Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2019-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 1-10, i. k. 1042055ISAK00VA-193

 

Nauja redakcija nuo 2011-06-01:

Nr. VA-56, 2011-05-12, Žin. 2011, Nr. 59-2841 (2011-05-17), i. k. 1112055ISAK000VA-56

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO IR MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. VA-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu bei atsižvelgdamas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, reikalavimus:

1. T v i r t i n u pridedamas Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė;

2.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. VA- 162  redakcija)

 

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO IR MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) už administracinį teisės pažeidimą)) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (toliau – surenkamosios sąskaitos) sumokėtų mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) baudų už administracinius teisės pažeidimus), pagal vykdomuosius dokumentus valstybės naudai išieškotinų sumų, rinkliavų,  baudų, paskirtų pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą (toliau – MAĮ) ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų įskaitymo, mokesčių mokėjimo prievolių dydžių skirtumų, susidariusių pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, ir mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotų grąžintinų sumų tvarkymo principus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis MAĮ, kitais mokesčių įstatymais ir jų lydimaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK) (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, toliau – ATPK), taip pat Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei laikantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, reikalavimų.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Administracinio nusižengimo identifikatorius – tai Administracinių nusižengimų registre registro objekto identifikavimo kodas arba ANK (iki 2016 m. gruodžio 31d. ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio nusižengimo, priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar kito proceso metu patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta bauda už AN, identifikavimo numeris (toliau – ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

3.2. Anksčiausiai susidariusi mokėjimo prievolė – tai anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusi prievolė.

3.3. Galiojantis mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas to paties mokesčio ir mokestinio laikotarpio mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas, turintis ir kitų papildomų požymių, ar ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) priimtas procesinis dokumentas, kuriuo paskirta bauda už AN.

3.4. Įmoka – tai į VMI surenkamąsias sąskaitas mokesčių mokėtojo sumokėta pinigų suma.

3.5. Įmokos kodas – tai įmokos pavadinimo skaitmeninis atitikmuo, pritaikytas duomenims kompiuteriu apdoroti.

3.6. Įmokos sumokėjimo data – tai data, kurią pinigų suma patenka į VMI surenkamąsias sąskaitas.

3.7. Mokėjimo prievolė – tai pinigų suma, kurią mokesčių mokėtojas arba asmuo privalo įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti į VMI surenkamąsias sąskaitas.

3.8. Mokėjimo prievolės dokumentas – tai mokesčių mokėtojo pateikta ar mokesčių administratoriaus parengta mokesčio deklaracija, įskaitant patikslintas, pavėluotai pateiktas pirmines deklaracijas ir deklaracijas, kurioms mokesčių įstatymais bei jų lydimaisiais teisės aktais nustatytas kitas pateikimo terminas, taip pat sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kitokios formos dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie apskaičiuotą mokesčio sumą, bei ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) numatyta tvarka priimtas procesinis dokumentas, kuriuo mokesčių mokėtojui paskirta bauda už AN administracinio nusižengimo byloje.

3.9. Mokėjimo nurodymas – tai mokesčių mokėtojo raštu arba elektroniniu būdu parengtas nurodymas kredito įstaigai dėl piniginių lėšų pervedimo.

3.10. Mokėjimo terminas – tai atitinkamo mokesčio įstatymo ar jo lydimojo teisės akto nustatytas laikotarpis, per kurį mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos turi būti sumokėtos, ar ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) nustatyta tvarka priimtame procesiniame dokumente nustatytas laikotarpis, per kurį turi būti sumokėta bauda už AN.

3.11. Mokėjimo prievolės sumokėjimo data – mokesčio ir (arba) su juo susijusios sumos ar pagal ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) paskirtos baudos už AN mokėjimo termino paskutinė diena.

3.12. Mokestinės ar baudos už AN nepriemokos susidarymo data – tai kita diena po mokesčio ir (arba) su juo susijusios sumos ar pagal ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) paskirtos baudos už AN mokėjimo termino paskutinės dienos.

3.13. Mokesčio (mokestinės) ar baudos už AN permokos susidarymo data:

3.13.1. jei mokestis ar baudos už AN suma buvo sumokėta į VMI surenkamąsias sąskaitas – tai per didelės pinigų sumos sumokėjimo į VMI surenkamąsias sąskaitas data;

3.13.2. jei mokestis ar bauda už AN į VMI surenkamąsias sąskaitas buvo sumokėta klaidingai – tai klaidingai sumokėtos sumos į VMI surenkamąsias sąskaitas data;

3.13.3. jei apskaičiuotas mokestis faktiškai buvo sumokėtas iki mokestinio laikotarpio pabaigos, kai per mokestinį laikotarpį buvo mokamos nustatytos avansinės įmokos, – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos;

3.13.4. kai mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuojama grąžintina mokesčio suma (pvz., gyventojų pajamų mokestis) – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos.

3.14. Mokesčio skirtumo susidarymo data – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio, kai susidaro mokesčio skirtumas (pvz., pridėtinės vertės mokestis). Minėta data netaikoma mokėjimo prievolėms pagal pavėluotai pateiktus ar po mokėjimo prievolės dokumento pateikimo termino pabaigos patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus.

3.15. Mokėjimo prievolių dydžių skirtumas – tai patikslintame ir tikslinamajame mokėjimo prievolių dokumentuose apskaičiuotas nurodytų prievolių dydžių skirtumas.

3.16. Mokėjimo prievolių dydžių skirtumo susidarymo data – tai mokėjimo prievolės pagal pirminį mokėjimo prievolės dokumentą mokėjimo termino paskutinė diena.              

3.17. Palyginimas (sugretinimas) – tai mokėjimo prievolių (mokestinių nepriemokų ir mokestinių permokų ar skirtumo) sumų arba mokėjimo prievolių ir įmokų sumų palyginimas, nustatant šių sumų likutį.

3.18. Patikslintas mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas, kuris tikslina paskutinį galiojantį.

3.19. Pirminis mokėjimo prievolės dokumentas – tai atitinkamo mokesčio atitinkamo mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pirmą kartą pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas.

3.20. Tikslinamasis mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis galiojantis mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas.

3.21. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

4. Mokesčių mokėtojo į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokėtos mokesčių ir su jais susijusių sumų įmokos įskaitomos eurais pagal mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodyme įrašytą įmokos kodą. Mokesčių, mokamų nustatytu įmokos kodu, atskiros mokėjimo prievolės dengiamos šių Taisyklių nustatyta tvarka ir eiliškumu.

Baudų už AN sumokėtos sumos įskaitomos pagal mokėjimo nurodyme nurodytą procesinio dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį ir įmokos kodą.

5. Įmokų kodai nustatyti Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V- 57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“.

6. VMI administruojami deklaruojami mokesčiai ir baudos už AN (paskirtos nuo 2015 m. liepos 1 d.), išskyrus gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (mokamų už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) ir žemės mokesčio mokėjimo prievoles, kurioms numatyti atskiri įmokų kodai, mokami vienu įmokos kodu ir įskaitomi šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7. VMI administruojami nedeklaruojami mokesčiai, kuriuos mokesčių mokėtojas apskaičiuoja, bet pagal to mokesčio įstatymą neprivalo pateikti informacijos apie jų dydį, mokami pagal kiekvienam nedeklaruojamam mokesčiui ar nedeklaruojamam avansiniam mokesčiui nustatytą įmokos kodą. 

8. VMI neadministruojamiems mokesčiams, baudoms, paskirtoms pagal MAĮ ir kitus mokesčių įstatymus, ar baudoms už administracinius teisės pažeidimus, paskirtoms pagal ATPK iki 2015 m. birželio 30 d. (imtinai), ir kitoms įmokoms įmokų kodai suteikiami pagal poreikį ir mokami pagal kiekvienam mokesčiui ar baudai nustatytą įmokos kodą.

9. Į VMI surenkamąsias sąskaitas mokesčių mokėtojo pagal atitinkamą įmokos kodą arba nurodytą ROIK ar AN identifikavimo numerį sumokėta pinigų suma įskaitoma tokia tvarka:

9.1. pirmiausiai šių Taisyklių III skyriuje nurodyta tvarka padengiamos:

9.1.1. ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) nustatyta tvarka paskirtos (nuo 2015 m. liepos 1 d.) mokėtinos baudos už AN suma, jei mokesčių mokėtojas mokėjimo nurodyme nurodo ROIK ar AN identifikavimo numerį;

9.1.2. po to padengiamos mokėjimo nurodyme nurodyto įmokos kodo mokesčių mokėjimo prievolės ar ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) nustatyta tvarka paskirtos baudos už AN mokėtina suma, kai mokesčių mokėtojas mokėjimo nurodyme nėra nurodęs ROIK ar AN identifikavimo numerio. Įskaitymas pradedamas nuo anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių prievolių.

Jeigu yra kelios vienodo termino prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos. Jeigu yra kelios vienodo termino ir vienodo dydžio prievolės – pradedama nuo prievolės, parengtos pagal anksčiausiai pateiktą mokėjimo prievolės dokumentą;

9.2. toliau šių Taisyklių IV skyriuje nurodyta tvarka dengiamos palūkanos ir padidintos palūkanos, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai susidariusių palūkanų bei mokesčių ir mokėtinos baudos už AN įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį. Jeigu yra sudarytos kelios mokestinės paskolos sutartys, tai dengti pradedama nuo anksčiausio mokėjimo termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutarties grafiką, jeigu yra kelios vienodo mokėjimo termino įmokos – pradedama nuo anksčiausiai sistemoje užregistruotos įmokos;

9.3. toliau padengiamos baudų, paskirtų pagal MAĮ ir kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), prievolės, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių baudos mokėjimo prievolių. Jeigu yra kelios vienodo termino baudų prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos;

9.4. padengiami delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo delspinigių, apskaičiuotų nuo anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių prievolių.

10. Mokestinio patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, delspinigių sumos, nepraėjus MAĮ IX skyriuje „Mokestinių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ nustatytiems apskundimo terminams, bei nurodytame MAĮ skyriuje nustatyta tvarka ginčijamos mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, delspinigių sumos sumokėtomis įmokomis ar susidariusia permoka ir (ar) skirtumu nedengiamos be mokesčių mokėtojo Prašymo. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas forma (toliau – Prašymas) ir pateikimo tvarka nustatyta Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“.

11. Mokesčių mokėtojo Prašymu mokėjimo prievolėms padengti taip pat gali būti įskaitomos pinigų sumos, sumokėtos į kitas VMI banko sąskaitas:

11.1. Išieškotų sumų užsienio valstybėms sąskaitą – sąskaita, į kurią mokamos pagal užsienio valstybių institucijų pateiktus prašymus (vykdomuosius dokumentus) išieškotos pinigų sumos;

11.2. Valstybei perduotino turto depozitinę sąskaitą – sąskaita, į kurią sumokami pradiniai įnašai už dalyvavimą valstybei perduodamo turto pirkimo aukcione, pinigai už parduotus daiktinius įrodymus ir pinigai kaip daiktiniai įrodymai;

11.3. Akcizų užstatų sąskaitą – sąskaita, į kurią sumokami užstatai pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą.

12. Mokesčių mokėtojo per didelės pinigų sumos, sumokėtos į kitas (ne į VMI surenkamąsias sąskaitas) šių Taisyklių 11 punkte nurodytas VMI banko sąskaitas, to mokesčių mokėtojo prašymu gali būti įskaitytos mokėjimo prievolėms bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytoms kitoms mokesčių mokėtojo skoloms padengti. Mokėjimo prievolių įskaitymas vykdomas šių Taisyklių 10 punkte nurodyto Prašymo pateikimo data.

 

III SKYRIUS

DEKLARUOJAMŲ MOKESČIŲ IR BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

13. VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolėms padengti šių Taisyklių 9.1 papunktyje nustatyta tvarka.

14. Įskaityti nepanaudota įmokos suma perkeliama į Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo Sąskaitų plane, sudarytame pagal Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (toliau – Sąskaitų planas), esančią Mokesčių permokų sąskaitą.

15. Deklaruotas mokesčio skirtumas pirmiausiai palyginamas (sugretinamas) su to mokesčio mokėjimo prievolėmis, likusi suma perkeliama į Sąskaitų plane esančią Mokesčio skirtumo sąskaitą.

16. Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančios sumos eurais, taip pat iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai) Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje susidariusios sumos litais, kurios nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuotos į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, įskaitomos tokia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-171, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29797

16.1. pirmiausiai įskaitomos mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.) pagal ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK), mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolės šių Taisyklių 9.1 papunktyje nustatyta tvarka.

Tačiau įskaitymas iš Mokesčių permokų sąskaitos ar Mokesčio skirtumo sąskaitos baudos už AN mokėjimo prievolei padengti pagal organo (pareigūno) surašytą protokolą su administraciniu nurodymu nevykdomas. Vadovaujantis ANK 610 straipsnio, 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse (nuo 2017 m. sausio 1 d.) ar ATPK 2601, 2602 straipsniuose (iki 2016 m. gruodžio 31 d. imtinai) nurodytais atvejais, mokesčių mokėtojui pasiūlytą sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos, mokesčių mokėtojas savo noru turi sumokėti pats per administraciniame nurodyme nurodytą mokėjimo terminą;

16.2. toliau įskaitomos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų (kai kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, VMI yra pateikę duomenis reikalingus to mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti) mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokos šių Taisyklių 9.1.2 papunktyje nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

16.3. toliau įskaitomos nesumokėtos palūkanos ir apskaičiuotos padidintos palūkanos bei nesumokėtos mokesčių ir (arba) baudų už AN įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį šių Taisyklių 9.2 papunktyje nustatyta tvarka;

16.4. toliau įskaitomos baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, prievolės, įskaitymą pradedant nuo šių baudų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, šių Taisyklių 9.3 papunktyje nustatyta tvarka;

16.5. toliau įskaitomi delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo vienu įmokos kodu mokamų mokesčių delspinigių, šių Taisyklių 9.4 papunktyje nustatyta tvarka;

16.51. toliau įskaitomos pagal vykdomuosius dokumentus nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

16.6. toliau įskaitomos mokėjimo prievolės, dėl kurių priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš banko sąskaitose esančių lėšų arba išieškoti iš turto, šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.      

17. Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis VMI administruojamų mokesčių mokestinės ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.) nepriemokos dengiamos automatiškai, be mokesčių mokėtojo Prašymo.

Permokų (skirtumo) įskaitymo mokestinėms ir baudų už AN nepriemokoms padengti procedūra šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka vykdoma kiekvieną darbo dieną.

18. Padengus VMI administruojamų mokesčių mokestines ir baudų už AN nepriemokas šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka, Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis be mokesčių mokėtojo Prašymo gali būti:

18.1. įskaitomos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, nustatyta tvarka;

18.2. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių arešto į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti (įskaityti) permokos (skirtumo) sumą, VMI nustatyta tvarka atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą.

19. Permokų (skirtumo) sumos, esančios Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje, įskaitomos VMI administruojamų mokesčių mokestinėms ir baudų už AN nepriemokoms padengti tokiais terminais:

19.1. mokestinės ar baudos už AN nepriemokos, susidariusios anksčiau nei mokestinė ir baudos už AN permoka arba mokesčio skirtumas, dengiamos pagal mokestinės ir baudos už AN permokos ar mokesčio skirtumo susidarymo datą.

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data ir mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, tai susidariusi mokestinė nepriemoka padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą litais.

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data ir mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, tai susidariusi mokestinė nepriemoka padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą eurais.

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, o mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, tai mokestinės nepriemokos suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą eurais;

19.2. mokestinės ar baudų už AN nepriemokos, susidariusios vėliau nei mokestinės ir baudų už AN permokos arba mokesčių skirtumas, dengiamos pagal mokestinių ar baudų už AN nepriemokų mokėjimo prievolės sumokėjimo datą (t. y. mokėjimo termino paskutinė diena).

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, o mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, tai mokestinės permokos ar skirtumo suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, dengiama mokestinė ar baudų už AN nepriemoka pagal jų mokėjimo prievolės sumokėjimo datą eurais.

20. Jeigu į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokama mokesčio įmoka ar mokėtinos baudos už AN suma (kai mokesčių mokėtojas, sumokėdamas baudą už AN, mokėjimo nurodyme nenurodo ROIK ar AN identifikavimo numerio) vienu įmokos kodu, o Mokesčių ir baudų už AN permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje yra nepanaudota mokesčių ir baudų už AN permokos ir (arba) mokesčio skirtumo suma, pirmiausiai įskaityti naudojamos permokos ir (arba) skirtumo sumos, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai susidariusios permokos (skirtumo). Jeigu yra kelios vienu terminu susidariusios permokos (skirtumas), įskaitymas pradedamas nuo mažiausios sumos.

21. Sumokėtos baudos už AN įmokos su nurodytu ROIK ar AN identifikavimo numeriu ar atskirais įmokų kodais mokamų VMI administruojamų mokesčių įmokos įskaitomos to mokesčio prievolėms ar baudų už AN su tuo pačiu ROIK ar AN identifikavimo numeriu mokėtinoms sumoms padengti šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Be mokesčių mokėtojo Prašymo kitų mokesčių nepriemokos ar mokėtinos baudos už AN sumos su kitu ROIK ar AN identifikavimo numeriu bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos šių mokesčių permoka nedengiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

22. Kai MAĮ 101 straipsnyje nustatyta tvarka Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje areštuojama nustatyto dydžio mokesčių mokėtojo permoka ir (arba) skirtumas, tos sumos įskaitymas iš minėtų sąskaitų nevykdomas nuo arešto dienos iki tol, kol jis bus panaikintas.

Panaikinus areštą, mokėjimo prievolės įskaitymo suma iš Mokesčių permokų sąskaitos ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitos naudojama prievolėms padengti šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka.

23. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos mokesčio administratoriui pateikia duomenis apie pradėtą Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu, PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo (susidariusio tuo laikotarpiu, dėl kurio vyksta ikiteisminis tyrimas) grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas iki tol, kol išnyks minėtos aplinkybės.

Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas.

Jeigu mokesčių mokėtojui atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, ikiteisminis tyrimas arba iškelta baudžiamoji byla nutraukti ar baudžiamojoje byloje įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis, mokėjimo prievolės įskaitymo suma iš Mokesčių permokų sąskaitos ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitos naudojama prievolėms dengti šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka.

24. Kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir mokesčių administratorius priima sprendimą patikrinti Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) už nurodytą mokestinį laikotarpį realumą, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas (įskaitymas) už nurodytą mokestinį laikotarpį stabdomas, kol bus priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas, išskyrus atvejus, kai dėl tam tikros tikrinamojo laikotarpio mokesčio permokos (skirtumo) dalies, kuri viršija mokestinio patikrinimo metu numatomas priskaičiuoti mokesčių ir su jais susijusias sumas, mokesčių administratorius pagal turimus duomenis permokos (skirtumo) grąžinimo dieną nustatė tokios dalies permokos (skirtumo) realumą bei kiti teisės aktai nedraudžia grąžinti tokios dalies, nepabaigus patikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

IV SKYRIUS

MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES ĮMOKŲ IR IŠIEŠKOTŲ MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ AR BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

25. Kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės mokėjimą arba ją išdėstyti Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, minėtame prašyme nurodytos mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės suma iki mokesčių administratoriaus Sprendimo atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Formų patvirtinimo“ (toliau – FR0285 formos Sprendimas), parengimo turima permoka / skirtumu ar sumokėta įmoka įskaitomos bendra tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

26. Pateikus šių Taisyklių 25 punkte nurodytą prašymą, mokestinės paskolos sutarties įmokos kodu sumokėta įmoka gali būti panaudota tik prašomoms atidėti / išdėstyti mokestinėms nepriemokoms ar baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.) mokėjimo prievolėms padengti. Iki FR0285 formos Sprendimo patvirtinimo šiuo įmokos kodu sumokėtų įmokų permoka gali būti įskaitoma kitai mokestinei nepriemokai ar baudos už AN mokėjimo prievolei tik mokesčių mokėtojo Prašymu.

27. Atsiskaitant pagal mokestinės paskolos sutartį, įskaitymas sumokėta įmoka pradedamas nuo mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės ir palūkanų sumokėjimo grafike, kuris yra mokestinės paskolos sutarties neatsiejama dalis, nustatytos anksčiausios mokėjimo termino įmokos.

Jeigu su mokesčių mokėtoju sudarytos kelios ar daugiau mokestinės paskolos sutarčių, įskaitymas pradedamas nuo mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės ir palūkanų sumokėjimo grafikuose įrašytos anksčiausios mokėjimo termino įmokos. Jeigu yra kelios vienodo mokėjimo termino įmokos – pradedama nuo anksčiausiai sistemoje užregistruotos įmokos.

28. Mokestinės paskolos sutarties įmoką sudarančios mokėjimo prievolės ir palūkanos įskaitomos taip: pirmiausiai įskaitomos palūkanos ir padidintos palūkanos, tada mokesčių ir (arba) baudų už AN ar baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir delspinigių nepriemokos, kurios dengiamos proporcingai jų dydžiui.

Jeigu mokestinės paskolos sutarties įmoką sudaro tik baudos už AN mokėjimo prievolė, tai mokėtina baudos už AN įmoka įskaitoma iškart. Palūkanos, padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai atidėtų ar išdėstytų baudų už AN įmokoms nėra skaičiuojami.

29. Mokestinės paskolos sutarties įmokos kodu sumokėtomis įmokomis, taip pat kitų mokesčių permoka ir / ar skirtumu (pagal mokesčių mokėtojų prašymą) gali būti dengiamos ir nepasibaigusio mokėjimo termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės ir palūkanų mokėjimo grafiką. Tokiu atveju nepasibaigusio mokėjimo termino įmokos dengiamos pagal mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės ir palūkanų sumokėjimo grafike nurodytą šios įmokos mokėjimo termino datą.

30. Iš mokesčių mokėtojo kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose  esančių piniginių lėšų ar iš turto išieškotos sumos įskaitomos pagal Nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų), kurio FR0492 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Formų patvirtinimo“, arba padengiamos į Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką / laiku nesumokėtas baudas už administracinius nusižengimus iš turto, kurio FR0497 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Formų patvirtinimo“, įtrauktos mokestinės ir / ar baudų už AN nepriemokos šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

V SKYRIUS

MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO PRINCIPAI

 

31. Mokėjimo prievolių dydžių skirtumai, susidarę pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, pateiktus po mokėjimo prievolės dokumento pateikimo termino pabaigos, tvarkomi taip:

31.1. mokėjimo prievolių dydžių skirtumo grąžintina suma pirmiausiai palyginama (sugretinama) su tikslinamąja mokėjimo prievole ir nustatoma tos prievolės nepriemoka arba permoka;

31.2. Taisyklių 31.1 papunktyje nurodyta tvarka nustačius mokesčių, mokamų atskiru įmokos kodu, mokėjimo prievolės permoką ar nepriemoką, pirmiausiai sutvarkomos visos to mokesčio, kurio mokėjimo prievolė tikslinama, mokėjimo prievolės, palyginant (sugretinant) to mokesčio permokas ir nepriemokas:

31.2.1. susidariusia mokesčio permoka įskaitomos to mokesčio mokėjimo prievolės šių Taisyklių 9 punkte nurodyta tvarka, o likusi įskaityti nepanaudota permoka įskaitoma šių Taisyklių 21 punkte nurodyta tvarka;

31.2.2. susidariusi mokesčio nepriemoka įskaitoma Mokesčių permokų sąskaitoje ar Mokesčio skirtumo sąskaitoje esamomis sumomis arba gauta įmoka ir padengiamos šių Taisyklių 18 punkte nurodyta tvarka.

31.3. Taisyklių 31.1. papunktyje nurodyta tvarka nustačius mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolės permoką ar nepriemoką:

31.3.1. mokesčio (mokestinė) permoka perkeliama į Mokesčių permokų sąskaitą ir naudojama šių Taisyklių 16 punkte nurodyta tvarka;

31.3.2. mokesčio (mokestinė) nepriemoka įskaitoma Mokesčių permokų ar Mokesčio skirtumo sąskaitose esamomis sumomis arba gauta įmoka ir padengiamos šių Taisyklių 18 punkte nurodyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

NEDEKLARUOJAMŲ MOKESČIŲ IR VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NEADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ, BAUDŲ, PASKIRTŲ PAGAL MOKESČIŲ ĮSTATYMUS, IR KITŲ ĮMOKŲ KODAIS SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

32. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir / ar neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), ir kitų įmokų kodais sumokėtos sumos įtraukiamos į mokesčių mokėtojo mokesčių apskaitą pagal įmokos kodo pavadinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

33. Kai kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, VMI pateikia duomenis apie mokesčių mokėtojui privalomą sumokėti jų apskaičiuotą mokestį bei kitus duomenis, reikalingus mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti, tai mokesčių mokėtojo sumokėta tokio mokesčio suma įskaitoma šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

Jeigu kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, duomenų, reikalingų mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti, VMI nėra pateikę, tai mokesčių mokėtojo atskirais įmokų kodais sumokėtų mokesčių sumų pagrindu parengiamos tokio paties dydžio mokėjimo prievolės.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

34. Mokesčių mokėtojo per didelės pinigų sumos, sumokėtos VMI administruojamų nedeklaruojamų ir (arba) neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), ir kitų įmokų kodais, to mokesčių mokėtojo Prašymu gali būti įskaitomos VMI administruojamų mokesčių mokėjimo prievolėms bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytoms kitoms mokesčių mokėtojo skoloms padengti.

Jeigu mokesčių mokėtojo per didelės ar klaidingai sumokėtos VMI administruojamų nedeklaruojamų ir (arba) neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), ir kitų įmokų pinigų sumos į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas buvo sumokėtos iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir mokesčių mokėtojas pageidauja (pateikdamas šių Taisyklių 10 punkte nurodytą Prašymą) šiomis pinigų sumomis padengti kitas mokestines nepriemokas, kurios susidarė nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.), tai per didele ar klaidingai sumokėta pinigų suma nuo euro įvedimo dienos (jeigu pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalies nuostatas nėra suėjęs VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojo permokos senaties terminas), MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, padengiamos susidariusios mokestinės nepriemokos ar šių Taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-171, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29797

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

 

35. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi VMI administruojamų mokestinių ar baudų už AN nepriemokų ir muitinės administruojamų mokestinių nepriemokų bei laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, tai mokesčių mokėtojo turima permoka (skirtumu), pateikus šių Taisyklių 10 punkte nurodytą Prašymą, gali būti įskaityti VMI neadministruojami mokesčiai, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), ir kitos įmokos, kurias mokesčių mokėtojas turi sumokėti į VMI surenkamąsias sąskaitas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Sumokėtų įmokų, permokų (skirtumo) įskaitymas ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymas pagal šias Taisykles vykdomas automatizuotomis MAIS programinėmis priemonėmis.

38. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis sumokėtų mokesčių įskaitymo tvarką, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių Taisyklių papildymo ar pakeitimo. 

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-56, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 59-2841 (2011-05-17), i. k. 1112055ISAK000VA-56

Nr. VA-42, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-11, i. k. 2015-09148

Nr. VA-162, 2016-12-19, paskelbta TAR 2016-12-19, i. k. 2016-29131

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-91, 2006-12-14, Žin., 2006, Nr. 144-5520 (2006-12-30), i. k. 1062055ISAK000VA-91

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-56, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 59-2841 (2011-05-17), i. k. 1112055ISAK000VA-56

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-136, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16650

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-42, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-11, i. k. 2015-09148

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-162, 2016-12-19, paskelbta TAR 2016-12-19, i. k. 2016-29131

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-171, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29797

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. VA-162 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 ,,Dėl mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-109, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20300

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymio mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo