Suvestinė redakcija nuo 2003-11-22 iki 2004-06-05

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 65-2665, i. k. 1021100NUTA00000977

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKOS

 

2002 m. birželio 25 d. Nr. 977

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 30 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 1282 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 91-2838);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 15 d. nutarimą Nr. 724 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1282 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 52-1844).

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977

 

TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybės tarnautojams.

2. Valstybės tarnautojams gali būti skiriamos tik Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 29 straipsnio 3 dalyje nustatytos tarnybinės nuobaudos.

 

II. TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMAS

 

3. Tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra pradedama įstaigos vadovo, tiesioginio valstybės tarnautojo vadovo iniciatyva arba jiems gavus oficialią informaciją (tarnybinį pranešimą, asmens skundą) apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą.

4. Įstaigos vadovas, gavęs oficialią informaciją, kad valstybės tarnautojas įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios informacijos gavimo įpareigoja už įstaigos personalo tvarkymą atsakingą asmenį ar įstaigos struktūrinio padalinio, atsakingo už personalo tvarkymą, vadovą (toliau vadinama – už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo) pradėti tirti tarnybinį nusižengimą. Kai už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo yra įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, jo funkcijas tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūroje atlieka įstaigos vadovo įgaliotas valstybės tarnautojas.

5. Įstaigos vadovas, gavęs oficialią informaciją, kad valstybės tarnautojas įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, šiam nusižengimui tirti gali sudaryti komisiją. Esant pagrindui manyti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį gali būti paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, komisiją sudaryti būtina. Komisija sudaroma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai įstaigos vadovas gauna oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą, iš ne mažiau kaip 3 asmenų: valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo ar jo įgalioto asmens, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens, kitų įstaigos valstybės tarnautojų.

6. Tais atvejais, kai tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra turi būti pradėta įstaigos vadovui, aukštesnės pagal pavaldumą įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo oficialios informacijos apie galimą jam pavaldžios įstaigos vadovo tarnybinį nusižengimą gavimo, įpareigoja savo vadovaujamos įstaigos už įstaigos personalo tvarkymą atsakingą asmenį pradėti tirti tarnybinį nusižengimą arba šios tvarkos 5 punkte nurodytais atvejais sudaro komisiją šiam nusižengimui tirti.

7. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo (šios tvarkos 5 punkte nurodytais atvejais – komisija) per 3 darbo dienas nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo dienos (šios tvarkos 5 punkte nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo dienos) surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą (toliau vadinama – pranešimas) pagal šios tvarkos priedą. Šiuo pranešimu jis pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padarius tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Jeigu valstybės tarnautojas pranešime nepasirašo, kad šį pranešimą gavo, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo ir du įstaigos valstybės tarnautojai.

8. Valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios tvarkos 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos gali pateikti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo. Jeigu valstybės tarnautojas nurodytu laiku paaiškinimo nepateikia, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo ir du įstaigos valstybės tarnautojai.

9. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo (šios tvarkos 5 punkte nurodytais atvejais – komisija) tarnybinį nusižengimą gali tirti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo dienos (šios tvarkos 5 punkte nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo dienos). Tarnybinio nusižengimo tyrimo laikas pratęsiamas valstybės tarnautojo, įtariamo padarius tarnybinį nusižengimą, laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ir atostogų laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

 

10. Ištyręs tarnybinį nusižengimą, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo (šios tvarkos 5 punkte nurodytais atvejais – komisija) raštu pateikia įstaigos vadovui motyvuotą išvadą apie tyrimo rezultatus ne vėliau kaip 11 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios. Jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas (nurodomas atitinkamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, jo dalis ir punktas), nurodoma jo padarymo ar paaiškėjimo diena, įvykdymo aplinkybės, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai ir siūloma konkreti tarnybinė nuobauda.

11. Įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į pateiktą išvadą, per 2 darbo dienas nuo šios išvados gavimo dienos priima sprendimą:

11.1. pripažinti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ir įsakymu (potvarkiu) skirti jam tarnybinę nuobaudą.

Tuo atveju, kai įstaigos vadovas nėra asmuo, priėmęs valstybės tarnautoją, kuriam turi būti skiriama tarnybinė nuobauda, į valstybės tarnautojo pareigas, įstaigos vadovas tarnybinę nuobaudą skirti paveda šios tvarkos 17 punkte nurodytam asmeniui;

11.2. pripažinti, kad valstybės tarnautojas tarnybinio nusižengimo nepadarė ir tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą nutraukti.

12. Su įsakymu (potvarkiu) dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės tarnautojas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tarnybinės nuobaudos paskyrimo. Valstybės tarnautojui atsisakius pasirašyti, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo ir du įstaigos valstybės tarnautojai.

13. Įstaigos vadovui priėmus šios tvarkos 11.2 punkte nurodytą sprendimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną valstybės tarnautojas su šiuo sprendimu supažindinamas pasirašytinai.

14. Kai paaiškėja, kad tarnybinis nusižengimas turi baudžiamosios veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra sustabdoma ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama institucijai, kompetentingai tirti atitinkamas bylas. Šiai institucijai tyrimą nutraukus arba asmenį atleidus nuo baudžiamosios arba administracinės atsakomybės, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra tęsiama nuo atitinkamo sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

 

15. Kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, tarnybinis nusižengimas pradedamas tirti nuo oficialios informacijos apie šį nusižengimą gavimo dienos ir tiriamas laikantis visų šioje tvarkoje įtvirtintų procedūrų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

 

16. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

 

17. Tarnybinę nuobaudą skiria valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę susipažinti su kitų valstybės tarnautojų tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga, teikti pasiūlymus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, dalyvauti komisijos darbe.

19. Sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

20. Duomenys apie paskirtas tarnybines nuobaudas, apie tarnybinių nuobaudų išnykimą ar jų panaikinimą įrašomi į valstybės tarnautojo asmens bylą ir pateikiami Valstybės tarnautojų registrui Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registro nuostatų nustatyta tvarka.

______________

 

Tarnybinių nuobaudų skyrimo

valstybės tarnautojams tvarkos

priedas

 

______________________________________________

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 

________________________________________

(adresatas – valstybės tarnautojo pilnas pareigų

pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

PRANEŠIMAS

APIE TARNYBINĮ NUSIŽENGIMĄ

 

___________ Nr. _____

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad yra duomenų, jog esate įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą __________

________________________________________________________________________________

(nurodyti tarnybinį nusižengimą ir aplinkybes)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Prašome pateikti paaiškinimą dėl nurodytojo tarnybinio nusižengimo iki ________________

                                                                                                                                          (data)

 

__________________________                                             _________________________

(už įstaigos personalą atsakingo asmens                                     (parašas)                    (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Gavau* ___________________________

                (valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)

__________________________________

                                          (parašas)

__________________________________

                              (vardas ir pavardė)

__________________________________

                                             (data)

 

______________

 

*Žyma rašoma pranešimo egzemplioriuje, liekančiame jį surašiusioje įstaigoje.

______________

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos" pakeitimo