Suvestinė redakcija nuo 2019-07-12 iki 2019-09-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 145-7455, i. k. 1101100NUTA00001739

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-12:

Nr. 695, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-11, i. k. 2019-11470

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS IR JOS FAKULTATYVAUS PROTOKOLO ĮGYVENDINIMO

 

2010 m. gruodžio 8 d. Nr. 1739

Vilnius

 

Siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo“ bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti:

1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo (toliau – Konvencija) įgyvendinimą koordinuojančia institucija;

1.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją, Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos statistikos departamentą, Informacinės visuomenės plėtros komitetą pagal kompetenciją atsakingomis už Konvencijos įgyvendinimą institucijomis.

2. Įpareigoti 1.2 papunktyje nurodytas institucijas (išskyrus Lietuvos statistikos departamentą) dalyvauti rengiant Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas Jungtinių Tautų Organizacijai vadovaujantis Pranešimų pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos konvencijas, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai rengimo ir pateikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Pranešimų pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos konvencijas, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai rengimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijų sudarymo“.

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai pagal kompetenciją įgyvendinti Konvencijos nuostatas ir dalyvauti rengiant ataskaitas Jungtinių Tautų Organizacijai.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 894, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23327

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 695, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-11, i. k. 2019-11470

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo