Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 122-4382, i. k. 10511RRISAK001V-854

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 6 d. Nr. 1V-854

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 337) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37), 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyvą 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 178), 2011 m. spalio 10 d. Komisijos sprendimą 2011/667/ES dėl sąlygų, kuriomis suderintai taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį, (OL 2011 L 265, p. 25) ir 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, (OL 2012 L 81, p. 7):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-1012, 2011-10-21, Žin., 2011, Nr. 129-6147 (2011-10-27), i. k. 11111RRISAK01V-1012

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

Nr. 1V-1755, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19887

 

1. Tvirtinu Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros, pradėtos pagal šio įsakymo 3 punkte nurodytas taisykles, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įsakymo išleidimo. Procedūros pabaiga laikomas jos rezultatus įtvirtinančio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimas, o jei pabaigus procedūrą išduodamas leidimas, – atitinkamo leidimo išdavimas.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 199 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5706);

3.2. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 1V-72 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 85-3108);

3.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. 1V-11 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 7-221).

4. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       TOMAS BARAKAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus

2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854

(Lietuvos Respublikos

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus

2011 m. spalio 21 d. įsakymo

Nr. 1V-1012 redakcija)

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

1. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja radijo ryšiui naudojamų radijo dažnių (kanalų) skyrimo, jų naudojimo, radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimo, radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo, teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo, radijo dažnių (kanalų) keitimo, teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) sustabdymo bei leidimų panaikinimo tvarką ir sąlygas.

2. Neteko galios nuo 2012-06-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin. 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Laisvas radijo dažnis (kanalas) – su užsienio valstybėmis sukoordinuotas (jeigu toks koordinavimas yra reikalingas) radijo dažnis (kanalas), išskyrus radijo dažnius (kanalus), Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) pažymėtus įrašu „Rezervuota“, kuris nėra paskirtas naudoti tam tikroje teritorijoje, nėra priimtas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) sprendimas skirti šį radijo dažnį (kanalą) naudoti tam tikroje teritorijoje ir jis gali būti skirtas naudoti tam tikromis sąlygomis, užtikrinant elektromagnetinį suderinamumą.

3.2. Leidimas – rašytinis dokumentas ir (arba) įrašas Tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje elektroninėje duomenų bazėje, suteikiantis teisę naudoti jame nurodytus radijo dažnius (kanalus) Tarnybos nustatytomis sąlygomis.

3.3. Paraiška – Taisyklių 22 punkte nurodytas prašymas skirti radijo dažnius (kanalus), kartu su Taisyklių 23 punkte nurodytais dokumentais, jeigu jie turėjo būti pateikti.

3.4. Pareiškėjas – asmuo, pateikęs Tarnybai paraišką.

3.5. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas – asmuo, turintis teisę naudoti radijo dažnius (kanalus).

3.6. Stacionarioji radijo ryšio stotis – stacionariai įrengta radijo ryšio stotis, skirta naudoti sumontavus įrangą konkrečioje vietoje.

3.7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Dažnių lentelėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

II SKYRIUS
BENDROSIOS RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

4. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, jeigu jie yra nurodyti Radijo dažnių (kanalų), kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“, ir tik šiame sąraše nurodytai paskirčiai ir nustatytomis naudojimo sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

5. Siekiant užtikrinti efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą, elektroninių ryšių paslaugų kokybę bei išvengti žalingųjų trukdžių, radijo dažniai (kanalai), išskyrus tuos, kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo Taisyklių 4 punkte nurodytomis sąlygomis, gali būti naudojami tik gavus Tarnybos leidimą ir Tarnybos nustatytomis sąlygomis ir nustatytai paskirčiai.

6. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo paskirtis taip pat nustatoma Dažnių lentelėje ir kituose Tarnybos patvirtintuose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

7. Radijo dažnius (kanalus) skiria Tarnyba išduodama leidimus. Radijo dažniai (kanalai) skiriami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio reglamentu, kitomis atitinkamomis tarptautinėmis sutartimis ir (ar) susitarimais, Dažnių lentele, kitais Tarnybos patvirtintais teisės aktais, įskaitant radijo ryšio plėtros planus, ir atsižvelgiant į radijo dažnių (kanalų) paskirtį. Skiriant radijo dažnius (kanalus), kurių naudojimas nustatytas tiesioginio veikimo Europos Sąjungos teisės aktais, ir perleidžiant teisę naudoti tokius radijo dažnius (kanalus) pagal Taisyklių IX skyriaus nuostatas, laikomasi technologinio ir paslaugų neutralumo principo, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos teisės aktais nustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1755, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19887

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

8. Tarnyba, skirdama radijo dažnius (kanalus) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais ir sąlygomis, taiko Taisyklių nuostatas tiek, kiek jos neprieštarauja atitinkamoms tarptautinėms sutartims ir (ar) susitarimams ir Europos Sąjungos teisės aktams. Tuo atveju, jeigu Tarnyba nustato arba gauna informaciją iš Europos Komisijos apie tai, kad pagal Europos Sąjungos teisės aktus parinktas radijo dažnių (kanalų) naudotojas, kuriam suteikta teisė naudoti Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytus radijo dažnius (kanalus), nesilaiko vienos ar daugiau Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų sąlygų, Tarnyba veikia vadovaudamasi atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

 

9. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus), kurie Dažnių lentelėje yra pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, skaičius yra ribojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

10. Radijo dažniai (kanalai) veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, skiriami pagal Taisyklių XI skyriaus nuostatas.

11. Radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui skiriami pagal Taisyklių XII skyriaus nuostatas.

12. Radijo dažniai (kanalai) pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnį numatyti transliuotojams ir (ar) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, skiriami ir naudojami pagal Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, netaikant Taisyklių nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

13. Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimui Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus), numatytus atitinkamame radijo ryšio plėtros plane.

14. Tarnyba, gavusi paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) arba prašymą pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, gali priimti sprendimą apriboti išduodamų leidimų naudoti konkrečius radijo dažnius (kanalus) skaičių Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis. Dėl sprendimo apriboti išduodamų leidimų skaičių Tarnyba konsultuojasi Viešo konsultavimosi taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Viešo konsultavimosi taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tarnybos sprendimas apriboti išduodamų leidimų skaičių skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

15. Tarnyba, nustačiusi, kad galima skirti radijo dažnius (kanalus), dėl kurių Tarnyba yra nusprendusi apriboti išduodamų leidimų skaičių, Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-593 „Dėl Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Informacijos skelbimo taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis skelbia išvadą ir viešai praneša apie galimybę pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) arba savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą, o jeigu radijo dažnių (kanalų) naudojimas nustatytas tiesioginio veikimo Europos Sąjungos teisės aktais, Tarnyba skelbia aukcioną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

16. Kai teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) yra suteikiama dešimčiai ar daugiau metų ir nenumatyta galimybė perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, Tarnyba, gavusi radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymą ir nustačiusi, kad radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir (ar) skyrimo tvarka ir sąlygos yra pasikeitusios nuo atitinkamo leidimo išdavimo dienos, pakeičia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, leidžia perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, arba panaikina leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus), jei nustato, kad atitinkamus radijo dažnius (kanalus) galima naudoti be atskiro leidimo. Tarnyba pakeičia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, leidžia perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, arba panaikina leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) mutatis mutandis taikydama Taisyklių VII, IX ir X skyrių nuostatas.

17. Tarnybos sprendimai, susiję su radijo dažnių (kanalų) skyrimu, naudojimo sąlygų nustatymu ir keitimu, naudojimo termino pratęsimu ir teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimu, skelbiami Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt. Šio punkto nuostatos gali būti netaikomos, jeigu radijo dažniai (kanalai) skiriami ir naudojami veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

18. Visi pagal Taisykles Tarnybai teikiami dokumentai turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Ne valstybine kalba gauti prašymai ir dokumentai nagrinėjami Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu į lietuvių kalbą gautą prašymą ar dokumentą gali išversti Tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

19. Asmenims, naudojantiems radijo dažnius (kanalus), įskaitant ir tuos, kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, yra privalomos Tarnybos nustatytos bendrosios atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos.

20. Taisyklės nepakeičia bendrųjų Lietuvos Respublikos statybos normų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių pastatų, įrenginių bei kitų statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą Lietuvos Respublikoje.

 

III SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

21. Skiriant radijo dažnius (kanalus), kuriems nėra nuspręsta apriboti išduodamų leidimų skaičiaus, netaikomos Taisyklių 28–32 punktų nuostatos.

22. Asmuo, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), išskyrus radijo dažnius (kanalus), kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki planuojamos radijo dažnių (kanalų) naudojimo pradžios privalo pateikti Tarnybai prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 1 priede. Jeigu dėl pageidaujamos naudoti radijo ryšio sistemos ypatumų Taisyklių 1 priede pateikta pavyzdinė prašymo forma nėra tinkama, asmuo, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), gali pateikti prašymą kita forma. Prašyme turi būti nurodyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

22.1. pageidaujami radijo dažniai (kanalai) arba radijo dažnių juosta, nurodant radijo dažnių (kanalų) kiekį ir kanalo plotį;

22.2. numatoma radijo dažnių (kanalų) arba radijo dažnių juostos naudojimo paskirtis;

22.3. stacionarios radijo ryšio stoties, kurioje planuojama naudoti radijo dažnius (kanalus), įrengimo adresas arba radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija;

22.4. stacionarios radijo ryšio stoties antenos aukštis virš žemės paviršiaus;

22.5. pageidaujama maksimali spinduliuotės galia;

22.6. data, nuo kurios planuojama pradėti naudoti radijo dažnius (kanalus) arba radijo dažnių juostą, ir pageidaujamas naudojimo terminas;

22.7. patvirtinimas, kad informacija ar dokumentai, pateikti Tarnybai pranešant apie atitinkamos veiklos pradžią, yra nepasikeitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

23. Kartu su Taisyklių 22 punkte nurodytu prašymu pareiškėjas turi pateikti:

23.1. dokumentus, pagrindžiančius informaciją apie galimybes vykdyti įpareigojimus, susijusius su radijo dažnių (kanalų) naudojimu, jeigu šie įpareigojimai ir pateiktinos informacijos apimtis Tarnybos buvo nurodyta;

23.2. teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, išskyrus ūkio subjektus, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Tuo atveju, jei ūkio subjektas yra asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas privalo pateikti kiekvienas asmuo, esantis asmenų grupėje. Jei nuo pranešimo apie veiklos pradžią pagal Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašą, patvirtintą Tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“, pateikimo dienos informacija ir dokumentai, anksčiau pateikti kartu su pranešimu Tarnybai, yra nepasikeitę ir ūkio subjektas prašyme tai patvirtina, šio papunkčio reikalavimas pateikti ūkio subjekto teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas netaikomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

231. Jeigu Taisyklių 22 punkte nurodytas prašymas pateikiamas nesilaikant Taisyklių 22 punkte nustatyto termino, Tarnyba prašymo nenagrinėja ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Tarnyboje dienos raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį, nurodo prašymo nenagrinėjimo motyvus ir kartu grąžina pateiktą prašymą bei kartu su prašymu pateiktus dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

24. Tarnyba kaip įmanoma greičiau, nepažeisdama Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 10 dalyje nustatytų terminų, išnagrinėja paraišką ir pradeda radijo dažnių (kanalų) koordinavimo procedūrą, jeigu tokia yra būtina, arba priima ir per 3 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui ir Informacijos skelbimo taisyklėse nustatyta tvarka paskelbia vieną iš šių sprendimų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

24.1. skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu Dažnių lentelėje nėra nuspręsta apriboti išduodamų leidimų skaičiaus arba radijo dažniai (kanalai) skiriami pagal Taisyklių XI arba XII skyrių nuostatas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

24.2. paskelbti Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) ir pranešti apie galimybę pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu Dažnių lentelėje yra nuspręsta apriboti leidimų naudoti pareiškėjo pageidaujamų radijo dažnių (kanalų) skaičių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

24.3. paskelbti viešąjį konkursą arba, jeigu radijo dažnių (kanalų) naudojimas nustatytas tiesioginio veikimo Europos Sąjungos teisės aktais, – aukcioną;

24.4. atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) bet kuriuo iš šių atvejų:

24.4.1. nėra laisvų radijo dažnių (kanalų);

24.4.2. pareiškėjo veikla neatitinka Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar viešojo konkurso arba aukciono reikalavimų;

24.4.3. pareiškėjas jam skirtus radijo dažnius (kanalus) naudoja neveiksmingai ar neefektyviai;

24.4.4. pareiškėjas nepateikė reikalingų dokumentų arba informacijos;

24.4.5. pateikta informacija ar dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, yra netikslūs ar neteisingi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

25. Tarnyba, pagal Taisyklių 24 punktą pradėjusi radijo dažnių (kanalų) koordinavimo procedūrą, apie tai per 5 darbo dienas praneša pareiškėjui, o pasibaigus koordinavimo procedūrai priima vieną iš Taisyklių 24.1–24.4 punktuose nurodytų sprendimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

 

26. Prieš priimdama sprendimą atsisakyti skirti pareiškėjui radijo dažnius (kanalus), Tarnyba turi teisę nustatyti iki vieno mėnesio terminą, per kurį pareiškėjas turi pašalinti aplinkybes, trukdančias priimti vieną iš Taisyklių 24.1, 24.2 ar 24.3 punktuose nurodytų sprendimų. Tarnyba nurodo pareiškėjui trūkumus ir nustato terminą jiems pašalinti.

27. Jeigu skirti radijo dažnius (kanalus) pagal paraiškoje nurodytas sąlygas nėra galimybės, Tarnyba Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka informuoja apie tai pareiškėją, nurodydama, kokiomis sąlygomis Tarnyba galėtų pradėti radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūrą. Pareiškėjui per Tarnybos nurodytą terminą pareiškus, kad pasiūlytos sąlygos nėra tinkamos, arba per tą patį terminą nepateikus jokio atsakymo, Tarnyba priima sprendimą atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) Taisyklių 24.4 punkte nustatytais pagrindais. Pareiškėjui sutikus su pasiūlytomis sąlygomis, Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) pasiūlytomis sąlygomis Taisyklių 24–39 punktuose nustatyta tvarka.

28. Tarnyba, pagal Taisyklių 15 arba 24.2 punktus skelbdama apie galimybę pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), nurodo pagrindines radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir paraiškų priėmimo terminą.

29. Pagal Taisyklių 15 arba 24.2 punktus teikiamos paraiškos turi atitikti Taisyklių 22 ir 23 punktų reikalavimus. Gavusi tokias paraiškas, Tarnyba gali atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) vadovaudamasi Taisyklių 24.4.2, 24.4.3, 24.4.4 ir (ar) 24.4.5 punktais. Prieš priimdama sprendimą atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus), Tarnyba pagal Taisyklių 26 punktą turi teisę nurodyti pareiškėjui trūkumus ir nustatyti terminą jiems pašalinti.

30. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, Tarnyba praneša visiems tinkamas paraiškas pateikusiems pareiškėjams apie sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, jeigu per Tarnybos nustatytą terminą daugiau joks pareiškėjas nepareiškė noro gauti nurodytus radijo dažnius (kanalus) arba visiems pareiškėjams galima skirti prašomus radijo dažnius (kanalus). Pareiškėjais nelaikomi asmenys, kuriems pagal Taisyklių 24.4 punktą atsisakyta skirti radijo dažnius (kanalus).

31. Jeigu per Tarnybos nustatytą terminą Tarnyba gauna kelių pareiškėjų paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), kurie negali būti skirti visiems pareiškėjams, radijo dažniai (kanalai) suteikiami naudoti viešojo konkurso tvarka arba, jeigu radijo dažnių (kanalų) naudojimas nustatytas tiesioginio veikimo Europos Sąjungos teisės aktais, – aukciono būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

32. Viešieji konkursai organizuojami Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Aukcionai organizuojami Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

33. Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) gali būti nustatytos pagrindinės radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos.

34. Tarnyba, prieš išduodama leidimą, gali pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos radijo ryšio stoties, kurioje bus naudojamas radijo dažnis (kanalas), elektromagnetinio suderinamumo ir įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, (toliau – Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentas) reikalavimams įvertinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

35. Viešojo konkurso ar aukciono laimėtojui arba pareiškėjui, kuriam Tarnyba pranešė apie sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), teisės aktų nustatyta tvarka sumokėjus Tarnybos nustatytus užmokesčius ir atitinkamą valstybės rinkliavą bei pateikus papildomą informaciją, jeigu tokios buvo pareikalauta pagal Taisyklių 34 punktą, ir radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektą, jeigu toks reikalingas pagal Taisyklių IV skyrių, Tarnyba nustato radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir išduoda leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

36. Viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas turi Taisyklių 35 punkte nurodytus užmokesčius ir atitinkamą valstybės rinkliavą sumokėti bei pateikti papildomą informaciją ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarnybos sprendimo skirti radijo dažnius (kanalus) išsiuntimo dienos, jeigu sprendime skirti radijo dažnį (kanalą) nenurodyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

37. Neteko galios nuo 2012-06-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin. 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

 

38. Tarnyba sprendimu gali atsisakyti išduoti leidimą ir (ar) panaikinti atitinkamą sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu:

38.1. viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas nesilaiko Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

38.2. viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas per nustatytus terminus nepateikė pagal Taisyklių 34 punktą reikalaujamos informacijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

38.3. Tarnyba, išnagrinėjusi pagal Taisyklių 34 punktą gautą informaciją, nustato, kad pareiškėjas neužtikrintų radijo ryšio stoties, kurioje bus naudojamas radijo dažniai (kanalai), elektromagnetinio suderinamumo;

38.4. planuojami naudoti įrenginiai neatitinka Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

38.5. pagal Taisyklių 34 punktą pateikta informacija neatitinka skiriant radijo dažnius (kanalus) nurodytų pagrindinių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

38.6. Tarnyba atsisakė suderinti radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektą Taisyklių 43.2 punkte nustatytais atvejais;

38.7. pareiškėjas nepateikė Tarnybai nagrinėti iš naujo pataisyto radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projekto per Taisyklių 45 punkte Tarnybos nustatytą terminą;

38.8. viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas nesumokėjo įmokų į valstybės biudžetą, kurias jis įsipareigojo sumokėti prieš leidimo išdavimą kaip viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas, Tarnybos nustatytų užmokesčių ir (arba) atitinkamos valstybės rinkliavos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

39. Atsisakius išduoti leidimą, viešojo konkurso ar aukciono laimėtojo arba pareiškėjo sumokėti Tarnybos nustatyti užmokesčiai, įmoka į valstybės biudžetą ar jos dalis ir atitinkama valstybės rinkliava negrąžinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

IV SKYRIUS
RADIJO RYŠIO STOTIES RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

40. Radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektas (toliau šiame skyriuje – Projektas) turi būti parengtas ir pateiktas Tarnybai suderinti, jeigu tai yra nustatyta Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. Kartu pareiškėjas Tarnybai turi pateikti ir Projekto kopiją.

41. Projektas turi atitikti Tarnybos skiriant radijo dažnius (kanalus) arba keičiant radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir turi būti pateiktas Tarnybai suderinti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sprendimo skirti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas išsiuntimo dienos, jei Tarnybos nenurodyta kitaip.

42. Projekte turi būti nurodyta:

42.1. numatomų naudoti radijo ryšio įrenginių sąrašas bei jų techniniuose aprašymuose nurodytos techninės charakteristikos ir informacija dėl įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

42.2. radijo ryšio įrenginių išdėstymo patalpose brėžiniai (schemos), jeigu radijo ryšio stotis įrengiama patalpoje;

42.3. visų tame pačiame statinyje sumontuotų antenų bendras vaizdas (brėžinys) ir signalo perdavimo linijų sujungimo su antenomis ir signalo šaltiniais schemos;

42.4. projektuojamos antenos aprašymai (brėžiniai ir techniniai parametrai);

42.5. suprojektuotos radijo ryšio stoties maksimalios efektyviosios spinduliuotės galios skaičiavimai, spinduliuotės diagramų brėžiniai.

43. Tarnyba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Projekto gavimo Tarnyboje dienos išnagrinėja Projektą ir:

43.1. jį suderina;

43.2. atsisako suderinti, apie tai motyvuotai pranešdama pareiškėjui, jeigu:

43.2.1. Projektas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 41 arba 42 punktuose nurodytų reikalavimų;

43.2.2. Projektas neatitinka bent vienos Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) arba sprendime pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos;

43.2.3. sumontavus radijo ryšio stotį, kaip nurodyta Projekte, nebūtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;

43.2.4. Projekte pateikta informacija neatitinka radijo ryšio įrenginių techniniuose aprašymuose nurodytų techninių charakteristikų ir nėra kitaip pagrįsta.

44. Suderinus arba atsisakius suderinti Projektą, jo originalas su Tarnybos lydraščiu grąžinamas pareiškėjui.

45. Pareiškėjas, Tarnybai atsisakius suderinti Projektą, turi teisę jį pataisyti ir pateikti Tarnybai nagrinėti iš naujo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Tarnybos atsisakymo suderinti Projektą išsiuntimo dienos, jeigu Tarnyba nenustato kitaip.

 

V SKYRIUS
LEIDIMAS IR RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

46. Leidimas išduodamas asmenims, kuriems Tarnyba yra priėmusi sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus).

47. Leidime nurodoma:

47.1. radijo dažniai (kanalai) ir (arba) radijo dažnių juosta;

47.2. leidimo išdavimo data ir numeris;

47.3. radijo dažnių (kanalų) naudotojas;

47.4. stacionarios radijo ryšio stoties įrengimo vieta arba radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija;

47.5. radijo dažnių (kanalų) naudojimo pradžios data, jeigu ji nesutampa su leidimo išdavimo data;

47.6. maksimalus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas; šis terminas turi atitikti paslaugų pobūdį ir negali būti ilgesnis, nei nurodytas pareiškėjo prašyme skirti radijo dažnius (kanalus); maksimalus teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminas nustatomas atsižvelgiant į radijo dažnių (kanalų) paskirtį, veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą, investicijų atsiperkamumą ir vadovaujantis Dažnių lentele, atitinkamu radijo ryšio plėtros planu, tarptautiniais ir tarpvalstybiniais susitarimais bei kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

48. Tarnyba nustato šias radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, kurios gali būti keičiamos Taisyklių VII skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

48.1. gali būti nustatytas vienas ar keli reikalavimai, kad prieš pradėdamas naudoti kiekvieną radijo ryšio stotį ir (ar) keisdamas jos naudojimo sąlygas, radijo dažnių (kanalų) naudotojas privalo nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

48.1.1. parengti ir pateikti Tarnybai suderinti stacionariosios radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektą;

48.1.2. gauti Tarnybos leidimą naudoti stacionariąją ir (ar) judriąją radijo ryšio stotis;

48.1.3. užregistruoti Tarnyboje stacionariąją ir (ar) judriąją radijo ryšio stotis;

48.2. kitos sąlygos, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 2 dalies nuostatų.

 

VI SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

49. Leidimo turėtojas privalo radijo dažnius (kanalus) naudoti veiksmingai ir efektyviai. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo veiksmingumo ir efektyvumo kriterijai yra šie:

49.1. radijo dažniai (kanalai) turi būti pradėti naudoti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo leidimo išdavimo dienos, jeigu minėtame leidime nenurodyta kitaip. Nelaikoma, kad radijo dažniai (kanalai) naudojami neveiksmingai ir neefektyviai, jeigu radijo dažnių (kanalų) naudotojas savo iniciatyva sustabdo radijo dažnių (kanalų) naudojimą ne daugiau kaip dviem mėnesiams iš eilės, bet ne daugiau kaip trims mėnesiams per kalendorinius metus, apie tai iš anksto pranešdamas Tarnybai;

49.2. turi būti laikomasi Tarnybos nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

49.3. naudojant radijo dažnius (kanalus) negali būti keliami radijo trukdžiai kitiems radijo ryšio įrenginiams;

49.4. radijo dažniai (kanalai) turi būti naudojami Tarnybos nustatytai paskirčiai;

49.5. kiti kriterijai, kuriuos Tarnyba nurodo skirdama radijo dažnius (kanalus), arba jeigu jie nustatyti kituose teisės aktuose.

50. Jeigu atsiranda radijo trukdžių radijo dažnių (kanalų) naudotojams, jie šalinami pagal Radijo trukdžių tyrimo ir pašalinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1383 „Dėl Radijo trukdžių tyrimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

51. Tarnybai pareikalavus radijo dažnių (kanalų) naudotojas privalo sudaryti sąlygas, kad Tarnybos atstovai galėtų apžiūrėti radijo ryšio stoties įrangą ir patikrinti, ar radijo ryšio stotis atitinka radiotechninės dalies projektą, kaip radijo dažnių (kanalų) naudotojas laikosi radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, arba pateikti informaciją, reikalingą identifikuoti radijo signalą spinduliuojančią radijo ryšio stotį.

52. Tarnyba, nustačiusi, kad radijo dažnių (kanalų) naudotojas nesilaiko radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, raštu praneša radijo dažnių (kanalų) naudotojui apie nustatytus pažeidimus ir suteikia jam galimybę pareikšti savo nuomonę per:

52.1. vieną mėnesį po pranešimo išsiuntimo dienos;

52.2. Tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą, kuris negali būti ilgesnis nei atitinkamo leidimo galiojimo termino pabaiga.

53. Tarnyba turi teisę reikalauti, kad Taisyklių 52 punkte nurodytas pažeidimas būtų nutrauktas nedelsiant ar per Tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą, arba imasi kitų tinkamų ir proporcingų priemonių, užtikrinančių teisės aktų vykdymą, įskaitant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 74 straipsnyje nustatytų ekonominių sankcijų skyrimą. Tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo taikyti priemones priėmimo informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją apie priemones, kurių imamasi, ir jų priežastis, nustatydama proporcingumo kriterijų atitinkantį terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi įvykdyti šias priemones.

54. Tarnyba, gavusi įrodymų apie radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pažeidimus, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 72 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais turi teisę, nesilaikydama Taisyklių 52 ir 53 punktų nuostatų, imtis skubių laikinų priemonių, įskaitant laikiną daiktų, kurie buvo pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, sulaikymą ir (ar) laikiną uždraudimą naudoti radijo dažnius (kanalus). Tarnyba laikinąsias priemones nustato ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, kurį gali pratęsti ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

55. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, kuriam buvo pritaikytos Taisyklių 54 punkte numatytos priemonės, šių priemonių taikymo metu gali išdėstyti savo nuomonę ir siūlyti priemones susidariusiai situacijai išspręsti. Tarnyba gali radijo dažnių (kanalų) naudotojo siūlymu pakeisti pritaikytą skubią laikiną priemonę kita.

 

VII SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ KEITIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

56. Tarnybos sprendimu nustatytos paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo iš šių atvejų:

56.1. radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu Taisyklių 57–60 punktuose nustatyta tvarka;

56.2. Tarnybos iniciatyva Taisyklių 61 punkte nustatytais atvejais ir tvarka.

57. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas pakeisti Tarnybos sprendimu nustatytas paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, išskyrus radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimą, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos turi pateikti Tarnybai motyvuotą prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 2 priede. Prašyme turi būti nurodyta:

57.1. leidimo, kuriuo suteikiama teisė naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus), išdavimo data ir numeris;

57.2. radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, kurias radijo dažnių (kanalų) naudotojas prašo pakeisti;

57.3. radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, į kurias radijo dažnių (kanalų) naudotojas pageidauja pakeisti Taisyklių 57.2 punkte nurodytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas;

57.4. prašymo motyvus pagrindžiantys dokumentai, įskaitant asmens, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), sutikimą keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu Tarnybai yra pateiktas prašymas perleisti teisę naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus).

58. Tarnyba gali nustatyti iki 10 darbo dienų terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi patikslinti arba pateikti papildomą informaciją, reikalingą priimti sprendimą dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimo. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą radijo dažnių (kanalų) naudotojas nepatikslina arba nepateikia papildomos informacijos, Tarnyba atsisako keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

59. Tarnyba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Taisyklių 57 ir 58 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir atlieka vieną iš šių veiksmų, apie kurį per 3 darbo dienas informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją:

59.1. atlieka radijo dažnių (kanalų) tarptautinio koordinavimo procedūrą, jeigu tai reikalinga, ir Viešo konsultavimosi taisyklių nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo keičiamos su radijo dažnių (kanalų) naudojimu susijusios sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

59.2. priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais;

59.3. bet kuriuo iš šių atvejų motyvuotai atsisako keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu:

59.3.1. numatomas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimas prieštarautų viešojo konkurso ar aukciono metu prisiimtiems įsipareigojimams, tarptautiniams įsipareigojimams ir (ar) elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantiems teisės aktams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

59.3.2. pakeitus radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nebūtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas, įskaitant radijo ryšio įrenginių, naudosiančių radijo dažnius (kanalus), dėl kurių yra priimtas Tarnybos sprendimas skirti radijo dažnius (kanalus) ar yra pradėta radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūra;

59.4. motyvuotai gali atsisakyti keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu radijo dažnių (kanalų) naudotojas Taisyklių 57 punkte nurodytą prašymą Tarnybai pateikė praleidęs Taisyklių 57 punkte nurodytą terminą.

60. Pasibaigus Taisyklių 59.1 punkte nurodytai radijo dažnių (kanalų) koordinavimo procedūrai, jeigu ji buvo vykdoma, ir (ar) viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, priima vieną iš šių sprendimų, apie kurį per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją:

60.1. pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. Tarnyba sprendime pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas gali nustatyti terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi parengti ir su Tarnyba suderinti radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektą ar projekto pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

 

60.2. įvertinusi tarptautinio koordinavimo rezultatus ir gautas motyvuotas pastabas ar prieštaravimus, atsisako keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

611. Radijo dažnių (kanalų) naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka nesumokėjus Tarnybos nustatytų užmokesčių, Taisyklių 59 ar 60 punktuose nustatyto sprendimo pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas priėmimo terminas pratęsiamas 30 dienų arba iki atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, jeigu pastarasis yra trumpesnis negu 30 dienų. Radijo dažnių (kanalų) naudotojui nesumokėjus Tarnybos nustatytų užmokesčių per šiame punkte nustatytą terminą, Tarnyba atsisako keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

 

61. Objektyviai pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu ir veiksmingu radijo dažnių (kanalų) naudojimu, arba jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, arba keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis, Tarnyba savo iniciatyva turi teisę pakeisti nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. Apie tokį planuojamą pakeitimą informuojamas radijo dažnių (kanalų) naudotojas ir Viešo konsultavimosi taisyklių nustatyta tvarka konsultuojamasi dėl sprendimo projekto, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais. Sprendimas pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas priimamas arba atsisakoma priimti tokį sprendimą įvertinus viešo konsultavimosi metu gautas motyvuotas pastabas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

VIII SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

62. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas pratęsti Tarnybos nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos turi pateikti Tarnybai prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 3 priede. Prašyme nurodoma leidimo išdavimo data ir numeris bei data, iki kurios radijo dažnių (kanalų) naudotojas pageidauja naudoti leidime nurodytus radijo dažnius (kanalus).

63. Tarnyba gali nustatyti iki 10 darbo dienų terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi patikslinti arba pateikti papildomą informaciją, reikalingą priimti sprendimą dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą radijo dažnių (kanalų) naudotojas nepatikslina arba nepateikia papildomos informacijos, Tarnyba atsisako pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą.

64. Tarnyba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Taisyklių 62 ir 63 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir atlieka vieną iš šių veiksmų, apie kurį per 3 darbo dienas informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją:

64.1. Viešo konsultavimosi taisyklių nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas, jeigu Dažnių lentelėje yra nuspręsta apriboti leidimų naudoti radijo dažnių (kanalų), kurių naudojimo terminą prašoma pratęsti, skaičių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

64.2. ne vėliau kaip iki atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos priima sprendimą pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, jeigu Dažnių lentelėje nėra nuspręsta apriboti leidimų naudoti radijo dažnių (kanalų), kurių naudojimo terminą prašoma pratęsti, skaičiaus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

64.3. motyvuotai atsisako pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą.

65. Pasibaigus Taisyklių 64.1 punkte nurodytai viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, priima vieną iš šių sprendimų, apie kurį per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją:

65.1. pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, jeigu radijo dažnių (kanalų) naudotojas per paskutinius trejus metus laikėsi radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų ir yra bent vienas iš šių atvejų:

65.1.1. Taisyklių 64.1 punkte nurodyto viešo konsultavimosi metu nebuvo gauta motyvuotų pastabų ar prieštaravimų, dėl kurių tolesnis radijo dažnių (kanalų) naudojimas būtų negalimas, taip pat jeigu daugiau joks asmuo nepareiškė noro naudoti tuos pačius radijo dažnius (kanalus) ar visiems asmenims, pareiškusiems norą juos naudoti, radijo dažnių (kanalų) galima skirti pakankamai;

65.1.2. radijo dažniai (kanalai), kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, naudojami viešajam ryšių tinklui teikti ir radijo dažnių (kanalų) naudotojo pasikeitimas gali sukelti rimtų ekonominių, socialinių ar veiklos problemų viešojo ryšių tinklo naudotojams ir (ar) elektroninių ryšių paslaugų gavėjams. Šis Taisyklių punktas taikomas tik tuo atveju, jeigu pratęsiant radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, nesikeičia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos;

65.2. įvertinusi gautas motyvuotas pastabas ar prieštaravimus, atsisako pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą.

66. Jeigu Tarnybos prašoma pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą nesant Taisyklių 65.1.2 punkte nurodytų aplinkybių ir Taisyklių 64.1 punkte nurodyto viešo konsultavimosi metu nebuvo gauta motyvuotų pastabų ar prieštaravimų, dėl kurių tolesnis radijo dažnių (kanalų) naudojimas būtų negalimas, tačiau gautas prieštaravimas, motyvuojant tuo, kad pats prieštaraujantysis norėtų naudoti tuos pačius radijo dažnius (kanalus) ir visiems asmenims, pareiškusiems norą juos naudoti, radijo dažnių (kanalų) negalima skirti pakankamai, Tarnyba savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą ar aukcioną Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka, o radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas pratęsiamas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui (kuris gali būti pratęstas tik dėl svarbių priežasčių užsitęsus viešojo konkurso ar aukciono procedūrai, kiekvieną kartą pratęsiant ne daugiau kaip 2 mėnesiams), per kurį turi įvykti viešasis konkursas ar aukcionas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

67. Leidimas išduodamas mutatis mutandis taikant Taisyklių 35–39 punktų nuostatas. Leidimas išsiunčiamas radijo dažnių (kanalų) naudotojui per dešimt darbo dienų nuo jo išdavimo dienos.

 

IX SKYRIUS
TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) PERLEIDIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

68. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi teisę kitam asmeniui perleisti, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, teisę naudoti jam skirtus radijo dažnius (kanalus), išskyrus šiais atvejais, kai:

68.1. prašomų perleisti radijo dažnių (kanalų) paskirtis yra radijo ir (ar) televizijos programų transliavimas (retransliavimas);

68.2. prašomi perleisti radijo dažniai (kanalai) paskirti veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

69. Tarnyba, siekdama užtikrinti veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą bei veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių rinkoje, nustačiusi, kad radijo dažnių (kanalų) naudotojas nesilaiko jiems nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų ir siekdama užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų tęstinumą, turi teisę įpareigoti radijo dažnių (kanalų) naudotoją perleisti jam suteiktą teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitiems asmenims. Tokiam perleidimui mutatis mutandis taikomos Taisyklių 72.1, 73.1–73.2, 74–75 punktų nuostatos.

70. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas perleisti teisę naudoti jam skirtus radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, turi pateikti Tarnybai motyvuotą prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateiktas asmens, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), sutikimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

71. Tarnyba gali nustatyti iki 10 darbo dienų terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi patikslinti arba pateikti papildomą informaciją, reikalingą sprendimui priimti. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą radijo dažnių (kanalų) naudotojas nepatikslina arba nepateikia papildomos informacijos, Tarnyba atsisako leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui.

72. Tarnyba per 30 dienų nuo Taisyklių 70 ir 71 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo Tarnyboje dienos išnagrinėja prašymą (šis terminas gali būti pratęstas motyvuotu Tarnybos direktoriaus sprendimu) ir atlieka vieną iš šių veiksmų, apie kurį per 3 darbo dienas informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją:

72.1. Viešo konsultavimosi taisyklių nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo leidžiama perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

72.2. priima motyvuotą sprendimą atsisakyti leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, jeigu:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

72.2.1. nustato Taisyklių 68.1–68.2 punktuose nurodytas aplinkybes;

72.2.2. pateikti ne visi Taisyklių 70 punkte nustatyti dokumentai arba pateikti dokumentai yra neteisingi, netikslūs, neatitinka nustatytų reikalavimų ar per Tarnybos nustatytą terminą nebuvo patikslinti;

72.2.3. teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimas gali sukelti rimtų ekonominių ir (ar) veiklos problemų kitiems asmenims, turės didelės neigiamos įtakos elektroninių ryšių paslaugų teikimo rinkai ir (ar) ženkliai pablogins konkurencijos sąlygas, arba prieštaraus elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; šiuo atveju Tarnyba nurodo konkrečius atsisakymo motyvus;

72.2.4. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), pagal teisės aktus negali būti atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudotoju.

73. Pasibaigus Taisyklių 72.1 punkte nurodytam viešam konsultavimuisi, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, Tarnyba priima vieną iš šių spendimų, apie kurį per 3 darbo dienas informuojamas radijo dažnių (kanalų) naudotojas:

73.1. leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, ir nustato šio perleidimo sąlygas. Asmeniui, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), pranešama, kad jis privalo sumokėti atitinkamą valstybės rinkliavą per 30 dienų nuo tokio pranešimo išsiuntimo dienos;

73.2. įvertinus gautas motyvuotas pastabas ar prieštaravimus, atsisakyti leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui.

74. Radijo dažnių (kanalų) naudotojui, kuris prašė leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), ir asmeniui, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), įvykdžius pagal Taisyklių 73.1 papunktį nustatytas teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo sąlygas ir sumokėjus atitinkamą valstybės rinkliavą, Tarnyba išduoda leidimą asmeniui, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), ir panaikina leidimą radijo dažnių (kanalų) naudotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

75. Radijo dažnių (kanalų) naudotojui suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) ir su tuo susiję įsipareigojimai, įskaitant viešojo konkurso ar aukciono metu prisiimtus įsipareigojimus, pereina asmeniui, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), nuo Taisyklių 74 punkte nurodyto leidimo išdavimo dienos, jeigu leidime nenurodyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

76. Tarnyba sprendimu gali atsisakyti išduoti leidimą asmeniui, kuriam prašoma perleisti radijo dažnius (kanalus), ir (ar) panaikinti atitinkamą sprendimą leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) bet kuriuo iš šių atvejų, jeigu:

76.1. radijo dažnių (kanalų) naudotojas ar asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), neįvykdė Tarnybos sprendime leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytų sąlygų;

76.2. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), per Taisyklių 73.1 papunktyje nustatytą terminą nesumokėjo atitinkamos valstybės rinkliavos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

X SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) KEITIMAS, TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) SUSTABDYMAS IR LEIDIMO PANAIKINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

77. Objektyviai pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu ir veiksmingu radijo dažnių (kanalų) naudojimu arba elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimu, Tarnyba savo iniciatyva turi teisę radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais), jeigu radijo dažnių (kanalų) naudotojas su tuo sutinka.

78. Taisyklių 77 punkte nustatytais atvejais Tarnyba raštu informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją, nurodydama numatomo radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) motyvus, siūlomus radijo dažnius (kanalus), jo naudojimo pradžios datą ir kitas keičiančiųjų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas bei nustato terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi raštu pareikšti savo nuomonę dėl jam paskirtų radijo dažnių (kanalų) pakeitimo Tarnybos siūlomais kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais).

79. Tarnyba ne vėliau kaip iki keičiamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos priima sprendimą radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) arba atsisako radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais). Apie Tarnybos sprendimą informuojamas radijo dažnių (kanalų) naudotojas.

80. Leidimas naudoti keičiančiuosius radijo dažnius (kanalus) išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarnybos sprendimo radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) priėmimo dienos, jeigu minėtame sprendime nenurodyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

81. Tarnyba, priimdama sprendimą radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais, gali radijo dažnių (kanalų) naudotojui leisti tuo pačiu metu naudoti abu radijo dažnius (kanalus), tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisės naudoti keičiančiuosius radijo dažnius (kanalus) suteikimo dienos.

82. Padarius sunkų arba pakartotinį radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pažeidimą, kai priemonių, kurių buvo imtasi pagal Taisyklių 53 punktą, nepakako pažeidimams ištaisyti, Tarnyba turi teisę sprendimu sustabdyti iki 3 metų ar panaikinti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus).

83. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą, jeigu:

83.1. radijo dažnių (kanalų) naudotojas nemoka Tarnybos nustatyto užmokesčio už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant stebėseną, ir susidaro 3 mėnesių užmokesčių dydžio skola;

83.2. paaiškėjo Taisyklių 24.4.2 papunktyje nurodytos aplinkybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

84. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas gali atsisakyti jam skirtų radijo dažnių (kanalų), apie tai raštu pranešdamas Tarnybai.

85. Leidimas netenka galios:

85.1. gavus radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymą dėl leidimo atsisakymo ir Tarnybai panaikinus leidimą;

85.2. Tarnybai pakeitus skirtus radijo dažnius (kanalus) kitais pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalį;

85.3. Tarnybai panaikinus leidimą pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalį. Tarnybai panaikinus leidimą, jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, keičiama radijo dažnių (kanalų) paskirtis, radijo dažnių (kanalų) naudotojui proporcingai sutrumpinamam radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminui kompensuojama už Tarnybos atliktus darbus sumokėtų užmokesčių dalis, išskyrus sumokėtą atitinkamą valstybės rinkliavą;

85.4. Tarnybai panaikinus teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) pagal Taisyklių 82 punktą arba leidimą pagal Taisyklių 83 punktą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

85.5. pasibaigus teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) terminui.

86. Leidimui netekus galios Taisyklių 85 punkte nustatytais atvejais, atitinkami sprendimai, kuriais skirti radijo dažniai (kanalai), nustatytos ar pakeistos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, taip pat netenka galios. Tuo atveju, jeigu pagal vieną Tarnybos sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus) buvo išduoti keli leidimai, tai atitinkamas Tarnybos sprendimas skirti radijo dažnius (kanalus) netenka galios Taisyklių 85 punkte nustatytais atvejais netekus galios visiems leidimams, išduotiems pagal šį Tarnybos sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

 

XI SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), REIKALINGŲ VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU VALSTYBĖS IR JOS INSTITUCIJŲ NEKOMERCINĖMIS FUNKCIJOMIS, SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

87. Pagal šio skyriaus nuostatas skiriami ir naudojami radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

88. Veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, skiriami radijo dažniai (kanalai) Dažnių lentelėje pažymėti įrašu „Valstybės reikmėms“ arba kiti radijo dažniai (kanalai), jeigu tai yra būtina valstybės gynybai užtikrinti. Esant objektyviam būtinumui, radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės gynyba ir saugumu, gali būti skiriami nesilaikant Dažnių lentelėje nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

89. Veiklai, susijusiai su saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu, skiriami radijo dažniai (kanalai) pagal šio skyriaus nuostatas, jeigu pareiškėjas yra atitinkamą sritį kuruojanti ministerija arba jos paskirta institucija. Esant objektyviam būtinumui, radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su saugumu ir viešosios tvarkos palaikymu, gali būti skiriami nesilaikant Dažnių lentelėje nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

90. Veiklai, susijusiai su kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, skiriami radijo dažniai (kanalai) pagal šio skyriaus nuostatas, jeigu jie reikalingi veiklai, susijusiai su Lietuvos ir (ar) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikla, Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms pagal tarptautinius susitarimus vykdyti. Esant objektyviam būtinumui, šie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami nesilaikant Dažnių lentelėje nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties, jeigu tokių radijo dažnių naudojimas nekels žalingųjų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

91. Prašymus skirti radijo dažnius (kanalus), reikalingus Taisyklių 88, 89 ir 90 punktuose nurodytai veiklai, gali pateikti šios institucijos:

91.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su valstybės gynyba;

91.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su civiline aviacija ir traukinių eismo saugumu, didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms pagal tarptautinius susitarimus vykdyti;

91.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu laisvės atėmimo vietose;

91.4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su Lietuvos ir (ar) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikla ir Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga;

91.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu;

91.6. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – veiklai, susijusiai su valstybės saugumo užtikrinimu;

91.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga;

91.8. Taisyklių 91.1–91.7 punktuose nenurodytos institucijos – veiklai, nurodytai Taisyklių 88 ir 89 punktuose, prašymą skirti radijo dažnius (kanalus) suderinusios su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

92. Pareiškėjas, prašydamas skirti radijo dažnius (kanalus), kreipiasi į Tarnybą, pateikdamas motyvuotą prašymą, kuriame nurodo:

92.1. motyvus, kodėl prašomi skirti radijo dažniai (kanalai) negali būti skiriami ir naudojami Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka, kartu pridėdamas atitinkamus dokumentus, patvirtinančius veiklai būtiną prašomų skirti radijo dažnių (kanalų) kiekį ir (ar) radijo dažnių juostos plotį;

92.2. būsimą radijo dažnių (kanalų) ar radijo dažnių juostos naudotoją;

92.3. Taisyklių 22.1–22.6 punktuose nurodytą informaciją.

93. Nagrinėjant paraiškas ir skiriant pareiškėjui radijo dažnius (kanalus) arba radijo dažnių juostas, Taisyklių 88, 89 ir 90 punktuose nurodytai veiklai taikomos Taisyklių 24.1, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38 ir 39 punktų nuostatos.

94. Tarnyba gali atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) Taisyklių 24.4 punkte nurodytais pagrindais arba bet kuriuo iš šių atvejų:

94.1. prašymą pateikė institucija, nenurodyta Taisyklių 91 punkte;

94.2. veikla, kuriai prašoma skirti radijo dažnius (kanalus), nėra susijusi su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu, didelių nelaimių padarinių švelninimu ir pagalbos operacijomis pagal tarptautinius susitarimus ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis arba Tarnyba nusprendžia, kad prašomi skirti radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami ir naudojami Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka;

94.3. pareiškėjas prašo skirti radijo dažnius (kanalus) Taisyklių 91 punkte jam nepriskirtai veiklai.

95. Pagal šio skyriaus nuostatas skirti radijo dažniai (kanalai) naudojami, keičiamos jų naudojimo sąlygos ir naikinamas radijo dažnių (kanalų) skyrimas Taisyklių II, VI, VII, VIII ir X skyriuose nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ KANALŲ SKYRIMAS EKSPERIMENTINIAMS TIKSLAMS NEKOMERCINIAM NAUDOJIMUI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

96. Jeigu yra nepaskirtų radijo dažnių (kanalų), taip pat jeigu pradėtos radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros, bet radijo dažniai (kanalai) dar nėra paskirti, tokie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami pareiškėjams, pateikusiems prašymus skirti radijo dažnius (kanalus) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui, jeigu tai neprieštarauja radijo ryšio plėtros planams ir kitiems teisės aktams. Tokie radijo dažniai (kanalai) skiriami, naudojami, keičiamos jų naudojimo sąlygos ir naikinamas radijo dažnių (kanalų) skyrimas Taisyklių II, III, V, VI, VII ir X skyriuose nustatyta tvarka, jeigu šis skyrius nenustato kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

97. Pateikdamas prašymą pareiškėjas turi nurodyti, kokių tikslų jis sieks atlikdamas eksperimentą.

98. Radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui skiriami tiesiogiai pareiškėjui netaikant viešojo konkurso ar aukciono procedūros.

99. Tarnyba skiria tik tiek radijo dažnių (kanalų), kiek yra būtina konkrečiam eksperimentui atlikti.

100. Radijo dažniai (kanalai), kurie Dažnių lentelėje yra pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, gali būti skiriami eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

101. Kiti radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

102. Terminas naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus pagal šio skyriaus nuostatas, negali būti pratęsiamas.

103. Pareiškėjas negali gauti jokio atlygio už paslaugas, teikiamas naudojant pagal šio skyriaus nuostatas skirtus radijo dažnius (kanalus).

104. Radijo dažniai (kanalai) naudojami eksperimentiniams nekomerciniams tikslams negali kelti radijo trukdžių kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams ir nėra saugomi nuo radijo trukdžių, keliamų kitų radijo stočių.

 

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

105. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas už Taisyklių bei kitų teisės aktų pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

106. Tarnybos veiksmai arba neveikimas įgyvendinant Taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-1012, 2011-10-21, Žin., 2011, Nr. 129-6147 (2011-10-27), i. k. 11111RRISAK01V-1012

 


Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo

taisyklių

1 priedas

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

______________________________________________

(pašto adresas)

______________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5)  210 5623, faks. (8 5)  216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PRAŠYMAS SKIRTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS)

 

______________ Nr. __________

(data)                                                       

 

1._ 1. Pageidaujami radijo dažniai (kanalai) arba radijo dažnių juosta, nurodant radijo

dažnių (kanalų) kiekį ir kanalo plotį: _____________________________________________

__________________________________________________________________________ .

2. Numatoma radijo dažnių (kanalų) arba radijo dažnių juostos naudojimo paskirtis:___ .

2._ 3. Stacionarios radijo ryšio stoties, kurioje planuojama naudoti radijo dažnį (kanalą),

įrengimo adresas arba radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija: ______________________ .

4. Stacionarios radijo ryšio stoties antenos aukštis virš žemės paviršiaus

_______________ m.

5. Pageidaujama maksimali spinduliuotės galia __________________ dBW.

6. Data, nuo kurios planuojama pradėti naudoti radijo dažnius (kanalus) arba radijo

dažnių juostą: __m_____________________________________________________ mėn._d.

7. Pageidaujamas radijo dažnių (kanalų) arba radijo dažnių juostos naudojimo terminas .

8. ___________________________________________________________________ .

(patvirtinimas, kad informacija ar dokumentai, pateikti Lietuvos Respublikos ryšių

reguliavimo tarnybai pranešant apie atitinkamos veiklos pradžią, yra nepasikeitę)

 

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, ________ lapas.

2. Prašymo motyvus pagrindžiantys dokumentai, _____ lapų.

3. Dokumentai, pagrindžiantys informaciją apie galimybes vykdyti įpareigojimus, susijusius su radijo dažnių (kanalų) naudojimu, _____ lapų.

4. Teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijos (tik užsienio valstybių ūkio subjektams), _____ lapas.

 

___________________                           ___________                    _____________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                               (parašas)                              (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigos)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 


Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir

naudojimo taisyklių

2 priedas

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

______________________________________________

(pašto adresas)

______________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5)  210 5623, faks. (8 5)  216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PRAŠYMAS PAKEISTI RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGAS

 

______________ Nr. __________

(data)                                                       

 

Prašau pakeisti Tarnybos nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

į toliau nurodytas:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Leidimas _______________________ Nr. _____________________.

(leidimo išdavimo data)                 (leidimo numeris)

 

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, ________ lapas.

2. Prašymo motyvus pagrindžiantys dokumentai, _____ lapų.

 

___________________                       ___________                         ____________________

(radijo dažnio (kanalo)                             (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

naudotojo vadovo ar jo

įgalioto asmens pareigos)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 


Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir

naudojimo taisyklių

3 priedas

 

_________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

______________________________________________

(pašto adresas)

______________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5)  210 5623, faks. (8 5)  216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PRAŠYMAS PRATĘSTI RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINĄ

 

______________ Nr. __________

(data)                                                       

 

Prašau pratęsti leidime _____________________________  Nr. ___________________,

(leidimo išdavimo data)                       (leidimo numeris)

 

nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą į toliau nurodytą:

 

___________________________________________________________________________ .

 

PRIDEDAMA: Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, ________ lapas.

 

___________________                        ____________                      ____________________

(radijo dažnio (kanalo)                               (parašas)                                (vardas ir pavardė)

naudotojo vadovo ar jo

įgalioto asmens pareigos)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-523, 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 "Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-1038, 2007-09-20, Žin., 2007, Nr. 101-4140 (2007-09-27), i. k. 10711RRISAK01V-1038

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-132, 2009-01-29, Žin., 2009, Nr. 15-629 (2009-02-07), i. k. 10911RRISAK001V-132

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-986, 2009-08-21, Žin., 2009, Nr. 102-4283 (2009-08-27), i. k. 10911RRISAK001V-986

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-895, 2010-09-09, Žin., 2010, Nr. 108-5579 (2010-09-14), i. k. 11011RRISAK001V-895

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-1012, 2011-10-21, Žin., 2011, Nr. 129-6147 (2011-10-27), i. k. 11111RRISAK01V-1012

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-689, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 62-3153 (2012-06-01), i. k. 11211RRISAK001V-689

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-728, 2013-05-06, Žin., 2013, Nr. 48-2424 (2013-05-11), i. k. 11311RRISAK001V-728

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-1755, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19887

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-749, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-28, i. k. 2017-12768

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo