Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 33-1378, i. k. 1031100NUTA00000394

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ AERODROMŲ NAUDOJIMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REIKMĖMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 1 d. Nr. 394

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisykles (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                           LINAS LINKEVIČIUS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. balandžio 1 d. nutarimu

Nr. 394

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ AERODROMŲ NAUDOJIMO CIVILINIŲ

ORLAIVIŲ REIKMĖMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato karinių aerodromų (toliau vadinama – aerodromas) naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams, techninei priežiūrai, saugojimui, kitų antžeminių paslaugų kariniuose aerodromuose teikimo civiliniams orlaiviams tvarką ir sąlygas.

2. Ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginių naudojimą ir priežiūrą, radionavigacinių įrenginių skrydžio bandymus, pranešimų apie aplinkybes, įvykius arba gedimus, galinčius turėti įtakos orlaivio skrydžių saugai, tvarką, Lietuvos Respublikos oro erdvės naudojimo tvarką, skrydžių vykdymo sąlygas ir tvarką reglamentuoja kiti teisės aktai.

3. Šių Taisyklių privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių veikla susijusi su civilinių orlaivių skrydžiais į aerodromus.

4. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „antžeminės paslaugos“ – tai vietinių ir tarptautinių skrydžių vykdymui privalomi atlikti veiksmai, liečiantys orlaivio įgulą, keleivius, krovinius (pasienio, muitinės, medicininio karantino, higieninės kontrolės ir kitos procedūros), kiti skrydžius užtikrinantys veiksmai, nereglamentuojami teisės aktuose, reguliuojančiuose 2 punkte nurodytus teisinius santykius (orlaivių valymas, degalų pripylimas, orlaivių techninė priežiūra, jų aptarnavimas stovėjimo aikštelėje), kitos paslaugos, užtikrinančios keleivių ir krovinių priėmimą ar išsiuntimą (keleivių aptarnavimas, bagažo paslaugos, krovinių ir pašto tvarkymas, antžeminis transportas, maitinimo paslaugos), taip pat skrydžių paslaugos ir įgulos administravimas, antžeminių paslaugų administravimas ir priežiūra.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose šių Taisyklių 2 punkte nurodytus teisinius santykius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

 

5. Civilinių orlaivių skrydžius kituose aerodromuose aptarnauja ir antžemines paslaugas teikia valstybės, savivaldybės ar privati įmonė (toliau vadinama – įmonė), atsakinga už civilinių orlaivių skrydžių organizavimą, skrydžių saugą, keleivių ir krovinių paslaugas ir kitą su oro susisiekimu susijusią veiklą.

6. Įmonės administracijos sprendimai privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems civilinių orlaivių skrydžius ir atliekantiems jų priežiūrą.

 

II. AERODROMO NAUDOJIMAS KARO AVIACIJOS IR CIVILINIŲ ORLAIVIŲ

SKRYDŽIAMS

 

7. Kiekvieno aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

8. Aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkoje turi būti numatyta:

8.1. aerodromo arba jo dalies atskyrimas civilinių orlaivių skrydžiams, numatant darbo laiką civiliniams skrydžiams arba laiko suderinimo procedūras tarp aerodromo vadovybės ir įmonės administracijos;

8.2. aerodromo vadovybės ir įmonės administracijos įsipareigojimai laikyti aerodromą parengtą civilinių orlaivių skrydžiams;

8.3. aerodromo vadovybės ir įmonės administracijos tarpusavio atsiskaitymas už paslaugas, teikiamas civilinių orlaivių skrydžiams;

8.4. aerodromo vadovybės ir įmonės administracijos įsipareigojimai aerodromą plėsti ir modernizuoti;

8.5. kitos aerodromo ir įmonės bendradarbiavimo ir atsakomybės pasiskirstymo nuostatos, susijusios su orlaivių skrydžių saugos, aviacinio saugumo ir ekonominio efektyvumo užtikrinimu.

 

III. ORLAIVIŲ ATSKRIDIMAS IR IŠSKRIDIMAS

 

9. Į aerodromus gali būti vykdomi vietiniai ir tarptautiniai valstybės ir civilinių orlaivių skrydžiai.

10. Leidimus civiliniams orlaiviams skristi į aerodromą išduoda teisės aktų nustatyta tvarka Susisiekimo ministerija, suderinusi šį klausimą su įmone.

11. Orlaivių atskridimas ir išskridimas planuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, kitais teisės aktais.

12. Gavęs leidimą skristi ir nutūpti aerodrome, orlaivio įgulos vadas turi pateikti skrydžio planą pagal skrydžių taisyklių reikalavimus.

 

IV. ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

13. Aerodrome, į kurį skrenda civiliniai orlaiviai, turi būti teikiamos antžeminės paslaugos pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Tarptautinės oro transporto asociacijos reikalavimus.

14. Informacija apie teikiamas antžemines paslaugas turi būti paskelbta oro navigacijos informacijos rinkinyje pagal įmonės ir valstybės įmonės „Oro navigacija“ sutartį.

15. Civilinių orlaivių antžemines paslaugas aerodrome (arba jo dalyje, skirtoje civilinių orlaivių skrydžiams) turi teikti ar organizuoti įmonė.

16. Vykdant civilinių orlaivių skrydžius, aerodromas (arba jo dalis, skirta civilinių orlaivių skrydžiams) ir jam priklausantys ryšių, navigacijos ir stebėjimo įrenginiai turi atitikti civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

 

17. Aerodromo (arba jo dalies, skirtos civilinių orlaivių skrydžiams) patikrinimą, ar jis tinka civilinių orlaivių skrydžiams, atlieka viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros specialistai, kurie surašo patikrinimo aktą ir jame nurodo trūkumus ir privalomąsias rekomendacijas. Šiame patikrinimo akte pateikiama aerodromo ir jo įrenginių atitikties specialiesiems reikalavimams išvada.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

 

18. Aerodrome (arba jo dalyje, skirtoje civilinių orlaivių skrydžiams) turi būti sudarytos sąlygos atlikti procedūras, numatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos standartuose ir rekomendacijose, reglamentuojančiuose orlaivių, jų įgulų, keleivių ir jų bagažo, orlaivių atsargų, krovinių ir pašto siuntų atvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įskaitant formalumus, susijusius su pasienio policijos, aviacijos saugumo, muitinės, visuomenės sveikatos priežiūros, veterinarijos ir augalų karantino taisyklėmis, taikomus civiliniams orlaiviams, kol jie yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

19. Įmonės administracija turi užtikrinti civilinės aviacijos saugumą pagal jos parengtą aviacijos saugumo programą, kuri turi atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos ir Lietuvos Respublikos nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

 

V. SKRYDŽIŲ VYKDYMAS

 

20. Civilinių orlaivių skrydžiai aerodrome turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais orlaivių skrydžius.

21. Vykdant skrydžius aerodrome civiliniais orlaiviais, visi reikiami aerodromo ryšių, navigacijos, stebėjimo įrenginiai turi būti naudojami be apribojimų.

 

VI. METEOROLOGINĖ INFORMACIJA

 

22. Meteorologinė informacija aerodrome turi būti teikiama Lietuvos kariuomenės vado ir Lietuvos transporto saugos administracijos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

 

VII. ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

23. Oro eismo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka teikia valstybės įmonė „Oro navigacija“.

 

VIII. ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

24. Oro navigacijos informacijos paslaugas teikia valstybės įmonė „Oro navigacija“ Lietuvos transporto saugos administracijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

 

25. Informacija apie ryšių, navigacijos ir stebėjimo įrenginius, jų veikimą, darbo laiką ir teikiamas oro eismo paslaugas aerodrome turi būti skelbiama oro navigacijos informacijos rinkinyje pagal įmonės ir valstybės įmonės „Oro navigacija“ sutartį.

 

IX. RINKLIAVOS

 

26. Orlaivių savininkai ir (arba) orlaivių naudotojai už oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje ir naudojimąsi oro uostais moka paslaugos teikėjams rinkliavas teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1233, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20316

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 394 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo