Suvestinė redakcija nuo 2014-06-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 70-2949, i. k. 1022210ISAK0003-343

 

Nauja redakcija nuo 2014-06-11:

Nr. 3-224-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07374

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGOS SPECIALISTŲ SKYRIMO ĮMONĖSE TVARKOS

 

2002 m. liepos 4 d. Nr. 3-343

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 1 dalimi,

nustatau, kad:

1. Kiekvienoje įmonėje, nurodytoje Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į tokios įmonės pavojingųjų krovinių vežimo ir su tuo susijusios veiklos apimtį ir veiklos teritoriją, pavojingųjų krovinių grupes, pavojingųjų krovinių transportavimo būdą ir kitus veiksnius, turi būti paskirta vienas ar keli pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistai, kurie turi galiojantį pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą, išduotą Lietuvos Respublikoje arba kitoje Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, susitariančiojoje šalyje.

2. Įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti įmonės vadovas, kitas įmonės darbuotojas arba samdomas asmuo (ne įmonės darbuotojas).

3. Apie kiekvieną įmonėje paskirtą pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 8 dalimi, turi būti pranešta (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai) Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai – Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių keliais, ar Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, kai pavojingieji kroviniai vežami geležinkelių keliais.

4. Apie gautą pranešimą dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija raštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba kitu įmonės pageidautu būdu informuoja pranešimą pateikusią įmonę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo datos. Jeigu nustatoma, kad pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi dokumentai, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

5. Pasikeitus pranešime dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto nurodytai informacijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai teikiamas naujas pranešimas, kuriame nurodomos duomenų pasikeitimo priežastys, ir pakeitimus pagrindžiantys dokumentai.

6. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija nustato pranešimo dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pateikimo procedūras ir pranešimo tipinę formą.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-343

 

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistO SKYRIMO VISOSE ĮMONĖSE, KURIŲ VEIKLA SUSIJUSI SU PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMU, tvarkos aprašas

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3-534, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5151 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-534

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu (toliau – Įmonė), tvarka (toliau – Tvarka) nustato pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų (toliau – Saugos specialistų) skyrimo tvarką, pagrindines pareigas, funkcijas ir atsakomybę.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, tarptautinių sutarčių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu, reikalavimais bei atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvos 96/35/EB nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-534, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5151 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-534

 

3. Tvarkos aprašas taikomas visoms įmonėms, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių ar vidaus vandenų transportu, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-534, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5151 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-534

 

II. REIKALAVIMAI SKIRIANT SAUGOS SPECIALISTUS

 

4. Įmonėje turi būti vienas ar daugiau Saugos specialistų, atsižvelgiant į Įmonės veiklos apimtis.

5. Skiriamas Saugos specialistas privalo turėti galiojantį Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą pagal atitinkamą transporto rūšį ir pavojingų krovinių grupę, išduotą Lietuvos Respublikoje susisiekimo ministro nustatyta tvarka arba kitose tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą atitinkamomis transporto rūšimis, susitariančiose šalyse.

6. Saugos specialistu gali būti Įmonės vadovas, kitas Įmonės darbuotojas arba vienas ar daugiau šios srities specialistų (ne Įmonės darbuotojų), samdomų Saugos specialisto funkcijoms atlikti.

 

III. SAUGOS SPECIALISTO PAREIGOS, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

7. Pagrindinė Saugos specialisto pareiga – užtikrinti pavojingų krovinių vežimo saugą, siekiant sumažinti keliamą pavojų žmonėms, turtui ir/ar aplinkai, laikantis šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir neperžengiant įmonės veiklos ribų.

8. Savo veikloje Saugos specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą automobilių, geležinkelių ir/ar vidaus vandenų transportu, bei šią veiklą kontroliuojančių institucijų sprendimais.

9. Saugos specialisto pagrindinės funkcijos Įmonėje yra šios:

9.1. konsultuoti pavojingų krovinių vežimo klausimais;

9.2. prižiūrėti, kaip laikomasi pavojingų krovinių vežimo reikalavimų;

9.3. konsultuoti pavojingų krovinių identifikavimo klausimais ir kontroliuoti šį procesą;

9.4. konsultuoti įsigyjant transporto priemones pavojingiems kroviniams vežti ir kontroliuoti šį procesą;

9.5. konsultuoti įrangos, naudojamos vežimo procese, pakraunant ir/ar iškraunant pavojingus krovinius, priežiūros ir patikros klausimais;

9.6. prižiūrėti darbuotojų mokymo apie pavojingų krovinių vežimo reikalavimus procesą ir šio mokymo registraciją;

9.7. užtikrinti avarijų ir incidentų, galinčių turėti įtakos pavojingų krovinių vežimo, pakrovimo ir/ar iškrovimo saugai, likvidavimui numatytų priemonių įgyvendinimą;

9.8. tirti avarijų ir incidentų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir/ar iškrovimu priežastis bei pasekmes ir, jei reikia, rengti ataskaitas;

9.9. įgyvendinti pavojingų krovinių vežimo avarijų prevencijos priemones;

9.10. prižiūrėti, kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai parenkant veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, subrangovus ar trečiąsias šalis bei naudojantis jų paslaugomis;

9.11. užtikrinti, kad su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu susijusiems darbuotojams būtų pateiktos atitinkamos darbo instrukcijos;

9.12. konsultuoti rengiant su pavojingų krovinių vežimu susijusius dokumentus;

9.13. prižiūrėti, kad transporto priemonėje būtų visi reikalingi dokumentai ir keliamus reikalavimus atitinkančios saugos priemonės, įskaitant vairuotojo asmens apsaugos priemones;

9.14. prižiūrėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pavojingų krovinių pakrovimo ir/ar iškrovimo bei talpyklų užpildymo taisyklių;

9.15. prižiūrėti kitą su pavojingų krovinių vežimu susijusią įmonės veiklą;

9.16. rengti Įmonės veiklos vežant pavojingus krovinius metinę ataskaitą;

9.17. užtikrinti, kad įmonėje, jei įmonės veikla susijusi su ypač pavojingų krovinių vežimu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka būtų parengtas saugos planas, ir prižiūrėti šio plano vykdymą.

Papildyta punktu:

Nr. 3-534, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5151 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-534

 

10. Saugos specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Įmonės vadovui. Už Įmonės sprendimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, asmeniškai atsako Įmonės vadovas.

 

IV. ĮMONĖS VEIKLOS SĄLYGOS

 

11. Įmonė, kurios veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, privalo:

11.1. paskyrusi Saugos specialistą (-us), ne vėliau kaip per 30 dienų raštu apie tai pranešti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos ir/ar Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai (toliau – Inspekcijos) pagal jų kompetenciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-534, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5151 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-534

 

11.2. Inspekcijų nustatyta tvarka teikti Įmonės veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, metinę ataskaitą ir, jei reikalaujama, ataskaitas apie avarijas ir incidentus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, ir vesti jų apskaitą;

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Įmonės vadovas ir Saugos specialistas, nevykdantys šios tvarkos aprašo reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

___________________

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-534, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5151 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-534

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-534, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5151 (2005-12-03), i. k. 1052210ISAK0003-534

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-343 "Dėl Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-224-(E), 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-10, i. k. 2014-07374

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-343 „Dėl Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo