Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 124-4707, i. k. 1062250ISAK000V-908

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 122: 2006 „RŪKYMO PATALPŲ (VIETŲ) ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 7 d. Nr. V-908

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ 4.2 papunkčiu:

Papildyta preambule:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 122: 2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-311 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122: 2004 „Rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 77-2695);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-226 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-311 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122: 2004 „Rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 50-1662).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 122: 2006 „RŪKYMO PATALPŲ (VIETŲ) ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši higienos norma nustato rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagrindinius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams (toliau – asmenys), projektuojantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems rūkymo patalpas (vietas), taip pat eksploatuojantiems įmones, įstaigas ir organizacijas Lietuvos Respublikoje, kuriose įrengtos rūkymo patalpos (vietos), bei vykdantiems valstybinę priežiūrą ir kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

3. Už šios higienos normos reikalavimų pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Šioje higienos normoje vartojama sąvoka „rūkymo patalpa (vieta)“ – speciali patalpa (vieta), kurioje leidžiama rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

II. NUORODOS

 

5. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

5.2. Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ patvirtinimo“;

5.3. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

III. RŪKYMO PATALPŲ (VIETŲ) ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

 

6. Rūkymo patalpos (vietos) turi būti atskirtos nuo darbo patalpų, taip pat nuo sanitarinių ir buitinių patalpų, kuriomis naudojasi ir nerūkantys darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai.

7. Rūkymo patalpos (vietos) įrengiamos taip, kad per jas nereikėtų vaikščioti nerūkantiems darbuotojams, aptarnaujamiems klientams ir lankytojams.

8. Rūkymo patalpų (vietų) sienų, grindų ir baldų paviršiams įrengti turi būti naudojamos kvapų nesugeriančios lengvai valomos medžiagos.

9. Rūkymo patalpos (vietos) turi būti švarios, periodiškai valomos drėgnu būdu.

10. Rūkymo patalpose (vietose) turi būti nedegios peleninės ar urnos nuorūkoms.

11. Rūkymo patalpose (vietose) turi būti palaikomas žemesnis nei gretimų patalpų slėgis. Švarus oras tiekiamas į tą rūkymo patalpos (vietos) dalį, kur oras užterštas mažiausiai, o šalinamas ten, kur teršalai išsiskiria intensyviausiai arba jų koncentracija didžiausia [5.1].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

12. Į rūkymo patalpas (vietas) tiekiamo lauko oro kiekis, skaičiuojant 1 m2 grindų, turi būti ne mažesnis kaip 36 m3/h, o šalinamo oro kiekis – ne mažesnis kaip 72 m3/h.

13. Rūkymo patalpose (vietose) orą teršiančių medžiagų (benzeno, formaldehido) koncentracijų ribinės vertės turi neviršyti teisės akto reikalavimų [5.2].

14. Rūkymo patalpų (vietų) aplinkos ore esančio nikotino koncentracija turi neviršyti 10µg/m3 (ribinė koncentracija, nustatyta iš per parą paimto oro mėginio).

15. Rūkymo patalpų (vietų) mikroklimatas turi atitikti teisės akto reikalavimus [5.3].

16. Šioje higienos normoje nustatyti rūkymo patalpų (vietų) oro tyrimai, vėdinimo sistemų efektyvumo matavimai savikontrolės tikslais turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 metus akredituotose arba atestuotose laboratorijose.

17. Rūkymo patalpose (vietose) turi būti bent vienas tekstinis įspėjimas apie rūkymo pavojų sveikatai iš Tekstinių įspėjimų apie rūkymo pavojų sveikatai sąrašo (priedas). Įspėjimas apie rūkymo pavojų sveikatai turi būti pateiktas gerai matomoje vietoje, lengvai įskaitomas, rašomas didžiosiomis raidėmis kontrastiškame fone ir keičiamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

______________

 

 

 


 

„HN 122:2015 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“

priedas

 

 

 

TEKSTINIŲ ĮSPĖJIMŲ APIE RŪKYMO PAVOJŲ SVEIKATAI SĄRAŠAS

 

1.   Rūkymas – 9 iš 10 susirgimų plaučių vėžiu priežasčių.

2.   Rūkymas sukelia burnos ir gerklės vėžį.

3.   Rūkymas kenkia plaučiams.

4.   Rūkymas sukelia širdies priepuolius.

5.   Rūkymas sukelia insultą ir negalią.

6.   Dėl rūkymo kemšasi arterijos.

7.   Rūkymas didina pavojų apakti.

8.   Rūkymas kenkia dantims ir dantenoms.

9.   Rūkymas gali nužudyti jūsų negimusį kūdikį.

10. Tavo išpučiami dūmai kenkia vaikams, šeimai ir draugams.

11. Rūkai tu – rūkys ir tavo vaikai.

12. Mesk rūkyti dabar – lik gyvas dėl artimųjų.

13. Rūkymas mažina vaisingumą.

14. Rūkymas didina impotencijos riziką.“

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1085, 2015-09-28, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14820

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo