutartis jai pavesti:

34.1. organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą taip, kad būtų įvykdytos nustatytos pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo užduotys;

34.2. organizuoti pakartotinio naudojimo pakuočių surinkimą taip, kad būtų įvykdytos šių pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys;

34.3. teikti savo narių Ataskaitas;

34.4. vykdyti kitus įpareigojimus.

35. Įkurtos Organizacijos veikloje gali dalyvauti visi ūkinės veiklos vykdytojai, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo organizacijoje sąlygomis.

36. Organizacija, pagal sutartis vykdanti savo narių pakuočių apskaitą, turi atskirai pateikti kiekvieno jos nario (pakuočių gamintojo, gamintojo ar importuotojo) Ataskaitą.

37. Organizacija gali pati organizuoti pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimą ir tvarkymą arba konkretiems darbams atlikti samdyti atliekų tvarkymo įmones, arba sudaryti sutartis su savivaldybių institucijomis. Pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo veikla turi būti derinama su apskričių bei savivaldybių atliekų tvarkymo planais nepriklausomai nuo pasirinkto pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdo.

38. Jeigu Organizacija neįvykdo gamintojams ir (ar) importuotojams (Organizacijos nariams) nustatytų pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo arba pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių, šie gamintojai ir (ar) importuotojai turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, nustatytą Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka.“.

1.2. Taisyklių 2 priedą (pridedama).

2. Taisyklių 37–44 punktus l a i k a u atitinkamai 39–46 punktais.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Taisyklių 3 priedą;

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. D1-6 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių apskaitos ataskaitų, Pakuočių apskaitos ataskaitų, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų, Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų, Pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų panaudojimą (eksportą) bei Metinių ataskaitų apie išduotas pažymas priėmimo ir apibendrintų duomenų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos patvirtinimo“.

4. Nustatau, kad Taisyklių 2 priede nustatyta metinė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos forma pildoma teikiant ataskaitas pradedant 2004 metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-661, 2005-12-30, Žin., 2006, Nr. 4-128 (2006-01-12), i. k. 105301MISAK00D1-661

 

Aplinkos Ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 

 

 

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

1. Įmonės rekvizitai:

1.1. Įmonės pavadinimas

1.2. Įmonės kodas

 

1.3. Įmonės adresas

 

1.4. Telefono Nr.

1.5. Fakso Nr.

1.6. El. pašto adresas

 

 

2. Aplinkos ministerijos ____________________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ 200 _ m. apskaitos ataskaita

 

                                                       

Pildymo data

 

3. Padalinių, už kuriuos teikiama ataskaita, skaičius

4. Papildomų lapų skaičius

5. Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę:

Pakuotė

(pagal medžiagą)

Pagaminta ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) tuščia pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) tuščia pakuotė, t

Panaudota gaminiams pakuoti ir išleista į vidaus rinką pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) užpildyta pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

 

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (taip pat ir medinė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PET – polietilentereftalatas.

Eilutės „PET“ ir „medinė“ pakuotė pildomos pildant ataskaitą už 2005 metus.

 

 

_______________________________                                                                                _______________

                          (vadovas)                                                                             (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

_______________________________                                                                                _______________

                                           (ataskaitos rengėjas)                                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

6. Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę:

Pakartotinio naudojimo pakuotė

(pagal medžiagą)

Panaudota gaminiams supakuoti ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Susigrąžinta tuščia pakartotinio naudojimo pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

PET*

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (taip pat ir medinė)

 

 

 

 

 

 

 

 

* PET – polietilentereftalatas.

Eilutės „PET“ ir „medinė“ pakuotė pildomos pildant ataskaitą už 2005 metus.

 

 

 

 

_______________________________                                                                                _______________

                          (vadovas)                                                                             (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

_______________________________                                                                                _______________

                                           (ataskaitos rengėjas)                                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS ATASKAITOS PILDYMAS

 

1 dalis „Įmonės rekvizitai“. Šioje dalyje įrašomi pakuočių gamintojos, gamintojos ir (ar) importuotojo (įmonės) rekvizitai:

1.1 laukelyje – įmonės pavadinimas.

1.2 laukelyje įmonės identifikacijos numeris (kodas juridinių asmenų registre).

1.3 laukelyje – įmonės adresas. Adresas užrašomas pagal Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), 12 punktą:

-savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre);

-seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas);

-gyvenamoji vietovė;

-gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos);

-žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

-korpuso numeris, jeigu jis yra suteiktas;

-buto ar negyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas);

-adreso objekto pavadinimas (jeigu jis suteiktas);

(pvz., Vilnius, Pelesos g. 0, Laisvės pr. 0 (jei objektas yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 00).

1.4, 1.5 ir 1.6 laukeliuose įmonės kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

2 dalis. Šioje dalyje įrašomas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra įmonė, pavadinimas (pvz., Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui).

3 dalis. Šioje dalyje įrašomas Padalinių, už kuriuos pagrindinė įmonė teikia Ataskaitą, skaičius (šiuo atveju prie Ataskaitos pridedamas Padalinių sąrašas, kuriame nurodomi jų pavadinimai, adresai, telefono Nr., fakso Nr., elektroninio pašto adresai).

4 dalis. Šioje dalyje įrašomas papildomų lapų skaičius (pvz., kai įmonė pildo tik Ataskaitos 5 dalį „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“, šiame laukelyje įrašomas 0. Kai pildoma ir (ar) Ataskaitos 6 dalis „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“, šiame laukelyje įrašomas 1. Kai prie Ataskaitos pridedamas Padalinių sąrašas (kaip nurodyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 punkte), įrašomas 2 ar 3 ir t. t. priklausomai nuo pridedamų lapų skaičiaus).

5 dalis „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“. Šioje dalyje pateikiami duomenys apie tuščias pagamintas, importuotas (įvežtas į Lietuvos Respubliką) ir išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką bei eksportuotas (išvežtas iš Lietuvos Respublikos) pakuotes, užpildytas (panaudotas gaminiams pakuoti), importuotas (įvežtas į Lietuvos Respubliką) kartu su gaminiais, išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką bei eksportuotas (išvežtas iš Lietuvos Respublikos) kartu su gaminiais pakuotes. Pakuotės svoris nurodomas tonomis. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

Pasirenkama 5.1 laukelyje nurodyta pakuotė atitinkamai pagal pakuotės medžiagą. Pildant Ataskaitą už 2004 metus, eilutės „PET“ ir „medinė“ pakuotė nepildomos.

5.2 laukelyje – Lietuvos Respublikoje pagamintos ir išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.3 laukelyje – importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.4 laukelyje – eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.5 laukelyje – Lietuvos Respublikoje pagamintos ir (ar) importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką), bet į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neišleistos tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.6 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos užpildytos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.7 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos užpildytos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.8 laukelyje – importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.9 laukelyje – importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.10 laukelyje – eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių užpildytos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.11 laukelyje – eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių užpildytos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.12 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir (ar) importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos, bet į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neišleistos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.13 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir (ar) importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos, bet į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neišleistos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6 dalis „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“. Šioje dalyje pateikiami duomenys tik apie pakartotinio naudojimo pakuotę, kuri naudojama gaminiams pakuoti, importuojama (įvežama į Lietuvos Respubliką), išleidžiama į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, eksportuojama (išvežama iš Lietuvos Respublikos), susigrąžinama ir naudojama pakartotinai. Pakuotės svoris nurodomas tonomis. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

Pasirenkama 6.1 laukelyje nurodyta pakartotinio naudojimo pakuotė atitinkamai pagal pakuotės medžiagą. Pildant Ataskaitą už 2004 metus, eilutės „PET“ ir „medinė“ pakartotinio naudojimo pakuotė nepildomos.

6.2 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.3 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką antrinės ir (ar) tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.4 laukelyje – kartu su gaminiu importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.5 laukelyje – kartu su gaminiu importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos antrinės ir (ar) tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.6 laukelyje – kartu su gaminiu eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.7 laukelyje – kartu su gaminiu eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) antrinės ir (ar) tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.8 laukelyje – iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos tuščios pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris. Tuščia pirminė pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja tuščia pirminė pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote.

6.9 laukelyje – iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos tuščios antrinės ir tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris. Tuščia antrinė ir (ar) tretinė pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja tuščia antrinė ir (ar) tretinė pakartotinio naudojimo pakuotė taip pat nelaikoma susigrąžinta pakuote.

PASTABOS:

1. Kombinuota pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą, t. y. duomenys apie kombinuotos pakuotės kiekį įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą (visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią medžiagą). Tuo atveju, kai neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos kombinuotoje pakuotėje, duomenys apie kombinuotos pakuotės svorį įrašomi į eilutę „kombinuota pakuotė“.

2. Sudėtinė pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą, t. y. duomenys apie sudėtinės pakuotės svorį įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą (visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią medžiagą). Tuo atveju, kai neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, atskirai nurodomas visų sudėtinę pakuotę sudarančių medžiagų svoris atitinkamai pagal sudėtinę pakuotę sudarančias medžiagas.

3. Eilutėje „kita“ pakuotė nurodomas kitos nepaminėtos pakuotės medžiagos, pvz., keramika, tekstilė ir kt., pakuotės svoris.

4. Įmonė pateikia tik tą Ataskaitos dalį, kurią turi pildyti (pvz., kai įmonė teikia duomenis tik apie tuščias ir (ar) užpildytas pakuotes, ji pildo Ataskaitos 5 dalį „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“, o Ataskaitos 6 dalies „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“ nepildo).

5. Jei Ataskaitą įmonė rengia pati, Ataskaita pasirašoma įmonės vadovo ir Ataskaitą rengusio asmens.

6. Jei įmonės pakuočių apskaitą vykdo ir (ar) Ataskaitą rengia Organizacija, Ataskaita pasirašoma įmonės (Organizacijos nario) vadovo ir Ataskaitą rengusios Organizacijos atsakingo asmens (darbuotojo) (nurodomos atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė).

______________

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-661, 2005-12-30, Žin., 2006, Nr. 4-128 (2006-01-12), i. k. 105301MISAK00D1-661

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-706 "Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo