Suvestinė redakcija nuo 2009-05-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 8-255, i. k. 1042080ISAK00ĮV-443

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 31 d. Nr. ĮV-443

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. ĮV-207, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2064 (2009-05-08), i. k. 1092080ISAK00ĮV-207

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 120-4435) 17 straipsnio 6 punktą,

tvirtinu Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. ĮV-207, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2064 (2009-05-08), i. k. 1092080ISAK00ĮV-207

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2004 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. ĮV-443

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. balandžio 30 d.

įsakymo Nr. ĮV-207

redakcija)

 

KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kultūros centro akreditavimo reikalavimus, akreditavimo dokumentus, akreditacijos komisijos įgaliojimus ir darbo organizavimą, akreditavimo tvarką.

2. Akreditacija – pripažinimas, kad juridinis asmuo atitinka kultūros centrui nustatytus reikalavimus.

3. Juridinį asmenį pripažįsta kultūros centru (akredituoja) steigėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 120-4435), šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais.

 

II. KULTŪROS CENTRO AKREDITAVIMO REIKALAVIMAI

 

4. Kultūros centru gali būti pripažintas juridinis asmuo, įregistruotas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Kiekvieno kultūros centro, kaip įstaigos, nepaisant jos teisinės formos, pavadinime turi būti nurodyta „kultūros centras“.

6. Juridinis asmuo, siekiantis pripažinimo kultūros centru, turi atlikti ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų:

6.1. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

6.2. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;

6.3. rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

6.4. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

6.5. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

6.6. rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

6.7. kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

6.8. organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;

6.9. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

6.10. tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

7. Juridinis asmuo pripažįstamas kultūros centru, jeigu atitinka šias sąlygas:

7.1. turi veiklai tinkamas patalpas ir darbo organizavimui reikiamas priemones;

7.2. turi atitinkamos kvalifikacijos kultūros ir meno darbuotojų;

7.3. sistemingai rengia veiklos planus ir juos įgyvendina.

8. Vadovaujantis Kategorijų suteikimo kultūros centrams vertinimo kriterijais, nustatytais šio Aprašo priede, akreditacijos metu kultūros centrui suteikiama kategorija.

9. Juridinio asmens filialas akredituojamas ir kategorija suteikiama atskirai.

10. Juridinis asmuo, veikiantis nešildomose patalpose, negali būti akredituojamas.

 

III. AKREDITAVIMO DOKUMENTAI

 

11. Juridinis asmuo, siekdamas pripažinimo kultūros centru, steigėjui kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

11.1. juridinio asmens steigimo dokumentų nuorašus;

11.2. dokumentų nuorašus apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą, turimą ir planuojamą metų veiklos programą;

11.3. studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių kultūros centre, sąrašą;

11.4. kultūros ir meno darbuotojų sąrašą ir dokumentų nuorašus, patvirtinančius jų išsimokslinimą ir atitinkamą kvalifikaciją;

11.5. dokumentų nuorašus, įrodančius veiklai tinkamų patalpų nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdymą ir informaciją apie steigėjo patvirtintą etatų struktūrą.

 

IV. AKREDITAVIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMAI IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Akreditavimą vykdo steigėjo sudaryta 5–9 narių Akreditavimo komisija (toliau – Komisija), į kurios sudėtį įeina ir Kultūros ministerijos atstovas.

13. Komisijos veiklos kadenciją nustato steigėjas.

14. Komisija teikia steigėjui išvadas dėl juridinio asmens pripažinimo kultūros centru ir kategorijos suteikimo.

15. Pagrindinė Komisijos darbo forma – posėdžiai. Komisijos posėdžiai organizuojami siekiant juridinį asmenį pripažinti kultūros centru ir suteikti kategoriją.

16. Juridiniai asmenys, nesutinkantys su Komisijos išvadomis, gali raštu kreiptis į steigėją su prašymu peržiūrėti komisijos išvadas.

17. Steigėjui patenkinus juridinio asmens prašymą, šaukiamas neeilinis Komisijos posėdis.

18. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.

19. Komisija iš savo narių renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.

20. Komisijos išvados priimamos visų Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko (jeigu jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

21. Komisijos išvados įforminamos protokolais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.

22. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, ekspertizių aktai ir kita) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. AKREDITAVIMO TVARKA

 

23. Steigėjas gautus prašymus ir dokumentus, nurodytus šio Aprašo 11 punkte, išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos ir, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas, priima sprendimą pripažinti ar atsisakyti pripažinti juridinį asmenį kultūros centru. Per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos jis apie tai raštu praneša juridiniam asmeniui.

24. Komisija apsvarsto juridinio asmens pateiktus dokumentus, nurodytus šio Aprašo 11 punkte, per 20 kalendorinių dienų ir pateikia steigėjui išvadas. Komisija turi teisę įvertinti vietoje, ar juridinis asmuo atitinka kultūros centro akreditavimo reikalavimus.

25. Kultūros centras kasmet iki einamųjų metų vasario 1 dienos steigėjui pateikia nustatytos formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-7 „Dėl kultūros centrų statistinių duomenų pateikimo“ (Žin., 2006, Nr.10-393; 2009, Nr.7-255), kultūros centro ir jo filialų veiklos ataskaitą. Steigėjas, įvertinęs pateiktas ataskaitas, turi teisę keisti kultūros centrui suteiktą kategoriją.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Steigėjo sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

27. Steigėjas teikia Kultūros ministerijai informaciją apie juridinius asmenis, kurie einamaisiais metais buvo pripažinti kultūros centrais (akredituoti), pertvarkyti, reorganizuoti, likviduoti arba pakeista steigėjo suteikta kategorija.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-207, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2064 (2009-05-08), i. k. 1092080ISAK00ĮV-207

 

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos

aprašo

priedas

 

KATEGORIJŲ SUTEIKIMO KULTŪROS CENTRAMS VERTINIMO KRITERIJAI

 

Vertinimo kriterijai

Vertė balais

1. Materialinė bazė:

 

1.1. Žiūrovų salės:

 

1.1.1. iki 100 vietų;

už kiekvieną 1

1.1.2. iki 200 vietų;

už kiekvieną 2

1.1.3. iki 300 vietų;

už kiekvieną 3

1.1.4. daugiau kaip 300 vietų.

už kiekvieną 4

1.2. Pastatų (patalpų) šildymas:

 

1.2.1. šildomi pastatai (patalpos);

10

1.2.2. tik renginių metu šildomi pastatai (patalpos);

3

1.2.3. nešildomi pastatai (patalpos).

0

1.3. Pastatų pritaikymas neįgaliesiems:

 

1.3.1. dalinis (galimybė naudotis koncertų sale ir WC);

5

1.3.2. pilnas (visos patalpos).

10

1.4. Specializuota salė (parodų, šokių, edukacinės ir kt.), kitos patalpos, pritaikytos kūrybinei veiklai.

už kiekvieną 1

2. Priemonės veiklai:

 

2.1. Įgarsinimo aparatūros komplektai:

 

2.1.1. iki 5 kw;

už kiekvieną 1

2.1.2. nuo 5 kw.

už kiekvieną 2

2.2. Scenos apšvietimo įranga.

už kiekvieną 2

2.3. Muzikos instrumentai:

 

2.6.1. komplektai;

už kiekvieną 10

2.6.2. fortepijonas;

už kiekvieną 8

2.6.2. pianinas.

už kiekvieną 2

2.4. Tautinio kostiumo komplektas (vienam žmogui), atitinkantis regiono specifiką.

už kiekvieną 1

2.5. Kolektyvo koncertinės aprangos komplektas (šokėjų, chorų, orkestrų, vokalinių ansamblių ir kt.):

už komplektą

2.5.1. iki 16 dalyvių;

1

2.5.2. 16–36 dalyviai;

2

2.5.3. 36–50 dalyvių;

3

2.5.4. daugiau kaip 50 dalyvių.

4

2.6. Kompiuterizuota darbo vieta.

1

2.7. Interneto ryšys.

3

2.8.Įranga konferencijoms ir kitai kultūrinei veiklai (multimedija, foto-, audioįranga, filmavimo kamera, ekranas, televizoriai, lenta ir kt. Vertinamos priemonės, kurios įsigyjant pagal galiojančius teisės aktus yra laikomos pagrindinėmis priemonėmis).

už kiekvieną elementą po 1

2.9. Mobili arba lauko scena (ne mažesnė kaip 20 m2).

už kiekvieną 3

2.10. Kita įranga, naudojama edukacinei ir kitai specializuotai veiklai

(pvz., audimo staklės, žiedimo krosnys ir kt.).

už kiekvieną 1

2.11. Autopriemonės:

 

2.14.1. iki 9 vietų;

1

2.14.2. daugiau kaip 9 vietų.

2

3. Lėšos:

3.1. Steigėjo lėšos, skirtos kultūrinei veiklai.

už kiekvieną 10 tūkst. – 2

3.2. Papildomos lėšos iš valstybės biudžeto, gautos projektams įgyvendinti.

už kiekvieną 1 tūkst. – 2

3.3. Papildomos lėšos iš ES biudžeto, gautos projektams įgyvendinti.

už kiekvieną 10 tūkst. – 2

3.4. Lėšos, gautos už teikiamas paslaugas (išskyrus ilgalaikę turto nuomą).

už kiekvieną 1 tūkst. – 2

3.5. Lėšos, gautos iš privačių rėmėjų.

už kiekvieną 1 tūkst. – 2

4. Kultūros ir meno darbuotojai:

 

4.1. Turi aukštąjį universitetinį tos srities išsilavinimą.

už kiekvieną 5

4.2. Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

už kiekvieną 3

4.3. Turi aukštąjį neuniversitetinį tos srities išsilavinimą.

už kiekvieną 3

4.4 Turi specialųjį tos srities išsilavinimą.

už kiekvieną 2

4.5. Turi aukštesnįjį išsilavinimą.

už kiekvieną 1

 

4.6. Atestuotų kultūros ir meno darbuotojų skaičius:

 

 

4.6.1 suteikta pirma klasė;

už kiekvieną 3

 

4.6.2. suteikta antra klasė;

už kiekvieną 2

 

4.6.3. suteikta trečia klasė.

už kiekvieną 1

 

5. Veikla:

 

 

5.1. Kultūros centre veikiantys būreliai.

už kiekvieną 3

 

5.2. Kultūros centre veikiantys socialinės atskirties meniniai būreliai, studijos, kolektyvai, klubai, asociacijos ir kt.

už kiekvieną 2

 

5.3. Kultūros centre veikiantys meno kolektyvai, studijos:

už kiekvieną

 

5.3.1. 2–5 dalyviai;

2

 

5.3.2. iki 16 dalyvių;

5

 

5.3.3. 16–36 dalyviai;

8

 

5.3.4. 36–50 dalyvių;

10

 

5.3.5. daugiau kaip 50 dalyvių.

12

 

5.4. Kultūros centre veikiančių meno kolektyvų kategorijos*:

už kiekvieną

 

5.4.1. I kategorija;

20

 

5.4.2. II kategorija;

15

 

5.4.3. III kategorija;

10

 

5.4.4. IV kategorija.

1

 

5.5. Profesionaliojo meno sklaidą užtikrinantys renginiai.

už kiekvieną 5

 

5.6. Meno kolektyvų dalyvavimas paskutinėje Lietuvos dainų šventėje.

už kiekvieną 5

 

5.7. Meno kolektyvų dalyvavimas konkursuose, festivaliuose:

už kiekvieną:

 

5.7.1. tarptautiniuose;

5

 

5.7.2. respublikiniuose;

3

 

5.7.2. regioniniuose.

2

 

5.8. Meno kolektyvų laimėjimai konkursuose:

už prizinę vietą

 

5.8.1. tarptautiniuose;

3

 

5.8.2. respublikiniuose;

2

 

5.8.3. regioniniuose.

1

 

5.9. Renginių organizavimas:

už kiekvieną:

 

5.9.1. tarptautinių (ne mažiau kaip 3 užsienio šalys);

10

 

5.9.2. respublikinių;

8

 

5.9.3. regioninių (ne mažiau kaip 3 savivaldybės);

5

 

5.9.4. rajoninių, miesto;

1

 

5.10. Parengtų ir įgyvendintų švietėjiškų-edukacinių, etninės kultūros programų bei projektų.

už kiekvieną 5

 

5.11. Etninės kultūros ekspedicijų organizavimas.

už kiekvieną 5

 

5.12.Etninės kultūros medžiagos rinkimas, surinktos medžiagos sutvarkymas:

 

 

5.12.1. pirminis aprašas (vienos, ne mažiau kaip valandos trukmės garso, vaizdo laikmenos turinio sudarymas);

už kiekvieną 1

 

5.12.2. medžiagos transkribavimas, rinkinių sudarymas (ne mažiau kaip 100 psl. arba tautosakos vienetų, ne mažiau kaip 100 fotodokumentų aprašų)

už kiekvieną 5

 

5.12.3. tradicinės kultūros vertybių sąvado lokalinių objektų identifikavimas, fiksavimas, bylų parengimas.

už kiekvieną 10

 

5.13.Leidyba (veiklos rezultatų pateikimas):

 

 

5.13.1. knyga;

už kiekvieną formą 7

 

5.13.2. katalogas;

3

 

5.13.3. skaitmeninė laikmena.

5

 

5.14. Veikianti ir administruojama internetinė svetainė.

5

 

5.15. Parengta kultūros centro veiklos programa.

4

 

5.16. Kultūros centro inicijuoti ar atlikti tyrimai.

už kiekvieną 10

 

 

* Kultūros centre veikiančių meno kolektyvų kategorijos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮV-145 „Dėl kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 34-1231).

Aukščiausioji kategorija suteikiama kultūros centrui, kurio veikla įvertinama 1400 ir daugiau balų.

Pirmoji kategorija suteikiama kultūros centrui, kurio veikla įvertinama nuo 1000 iki 1400 balų.

Antroji kategorija suteikiama kultūros centrui, kurio veikla įvertinama nuo 400 iki 1000 balų.

Trečioji kategorija suteikiama kultūros centrui, kurio veikla įvertinama nuo100 iki 400 balų.

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. ĮV-207, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2064 (2009-05-08), i. k. 1092080ISAK00ĮV-207

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-207, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2064 (2009-05-08), i. k. 1092080ISAK00ĮV-207

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-443 "Dėl Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo