Suvestinė redakcija nuo 2011-06-01 iki 2014-11-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 1-10, i. k. 1042055ISAK00VA-193

 

Nauja redakcija nuo 2011-06-01:

Nr. VA-56, 2011-05-12, Žin. 2011, Nr. 59-2841 (2011-05-17), i. k. 1112055ISAK000VA-56

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO IR MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. VA-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu bei atsižvelgdamas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, reikalavimus:

1. T v i r t i n u pridedamas Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė;

2.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. VA-193

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. gegužės 12 d.

įsakymo Nr. VA-56

redakcija)

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO IR MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (toliau – surenkamoji sąskaita) sumokėtų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų įskaitymo, mokesčių mokėjimo prievolių dydžių skirtumų, susidariusių pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, bei mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotų grąžintinų sumų tvarkymo principus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ), kitais mokesčių įstatymais ir jų lydimaisiais teisės aktais, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046) bei laikantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, reikalavimų.

3. Taisyklėse vartojamos tokios pagrindinės sąvokos:

anksčiausiai susidariusi mokėjimo prievolė – tai anksčiausia pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusi prievolė;

galiojantis mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas to paties mokesčio ir mokestinio laikotarpio mokėjimo prievolės dokumentas, turintis ir kitų papildomų požymių;

įmoka – tai į surenkamąją sąskaitą mokesčių mokėtojo sumokėta pinigų suma;

įmokos kodas – tai įmokos pavadinimo skaitmeninis atitikmuo, pritaikytas duomenims apdoroti kompiuteriu;

įmokos sumokėjimo data – tai data, kurią pinigų suma patenka į surenkamąją sąskaitą;

mokėjimo prievolė – tai pinigų suma, kurią mokesčių mokėtojas privalo įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti į surenkamąją sąskaitą;

mokėjimo prievolės dokumentas – tai mokesčių mokėtojo pateikta ar mokesčių administratoriaus parengta mokesčio deklaracija, įskaitant patikslintas, pavėluotai pateiktas pirmines deklaracijas bei deklaracijas, kurioms mokesčių įstatymais bei jų lydimaisiais teisės aktais nustatytas kitas pateikimo terminas, taip pat sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kitokios formos dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie apskaičiuotą mokesčio sumą;

mokėjimo nurodymas – tai mokesčių mokėtojo raštu arba elektroniniu būdu parengtas mokėjimo įstaigai nurodymas pervesti lėšas;

mokėjimo terminas – tai atitinkamo mokesčio įstatymo ar jo lydimojo teisės akto nustatytas laikotarpis, per kurį mokestis ir (ar) su juo susijusios sumos turi būti sumokėtos;

mokėjimo prievolės sumokėjimo data – mokesčio ir (ar) su juo susijusios sumos mokėjimo termino paskutinė diena;

mokestinės nepriemokos susidarymo data – tai kita diena po mokesčio ir (ar) su juo susijusios sumos mokėjimo termino paskutinės dienos;

mokesčio (mokestinės) permokos susidarymo data:

jei mokestis buvo sumokėtas į surenkamąją sąskaitą – tai per didelės pinigų sumos sumokėjimo į surenkamąją sąskaitą data;

jei apskaičiuotas mokestis faktiškai buvo sumokėtas iki mokestinio laikotarpio pabaigos, kai per mokestinį laikotarpį buvo mokamos nustatytos avansinės įmokos – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos;

kai mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuojama grąžintina mokesčio suma (pvz., gyventojų pajamų mokestis) – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos;

mokesčio skirtumo susidarymo data – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio, kai susidaro mokesčio skirtumas. Minėta data netaikoma mokėjimo prievolėms pagal pavėluotai pateiktus ar po mokėjimo prievolės dokumento pateikimo termino pabaigos patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus;

mokėjimo prievolių dydžių skirtumas – tai patikslintame ir tikslinamajame mokėjimo prievolių dokumentuose apskaičiuotas nurodytų prievolių dydžių skirtumas;

mokėjimo prievolių dydžių skirtumo susidarymo data – tai mokėjimo prievolės pagal pirminį mokėjimo prievolės dokumentą sumokėjimo termino paskutinė diena;

pirminis mokėjimo prievolės dokumentas – tai atitinkamo mokesčio, atitinkamo mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pirmą kartą pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas mokėjimo prievolės dokumentas;

patikslintas mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas mokėjimo prievolės dokumentas, kuris tikslina paskutinį galiojantį;

palyginimas (sugretinimas) – tai mokėjimo prievolių (mokestinių nepriemokų ir mokestinių permokų ar skirtumo) sumų arba mokėjimo prievolių ir įmokų sumų palyginimas, nustatant šių sumų likutį;

tikslinamasis mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis galiojantis mokėjimo prievolės dokumentas.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ vartojamas sąvokas.

 

II. BENDRIEJI SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

4. Mokesčių mokėtojo į surenkamąją sąskaitą sumokėtos įmokos įskaitomos pagal mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodyme įrašytą įmokų kodą. Mokesčių, mokamų nustatytu įmokos kodu, atskiros mokėjimo prievolės dengiamos šių taisyklių nustatyta tvarka ir eiliškumu.

5. Įmokų kodai nustatyti Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į surenkamąją sąskaitą, kodų sąraše (toliau – įmokų kodų sąrašas), patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V- 57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2011-05-05 įsakymo Nr. VA- 54/1B-251 redakcija; Žin., 2011, Nr. 55-2687).

6. Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojami deklaruojami mokesčiai, išskyrus gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir žemės mokesčio mokėjimo prievoles, kurioms numatyti atskiri įmokų kodai, mokami vienu įmokos kodu ir įskaitomi šių taisyklių nustatyta tvarka.

7. VMI administruojami nedeklaruojami mokesčiai, kuriuos mokesčių mokėtojas apskaičiuoja, bet pagal to mokesčio įstatymą neprivalo pateikti informacijos apie jo dydį, mokami pagal kiekvienam nedeklaruojamam mokesčiui ar nedeklaruojamam avansiniam mokesčiui nustatytą įmokos kodą.

8. VMI neadministruojamiems mokesčiams, baudoms ir kitoms įmokoms įmokų kodai suteikiami pagal poreikį.

9. Į surenkamąją sąskaitą mokesčių mokėtojo pagal atitinkamą įmokos kodą sumokėta pinigų suma įskaitoma tokia tvarka:

9.1. pirmiausia šių taisyklių III dalyje nurodyta tvarka padengiamos to įmokos kodo mokesčių mokėjimo prievolės, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių prievolių. Jeigu yra kelios vienodo termino prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos. Jeigu yra kelios vienodo termino ir vienodo dydžio prievolės – pradedama nuo prievolės, suformuotos pagal anksčiausiai pateiktą mokėjimo prievolės dokumentą;

9.2. toliau šių Taisyklių IV dalyje nurodyta tvarka dengiamos palūkanos ir padidintos palūkanos, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai susidariusių palūkanų bei įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį. Jeigu yra sudarytos kelios mokestinės paskolos sutartys, tai dengti pradedama nuo anksčiausio termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutarties grafiką, jeigu yra kelios vienodo termino įmokos – pradedama nuo mažiausios sumos;

9.3. toliau padengiamos baudų prievolės, įskaitymą pradedant nuo baudos, turinčios anksčiausią mokėjimo prievolės sumokėjimo terminą. Jeigu yra kelios vienodo sumokėjimo termino baudų prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos;

9.4. padengiami delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo delspinigių, apskaičiuotų nuo anksčiausiai pagal mokėjimo terminą susidariusių prievolių.

10. Mokestinio patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių, baudų, delspinigių sumos, nepraėjus MAĮ IX skyriuje „Mokestinių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ nustatytiems apskundimo terminams bei nurodytame MAĮ skyriuje nustatyta tvarka ginčijamos mokesčių, baudų, delspinigių sumos sumokėtomis įmokomis ar susidariusia mokestine permoka ir (ar) skirtumu nedengiamos be mokesčių mokėtojo prašymo. Prašymo forma ir pateikimo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689) patvirtintose Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse.

11. Mokesčių mokėtojo prašymu mokėjimo prievolių dengimui taip pat gali būti įskaitomos pinigų sumos, sumokėtos į kitas VMI banko sąskaitas:

11.1. Išieškotų sumų užsienio valstybėms sąskaitą – sąskaita, į kurią mokamos pagal užsienio valstybių institucijų pateiktus prašymus (vykdomuosius dokumentus) išieškotos pinigų sumos;

11.2. Valstybei perduotino turto depozitinę sąskaitą – sąskaita, į kurią sumokami pradiniai įnašai už dalyvavimą valstybei perduodamo turto pirkimo aukcione, pinigai už parduotus daiktinius įrodymus ir pinigai kaip daiktiniai įrodymai;

11.3. Akcizų užstatų sąskaitą – sąskaita, į kurią sumokami užstatai pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802).

12. Mokesčių mokėtojo per didelės pinigų sumos, sumokėtos į kitas (ne į surenkamąją sąskaitą) šių taisyklių 11 punkte nurodytas VMI banko sąskaitas, to mokesčių mokėtojo prašymu gali būti įskaitytos mokėjimo prievolėms bei šių taisyklių 18 punkte nurodytoms kitoms mokesčių mokėtojo skoloms dengti. Mokėjimo prievolių įskaitymas vykdomas šių taisyklių 10 punkte nurodyto prašymo pateikimo data.

 

III. DEKLARUOJAMŲ MOKESČIŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

13. VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąją sąskaitą sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti šių taisyklių 9.1 punkte nustatyta tvarka.

14. Įskaitymui nepanaudota įmokos suma perkeliama į Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo Sąskaitų plane, sudarytame pagal Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 (Žin., 2008, Nr. 148-5952, toliau – Sąskaitų planas), esančią Mokesčių permokų sąskaitą.

15. Deklaruotas mokesčio skirtumas pirmiausia palyginamas (sugretinamas) su to mokesčio mokėjimo prievolėmis, likusi suma perkeliama į Sąskaitų plane esančią Mokesčio skirtumo sąskaitą.

16. Mokesčių permokų ir/ar Mokesčio skirtumo sąskaitose esančios sumos įskaitomos taip:

16.1. pirmiausia įskaitomos mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokėjimo prievolės šių taisyklių 9.1 punkte nustatyta tvarka;

16.2. toliau įskaitomos VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokesčių nepriemokos šių taisyklių 9.1 punkte nustatyta tvarka;

16.3. toliau įskaitomos nesumokėtos palūkanos ir apskaičiuotos padidintos palūkanos bei pasibaigusio termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį šių taisyklių 9.2 punkte nustatyta tvarka;

16.4. toliau įskaitomos baudų prievolės įskaitymą pradedant nuo baudų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, šių taisyklių 9.3 punkte nustatyta tvarka;

16.5. toliau įskaitomi delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo vienu įmokos kodu mokamų mokesčių delspinigių šių taisyklių 9.4 punkte nustatyta tvarka;

16.6. toliau įskaitomos mokėjimo prievolės, kurioms priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš banko sąskaitose esančių lėšų arba išieškoti iš turto, šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

17. Mokesčių permokų ir/ar Mokesčio skirtumo sąskaitose esančiomis sumomis mokestinės nepriemokos dengiamos automatiškai be mokesčių mokėtojo prašymo. Permokų (skirtumo) įskaitymo mokestinėms nepriemokoms padengti procedūra šių taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka vykdoma kiekvieną darbo dieną.

18. Padengus VMI administruojamų mokesčių mokestines nepriemokas, Mokesčių permokų ir/ar Mokesčio skirtumo sąskaitose esančiomis sumomis be mokesčių mokėtojo prašymo gali būti:

18.1. įskaitomos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. bendru įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 (Žin., 2004, Nr. 174-6469; 2009, Nr. 35-1371), nustatyta tvarka;

18.2. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą areštuoti permoką (skirtumą).

19. Permokų (skirtumo) sumos, esančios Mokesčių permokų ir/ar Mokesčio skirtumo sąskaitose, įskaitomos VMI administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti tokiais terminais:

19.1. mokestinės nepriemokos, susidariusios anksčiau nei mokestinė permoka ar skirtumas, dengiamos pagal mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo datą;

19.2. mokestinės nepriemokos, susidariusios vėliau nei mokestinės permokos ar skirtumas, dengiamos pagal tų mokestinių nepriemokų sumokėjimo termino datą.

20. Jeigu į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokama įmoka vienos įmokos kodu, o Mokesčių permokų ir/ar Mokesčio skirtumo sąskaitose yra nepanaudota mokesčių permokos ir/ar mokesčio skirtumo suma, pirmiausia įskaitymui naudojamos permokos ir/ar skirtumo sumos, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai susidariusios permokos (skirtumo). Jeigu yra kelios vienu terminu susidariusios permokos (skirtumas), įskaitymas pradedamas nuo mažiausios sumos.

21. Atskirais įmokų kodais mokamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos to mokesčio prievolėms padengti šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka ir be mokesčių mokėtojo prašymo kitų mokesčių nepriemokos bei šių taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos šių mokesčių permoka nedengiamos.

22. Kai MAĮ 101 straipsnyje nustatyta tvarka Mokesčių permokų ir/ar Mokesčio skirtumo sąskaitose areštuojama nustatyto dydžio mokesčių mokėtojo permoka ir/ar skirtumas, tos sumos įskaitymas iš minėtų sąskaitų nevykdomas nuo arešto dienos, iki jis bus panaikintas.

Panaikinus areštą, arešto panaikinimo data pirmiausia įskaitoma mokėjimo prievolė, kurios užtikrinimui mokestinė permoka ir/ar skirtumas buvo areštuota (jeigu prievolė yra išlikusi ir yra suėjusi šios prievolės įvykdymo data). Likusi po įskaitymo suma naudojama prievolių dengimui šių taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka.

23. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos mokesčio administratoriui pateikia duomenis apie pradėtą Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu, PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo (tiek esamo stabdymo metu, tiek ateityje deklaruojamo) grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas iki išnyks minėtos aplinkybės.

Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas.

24. Visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir mokesčių administratorius priima sprendimą patikrinti prašyme nurodytos permokos (skirtumo) realumą, prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas (įskaitymas) stabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo.

 

IV. MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES ĮMOKŲ IR IŠIEŠKOTŲ MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

25. Kai mokesčių mokėtojui pateikia prašymą atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą ar jį išdėstyti Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 (2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1K-182 redakcija; Žin., 1998, Nr. 103-2854; 2004, Nr. 82-2965), nustatyta tvarka, minėtame prašyme nurodytos mokestinės nepriemokos iki mokesčių administratoriaus Sprendimo atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą FR0285 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 244 (2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. VA-118 redakcija; Žin., 2004, Nr. 97-3609) (toliau – FR0285 formos Sprendimas) parengimo turima permoka/skirtumu ar sumokėta įmoka įskaitomos bendra tvarka.

26. Pateikus šių taisyklių 25 punkte nurodytą prašymą, mokestinės paskolos sutarties įmokos kodu sumokėta įmoka gali būti panaudota tik prašomoms atidėti /išdėstyti mokestinėms nepriemokoms padengti. Iki FR0285 formos Sprendimo patvirtinimo šiuo įmokos kodu sumokėtų įmokų permoka gali būti įskaitoma kitai mokestinei nepriemokai tik mokesčių mokėtojo prašymu.

27. Atsiskaitant pagal mokestinės paskolos sutartį, įskaitymas sumokėta įmoka pradedamas nuo mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafike, kuris yra mokestinės paskolos sutarties neatsiejama dalis, nustatytos anksčiausio sumokėjimo termino įmokos. Jeigu su mokesčių mokėtoju sudarytos kelios ar daugiau mokestinės paskolos sutarčių, įskaitymas pradedamas nuo mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafikuose įrašytos anksčiausio sumokėjimo termino įmokos.

28. Mokestinės paskolos sutarties įmoką sudarančios mokėjimo prievolės ir palūkanos įskaitomos taip: pirmiausiai įskaitomos palūkanos ir padidintos palūkanos, tada mokesčių, baudų ir delspinigių nepriemokos, kurios dengiamos proporcingai jų dydžiui.

29. Mokestinės paskolos sutarties įmokos kodu sumokėtomis įmokomis, taip pat kitų mokesčių permoka ir/ar skirtumu pagal mokesčių mokėtojo prašymą gali būti dengiamos ir nepasibaigusio termino įmokos. Tokiu atveju, nepasibaigusio termino įmokos dengiamos kitų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymo data ar sumokėtos įmokos data nepriklausomai nuo mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafike nurodyto šios įmokos sumokėjimo termino.

30. Iš mokesčių mokėtojo banko sąskaitoje esančių lėšų arba iš turto išieškotos sumos įskaitomos į Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų FR0492 formos arba Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto FR0497 formos, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229), įtrauktų mokestinių nepriemokų dengimui šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

 

V. MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO PRINCIPAI

 

31. Mokėjimo prievolių dydžių skirtumai, susidarę pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, pateiktus po mokėjimo prievolės dokumento pateikimo termino pabaigos, tvarkomi taip:

31.1. mokėjimo prievolių dydžių skirtumo mokėtina ir/ar grąžintina suma pirmiausiai palyginama (sugretinama) su tikslinamąja mokėjimo prievole ir nustatoma tos prievolės nepriemoka arba permoka;

31.2. patikslintos mokėjimo prievolės permokos data nustatoma pagal įmokos, kuria buvo dengiama ta prievolė, datą;

31.3. patikslintos mokėjimo prievolės, kurios patikslintame mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotas mokesčio skirtumas, permokos data nustatoma pagal to mokestinio laikotarpio mokėjimo prievolės sumokėjimo datą;

31.4. patikslintos mokėjimo prievolės nepriemokos data nustatoma pagal to mokestinio laikotarpio mokėjimo prievolės sumokėjimo datą.

32. Taisyklių 30 punkte nurodyta tvarka nustačius mokėjimo prievolės permoką ar nepriemoką, pirmiausia sutvarkomos visos, to mokesčio, kurio mokėjimo prievolė tikslinama, mokėjimo prievolės, palyginant (sugretinant) to mokesčio permokas ir nepriemokas ir išvedant to mokesčio mokėjimo prievolių likutį. Po sutvarkymo likusi prievolių suma:

jeigu ši suma yra mokesčio (mokestinė) permoka – perkeliama į Mokesčių permokų sąskaitą ir naudojama šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka;

jeigu ši suma yra mokesčio (mokestinė) nepriemoka – įskaitoma Mokesčių permokų ar Mokesčio skirtumo sąskaitose esamomis sumomis arba gauta įmoka ir dengiamos šių taisyklių 18 punkte nurodyta tvarka.

 

VI. NEDEKLARUOJAMŲ MOKESČIŲ IR VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NEADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ, BAUDŲ IR KITŲ ĮMOKŲ KODAIS SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI.

 

33. Nedeklaruojamų ir/ar VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų kodais sumokėtos sumos įtraukiamos į mokesčių mokėtojo mokesčių apskaitą pagal įmokos kodo pavadinimą.

34. Sumokėtų sumų pagrindu tų įmokų kodų pavadinimais, pagal kuriuos buvo sumokėtas mokestis, suformuojamos tokio paties dydžio mokėjimo prievolės.

35. Mokesčių mokėtojo per didelės pinigų sumos, sumokėtos nedeklaruojamų ir/ar VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų kodais, to mokesčių mokėtojo prašymu gali būti įskaitomos VMI administruojamų mokesčių mokėjimo prievolėms bei šių taisyklių 18 punkte nurodytoms kitoms mokesčių mokėtojo skoloms dengti.

36. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi VMI ir muitinės administruojamų mokestinių nepriemokų bei laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, turima permoka (skirtumu), pateikus 10 punkte nurodytą prašymą, gali būti įskaityti VMI neadministruojami mokesčiai, baudos ir kitos įmokos, kurias mokesčių mokėtojas turi sumokėti į VMI surenkamąją sąskaitą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Šiomis taisyklėmis vadovaujasi mokesčių mokėtojai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai, atsakingi už įmokų tvarkymą, mokesčių permokų (skirtumo) grąžinimą ir įskaitymą.

38. Sumokėtų įmokų, permokų (skirtumo) įskaitymas ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymas pagal šias taisykles vykdomas automatizuotomis Mokesčių apskaitos informacinės sistemos programinėmis priemonėmis.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-56, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 59-2841 (2011-05-17), i. k. 1112055ISAK000VA-56

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-91, 2006-12-14, Žin., 2006, Nr. 144-5520 (2006-12-30), i. k. 1062055ISAK000VA-91

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-56, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 59-2841 (2011-05-17), i. k. 1112055ISAK000VA-56

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo