Suvestinė redakcija nuo 2009-09-12 iki 2009-09-14

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 65-2665, i. k. 1021100NUTA00000977

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TAISYKLIŲ

 

2002 m. birželio 25 d. Nr. 977

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 30 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 1282 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 91-2838);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 15 d. nutarimą Nr. 724 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1282 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 52-1844).

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977

 

TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Taisyklės reglamentuoja tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybės tarnautojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

2. Valstybės tarnautojams gali būti skiriamos tik Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 29 straipsnio 3 dalyje nustatytos tarnybinės nuobaudos.

 

II. TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMAS

 

3. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją, įtariamą padarius tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusio asmens ar, jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, savivaldybės taryba (toliau vadinama – valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo), Ministro Pirmininko, savivaldybės mero iniciatyva arba jiems gavus oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 596, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2570 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000596

 

4. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, gavęs oficialią informaciją, kad valstybės tarnautojas įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šios informacijos gavimo įpareigoja už įstaigos, kurioje šis valstybės tarnautojas eina pareigas (toliau vadinama – įstaiga), personalo tvarkymą atsakingą asmenį ar įstaigos struktūrinio padalinio, atsakingo už personalo tvarkymą, vadovą (toliau vadinama – už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo) pradėti tirti tarnybinį nusižengimą. Kai už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, jo funkcijas, kol tiriamas tarnybinis nusižengimas, atlieka valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens įgaliotas valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

 

5. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, gavęs oficialią informaciją, kad valstybės tarnautojas įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, šiam nusižengimui tirti gali sudaryti komisiją. Esant pagrindui manyti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį gali būti paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, komisiją sudaryti būtina. Komisija sudaroma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo gauna oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą, ne mažiau kaip iš 3 asmenų: valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo ar jo įgalioto asmens, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens, kitų įstaigos valstybės tarnautojų.

Tais atvejais, kai tarnybinio nusižengimo tyrimas turi būti pradėtas valstybės tarnautojui, kurį į pareigas priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, Ministras Pirmininkas ar savivaldybės meras ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo oficialios informacijos apie galimą valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą gavimo sudaro ne mažiau kaip 3 asmenų komisiją šiam nusižengimui tirti. Šioje komisijoje gali būti skirtingų valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų valstybės tarnautojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 596, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2570 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000596

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

 

6. Tais atvejais, kai tarnybinio nusižengimo tyrimas turi būti pradėtas įstaigos vadovui (išskyrus šių Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais), įstaigos vadovą į pareigas priėmęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo oficialios informacijos apie galimą įstaigos vadovo tarnybinį nusižengimą gavimo įpareigoja savo vadovaujamos įstaigos už įstaigos personalo tvarkymą atsakingą asmenį pradėti tirti tarnybinį nusižengimą arba šių Taisyklių 5 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytais atvejais sudaro komisiją šiam nusižengimui tirti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

 

7. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo (šių Taisyklių 5 punkte nurodytais atvejais – komisija) per 3 darbo dienas nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo dienos (šių Taisyklių 5 punkte nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo dienos) surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą (toliau vadinama – pranešimas) pagal šių Taisyklių priedą. Šiuo pranešimu jis pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padarius tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Jeigu valstybės tarnautojas pranešime nepasirašo, kad šį pranešimą gavo, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo ir du įstaigos valstybės tarnautojai (šių Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais – atitinkamai du Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai; šių Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais – du tarnybinį nusižengimą tiriančios įstaigos valstybės tarnautojai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

8. Valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių Taisyklių 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos gali pateikti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo. Jeigu valstybės tarnautojas nurodytu laiku paaiškinimo nepateikia, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo ir du įstaigos valstybės tarnautojai (šių Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais – atitinkamai du Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai; šių Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais – du tarnybinį nusižengimą tiriančios įstaigos valstybės tarnautojai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

 

9. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo (šių Taisyklių 5 punkte nurodytais atvejais – komisija) tarnybinį nusižengimą gali tirti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo dienos (šios tvarkos 5 punkte nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo dienos). Tarnybinio nusižengimo tyrimo laikas pratęsiamas valstybės tarnautojo, įtariamo padarius tarnybinį nusižengimą, laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ir atostogų laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

 

10. Ištyręs tarnybinį nusižengimą, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo (šių Taisyklių 5 punkte nurodytais atvejais – komisija) raštu pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui motyvuotą išvadą apie tyrimo rezultatus ne vėliau kaip 21 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios. Jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas (nurodomas atitinkamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, jo dalis ir punktas), nurodoma jo padarymo ar paaiškėjimo diena, įvykdymo aplinkybės, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai ir siūloma konkreti tarnybinė nuobauda. Šioje išvadoje pateiktas pasiūlymas dėl konkrečios tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui neprivalomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 679, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3279 (2004-06-05), i. k. 1041100NUTA00000679

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 596, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2570 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000596

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

 

11. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo priima atitinkamu teisės aktu įformintą sprendimą:

11.1. pripažinti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ir skirti jam tarnybinę nuobaudą, jeigu pateiktoje išvadoje nurodyta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą;

11.2. pripažinti, kad valstybės tarnautojas tarnybinio nusižengimo nepadarė, jeigu pateiktoje išvadoje nurodyta, kad valstybės tarnautojas nepadarė tarnybinio nusižengimo;

11.3. nutraukti tarnybinio nusižengimo tyrimą, jeigu pateiktoje išvadoje nurodyta, kad valstybės tarnautojui, padariusiam tarnybinį nusižengimą, tarnybinė nuobauda negali būti paskirta, nes pasibaigė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas tarnybinės nuobaudos skyrimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 679, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3279 (2004-06-05), i. k. 1041100NUTA00000679

Nr. 596, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2570 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000596

 

12. Su šių Taisyklių 11 punkte nurodytu sprendimu valstybės tarnautojas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pasirašymo, o jeigu šį sprendimą priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, – ne vėliau kaip kitą dieną po jo įsigaliojimo, jeigu sprendimas pasirašytas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybės tarybos priimtas sprendimas įsigalioja valstybės tarnautojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų metu, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai pasibaigia valstybės tarnautojo laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 679, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3279 (2004-06-05), i. k. 1041100NUTA00000679

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 596, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2570 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000596

 

13. Valstybės tarnautojui atsisakius pasirašyti šių Taisyklių 11 punkte nurodytą sprendimą, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo ir du įstaigos valstybės tarnautojai (šių Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais – atitinkamai du Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai; šių Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais – du tarnybinį nusižengimą tiriančios įstaigos valstybės tarnautojai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 679, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3279 (2004-06-05), i. k. 1041100NUTA00000679

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

14. Kai paaiškėja, kad tarnybinis nusižengimas turi baudžiamosios veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinio nusižengimo tyrimas sustabdomas ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama institucijai, kompetentingai tirti atitinkamas bylas. Šiai institucijai tyrimą nutraukus arba asmenį atleidus nuo baudžiamosios arba administracinės atsakomybės, tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

15. Kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, tarnybinis nusižengimas pradedamas tirti nuo oficialios informacijos apie šį nusižengimą gavimo dienos ir tiriamas laikantis visų šiose Taisyklėse įtvirtintų procedūrų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

16. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

 

17. Neteko galios nuo 2004-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. 679, 2004-06-02, Žin. 2004, Nr. 89-3279 (2004-06-05), i. k. 1041100NUTA00000679

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę susipažinti su kitų valstybės tarnautojų tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga, teikti pasiūlymus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, dalyvauti komisijos darbe.

19. Sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

20. Duomenys apie paskirtas tarnybines nuobaudas, apie tarnybinių nuobaudų išnykimą ar jų panaikinimą įrašomi į valstybės tarnautojo asmens bylą ir pateikiami Valstybės tarnautojų registrui Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registro nuostatų nustatyta tvarka.

______________

 

Tarnybinių nuobaudų skyrimo

valstybės tarnautojams taisyklių

priedas

 

______________________________________________

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 

________________________________________

(adresatas – valstybės tarnautojo pilnas pareigų

pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

PRANEŠIMAS

APIE TARNYBINĮ NUSIŽENGIMĄ

 

___________ Nr. _____

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad yra duomenų, jog esate įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą __________

________________________________________________________________________________

(nurodyti tarnybinį nusižengimą ir aplinkybes)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Prašome pateikti paaiškinimą dėl nurodytojo tarnybinio nusižengimo iki ________________

                                                                                                                                          (data)

 

__________________________                                             _________________________

(už įstaigos personalą atsakingo asmens                                     (parašas)                    (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Gavau* ___________________________

                (valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)

__________________________________

                                          (parašas)

__________________________________

                              (vardas ir pavardė)

__________________________________

                                             (data)

 

______________

 

*Žyma rašoma pranešimo egzemplioriuje, liekančiame jį surašiusioje įstaigoje.

______________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 679, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3279 (2004-06-05), i. k. 1041100NUTA00000679

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 596, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2570 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000596

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių" pakeitimo