Įsakymas netenka galios 2023-05-26:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-160, 2023-05-25, paskelbta TAR 2023-05-25, i. k. 2023-09901

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-17 iki 2023-05-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 12-421, i. k. 102301MISAK00000028

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NENUKIRSTO VALSTYBINIO MIŠKO PARDAVIMO ASMENIMS, KURIŲ PASTATAI YRA NUKENTĖJĘ NUO STICHINIŲ NELAIMIŲ, TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. sausio 23 d. Nr. 28

Vilnius

 

Vadovaudamasis Nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 93-3286) 26 punktu,

1. Tvirtinu Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarką (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „miškai“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 28

 

Nenukirsto valstybinio miško pardavimo ASMENIMS, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarka

 

1. Ši Tvarka reglamentuoja nenukirsto valstybinio miško (toliau – nenukirstas miškas) pardavimą fiziniams asmenims (toliau – asmenims), kurių gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai (tvartai, kluonai, sandėliukai, garažai, išskyrus laikinus), išskyrus naudojamus ūkinei komercinei veiklai (toliau – pastatai), yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir kt.).

Ši tvarka taip pat taikoma parduodant nenukirstą valstybinį mišką viešiesiems juridiniams asmenims, valdantiems  kultūros, mokslo, religinės paskirties statinius, registruotus Kultūros vertybių registre, ar tradicinės medinės architektūros statinius, kuriuose vykdoma veikla, susijusi su nematerialus kultūros paveldo išsaugojimu, kai šie statiniai, išskyrus naudojamus ūkinei komercinei veiklai, yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir kt.), siekiant juos atstatyti ar remontuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-362, 2005-07-14, Žin., 2005, Nr. 92-3437 (2005-07-30), i. k. 105301MISAK00D1-362

Nr. D1-93, 2010-02-02, Žin., 2010, Nr. 16-787 (2010-02-06), i. k. 110301MISAK000D1-93

Nr. D1-280, 2012-04-02, Žin., 2012, Nr. 42-2088 (2012-04-07), i. k. 112301MISAK00D1-280

Nr. D1-19, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00732

 

2. Nenukirstas miškas asmenims parduodamas tais atvejais, kai šie asmenys ar jų šeimos nariai neturi galimybės nustatytąja tvarka apsirūpinti mediena iš nuosavų miškų arba tos medienos nepakanka pastatams atstatyti ar remontuoti.

3. Nenukirstas miškas asmenims parduodamas iš visų rūšių kirtimų, aplinkos ministro patvirtintas nenukirsto miško kainas mažinant iki 50 procentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-274, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 65-2407 (2006-06-10), i. k. 106301MISAK00D1-274

 

4. Parduodamose biržėse padarinės medienos išeiga turi būti ne mažesnė kaip 60 procentų.

5. Pagal šią Tvarką parduodamas medienos kiekis neturi viršyti pastatams atstatyti ar remontuoti būtinojo kiekio.

6. Asmenys, pageidaujantys nusipirkti nenukirsto miško pastatams atstatyti ar remontuoti, raštu pateikia prašymą vietos savivaldos vykdomajai institucijai ir pažymą iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie nuo stichinių nelaimių nukentėjusius pastatus.

7. Vietos savivaldos vykdomosios institucijos sudaryta komisija (joje turi būti ir miškų urėdijos atstovas) nustato medienos kiekį, būtiną pastatams atstatyti ar remontuoti, ir kainos mažinimo procentą. Vienam asmeniui skiriamos medienos kiekis neturi viršyti 50 m3.

Medienos kiekį, būtiną statinių, nurodytų Tvarkos 1 punkte, medinėms konstrukcijoms atstatyti ir remontuoti, ir kainos mažinimo procentą nustato aplinkos ministro sudaryta komisija. Vienam objektui skiriamos medienos kiekis neturi viršyti 300 m3.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-362, 2005-07-14, Žin., 2005, Nr. 92-3437 (2005-07-30), i. k. 105301MISAK00D1-362

Nr. D1-93, 2010-02-02, Žin., 2010, Nr. 16-787 (2010-02-06), i. k. 110301MISAK000D1-93

Nr. D1-280, 2012-04-02, Žin., 2012, Nr. 42-2088 (2012-04-07), i. k. 112301MISAK00D1-280

Nr. D1-19, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00732

 

8. Vietos savivaldos vykdomoji institucija, remdamasi komisijos išvada ir atsižvelgdama į tai, kokia parama iš kitų šaltinių (draudimo, įvairių programų, fondų ir kt.) buvo suteikta asmenims, parengia miškų urėdijai teikimą dėl nenukirsto miško pardavimo šiems asmenims, kuriame nurodo reikalingą medienos kiekį ir kainos mažinimo procentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-19, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00732

 

9. Miškų urėdija, gavusi vietos savivaldos vykdomosios institucijos teikimą, atitinkantį Tvarkos sąlygas, per 15 dienų nustatytąja tvarka parduoda asmenims reikalingą medienos kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-19, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00732

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-362, 2005-07-14, Žin., 2005, Nr. 92-3437 (2005-07-30), i. k. 105301MISAK00D1-362

Dėl aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-274, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 65-2407 (2006-06-10), i. k. 106301MISAK00D1-274

Dėl aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-93, 2010-02-02, Žin., 2010, Nr. 16-787 (2010-02-06), i. k. 110301MISAK000D1-93

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-280, 2012-04-02, Žin., 2012, Nr. 42-2088 (2012-04-07), i. k. 112301MISAK00D1-280

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-19, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00732

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_045639f75b484fcb9fa679a5a79e0e43_end