Suvestinė redakcija nuo 2017-02-03

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 32-741, i. k. 0931100NUTA00000540

 

Nauja redakcija nuo 2005-06-01:

Nr. 256, 2005-03-08, Žin. 2005, Nr. 34-1098 (2005-03-15), i. k. 1051100NUTA00000256

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1993 m. liepos 21 d. Nr. 540

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 562, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2901 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000562

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 562, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2901 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000562

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

Patvirtinti Valstybinio studijų fondo nuostatus (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 562, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2901 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000562

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            JONAS PRAPIESTIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 874 redakcija)

 

Valstybinio Studijų Fondo Nuostatai

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

1. Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama – Fondas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

2. Fondo savininkė yra valstybė. Fondo steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas yra įstaiga prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Fondo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą ir Fondo nuostatų tvirtinimą) įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos, kaip Fondo savininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

3. Fondas – viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat sąskaitų banke. Fondo buveinės adresas: A.Goštauto g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

ii SKYRIUS
FONDO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

5. Fondo veiklos tikslas – administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, kitą finansinę paramą studentams, įgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 562, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2901 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000562

Nr. 944, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 92-4777 (2012-08-03), i. k. 1121100NUTA00000944

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

6. Fondo veiklos uždaviniai – įgyvendinti mokslo ir studijų politiką, siekti aukštojo mokslo kokybės ir prieinamumo, administruojant šiam tikslui skirtus valstybės išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 562, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2901 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000562

 

7. Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.2. administruoja studijų stipendijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.3. administruoja socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.4. administruoja valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka asmenys, kurie studijavo valstybės finansuojamose studijų vietose, už kuriuos studijų kaina buvo apmokėta valstybės biudžeto lėšomis, kurie gavo paramą studijų kainai padengti ar studijų stipendiją, yra pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas ir privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;

7.5. administruoja per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų;

7.6. administruoja valstybės paramą Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio lietuviams švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

7.7. administruoja sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas;

7.8. administruoja lėšų, skirtų asmens tikslinio finansavimo studijoms, grąžinimą į valstybės biudžetą;

7.9. švietimo ir mokslo ministro pavedimu įgyvendina kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

8. Fondo veiklos sritis – finansinės paramos studentams administravimas. Fondo veiklos rūšys – valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų administravimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; studijų stipendijų administravimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; socialinių stipendijų skyrimas ir administravimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka asmenys, kurie studijavo valstybės finansuojamose studijų vietose, už kuriuos studijų kaina buvo apmokėta valstybės biudžeto lėšomis, kurie gavo paramą studijų kainai padengti ar studijų stipendiją, yra pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas ir privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą, administravimas; per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų administravimas; už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas, administravimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; kitų aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtų priemonių įgyvendinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 562, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2901 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000562

Nr. 944, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 92-4777 (2012-08-03), i. k. 1121100NUTA00000944

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

iii SKYRIUS
FONDO TEISĖS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

9. Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, asmenų informaciją ir dokumentus, taip pat iš valstybės registrų teisės aktų nustatyta tvarka gauti ir naudoti duomenis, kurių reikia Fondo uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

9.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

9.3. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

9.4. nustatytąja tvarka teikti Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl finansinės paramos studentams administravimo;

9.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis.

 

iv SKYRIUS
FONDO VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

10. Fondo vienasmenis valdymo organas yra Fondo direktorius, kurį 4 metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) konkurso būdu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų švietimo ir mokslo ministras. Tas pats asmuo gali būti skiriamas eiti Fondo direktoriaus pareigas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Fondo direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas švietimo ir mokslo ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

11. Fondo direktorius:

11.1. veikia Fondo vardu, atstovauja Fondui, atsako už Fondui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

11.2. užtikrina, kad Fondo veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, būtų vykdomi Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

11.3. organizuoja ir koordinuoja Fondo veiklą, priima sprendimus visais Fondo veiklos klausimais, išskyrus klausimus, priskirtus Fondo valdybos kompetencijai;

11.4. atsako už racionalų ir taupų Fondo valdomų lėšų ir turto naudojimą, planuoja, rengia ir vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamas programas, rengia šių programų sąmatas, kontroliuoja ir vykdo Fondo įsipareigojimus, užtikrina programų vykdymo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

 

11.5. užtikrina veiksmingos Fondo vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą, teikia pasiūlymus dėl Fondo finansinės veiklos audito organizavimo, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, užtikrina finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

 

11.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų direktoriaus pavaduotoją, kitus Fondo valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su Fondo darbuotojais, nustato jų darbo užmokestį, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir juos skatina, skiria jiems pašalpas;

11.61. tvirtina Fondo pareigybių aprašymus ir sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

 

11.7. organizuoja Fondo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą pagal tam tikslui parengtas programas;

11.8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

11.9. suderinęs su Fondo valdyba, tvirtina Paskolų teikimo studentams nuostatus;

11.10. priima sprendimus dėl nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių perskirstymo;

11.11. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

12. Fondo direktoriui laikinai negalint atlikti priskirtų funkcijų, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

13. Kolegialus Fondo valdymo organas yra Fondo valdyba. Fondo valdybą sudaro 11 narių: Fondo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, ne mažiau kaip 2 Finansų ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip 2 Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip 2 mokslo ir studijų institucijų pasiūlyti atstovai, bent vienas studentų atstovas, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai.

Fondo valdybos nariai, išskyrus Fondo direktorių ir direktoriaus pavaduotoją, nėra Fondo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

14. Fondo valdybą ir jos pirmininką 4 metų kadencijai tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Fondo valdybos nario kadencijų skaičius neribotas. Fondo valdybos nariui nebaigus kadencijos, vietoj jo į Fondo valdybą iki jos kadencijos pabaigos skiriamas naujas narys. Fondo valdybos pirmininku tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Į šias kadencijas neįskaitomi laikotarpiai, kuriais asmuo Fondo valdybos pirmininko pareigas ėjo ne visą Fondo valdybos kadencijos laiką. Fondo valdybos pirmininku negali būti skiriamas Fondo direktorius ar Fondo direktoriaus pavaduotojas. Fondo valdybos pirmininkas vadovauja Fondo valdybai ir organizuoja jos darbą. Fondo valdybos pirmininkui negalint atlikti funkcijų, šias funkcijas atlieka Fondo valdybos pirmininko pavaduotojas. Fondo valdybos pirmininko pavaduotoją pirmajame patvirtintos Fondo valdybos posėdyje slaptu balsavimu išrenka Fondo valdybos nariai. Fondo valdybos pirmininko pavaduotoju negali būti išrinktas Fondo direktorius ir Fondo direktoriaus pavaduotojas. Fondo valdybos pirmininko nesant, jo pareigas eina Fondo valdybos pirmininko pavaduotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

15. Fondo valdyba:

15.1. paskirsto Fondui skirtas valstybės biudžeto lėšas valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti;

15.2. priima sprendimus dėl Fondo lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitų nebiudžetinių lėšų naudojimo;

15.3. Neteko galios nuo 2012-08-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 944, 2012-07-18, Žin. 2012, Nr. 92-4777 (2012-08-03), i. k. 1121100NUTA00000944

 

15.4. atlieka kitas teisės aktų Fondo valdybai pavestas funkcijas.

16. Fondo valdyba nutarimus priima Fondo valdybos posėdžiuose. Fondo valdybos posėdžiai šaukiami kas ketvirtį. Neeilinis Fondo valdybos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis Fondo valdybos narių arba Fondo valdybos pirmininkas, arba Fondo direktorius.

17. Fondo valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Fondo valdybos narių. Fondo valdybos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Fondo valdybos narių.

18. Jeigu  klausimas turi būti apsvarstytas skubos tvarka ir dėl jo priimtas atitinkamas sprendimas, Fondo valdybos nariai gali balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas teisėtas, jeigu elektroniniu būdu balsuoja ne mažiau kaip pusė Fondo valdybos narių, o sprendimas priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė elektroniniu būdu balsavusių Fondo valdybos narių. Elektroniniam balsavimui teikta medžiaga ir balsavimo rezultatai pridedami prie Fondo valdybos posėdžio protokolo.

19. Visi Fondo valdybos posėdžiai protokoluojami. Fondo valdybos nutarimus pasirašo Fondo valdybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio sekretoriumi kiekvieno posėdžio pradžioje paprasta balsų dauguma išrenkamas vienas iš Fondo valdybos narių.

20. Už Fondo valdybos nutarimų įgyvendinimą atsakingas Fondo direktorius.

21. Klausimams, kylantiems atliekant Fondui pavestas funkcijas, spręsti gali būti sudaromos komisijos, darbo grupės, ekspertų komitetai.

 

v SKYRIUS
FONDO LĖŠŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

22. Fondo lėšas sudaro:

22.1. Fondui skirti valstybės biudžeto asignavimai;

22.2. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų tikslinės lėšos;

22.3. Fondui grąžinamų paskolų palūkanų ir delspinigių lėšos, kitos Fondui atliekant pavestas funkcijas grąžintos ir išieškotos lėšos;

22.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

23. Neteko galios nuo 2011-03-16

Punkto naikinimas:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin. 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

 

24. Lėšos, skirtos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

25. Lėšos studijų stipendijoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 944, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 92-4777 (2012-08-03), i. k. 1121100NUTA00000944

 

26. Lėšos aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų socialinėms stipendijoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

27. Lėšos studijų kainai (kainos daliai, ne didesnei kaip norminė studijų kaina) kompensuoti, kaip nurodyta šių nuostatų 7.5 papunktyje, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

28. Lėšos, išieškotos atliekant šių nuostatų 7.4 papunktyje nurodytą funkciją, į valstybės biudžetą grąžinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

281. Lėšos paramai Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio lietuviams naudojamos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

282. Lėšos, skirtos studijų kainos daliai kompensuoti, kaip nurodyta šių nuostatų 7.7 papunktyje, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 944, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 92-4777 (2012-08-03), i. k. 1121100NUTA00000944

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

283. Lėšos, išieškotos atliekant šių nuostatų 7.8 papunktyje nurodytą funkciją, į valstybės biudžetą grąžinamos Fondo direktoriaus nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 944, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 92-4777 (2012-08-03), i. k. 1121100NUTA00000944

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

29. Grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos nebiudžetinės lėšos, skirtos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, apskaitomos atskiroje Fondo sąskaitoje. Metams pasibaigus, šios sąskaitos lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami.

30. Fondo valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Fondo vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

31. Fondas buhalterinę apskaitą organizuoja ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro ir teikia Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

vi SKYRIUS
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

32. Fondo personalą sudaro Fondo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

33. Fondo valstybės tarnautojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

vii SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

34. Fondo nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

35. Fondas gali būti pertvarkytas, likviduotas arba reorganizuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

36. Likvidavus Fondą, nepanaudotų lėšų naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

37. Fondo vieši pranešimai skelbiami Fondo interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 21, 2002-01-09, Žin., 2002, Nr. 4-105 (2002-01-16), i. k. 1021100NUTA00000021

Nr. 256, 2005-03-08, Žin., 2005, Nr. 34-1098 (2005-03-15), i. k. 1051100NUTA00000256

Nr. 874, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 102-4256 (2009-08-27), i. k. 1091100NUTA00000874

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2002-12-28

Priedo naikinimas:

Nr. 2073, 2002-12-21, Žin. 2002, Nr. 124-5648 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002073

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1081, 1998-09-04, Žin., 1998, Nr. 79-2240 (1998-09-09), i. k. 0981100NUTA00001081

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo įsteigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1352, 1998-11-20, Žin., 1998, Nr. 103-2847 (1998-11-25), i. k. 0981100NUTA00001352

Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1148, 1999-10-18, Žin., 1999, Nr. 89-2628 (1999-10-22), i. k. 0991100NUTA00001148

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo įsteigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 21, 2002-01-09, Žin., 2002, Nr. 4-105 (2002-01-16), i. k. 1021100NUTA00000021

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo įsteigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2073, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5648 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002073

Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 256, 2005-03-08, Žin., 2005, Nr. 34-1098 (2005-03-15), i. k. 1051100NUTA00000256

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo įsteigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1151, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4833 (2006-11-25), i. k. 1061100NUTA00001151

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 874, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 102-4256 (2009-08-27), i. k. 1091100NUTA00000874

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 562, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 59-2901 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000562

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 272, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1449 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000272

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 944, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 92-4777 (2012-08-03), i. k. 1121100NUTA00000944

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 73, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01922

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo