Suvestinė redakcija nuo 2016-02-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 80-3679, i. k. 103106ANUTA000O3-54

 

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

 

N U T A R I M A S

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugpjūčio 7 d. Nr. O3-54

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254), 30 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

KOMISIJOS NARYS,

L. E. KOMISIJOS PIRMININKO PAREIGAS                                              FELIKSAS KŠANAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d.

nutarimu Nr. O3-54

 

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIE ŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika (toliau vadinama – Metodika) reglamentuoja daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo tvarką.

2. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus savivaldybių tarybos nustato daugiabučių namų grupėms, suskirstytoms pagal šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

3. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai turi būti skelbiami viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

II. NUORODOS

 

4. Šioje Metodikoje pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus ir kitus metodinius (normatyvinius) leidinius:

4.1. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

4.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą;

4.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą;

4.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą;

4.5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603;

4.6. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705;

4.7. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201;

4.8. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131;

4.9. Statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289;

4.10. Statybos techninį reglamentą STR 21.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-248;

4.11. Statybos techninį reglamentą STR 1.12.05: 2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351;

4.12. Statybos techninį reglamentą STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708;

4.13. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253;

4.14. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17;

4.15. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229;

4.16. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;

4.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2005 m. rugpjūčio 2 d. informacinį pranešimą „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymą“ (Inf. pr., 2005, Nr. 61);

4.18. UAB „Sistela“ ar kitų institucijų parengtus darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

III. SĄVOKOS

 

5. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka 4 punkte išvardintuose teisės aktuose taikomas sąvokas, taip pat pateikiamos naujos:

5.1. Lokalinė sąmata – detalizuotas lėšų poreikis, apskaičiuotas atskiriems priežiūros (eksploatacijos) darbams.

5.2. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalaus tarifo skaičiavimui pasirinktas pastatas (toliau vadinama – pasirinktas pastatas) – vidutinis 2001–3000 m2 ploto daugiabutis namas, kurio šildymo ir karšto vandens sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo ar renovacijos yra 10–20 metų.

5.3. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai – daugiabučių namų grupėms už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą) savivaldybės tarybos pagal šią Metodiką nustatyti didžiausi galimi mokėjimai pasirinktam pastatui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

IV. DUOMENŲ PARENGIMO TVARKA

 

6. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų grupių, kurioms bus skaičiuojami priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai, aprašus pagal 1 priede pateiktą formos pavyzdį parengia prižiūrėtojai (eksploatuotojai):

6.1. pagal šilumos punkto tipus;

6.2. pagal šildymo sistemos tipus;

6.3. pagal karšto vandens sistemos tipus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

7. Pasirinktam pastatui kiekvienoje grupėje, vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo [4.15] 3 priedo III skirsnio 17 lentelėje nustatytu šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašu ir periodiškumu, išskyrus minėtame sąraše nurodytus darbus, atliekamus pagal poreikį, ir 18 lentelėje nustatytu šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašu ir periodiškumu, parengiamos šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų komponentų maksimalių išlaidų lokalinės sąmatos pagal šios Metodikos 2 priede pateiktą formos pavyzdį. 17 ir 18 lentelėse nurodytų analogiškų darbų atlikimo sąnaudos įvertinamos tik vieną kartą. Atskira lokalinė sąmata sudaroma darbams, nurodytiems Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo [4.15] 251 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

8. Šios Metodikos 7 punkte nurodytus darbus atlieka prižiūrėtojai (eksploatuotojai) arba samdyti nepriklausomi ekspertai, kurie kiekvienai grupei apskaičiuoja maksimalias išlaidas pagal Metodikos 5 priede pateiktą formos pavyzdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

9. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi iš 8 punkte minėtų asmenų parengtus skaičiavimus, juos apibendrina, pagal šios Metodikos 14 punktą visoms grupėms parengia priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų skaičiavimo projektus ir teikia savivaldybės tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

V. NORMUOJAMŲ SĄNAUDŲ BEI PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR TAIKYMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

10. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų apskaičiavimui išlaidų poreikis nustatomas taikant pagrįstus darbo, medžiagų ir mechanizmų resursų arba jų analogų normatyvus, resursų rinkos kainas arba skaičiuojamąsias kainas bei kitus duomenis, pagrindžiančius šio tarifo dydį pagal teisės aktuose bei dokumentuose numatytus kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

11. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai yra nustatomi apskaičiuojant tokias numatomas išlaidas, kurias, vadovaujantis 4.18 punkte nurodyto teisės akto rekomendacijomis, būtų galima pripažinti tiesiogiai susijusiomis su šių sistemų priežiūra (eksploatavimu), taip pat netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai būtų galima priskirti jų priežiūrai (eksploatavimui). Šių išlaidų struktūra pateikiama Metodikos 3 bei 4 prieduose.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

12. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalios išlaidos, pagal kurias nustatomi priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai, nustatomos šildymo ir karšto vandens sistemos dalims ir komponentams, nurodytiems Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo [4.15] 3 priedo I skirsnyje pateiktame pastato šildymo ir karšto vandens sistemų komponentų, kurių priežiūros (eksploatavimo) darbus reikia atlikti, sąraše, įskaitant darbus, nurodytus Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo [4.15] 251 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

13. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalios išlaidos visai sistemai apskaičiuojamos sumuojant atskirų sistemos dalių maksimalias išlaidas pagal šios Metodikos 5 priede pateiktą pavyzdį:

 

Smax = SŠp max + SŠs max + SKvs max                                                                                Eur/metus;

 

čia: SŠp max – priežiūros (eksploatavimo) maksimalios išlaidos šilumos punktui;

SŠs max – priežiūros (eksploatavimo) maksimalios išlaidos šildymo sistemai;

SKvs max – priežiūros (eksploatavimo) maksimalios išlaidos karšto vandens sistemai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-426, 2011-12-12, Žin., 2011, Nr. 154-7346 (2011-12-17), i. k. 111106ANUTA00O3-426

Nr. O3-758, 2014-08-07, paskelbta TAR 2014-08-07, i. k. 2014-10936

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

14. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalus tarifas kiekvienoje grupėje pasirinktam pastatui nustatomas pagal priklausomybę:

 

Tmax = Smax/(Ax12)                                                                    Eur/m2 per mėnesį,

 

čia:

Smax – priežiūros (eksploatavimo) maksimalių išlaidų suma (Eur), nustatyta pagal 13 punktą;

A – daugiabučio namo naudingasis plotas (m2).

Pastaba. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai gali būti apskaičiuojami visai sistemai arba atskiroms jos dalims: šilumos punktui, šildymo sistemai ir karšto vandens sistemai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-758, 2014-08-07, paskelbta TAR 2014-08-07, i. k. 2014-10936

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

15. Konkurencijos skatinimo sąlyga, kai visos sistemos arba atskirų jos dalių priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai, nustatyti pagal 14 punktą, diferencijuojami atsižvelgiant į daugiabučio namo plotą (darbų mastą) bei šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos:

Tmax dif = Tmax x k1 x k2                                                                                  Eur/m2,

 

čia:

k1 – tarifo diferencijavimo pagal daugiabučio namo plotą (darbų masto) koeficientas. Jo rekomenduojamos reikšmės pateikiamos 6 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-426, 2011-12-12, Žin., 2011, Nr. 154-7346 (2011-12-17), i. k. 111106ANUTA00O3-426

Nr. O3-758, 2014-08-07, paskelbta TAR 2014-08-07, i. k. 2014-10936

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai turi būti nediskriminuojantys, skatinti konkurenciją bei naujų paslaugų tiekėjų atėjimą į priežiūros rinką.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

17. Ginčai dėl priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

18. Asmenys, pažeidę Metodikos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. O3-426, 2011-12-12, Žin., 2011, Nr. 154-7346 (2011-12-17), i. k. 111106ANUTA00O3-426

 

_________________


 

1 priedas

 

Grupavimo pagal šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus formos pavyzdys

 

Eil. Nr.

Šildymo ir karšto vandens sistemos dalių ir grupių pavadinimai

Pastabos

1.

Šilumos punktai

1.1.

Priklausoma šildymo sistema, vienlaipsnis ar dvilaipsnis karšto vandens šildytuvas

 

1.2.

Nepriklausoma šildymo sistema, vienlaipsnis ar dvilaipsnis karšto vandens šildytuvas

 

1.3.

Kiti tipai

 

2.

Šildymo sistemos

2.1.

Vienvamzdė su ar be balansavimo stovuose be individualaus reguliavimo ir apskaitos

 

2.2.

Vienvamzdė, dvivamzdė ar kolektorinė su individualiu reguliavimu ir šilumos dalikliais ar apskaita

 

2.3.

Kiti tipai

 

3.

Karšto vandens tiekimo sistemos

3.1.

Cirkuliacija neįrengta arba įrengta rūsių magistralėse

 

3.2.

Cirkuliacija virtuvėje ir vonioje yra, vonių šildytuvai yra arba nėra

 

3.3.

Kiti tipai

 

 

_________________

 

 


 

2 priedas

 

ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ, ARMATŪROS IR IZOLIACIJOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) LOKALINĖS SĄMATOS LS 2.2 PAVYZDYS

 

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 2.2.

 

Sudaryta pagal 2008 m. spalio mėn. kainas

 

Daugiabutis namas: adresas, statybos metai, plotas ir kt.

Šildymo sistema: vienvamzdė be balansavimo stovuose ir individualaus reguliavimo

 

Eil. Nr.

Darbų ir išlaidų pavadinimai

Mato vnt.

Darbų kiekiai

Normatyvo Nr.

Išlaidos, Eur (be PVM)

Visas

%

Skaičiuotini

Darbo užmokestis

Medžiagos

Mechanizmai

Iš viso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tiesioginės išlaidos

1.

Pagrindinės išlaidos

1.1.

Vamzdyno atskirų atkarpų (iki 40 cm) keitimas

m

126

5

6,3

R61P2601

36,18

17,79

0,85

54,82

1.2.

Uždaromosios ir reguliavimo armatūros keitimas

vnt.

32

8

2,56

R61P2603

11,25

16,46

x

27,71

1.3.

Sutraukiamųjų movų vamzdynuose keitimas

vnt.

32

8

2,56

R61P2614

8,73

6,46

x

15,19

1.4.

Nesandarumų srieginėse jungtyse šalinimas

vnt.

40

15

6,0

R61P2615

7,28

1,23

x

8,51

1.5.

Armatūros riebokšlių kamšos keitimas

vnt.

32

15

4,8

R61P2616

5,35

0,06

x

5,41

1.6.

Vamzdynų izoliacijos atkarpų (iki 40 cm) remontas ir keitimas

m

126

5

6,3

R61P2630

14,1

31,94

x

46,04

1.7.

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagrindinių išlaidų

Sdu

82,89

Smedž

73,94

Smech

0,85

Sviso1

157,68

2.

Papildomos išlaidos

2.1.

Darbo užmokesčiui – iki 0,08 x Sdu

Sdu p

6,63

x

x

6,63

2.2.

Medžiagoms – iki 0,03 x Smedž

x

Smedž p

2,22

x

2,22

2.3.

Mechanizmams iki 0,03 x Smech

x

x

Smech p

0,03

0,03

Iš viso papildomų išlaidų

 

Sdup

6,63

Smedžp

2,22

Smechp

0,03

Sviso2

8,88

1+2

Iš viso pagrindinių ir papildomų išlaidų suma (1 + 2 eil.)

Sdu pp

89,53

Smedž pp

76,16

Smech pp

0,87

Sviso1+2

166,56

3.

Socialinio draudimo išlaidos 0,31 x Sdu pp (1 + 2 eil.)

SSdr

27,75

x

x

Sviso3

27,75

1+2+3

 

Iš viso pagrindinių ir papildomų bei socialinio draudimo išlaidų suma (1+2+3 eil.)

x

x

x

Sviso1+2+3

194,31

4.

Ūkio ir administravimo (statybvietės) išlaidos – iki 0,05 x Sviso1+2+3

Sadm

9,72

Tiesioginės išlaidos

St = (Sviso1+2+3) + (Sadm)

204,03

Netiesioginės išlaidos

5.

Pridėtinės išlaidos 0,45 x Sdu pp (1+2 eil., 8 stulp.)

 

Sprid

40,29

x

x

Sprid

40,29

6.

Pelnas – iki 0,05 x [(Sviso1+2+3) + (Sadm) + (Sprid)]

x

x

x

Speln

12,22

Netiesioginės išlaidos (5 eil. + 6 eil.)

Snt = Sprid + Speln

52,51

Iš viso išlaidų

S = St + Snt

256,54

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-758, 2014-08-07, paskelbta TAR 2014-08-07, i. k. 2014-10936

 

 


 

3 priedas

 

Rekomenduojama išlaidų struktūra

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Maksimalus išlaidų lygis, proc.

Aprašymas

Tiesioginės išlaidos

1

Pagrindinės išlaidos darbo užmokesčiui, medžiagoms ir mechanizmams

Apskaičiuojamos pagal normatyvus ar lokalines sąmatas

2.

Papildomos išlaidos

 

2.1.

Darbo užmokesčio

8

Apskaičiuojamos nuo darbininkų darbo užmokesčio išlaidų, nustatytų 2 priedo 2.1 eilutėje, sumos. (Meistrų, brigadininkų, atostogų fondas,

2.2.

Medžiagų

3

Apskaičiuojamos nuo išlaidų medžiagoms, nustatytų 2 priedo 2.2 eilutėje, sumos

2.3.

Mechanizmų

3

Apskaičiuojamos nuo išlaidų mechanizmams, nustatytų 2 priedo 2.3 eilutėje, sumos

3.

Socialinis draudimas

31

Apskaičiuojamos nuo pagrindinių ir papildomų išlaidų darbo užmokesčiui, nustatytų 2 priedo 3 eilutėje, sumos

4.

Maksimalios administravimo ir ūkio išlaidos (žr. 4 priedą)

5

Apskaičiuojamos nuo išlaidų, nustatytų 2 priedo 4 eilutėje, sumos

Netiesioginės išlaidos – 16 % nuo tiesioginių išlaidų arba

5.

Pridėtinės išlaidos

45

Apskaičiuojamos nuo darbininkų darbo užmokesčio

6.

Maksimalus pelnas

5

Apskaičiuojamos nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos

_________________

 

 


 

4 priedas

 

Maksimalių administravimo ir ūkio išlaidų struktūra ir lygis, proc.

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimai

Medžiagos

Mechanizmai

Darbo užmokestis

Socialinis draud.

Iš viso

1.

Priežiūros objektų įrengimo išlaidos

1.1.

Kompiuterinės ir ryšio priemonės

 

 

 

 

 

 

Iš viso 1 grupėje

0

0

0,3

0,1

0,4

2.

Priežiūros objektų eksploatavimo išlaidos

2.1.

Elektra, šiluma, kuras, vanduo, šildymas, nuotekos

 

 

 

 

 

2.2.

Darbininkų pervežimai

 

 

 

 

 

2.3.

Darbo priemonės ir įrankiai

 

 

 

 

 

2.4.

Darbininkų aptarnavimas ir priežiūra

 

 

 

 

 

2.5.

Šiukšlių ir laužo pašalinimas

 

 

 

 

 

 

Iš viso 2 grupėje

0,4

0,05

0,1

0,05

0,6

3.

Priežiūros objektų valdymas

3.1.

Darbų organizavimas ir kontrolė

 

 

 

 

 

3.2.

Tiekimo organizavimas ir valdymas

 

 

 

 

 

3.3.

Atliktų darbų priėmimas-perdavimas

 

 

 

 

 

3.4.

Darbas su subrangovais

 

 

 

 

 

3.5.

Informacinės ir konsultavimo paslaugos

 

 

 

 

 

3.6.

Darbų vadovų atlyginimas ir socialinis draudimas

 

 

 

 

 

 

Iš viso 3 grupėje

1,5

0,2

1,8

0,5

4,0

 

Iš viso 1+2+3 grupėse

1,9

0,25

2,2

0,65

5,0

_________________

 

 


 

5 priedas

 

MAKSIMALIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖS FORMOS PAVYZDYS

 

Eil. Nr.

Šildymo ir karšto vandens sistemos dalių ir komponentų pavadinimai

Maksimalių išlaidų lokalinių sąmatų kodai

Maksimalių išlaidų suma, Eur (be PVM)

1.

2.

3.

4.

1.

Šilumos punkto ir jo komponentų privaloma priežiūra (eksploatavimas)

1.1.

Šilumos punktas

LS 1.1

 

1.2.

Patalpa

LS 1.2

 

1.3.

Šilumokaičiai

LS 1.3

 

1.4.

Siurbliai

LS 1.4

 

1.5.

Kontrolės matavimo prietaisai

LS 1.5

 

1.6.

Vamzdynai, armatūra, izoliacija

LS 1.6

 

1.7.

Filtrai ir purvo rinktuvai

LS 1.7

 

1.8.

Automatizuotas šilumos modulio reguliatorius

LS 1.8

 

1.9.

Telemetrinė sistema

LS 1.9

 

1.10.

Kita

LS 1.10

 

Iš viso šilumos punktui SŠpmax

 

2.

Šildymo sistemos ir jos komponentų privaloma priežiūra (eksploatavimas)

2.1.

Šildymo sistema

LS 2.1

 

2.2.

Vamzdynai, armatūra, izoliacija

LS 2.2

256,53

2.3.

Individualūs reguliatoriai ir šilumos kiekio dalikliai (skaitikliai)

LS 2.3

 

2.4.

Kita

LS 2.4

 

Iš viso šildymo sistemai SŠsmax

 

3.

Karšto vandens sistemos ir jos komponentų privaloma priežiūra (eksploatavimas)

3.1.

Karšto vandens sistema visumoje

LS 3.1

 

3.2.

Vamzdynai, armatūra, izoliacija

LS 3.2

 

3.3.

Kita

LS 3.1

 

Iš viso karšto vandens sistemai SKvsmax

 

Iš viso sistemai Smax = SŠpmax + SŠsmax + SKvsmax

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-758, 2014-08-07, paskelbta TAR 2014-08-07, i. k. 2014-10936

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

6 priedas

 

PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALAUS TARIFO DIFERENCIACIJOS PAGAL DAUGIABUČIO NAMO PLOTĄ KOEFICIENTO K1 REKOMENDUOJAMOS REIKŠMĖS

 

Daugiabučių namų bendrasis plotas, m2

Koeficiento k1 reikšmės

iki 1000

1,2

1001–2000

1,1

2001–3000

1,0

3001–4000

0,9

4001–5000

0,8

5001–6000

0,7

6001–7000

0,6

Daugiau kaip 7000

0,5

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

7 priedas

 

PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALAUS TARIFO DIFERENCIACIJOS PAGAL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS EKSPLOATAVIMO LAIKĄ KOEFICIENTO K2 REKOMENDUOJAMOS REIKŠMĖS

 

Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo

Koeficiento k2 reikšmė

iki 3 metų

0,8

3 – 10 metų

0,9

10–20 metų

1

20–30 metų (Karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

1,1

virš 30 metų (Karšto vandens sistemai – virš 25 m.)

1,2

 

Pastaba. Jei priežiūros (eksploatavimo) maksimalaus tarifo nustatymui nėra galimybių pasirinkti 2001–3000 m2 ploto daugiabučio namo, kurio šildymo ir karšto vandens sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo kitoks nei 10–20 metų, koeficientai k1 ir k2 nustatomi analogiškai.“

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-34, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 39-1506 (2009-04-07), i. k. 109106ANUTA000O3-34

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 patvirtintos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-426, 2011-12-12, Žin., 2011, Nr. 154-7346 (2011-12-17), i. k. 111106ANUTA00O3-426

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 "Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-758, 2014-08-07, paskelbta TAR 2014-08-07, i. k. 2014-10936

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-577, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17115

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo