Suvestinė redakcija nuo 2005-02-04 iki 2006-12-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 1-10, i. k. 1042055ISAK00VA-193

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. VA-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 straipsnio 1 dalimi ir siekdama suvienodinti su mokesčiais susijusių teisės aktų nuostatų taikymą bei mokesčių apskaitos duomenų tvarkymą:

1. Tvirtinu pridedamas Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos struktūrinių padalinių darbuotojams, vykdantiems mokesčių mokėtojų sumokėtų sumų įskaitymo procedūras vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis;

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Nepriemokų išieškojimo skyriui per du mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti išieškotų mokestinių nepriemokų įskaitymo taisykles;

2.3. VMI prie FM Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad iki 2006 m. I ketvirčio pabaigos būtų įdiegta programinė įranga šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatoms įgyvendinti;

Papildyta punktu:

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

 

2.4. atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

 

3. Pripažįstu netekusiais galios tokius Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymus:

3.1. 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. 227 „Dėl Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 110-3558);

3.2. 2001 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 31 „Dėl Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 17-539);

3.3. 2001 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 187 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 227 „Dėl Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 67-2460);

3.4. 2002 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 284 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 227 „Dėl Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintos Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4389);

3.5. 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. V-264 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 227 „Dėl Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4263);

3.6. 2003 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. V-278 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 227 „Dėl Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 104-4679).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų ir mokestį išskaičiuojančių asmenų (toliau – mokesčių mokėtojai) sumokėtų sumų įskaitymo eiliškumą mokesčiams ir (ar) su jais susijusioms sumoms padengti bei mokesčių mokėtojo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) veiksmus atliekant šias procedūras.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 84 ir 87 straipsniais, kitais mokesčių įstatymais ir jų lydimaisiais teisės aktais.

3. Taisyklių turi laikytis mokesčių mokėtojai ir VMI darbuotojai.

4. Taisyklėse vartojamos tokios pagrindinės sąvokos:

įmoka – tai į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (toliau – surenkamoji sąskaita) mokesčių mokėtojo sumokėta pinigų suma;

įmokos kodas – tai įmokos pavadinimo skaitmeninis atitikmuo, pritaikytas duomenims apdoroti kompiuteriu;

įmokos sumokėjimo data tai data, kurią pinigų suma patenka į AVMI surenkamąją sąskaitą;

mokėjimo nurodymas – tai mokesčių mokėtojo raštu arba elektroniniu būdu suformuotas kredito įstaigai nurodymas pervesti lėšas;

mokėjimo terminas – tai atitinkamo mokesčio įstatymo ar jo lydimojo teisės akto nustatytas laikotarpis, per kurį mokestis ir (ar) su juo susijusios sumos turi būti sumokėtos;

mokestinės nepriemokos atsiradimo data – tai kita diena po mokesčio ir (ar) su juo susijusios sumos mokėjimo termino pabaigos;

mokestinė permoka – tai mokesčių mokėtojo ar už jį trečiųjų asmenų į AVMI surenkamąją sąskaitą sumokėta per didelė mokesčio ir su juo susijusi suma;

mokėjimo prievolė – tai pinigų suma, kurią mokesčių mokėtojas privalo įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti į AVMI surenkamąją sąskaitą. Mokėjimo prievolė apibūdinama: įmokos pavadinimu, įmokos kodu, mokėjimo terminu, mokėtina ar grąžintina suma, mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu, savivaldybės pavadinimu, savivaldybės kodu;

mokėjimo prievolės data – mokesčio ir (ar) su juo susijusios sumos mokėjimo termino paskutinė diena;

mokesčio (mokestinės) permokos susidarymo data – tai per didelės pinigų sumos sumokėjimo į AVMI surenkamąją sąskaitą data. Jei apskaičiuotas mokestis faktiškai buvo sumokėtas iki mokestinio laikotarpio pabaigos, kai per mokestinį laikotarpį buvo mokamos nustatytos avansinės įmokos, – pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos;

mokesčio skirtumo susidarymo data tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos, kai susidaro mokesčio skirtumas;

vėliausiai susidariusi mokėjimo prievolė tai paskutinė iki mokesčio sumokėjimo datos nepadengta mokesčio ir (ar) su juo susijusi suma.

5. Visos kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 


II. BENDRIEJI ĮMOKŲ ĮSKAITYMO, MOKESČIŲ IR (AR) SU JAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ DENGIMO PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

 

6. Mokesčių mokėtojo į AVMI surenkamąją sąskaitą sumokėtos įmokos įskaitomos pagal mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodyme įrašytus įmokų kodus ir mokėjimo paskirtį. Jeigu mokėjimo dokumente nurodytas įmokos kodas neatitinka įmokos pavadinimo, pirmenybė teikiama įmokos kodui.

7. Įmokų kodai nustatyti Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Žin., 2003, Nr. 23-982).

8. Į AVMI surenkamąją sąskaitą mokesčių mokėtojo arba už mokesčių mokėtoją trečiųjų asmenų pagal atitinkamą įmokos kodą sumokėta pinigų suma pradedama įskaityti nuo vėliausiai susidariusios to paties įmokos kodo ir jį atitinkančio įmokos pavadinimo mokėjimo prievolės.

9. Jei tuo pačiu mokėjimo terminu yra susidariusios kelios to paties įmokos kodo ir to paties įmokos pavadinimo mokėjimo prievolės, tai įskaitymas sumokėtomis įmokomis pradedamas nuo mažiausios mokėjimo prievolės.

10. Jeigu šių taisyklių 8 ir 9 punktuose nurodytos mokėjimo prievolės įvykdytos, sumokėtą pinigų sumą, kuri susidaro kaip mokesčio permoka, mokesčių administratorius pirmiausia turi įskaityti to paties mokesčio nepriemokai padengti. Likusi nepanaudota mokestinės permokos dalis turi būti įskaitoma pagal šių taisyklių III skyrių.

11. Jeigu sumokėta pinigų suma sumokama įmokos kodu, skirtu mokesčiui ir (ar) su juo susijusioms sumoms padengti, tuomet sumokėtos įmokos įskaitomos šių taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

12. Mokesčius išskaičiuojančio asmens permokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos turi būti įskaitomos tik gyventojų pajamų mokesčiui ir (ar) su juo susijusioms sumoms padengti ir tik tuo atveju, jei jos nesusidarė dėl per daug išskaityto pajamų mokesčio.

13. Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali būti įskaitoma kitų mokesčių nepriemokoms padengti, taip pat kitų mokesčių permoka negali būti įskaitoma valstybinio socialinio draudimo įmokų nepriemokoms padengti.

14. Vadovaujantis Muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo kitų mokesčių nepriemokai padengti, taip pat kitų mokesčių permokos įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr. 86-3140), muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitomos VMI administruojamų mokesčių nepriemokoms padengti, taip pat VMI administruojamos mokesčių permokos įskaitomos muitinės administruojamomps mokesčių nepriemokoms padengti.

15. Tik padengus mokestines nepriemokas mokestinė permoka ar skirtumas mokesčių mokėtojo prašymu gali būti įskaitomas nepasibaigusių mokėjimo terminų deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams padengti. Tokiu atveju mokestinė permoka ar skirtumas įskaitomas pagal mokesčių mokėtojo prašymo gavimo datą.

16. VMI administruojamiems mokesčiams ir (ar) su jais susijusioms sumoms padengti Muitinėje esanti mokestinė permoka įskaitoma pagal Muitinės sprendimo įskaityti mokesčius VMI priėmimo datą.

Muitinės administruojamiems mokesčiams ir (ar) su jais susijusioms sumoms padengti VMI esanti mokestinė permoka įskaitoma pagal VMI sprendimo įskaityti mokesčius muitinėje priėmimo datą.

17. Mokestinės nepriemokos, susidariusios anksčiau nei mokestinė permoka ar skirtumas, dengiamos pagal mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo datą. Mokestinės nepriemokos, susidariusios vėliau nei mokestinės permokos ar skirtumas, dengiamos pagal prievolės, kurios nepriemoka dengiama, datą.

18. Mokestinę nepriemoką padengus mokestine permoka, delspinigiai perskaičiuojami atsižvelgiant į datą, kada buvo padengta mokestinė nepriemoka.

Nuo tam tikro mokesčio nepriemokų mokesčių administratoriaus priskaičiuotų to laikotarpio, per kurį mokesčių mokėtojas turėjo kitą (įskaitomą) mokestinę permoką, delspinigių mokesčių mokėtojas atleidžiamas, vadovaujantis Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-144 (Žin., 2004, Nr. 118-4408). Tokiu atveju mokesčių mokėtojui prašymo atleisti nuo baudų ir/ar delspinigių pateikti nereikia.

19. Vėliausiai susidariusių mokestinių permokų ar skirtumo sumomis dengiamos vėliausiai iki permokos susidarymo datos susidariusios mokestinės nepriemokos. Jeigu dengiamos vienu metu susidariusios mokestinės nepriemokos, o dengimo suma yra per maža, tai pradedama dengti nuo mažiausios iš jų.

20. Mokestinio patikrinimo metu arba pagal mokesčių mokėtojo pateiktą patikslintą deklaraciją nustačius, kad mokestinės permokos arba skirtumo suma yra mažesnė už padengtą mokestinę nepriemoką, atlikti įskaitymai neanuliuojami, tačiau nuo susidariusios nepadengtos mokestinės nepriemokos dalies nuo jos susidarymo datos mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojami delspinigiai.

21. Mokestinio patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių, baudų, delspinigių ir kitų įmokų sumos, nepraėjus MAĮ IX skyriuje nustatytiems apskundimo terminams bei MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka ginčijamų mokesčių, baudų, delspinigių ir kitų įmokų sumos nedengiamos susidariusia mokestine permoka ir (ar) skirtumu be mokesčių mokėtojo prašymo.

22. Išieškotos mokestinės nepriemokos dengiamos vadovaujantis VMI nustatyta tvarka.

 

III. MOKESČIO IR (AR) SU JUO SUSIJUSIŲ SUMŲ PADENGIMO MOKESTINE PERMOKA AR SKIRTUMU EILIŠKUMAS

 

23. Susidariusia mokestinės permokos ar skirtumo suma padengus to paties mokesčio nepriemoką, likusia mokestinės permokos ar skirtumo suma mokestinės nepriemokos padengiamos tokia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

23.1. kitų mokesčių nepriemokos;

23.2. baudos;

23.3. mokesčių nepriemokų delspinigiai;

23.4. iki 2004-05-01 priskaičiuotų baudų palūkanos ir delspinigiai;

23.5. laiku nesumokėtos palūkanos pagal mokestinės paskolos sutartis;

23.6. laiku nesumokėtos įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį;

23.7. mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti deklaruojami mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

23.8. mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti apskaičiuoti nedeklaruojami mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

23.9. muitinės administruojami mokesčiai.

24. Kelios tuo pačiu mokėjimo terminu, tuo pačiu įmokos pavadinimu ir įmokos kodu susidariusios mokėjimo prievolės arba mokestinės nepriemokos dengiamos pradedant nuo mažiausios. Pavyzdžiui, jei tuo pačiu mokėjimo terminu yra susidariusios 3 laiku nesumokėtos baudos: 100 Lt, 200 Lt, 50 Lt, tuomet pirmiausia turi būti padengta 50 Lt laiku nesumokėta bauda. Tačiau, atsižvelgiant į taisyklių 23 punktą, jei tuo pačiu mokėjimo terminu yra susidariusios kelios skirtingos mokestinės nepriemokos, pvz., laiku nesumokėta 200 Lt bauda ir nesumokėti 50 Lt delspinigiai, tuomet pirmiausia turi būti padengta 200 Lt laiku nesumokėta bauda.

 


IV. PINIGŲ SUMOS, SUMOKĖTOS ĮMOKOS KODU, SKIRTU MOKESČIUI IR (AR) SU JUO SUSIJUSIOMS SUMOMS PADENGTI, ĮSKAITYMO EILIŠKUMAS

 

25. Jeigu į AVMI surenkamąją sąskaitą sumokama pinigų suma nurodant įmokos kodą, skirtą atitinkamam mokesčiui ir (ar) su juo susijusioms sumoms padengti (pvz., pagal kodą 3010 sumokėta žemės mokesčio suma), tai įmoka įskaitoma tokia tvarka:

25.1. mokestis;

25.2. mokesčio nepriemokos;

25.3. baudos;

25.4. mokesčio nepriemokų delspinigiai;

25.5. iki 2004-05-01 priskaičiuotų baudų palūkanos ir delspinigiai.

26. Jeigu 25 punkte nurodytos mokėjimo prievolės jau padengtos, gautą įmoką mokesčių administratorius įskaito šių taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

 

V. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VEIKSMAI ĮSKAITANT MOKESČIUS IR (AR) SU JAIS SUSIJUSIAS SUMAS

 

27. Nustatyta mokestinė permoka ar skirtumas gali būti įskaitomi mokestinėms nepriemokoms padengti pagal šių taisyklių 8, 9, 23 ir 25 punktus (išskyrus šių taisyklių 15, 21 punktuose nustatytas išimtis) be mokesčių mokėtojo prašymo.

28. Gavęs mokesčių mokėtojo prašymą grąžinti mokestinę permoką ar skirtumą, mokesčių administratorius, padengęs visas to mokesčių mokėtojo mokestines nepriemokas, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio nuostatomis, likusią sumą grąžina mokesčių mokėtojui.

29. Įskaičius mokestines permokas be mokesčių mokėtojo rašytinio prašymo arba įskaičius mokestinę permoką ar skirtumą ne taip, kaip mokesčių mokėtojas nurodė prašyme, apie tai per 5 darbo dienas mokesčių mokėtojui pranešama raštu arba kitomis ryšių priemonėmis.

30. Jeigu įskaitydamas mokestines permokas mokesčių administratorius neįvertina aplinkybių, turinčių įtakos įskaitymo eiliškumui, tai tokioms priežastims paaiškėjus (pvz., kai mokesčių deklaracijos duomenys į kompiuterines laikmenas įvedami po mokėjimo prievolės datos, nors mokesčių mokėtojo deklaracija gauta iki minėtos datos arba mokestinių permokų įskaitymas vykdomas ne pagal mokesčių mokėtojo prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčių permoką, nors toks prašymas jau yra registruotas AVMI), įskaitymo procedūra vykdoma iš naujo. AVMI struktūrinis padalinys, vykdantis įskaitymo įrašų pakeitimo procedūras, turi užtikrinti, kad apskaitos duomenys būtų tvarkomi taip, kad būtų išsaugota visų ankstesnių įrašų duomenų patikrinimo galimybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

 

31. Atlikus atitinkamus mokesčių ir (ar) su jais susijusių sumų įskaitymo įrašų pakeitimus, turi būti išsaugota galimybė nustatyti šiuos ankstesnių įrašų duomenis:

31.1. įrašo pakeitimo datą;

31.2. pakeisto įrašo atlikimo datą;

31.3. mokesčių mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę;

31.4. mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį;

31.5. įvykdytos operacijos turinį (nurodomi keičiamasis ir naujasis įrašai);

31.6. įrašo keitimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

 

32. Gavus duomenis, dėl kurių keičiasi įmokos įskaitymo įrašas, įskaitymas vykdomas mokesčių apskaitos programinėmis priemonėmis.

33. Atlikus įmokos įskaitymo pakeitimą, mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje įrašomi duomenys apie įmokos įskaitymo pakeitimą.

 

VI. MOKESČIŲ MOKĖTOJO VEIKSMAI NORINT ĮSKAITYTI SUMOKĖTAS SUMAS KITŲ MOKESČIŲ PADENGIMUI

 

34. Mokesčių mokėtojas, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 5, 10 dalimis, gali mokesčių administratoriui pateikti prašymą po mokestinių permokų padengimo likusias permokų sumas:

34.1. grąžinti;

34.2. įskaityti deklaruojamiems ir (ar) apskaičiuotiems nedeklaruojamiems nepasibaigusių mokėjimo terminų mokesčiams;

34.3. įskaityti mokesčiams muitinėje.

35. Prašymą grąžinti (įskaityti) mokestinę permoką ar skirtumą mokesčių mokėtojas pateikia AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra registruotas mokesčių mokėtoju, jei kituose teisės aktuose nenurodyta kitaip.

36. Prašymą mokesčių mokėtojas pateikia ir tuo atveju, kai jis pageidauja permoka padengti savo (įskaitant ir nesavarankiškų padalinių) mokestines nepriemokas, kurios nustatytos kituose AVMI skyriuose ar muitinėje.

37. Mokesčių mokėtojas pateikia prašymą, kad susidariusia mokesčių permokos ir (ar) skirtumo suma būtų padengtos patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių, baudų, delspinigių ir kitų įmokų sumos, nepraėjus MAĮ IX skyriuje nustatytiems apskundimo terminams bei MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka ginčijamų mokesčių, baudų, delspinigių ir kitų įmokų sumos.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. AVMI nemokamai aprūpina mokesčių mokėtojus mokestinei permokai ar skirtumui įskaityti reikalingais prašymų blankais. Mokesčių mokėtojas gali atsispausdinti VMI prie FM interneto svetainėje (www. vmi. lt) skelbiamą blanką arba nustatytos formos prašymą gali pateikti elektroniniu paštu.

39. VMI darbuotojai, pažeidę šiose taisyklėse nustatytą tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis mokesčių mokėtojų sumokėtų sumų įskaitymą, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimo.

 

______________

 

Priedas neteko galios nuo 2005-02-04.

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-14, 2005-01-28, Žin., 2005, Nr. 16-528 (2005-02-03), i. k. 1052055ISAK000VA-14

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 "Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo