Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 1-28, i. k. 111301MISAK0D1-1031

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1031

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 684 straipsniu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-785, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27223

 

1. Tvirtinu Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-271 „Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3145);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. D1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 57-2816).

3. Pavedu Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą paraišką organizuoti Laikinojo medžiotojo bilieto blankų pagaminimą.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-342, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 49-2416 (2012-04-26), i. k. 112301MISAK00D1-342

Nr. D1-643, 2012-07-31, Žin., 2012, Nr. 93-4824 (2012-08-04), i. k. 112301MISAK00D1-643

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. D1-1031

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. lapkričio 22 d.

įsakymo Nr. D1-785 redakcija)

 

 

MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Medžiotojo bilieto paėmimo tvarką, kai medžiotojui yra pareigūnų, įgaliotų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medžioklės taisyklės), ir kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, nutarimu administracinio nusižengimo byloje paskirta administracinio poveikio priemonė – teisės medžioti atėmimas, Medžiotojo bilieto grąžinimo tvarką, pasibaigus administracinio poveikio priemonės - teisės medžioti atėmimo - terminui.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Medžioklės taisyklės, Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Duomenų tvarka).

 

II SKYRIUS

MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMAS IR GRAŽINIMAS

 

3. Medžiotojo bilietas paimamas teisės aktuose nustatytais atvejais atėmus teisę medžioti.

4. Padarius pažeidimą, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą gali būti atimama teisė medžioti, iki administracinio nusižengimo byloje bus priimtas nutarimas pareigūnas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą turintis teisę aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių nusižengimų bylas (toliau – Pareigūnas), surašęs administracinio nusižengimo protokolą, paima iš asmens Medžiotojo bilietą, išduoda Laikinąjį medžiotojo bilietą (1 priedas) ir tai pažymi administracinio nusižengimo protokole. Teismui ar Pareigūnui išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą ir priėmus nutarimą atimti teisę medžioti, paimtas Medžiotojo bilietas negrąžinamas, o administracinio nusižengimo bylą išnagrinėjęs teismas ar Pareigūnas pratęsia Laikinojo medžiotojo bilieto galiojimą iki baigsis nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo terminas arba iki bus išnagrinėtas skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje ir priimtas galutinis sprendimas. Teismui ar Pareigūnui administracinio nusižengimo byloje priėmus nutarimą atimti teisę medžioti tais atvejais, kai asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Medžiotojo bilietas negrąžinamas ir Laikinojo medžiotojo bilieto galiojimas nepratęsiamas.

5. Medžiotojo bilietą paėmęs Pareigūnas tai pažymi Administracinių nusižengimų bylų registre bei apie tai informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09714

 

6. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kaip Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojas, gavęs informaciją apie administracinės nuobaudos - teisės medžioti atėmimą - paskyrimą asmeniui, įveda šiuos duomenis į Medžiotojų sąvadą Duomenų tvarkos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09714

 

7. Jeigu Pareigūnas, išnagrinėjęs administracinę bylą ir paskyręs asmeniui administracinę nuobaudą − teisės medžioti atėmimą, Medžiotojo bilieto nepaima dėl to, kad asmuo, kuriam atimta teisė medžioti, Medžiotojo bilietą yra pametęs, Medžiotojo bilietas iš jo pavogtas arba Medžiotojo bilieto bylą išnagrinėjusiam pareigūnui asmuo nepateikia jo dėl kitų priežasčių, duomenys apie administracinės nuobaudos − teisės medžioti atėmimą − paskyrimą asmeniui tvarkomi šios tvarkos 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka.

8. Jei asmuo, kuriam nutarimu administracinėje byloje yra atimta teisė medžioti, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos skyriui, kitos medžiotojų visuomeninės organizacijos (arba jos skyriui), vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, kaip Medžiotojų sąvado duomenų visuomeniniam tvarkytojui, pateikia duomenis bei Medžiotojo bilietą, spaudas „Duomenys medžiotojų sąvadui pateikti“ Medžiotojo biliete nededamas.

9. Tais atvejais, kai iki administracinio nusižengimo byloje priimto nutarimo asmuo Medžiotojo bilieto nepateikė ir jis nebuvo iš jo paimtas, nutarimą atimti teisę medžioti vykdantys pareigūnai imasi priemonių paimti asmens, iš kurio teisė medžioti atimta, turimą Medžiotojo bilietą, t. y. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nutarimo atimti teisę medžioti priėmimo, o kai teisė medžioti atimama teismo nutarimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokio nutarimo gavimo aplinkos apsaugos įstaigoje raštu informuoja asmenį, iš kurio teisė medžioti atimta, dėl Medžiotojo bilieto perdavimo saugoti aplinkos apsaugos įstaigai.

10. Jeigu asmuo, iš kurio teisė medžioti atimta, vengia atiduoti Medžiotojo bilietą ir toliau medžioja teisės medžioti atėmimo laikotarpiu, Pareigūnai gali pratęsti teisės medžioti atėmimą tiek laiko, kiek buvo neteisėtai naudotasi Medžiotojo bilietu (išskyrus atvejus, kai teisė medžioti atimta teismo sprendimu). Nutarimo pratęsti teisės medžioti atėmimo terminą nuorašas per tris darbo dienas nuo šio nutarimo priėmimo dienos įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui, iš kurio teisė medžioti atimta.

11. Medžiotojo bilietas asmeniui, kuriam teisė medžioti buvo atimta, grąžinamas pasibaigus šios administracinės nuobaudos terminui.

12. Asmuo, iš kurio Medžiotojo bilietas buvo paimtas, siekdamas susigrąžinti paimtą ir aplinkos apsaugos įstaigoje saugomą Medžiotojo bilietą, pasibaigus teisės medžioti atėmimo terminui, asmeniškai pateikia aplinkos apsaugos įstaigai, kurioje saugomas Medžiotojo bilietas, prašymą grąžinti Medžiotojo bilietą (2 priedas) ir šiuos dokumentus:

12.1. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

12.2 pažymą, liudijančią, kad nustatyta tvarka išlaikė Medžioklės egzaminą;

12.3. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ (jei asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų).

13. Pareigūnas, gavęs Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus, patikrina:

13.1. pareiškėjo asmens tapatybę;

13.2. Medžiotojų sąvade informaciją, ar pareiškėjui yra pasibaigęs (sutrumpintas) teisės medžioti atėmimo terminas;

14. Įvertinęs gautus Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, Pareigūnas, dalyvaujant pareiškėjui, priima sprendimą grąžinti ar atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą.

15. Medžiotojo bilietas pareiškėjui grąžinamas, jei pasibaigė ar buvo sutrumpintas teisės medžioti atėmimo terminas ir pareiškėjas pateikė Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka būtinas Medžiotojo bilieto grąžinimo sąlygas.

16. Pareigūnas, priėmęs sprendimą grąžinti Medžiotojo bilietą, pasirašo prašyme ir nedelsdamas grąžina pareiškėjui Medžiotojo bilietą. Medžiotojo bilieto grąžinimo faktą pareiškėjas patvirtina pasirašydamas prašyme.

17. Jei nustatoma, kad teisės medžioti terminas nepasibaigė ar nebuvo sutrumpintas, pareiškėjas nepateikė Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų, Pareigūnas priima sprendimą atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą.

Pareigūno sprendimas atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą įteikiamas pareiškėjui.

18. Prašymai arba jų kopijos ir kitų Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų pareiškėjo pateiktų dokumentų kopijos saugomos Medžiotojo bilietą grąžinusioje aplinkos apsaugos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Medžiotojo bilietą asmeniui grąžinęs Pareigūnas šį faktą fiksuoja Administracinių nusižengimų bylų registre, nurodydamas grąžintą Medžiotojo bilietą identifikuojantį numerį, grąžinimo datą, bei perduoda šiuos duomenis Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, kaip Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojui, Duomenų tvarkos nustatytais terminais. Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojas gautus duomenis įtraukia į Medžiotojų sąvadą, nurodydamas Medžiotojo bilieto numerį, grąžinimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-492, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09714

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Asmenys, pažeidę šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________

 

Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

_____________________________________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

 

LAIKINOJO MEDŽIOTOJO BILIETO ŠAKNELĖ NR. [][][][][][]

 

20____m._____________________d.

 

Laikiną medžiotojo bilietą gavau:

 

________________      __________________________________________________________

(medžiotojo parašas)                                                                         (medžiotojo vardas, pavardė)

 

AN protokolo Nr.____________________

 

______________________________________________________________________________

(kirpimo linija)

 

______________________________________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

 

LAIKINASIS MEDŽIOTOJO BILIETAS NR. [][][][][][]

20____m. _________________d.

____________________

(vieta)

 

Laikinasis medžiotojo bilietas suteikia teisę laikinai medžioti.

Laikinasis medžiotojo bilietas galioja iki 20___m.___________________d.

 

_____________________________________________________________[][][][][][][][][][][]

(vardas, pavardė)                                                                                                                     (asmens kodas)

Vietoj paimto Medžiotojo bilieto (Laikinojo medžiotojo bilieto) Nr. [][][][][][]

(kas nereikalinga, išbraukti)

Medžiotojo selekcininko kvalifikacija suteikta (nesuteikta).

(kas nereikalinga, išbraukti)

Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas_________

(data)

Duomenys medžiotojų sąvadui pateikti__________

(data)

Į______________________________________________________________________________

(vieta, adresas, kabinetas)

atvykti 20____m.____________________d. _____val._____min.

 

AN protokolo Nr.____________________

 

_____________________________      ___________   _________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                     (parašas)                                       (vardo raidė, pavardė)

 

A.V

 

 

Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo grąžinti Medžiotojo bilietą pavyzdinė forma)

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________

(asmens kodas)

 

___________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

GRĄŽINTI MEDŽIOTOJO BILIETĄ

_____________

(data)

______________

(vieta)

 

Prašau grąžinti Medžiotojo bilietą pasibaigus teisės medžioti atėmimo laikui, jį sutrumpinus (kas reikalinga, pabraukti).

Su prašymu pateikiu asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir (pateikiamus dokumentus žymėti „X“):

(  )1. Medžioklės egzamino išlaikymo pažymą, išduotą ______________________________________________________________________________

(išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)

(  )2. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą ______________________________________________________________________________

(išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)

___________________                      ___________________________________________

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

 

SPRENDIMAS DĖL MEDŽIOTOJO BILIETO GRĄŽINIMO

(pildo pareigūnas)

______________

(data)

 

Įvertinęs pateiktus dokumentus ir Medžiotojo bilieto atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, priėmiau sprendimą Medžiotojo bilietą Nr._______________ grąžinti/atsisakyti grąžinti (kas nereikalinga, išbraukti, o priėmus sprendimą

atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą, – nurodyti priežastį) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________       _________________      _________________________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Medžiotojo bilietas man grąžintas.

_________________           ____________________    __________________________________

(data)                                            (parašas)                                                               (vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-342, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 49-2416 (2012-04-26), i. k. 112301MISAK00D1-342

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1031 "Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-643, 2012-07-31, Žin., 2012, Nr. 93-4824 (2012-08-04), i. k. 112301MISAK00D1-643

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1031 "Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-785, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27223

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1031 „Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-492, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09714

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1031 „Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo