Suvestinė redakcija nuo 2002-11-15 iki 2004-01-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 49-1906, i. k. 1022050ISAK00000135

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 15 d. Nr. 135

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 574 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1660) 2 punktu,

Tvirtinu Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Finansų MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135

 

ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠAS*

 

Formulės

Nr.

Etilo alkoholio rūšis

Denatūrantai

Denatūrantų kiekis hektolitrui absoliučiojo alkoholio

1

Etilo alkoholis arba

Etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

Distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

izopropilo alkoholis ir denatonio benzoatas (bitreksas)

2 litrai

2 gramai

2

etilo alkoholis arba etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

etilacetatas ir etoksipropilo alkoholis ir metilenas mėlynasis (arba timolio mėlynasis, arba kristalinis violetas)

2 litrai

1 litras

0,2 gramo

3

etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir metilenas mėlynasis (arba timolio mėlynasis, arba kristalinis violetas)

3 litrai

0,2 gramo

4

etilo alkoholis arba etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

metiletilketonas ir metilizobutilketonas

2 litrai

3 litrai

5

etilo alkoholis arba etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

metiletilketonas, sudarytas iš: - 95-96 % masės metiletilketono - 2,5-3 % masės metilizopropilketono - 1,5-2 % masės etilizoamilketono ir piridino bazė arba denatonio benzoatas

0,75 litro

0,25 litro

1 gramas

6

etilo alkoholis arba etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

denatonio benzoatas ir metiletilketonas ir metilenas mėlynasis

1 gramas

2 litrai

0,2 gramo

7

etilo alkoholis arba etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

tiofenas ir denatonio benzoatas CI rūgštusis raudonasis 51 ir metiletilketonas

125 gramai

0,8 gramo

0,4 gramo

2 litrai

8

etilo alkoholis arba etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir metilizobutilketonas

2 litrai

3 litrai

9

etilo alkoholis arba etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir denatonio benzoatas

3 litrai

2 gramai

10.

denatūruotas dehidratuotas etilo alkoholis,

pagamintas laikantis Denatūruoto dehidratuoto  etilo alkoholio techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 448 (Žin., 2001, Nr. 5-147)

 

 

 

* pagal šiame sąraše pateiktas formules denatūruoto etilo alkoholio naudojimo konkrečiose prekėse saugos klausimus sprendžia institucijos, atsakingos už atitinkamų prekių saugos įvertinimą.

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 194, 2002-06-28, Žin., 2002, Nr. 69-2834 (2002-07-05), i. k. 1022050ISAK00000194

Nr. 348, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 105-4712 (2002-11-06), i. k. 1022050ISAK00000348

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 194, 2002-06-28, Žin., 2002, Nr. 69-2834 (2002-07-05), i. k. 1022050ISAK00000194

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 348, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 105-4712 (2002-11-06), i. k. 1022050ISAK00000348

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo