Suvestinė redakcija nuo 2012-11-01 iki 2018-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 65-2665, i. k. 1021100NUTA00000977

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TAISYKLIŲ

 

2002 m. birželio 25 d. Nr. 977

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 30 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 1282 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 91-2838);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 15 d. nutarimą Nr. 724 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1282 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 52-1844).

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1029 redakcija)

 

TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybės tarnautojams.

2. Valstybės tarnautojams gali būti skiriamos tik Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 29 straipsnio 3 dalyje nustatytos tarnybinės nuobaudos.

 

II. TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMAS

 

3. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusio asmens arba, jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, savivaldybės taryba, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, savivaldybės mero iniciatyva arba jiems gavus oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą.

Gavus oficialią informaciją, tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo.

Taip pat tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir atitinkamas sprendimas dėl tarnybinio nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo priimamas, kai:

valstybės tarnautojas, apie kurio galimą tarnybinį nusižengimą gauta oficiali informacija arba kuriam pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, perkeliamas į valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

valstybės tarnautojas, apie kurio galimą tarnybinį nusižengimą gauta oficiali informacija arba kuriam pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų (netenka valstybės tarnautojo statuso).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

4. Valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmęs asmuo, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, įpareigoja už įstaigos, kurioje šis valstybės tarnautojas eina pareigas (toliau – įstaiga), personalo tvarkymą atsakingą asmenį ar įstaigos administracijos padalinio, atsakingo už personalo tvarkymą, vadovą (toliau – už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo) arba kitą įstaigos valstybės tarnautoją pradėti tirti tarnybinį nusižengimą. Jeigu įstaigoje nėra tiek valstybės tarnautojų, kad būtų galima skirti valstybės tarnautoją tarnybiniam nusižengimui tirti, valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmęs asmuo kreipiasi į tos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kuriai pavaldi įstaiga (jeigu įstaiga pavaldi Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar savivaldybės tarybai, – atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos), vadovą su prašymu skirti valstybės tarnautoją tarnybiniam nusižengimui tirti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

5. Valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmęs asmuo, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, šiam nusižengimui tirti gali sudaryti komisiją. Esant pagrindui manyti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį gali būti paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, komisiją sudaryti būtina. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų: valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo ar jo įgalioto asmens, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens, kitų įstaigos valstybės tarnautojų. Sudarydamas komisiją, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo vieną iš komisijos narių skiria jos pirmininku. Jeigu įstaigoje nėra tiek valstybės tarnautojų, kad būtų galima sudaryti komisiją, į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kuriai pavaldi įstaiga, valstybės tarnautojai (jeigu įstaiga pavaldi Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar savivaldybės tarybai, – atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai).

Jeigu tarnybinio nusižengimo tyrimas turi būti pradėtas valstybės tarnautojui, kurį į pareigas priėmė Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ar savivaldybės meras sudaro ne mažiau kaip 3 asmenų komisiją šiam nusižengimui tirti ir vieną iš komisijos narių skiria komisijos pirmininku. Šioje komisijoje gali būti skirtingų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

6. Jeigu tarnybinio nusižengimo tyrimas turi būti pradėtas įstaigos vadovui (išskyrus Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus), įstaigos vadovą į pareigas priėmęs asmuo įpareigoja už savo vadovaujamos įstaigos personalo tvarkymą atsakingą asmenį arba kitą savo vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautoją pradėti tirti tarnybinį nusižengimą arba sudaro komisiją šiam nusižengimui tirti ir vieną iš komisijos narių skiria komisijos pirmininku. Esant pagrindui manyti, kad įstaigos vadovas padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį gali būti paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, komisiją sudaryti būtina. Šioje komisijoje gali būti skirtingų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų.

7. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) per 5 darbo dienas nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo) surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą (toliau – pranešimas) pagal Taisyklių priedą. Šiuo pranešimu jis pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Jeigu valstybės tarnautojas pranešimo nepasirašo, kad šį pranešimą gavo, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijos pirmininkas) ir du įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais – atitinkamai du Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais – du tarnybinį nusižengimą tiriančios įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).

Taisyklių 3 punkto penktojoje pastraipoje nustatytu atveju asmeniui, ėjusiam valstybės tarnautojo pareigas, pranešimas ir turima informacija apie tarnybinį nusižengimą išsiunčiami registruotu laišku pagal jo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

8. Valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo gali pateikti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui arba kitam tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotam valstybės tarnautojui (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijai) rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

9. Valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, turi teisę teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su tarnybiniu nusižengimu, dalyvauti tikrinant su tarnybiniu nusižengimu susijusius faktinius duomenis vietoje, pareikšti nušalinimą už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui arba kitam tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotam valstybės tarnautojui (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijai ar jos nariui (-iams), įstatymų nustatyta tvarka apskųsti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens arba kito tarnybinį nusižengimą tirti įgalioto valstybės tarnautojo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijos ar jos nario (-ių) veiksmus ar neveikimą, baigus tarnybinio nusižengimo tyrimą, susipažinti su motyvuota išvada apie tyrimo rezultatus ir kita tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga.

10. Valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, gali turėti atstovą. Atstovas turi tokias pačias teises kaip valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą.

Valstybės tarnautojo, įtariamo padariusio tarnybinį nusižengimą, atstovu gali būti advokatas arba kitas teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Advokato įgaliojimai patvirtinami advokatų kontoros išduodamu orderiu, o kito įgalioto atstovo, turinčio teisinį išsilavinimą, – notaro patvirtintu įgaliojimu arba pavedimo sutartimi.

11. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) tarnybinį nusižengimą gali tirti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo). Į tarnybinio nusižengimo tyrimo laiką neįskaitomas laikas, per kurį valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ir atostogų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

12. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija), siekdamas gauti tarnybiniam nusižengimui tirti reikalingą informaciją, turi teisę apklausti su tarnybinio nusižengimo tyrimu susijusius įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat suderinęs su kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovais – šių institucijų ir įstaigų su tarnybinio nusižengimo tyrimu susijusius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, patikrinti su tarnybiniu nusižengimu susijusius faktinius duomenis vietoje, kreiptis dėl informacijos ir dokumentų, susijusių su tarnybinio nusižengimo tyrimu, į valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, juridinius ir fizinius asmenis, konsultuotis su reikiamais specialistais.

13. Ištyręs tarnybinį nusižengimą, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) raštu pateikia valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusiam asmeniui motyvuotą išvadą apie tyrimo rezultatus ne vėliau kaip 21 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios.

Asmuo, atlikęs tarnybinio nusižengimo tyrimą valstybės tarnautojui, kuris perkeltas į pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, motyvuotos išvados apie tyrimo rezultatus, kurioje konstatuojama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ir siūloma jam skirti tarnybinę nuobaudą, kopiją per 3 darbo dienas nuo šios išvados surašymo perduoda valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią perkeltas valstybės tarnautojas, vadovui, valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai ir valstybės tarnautojui.

Jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas (nurodomas atitinkamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, jo dalis ir punktas), nurodoma jo padarymo diena, jeigu ją įmanoma nustatyti, įvykdymo aplinkybės, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai, tarnybinę atsakomybę lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir siūloma konkreti tarnybinė nuobauda. Šioje išvadoje pateiktas pasiūlymas dėl konkrečios tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią perkeltas valstybės tarnautojas, vadovui neprivalomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 953, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4960 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000953

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

14. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią perkeltas valstybės tarnautojas, vadovas per Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą priima atitinkamu teisės aktu įformintą vieną iš šių sprendimų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

14.1. pripažinti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ir skirti jam tarnybinę nuobaudą, jeigu pateiktoje išvadoje nurodyta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą;

14.2. pripažinti, kad valstybės tarnautojas tarnybinio nusižengimo nepadarė, jeigu pateiktoje išvadoje nurodyta, kad valstybės tarnautojas nepadarė tarnybinio nusižengimo;

14.3. pripažinti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tarnybinės nuobaudos neskirti, jeigu pateiktoje išvadoje nurodyta, kad valstybės tarnautojui, padariusiam tarnybinį nusižengimą, tarnybinė nuobauda negali būti paskirta, nes pasibaigė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas tarnybinės nuobaudos skyrimo terminas.

15. Su Taisyklių 14 punkte nurodytu sprendimu valstybės tarnautojas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo pasirašymo, o jeigu šį sprendimą priėmė Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo įsigaliojimo, jeigu sprendimas pasirašytas arba Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybės tarybos priimtas sprendimas įsigalioja valstybės tarnautojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų metu, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai pasibaigia valstybės tarnautojo laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos.

Sprendimo dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas (netekusio valstybės tarnautojo statuso), kopija per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo perduodama valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai ir išsiunčiamas asmeniui, ėjusiam valstybės tarnautojo pareigas, registruotu laišku pagal jo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

16. Jeigu valstybės tarnautojas atsisako ar vengia pasirašyti, kad susipažino su Taisyklių 14 punkte nurodytu sprendimu, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijos pirmininkas) ir du įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais – atitinkamai du Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais – du tarnybinį nusižengimą tiriančios įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

17. Jeigu įstaigoje nėra tiek valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kad būtų galima pasirašyti Taisyklių 7, 8 ir 16 punktuose nurodytus aktus, šiuos aktus, be Taisyklių 7, 8 ir 16 punktuose nurodytų asmenų, pasirašo valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kuriai pavaldi įstaiga, valstybės tarnautojai (jeigu įstaiga pavaldi Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar savivaldybės tarybai, – atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

18. Jeigu paaiškėja, kad tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinio nusižengimo tyrimas sustabdomas ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama institucijai, kompetentingai tirti ir nagrinėti atitinkamas bylas. Šiai institucijai atsisakius iškelti baudžiamąją arba administracinę bylą arba asmenį atleidus nuo baudžiamosios arba administracinės atsakomybės, tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

19. Kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas arba kai tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas Taisyklių 3 punkto ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose nurodytais atvejais, tarnybinis nusižengimas pradedamas tirti per Taisyklių 3 punkto antrojoje pastraipoje nustatytą terminą ir tiriamas laikantis visų Taisyklėse įtvirtintų procedūrų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

20. Kai įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuota, kad valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo nustatomas (-i) valstybės tarnautojas (-ai), dėl kurio (-ių) galimos kaltės padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, ir dėl jo (-ų) pradedamas tarnybinio nusižengimo tyrimas, kuris atliekamas laikantis visų Taisyklėse įtvirtintų procedūrų.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę susipažinti su kitų valstybės tarnautojų tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga, teikti pasiūlymus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, dalyvauti komisijos darbe.

22. Sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ar asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, nustatymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

23. Duomenys apie paskirtas tarnybines nuobaudas, tarnybinių nuobaudų išnykimą ar panaikinimą, motyvuotas išvadas, kuriose asmuo, pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir sprendimus įrašomi į valstybės tarnautojo asmens bylą ir pateikiami Valstybės tarnautojų registrui Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registro nuostatų (Žin., 2002, Nr. 80-3440; 2007, Nr. 8-326) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1029, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4586 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001029

 

 

Tarnybinių nuobaudų skyrimo

valstybės tarnautojams taisyklių

priedas

 

 

(Pranešimo apie tarnybinį nusižengimą formos pavyzdys)

 

______________________________________________

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 


(adresatas – valstybės tarnautojo visas pareigų

pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

PRANEŠIMAS

APIE TARNYBINĮ NUSIŽENGIMĄ

 

___________ Nr. _____

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad yra duomenų, jog esate įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą – ___

___________________________________________________________________________

(nurodyti tarnybinį nusižengimą ir aplinkybes)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Prašome pateikti paaiškinimą dėl nurodyto tarnybinio nusižengimo iki __________________.

(data)

 

 

–––––––––––––––––––––––––––                                 ––––––                                –––––––––––

(už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo                                        (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

asmens ar kito tarnybinį nusižengimą tirti įgalioto

valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)        

 

Gavau*

–––––––––––––––––––––––––––––

(valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)

 

––––––––

(parašas)

 

––––––––––––––––

(vardas ir pavardė)

 

–––––

(data)

_______________

 

* Žyma rašoma pranešimo egzemplioriuje, liekančiame jį surašiusioje įstaigoje.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Nr. 1029, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4586 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001029

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1422, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 109-4879 (2003-11-21), i. k. 1031100NUTA00001422

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 679, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3279 (2004-06-05), i. k. 1041100NUTA00000679

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1650, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6924 (2004-12-29), i. k. 1041100NUTA00001650

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 596, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2570 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000596

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1015, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4603 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001015

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1029, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4586 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001029

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 953, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4960 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000953

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1300, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 126-6339 (2012-10-31), i. k. 1121100NUTA00001300

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 "Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių" pakeitimo