Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2020-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 31-1130, i. k. 1021010ISTA00IX-787

 

Nauja redakcija nuo 2008-09-01:

Nr. X-1715, 2008-07-15, Žin. 2008, Nr. 87-3472 (2008-07-31), i. k. 1081010ISTA00X-1715

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS
ĮSTATYMAS

 

2002 m. kovo 14 d. Nr. IX-787

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Nacionalinė teismų administracija

1. Nacionalinė teismų administracija yra teismus ir teismų savivaldos institucijas aptarnaujanti biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti teismų ir teismų savivaldos institucijų administracinę ir organizacinę veiklą.

2. Nacionalinė teismų administracija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

3. Nacionalinės teismų administracijos valstybės kaip įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas atlieka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1375, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12044

 

4. Nacionalinė teismų administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teismų įstatymu, šiuo ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais bei savo nuostatais.

5. Nacionalinė teismų administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

6. Nacionalinė teismų administracija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama įstatymu.

 

2 straipsnis. Nacionalinės teismų administracijos funkcijos

Nacionalinė teismų administracija, įgyvendindama Teismų įstatyme nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1) rengia medžiagą Visuotiniam teisėjų susirinkimui, Teisėjų tarybos, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, Teisėjų garbės teismo posėdžiams;

2) techniškai aptarnauja teismų savivaldos institucijas, Pretendentų į teisėjus egzamino komisiją, Atrankos komisiją, Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją, Teisėjų tarybos sudarytas darbo grupes;

3) renka informaciją, kaip vykdomi teismų savivaldos institucijų sprendimai, ją pateikia Teisėjų tarybai, o jos nurodymu – Visuotiniam teisėjų susirinkimui;

4) pagal kompetenciją rengia teismų savivaldos institucijų teisės aktų, sprendimų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus, Teisėjų tarybos pavedimu tvirtina su teismų savivaldos institucijų organizacine veikla susijusius teisės aktus;

5) atlieka teismų ir teismų savivaldos institucijų kasmetinius veiklos apibendrinimus ir pateikia juos Teisėjų tarybai;

6) organizuoja ir užtikrina, kad teismai reikiamu ilgalaikiu turtu, inventoriumi ir paslaugomis būtų centralizuotai aprūpinami;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

7) skiria ir moka teisėjų valstybines pensijas;

8) tvarko teisėjų duomenų bazę ir teisėjų asmens bylas;

9) tvarko pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą ir jų asmens bylas;

10) tvarko Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą;

11) tvarko teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazes;

12) tvarko asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, duomenų bazę ir jų asmens bylas, organizuoja pretendentų į teisėjus egzamino laikymą;

13) renka informaciją apie teismų administracinę veiklą ir teismų organizacinį darbą, teikia apibendrinimus Teisėjų tarybai;

14) atlieka teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimus, analizes, apibendrinimus, išskyrus teisingumo vykdymą, teikia pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo tobulinimo;

15) analizuoja teismų darbo sąlygas, teikia Teisėjų tarybai pasiūlymus dėl jų gerinimo;

16) analizuoja ir apibendrina materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, lemiančių teismo sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pakeitimą bei panaikinimą, pagrindus ir tendencijas, apibendrinimus teikia Teisėjų tarybai ir Teisingumo ministerijai;

17) atlieka vidaus auditą teismuose, taip pat Nacionalinėje teismų administracijoje;

18) renka, analizuoja ir apibendrina teismų poreikius dėl valstybės biudžeto programų sąmatų projektų ir teikia informaciją dėl jų Teisėjų tarybai;

19) renka, analizuoja ir apibendrina valstybės investicijų teismams poreikius, teikia informaciją Teisėjų tarybai dėl teismų siūlomų investicijų projektų (investicijų programų);

20) sudaro Nacionalinės teismų administracijos strateginius veiklos planus, vykdomų valstybės biudžeto programų projektus, programų sąmatų projektus ir investicijų projektus (investicijų programas);

21) kaupia, analizuoja ir apibendrina teismų statistiką;

22) sudaro ir tvarko su Nacionalinės teismų administracijos veikla susijusias duomenų bazes, organizuoja informacinių sistemų kūrimą ir diegimą teismuose, administruoja teismų informacines sistemas ir jas tobulina;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

23) valdo Valstybės investicijų programoje numatytų investicijų, skirtų teismams, asignavimus, rengia ir įgyvendina teismų investicijų projektus;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

24) skelbia Teismų įstatyme nurodytų teismų ir tarptautinių teisminių institucijų sprendimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

25) skelbia priimtus teismų savivaldos institucijų sprendimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

26) informuoja visuomenę apie teismų savivaldos institucijų ir Nacionalinės teismų administracijos veiklą;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

27) kasmet teikia Teisėjų tarybai metines Nacionalinės teismų administracijos veiklos ataskaitas;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

28) Teisėjų tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją atstovauja teismų interesais Teisėjų tarybai valstybės valdžios ir kitose institucijose;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

29) bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

30) nagrinėja Nacionalinės teismų administracijos kompetencijai priskirtinus asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi priemonių išspręsti juose keliamus klausimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

31) įstatymų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Nacionalinei teismų administracijai patikėjimo teise perduotą valstybės turtą;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

32) vykdo kitus teismų savivaldos institucijų pavedimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

33) atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

 

3 straipsnis. Nacionalinės teismų administracijos teisės

1. Nacionalinė teismų administracija turi teisę:

1) gauti iš teismų savivaldos institucijų, teismų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų informaciją Nacionalinės teismų administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;

2) sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktų projektams rengti ar kitiems Nacionalinės teismų administracijos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų (suderinus su jų vadovais) specialistus;

3) įstatymų nustatyta tvarka tvarkyti asmens duomenis.

2. Nacionalinė teismų administracija gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais jai suteiktų teisių.

 

4 straipsnis. Nacionalinės teismų administracijos struktūra ir darbo organizavimas

1. Nacionalinei teismų administracijai vadovauja direktorius. Jis yra atskaitingas Teisėjų tarybai. Direktorius gali turėti pavaduotojų.

2. Nacionalinės teismų administracijos nuostatus, aprobavus Teisėjų tarybai, tvirtina valstybės kaip įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Nacionalinės teismų administracijos struktūrą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, vadovaudamasis įstatymų nustatyta tvarka ir suderinęs su valstybės kaip įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, tvirtina Nacionalinės teismų administracijos direktorius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1375, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12044

 

3. Nacionalinės teismų administracijos direktorių į pareigas priima valstybės kaip įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

TAR pastaba. Iki įstatymo Nr. XIII-1375 įsigaliojimo (2019-01-01) į pareigas 5 metų kadencijai priimtas Nacionalinės teismų administracijos direktorius šias pareigas eina iki kadencijos, kuriai jis paskirtas, pabaigos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1375, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12044

 

4. Nacionalinės teismų administracijos direktoriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų teisinio ar vadovaujamo darbo stažą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-631, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 127-6447 (2013-12-12), i. k. 1131010ISTA0XII-631

 

5. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų įgaliojimus nustato Nacionalinės teismų administracijos nuostatai.

6. Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

5 straipsnis. Nacionalinės teismų administracijos finansinės veiklos vertinimas

Nacionalinės teismų administracijos finansinės veiklos vertinimą atlieka įgaliotos valstybės institucijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2109, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 60-2119 (2004-04-24), i. k. 1041010ISTA0IX-2109

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1715, 2008-07-15, Žin., 2008, Nr. 87-3472 (2008-07-31), i. k. 1081010ISTA00X-1715

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-296, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2840 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-296

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-631, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 127-6447 (2013-12-12), i. k. 1131010ISTA0XII-631

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1375, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12044

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas