Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 83-3038; Žin. 2005, Nr.143-5218; Žin. 2012, Nr.26-1211, i. k. 1042055ISAK000VA-96

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. VA-118, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20443

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, TIEKIANČIŲ NUO AKCIZŲ ATLEISTUS LAIVŲ (ORLAIVIŲ) DEGALUS, REGISTRAVIMO

 

2004 m. gegužės 17 d. Nr. VA-96

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 21 straipsnio 9 dalimi, Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo, 18.11 papunkčiu,

t v i r t i n u  Asmenų, tiekiančių nuo akcizų atleistus laivų (orlaivių) degalus, registravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-96

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. VA-118 redakcija)

 

ASMENŲ, TIEKIANČIŲ NUO AKCIZŲ ATLEISTUS LAIVŲ (ORLAIVIŲ) DEGALUS, REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Asmenų, tiekiančių nuo akcizų atleistus laivų (orlaivių) degalus, registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Tiekėjo leidimo išdavimo ir panaikinimo tvarką, taip pat Tiekėjo leidimo duomenų pakeitimo tvarką.

2Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 21 straipsnio 9 dalimi ir Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 dalimi.

3Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Degalai ‒ energiniai produktai, kuriems taikomi Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir / arba 43 straipsnio 1 dalies 1 ir / ar 2 punktai.

3.2. Tiekėjo leidimas – pagal vieną veiklos vykdymo vietą išduotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) leidimas, kurio pavyzdinė forma yra patvirtinta Taisyklių 1 priede, suteikiantis teisę nuo jo išdavimo dienos neterminuotai, taikant akcizų lengvatą, įsigyti ir / arba importuoti degalus, skirtus tiekti kaip laivų (orlaivių) degalus.

3.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4.  Taisyklės netaikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, kuriems Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“, nustatyta tvarka suteikta teisė, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, gauti, laikyti, tiekti degalus.

 

II SKYRIUS

TIEKĖJO LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

5Prašymą išduoti Tiekėjo leidimą nagrinėja VMI prie FM.

6Prašymas išduoti Tiekėjo leidimą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

7Prašyme nurodomi duomenys:

7.1. pažymimas Tiekėjo leidimo tipas (laivų degalų tiekimas arba orlaivių degalų tiekimas);

7.2. laukelyje „Veiklos informacija“ nurodomas vienos veiklos vykdymo vietos adresas. Jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, ši vieta turi būti registruota Mokesčių mokėtojų registre, vadovaujantis Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“. Jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą, ši vieta turi būti registruota Mokesčių mokėtojų registre, vadovaujantis Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“. Jeigu bus užpildomas laukelis „Kuro objektas ir talpyklos“, šis laukelis neužpildomas;

7.3. jeigu privaloma registruoti kuro objektą, laukelyje „Kuro objektas ir talpyklos“ nurodoma:

7.3.1. kuro objekto identifikacinis numeris, suteiktas Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. VA-56 „Dėl kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo“ (toliau – Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklės), nustatyta tvarka, kuro objekto pavadinimas ir kuro objekto buvimo adresas;

7.3.2. kuro talpyklos tipas, identifikacinis numeris, suteiktas Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklių nustatyta tvarka, ir kuro talpyklos tūris (jeigu kuro talpyklos tūris yra matuojamas), išreikštas kubiniais metrais;

7.4. laukelyje „Produktai“ nurodomas degalų tarifinės grupės pavadinimas ir kodas pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ (toliau – Klasifikatorius).

8.  VMI prie FM prašymo nagrinėjimo metu gali pareikalauti pateikti papildomų dokumentų (duomenų), jeigu prašyme pateikti neteisingi ir / arba ne visi duomenys.

9VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo ir / arba papildomų dokumentų (duomenų) gavimo dienos turi:

9.1. išduoti Tiekėjo leidimą per Mano VMI;

9.2. priimti sprendimą, kurio pavyzdinė forma yra patvirtinta Taisyklių 2 priede (toliau sprendimas), neišduoti Tiekėjo leidimo ir jį pateikti per Mano VMI. Sprendimas neišduoti Tiekėjo leidimo nepateikiamas, jeigu jis priimamas dėl Taisyklių 10.8 papunktyje nurodytos priežasties.

10.  Sprendimas neišduoti Tiekėjo leidimo priimamas, jeigu:

10.1VMI prie FM prašymo nagrinėjimo metu pareikalavus pateikti papildomų dokumentų (duomenų), nepateikiami atitinkami dokumentai (duomenys), pateikiami neteisingi ir / arba ne visi dokumentai (duomenys);

10.2VMI prie FM pareikalavus, per nustatytą terminą nepateikiamas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės), nustatyta tvarka;

10.3.  pagal tą pačią veiklos vykdymo vietą jau yra išduotas to paties tipo galiojantis Tiekėjo leidimas;

10.4.  nustatoma, kad degalai, kuriems taikoma akcizų lengvata, patiekiami kitaip negu nustato akcizų lengvatos taikymo sąlygos ir laiku nesumokėti už juos priklausantys mokėti akcizai;

10.5.  kuro objektas arba kuro talpykla, vadovaujantis Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklėmis, nėra registruoti (jeigu kuro objektas arba kuro talpykla turi būti registruoti);

10.6.  asmuo neturi licencijos ir / arba leidimo (jeigu veiklai vykdyti yra reikalinga licencija ir / arba leidimas);

10.7.  asmuo yra bankrutavęs arba likviduojamas;

10.8.  asmuo yra išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Mokesčių mokėtojų registro nuostatai), nustatyta tvarka.

11.  Tiekėjo leidimo numeris susideda iš dviejų raidžių OD (orlaivių degalai) arba LD (laivų degalai), raidės T ir Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje sugeneruotos skaičių kombinacijos. Be šiame punkte nurodytų Tiekėjo leidimo numerio simbolių gali būti nurodomi ir kiti Tiekėjo leidimą identifikuojantys simboliai.

 

III SKYRIUS

TIEKĖJO LEIDIMO DUOMENŲ KEITIMAS

 

12.  Tiekėjo leidimo duomenys keičiami, jeigu pageidaujama pakeisti Tiekėjo leidime nurodytas tarifines grupes, pagal kurias klasifikuojami degalai.

13.  Prašymą pakeisti Tiekėjo leidimo duomenis nagrinėja VMI prie FM.

14.  Prašymas pakeisti Tiekėjo leidimo duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas per Mano VMI.

15.  Prašyme nurodomi duomenys:

15.1Tiekėjo leidimo numeris;

15.2laukelyje „Produktai“ nurodomas degalų tarifinės grupės pavadinimas ir kodas pagal Klasifikatorių.

16.  VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi:

16.1.  išduoti Tiekėjo leidimą per Mano VMI;

16.2.  priimti sprendimą nepakeisti Tiekėjo leidimo duomenų ir jį pateikti per Mano VMI. Sprendimas nepakeisti Tiekėjo leidimo duomenų nepateikiamas, jeigu jis priimamas dėl Taisyklių 17.5 papunktyje nurodytos priežasties.

17.  Sprendimas nepakeisti Tiekėjo leidimo duomenų priimamas, jeigu:

17.1.  pateikiami neteisingi ir / arba ne visi duomenys;

17.2VMI prie FM pareikalavus, per nustatytą terminą nepateikiamas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka;

17.3.  asmuo neturi licencijos ir / arba leidimo (jeigu veiklai vykdyti yra reikalinga licencija ir / arba leidimas);

17.4asmuo yra bankrutavęs arba likviduojamas;

17.5asmuo yra išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TIEKĖJO LEIDIMO PANAIKINIMAS

 

18.  Tiekėjo leidimas nebegalioja, kai pagal asmens prašymą ar VMI prie FM iniciatyva priimamas sprendimas panaikinti Tiekėjo leidimą.

19.  Prašymą panaikinti Tiekėjo leidimą nagrinėja VMI prie FM.

20.  Prašymas panaikinti Tiekėjo leidimą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas per Mano VMI.

21Prašyme nurodomas Tiekėjo leidimo numeris.

22Sprendimas VMI prie FM iniciatyva panaikinti Tiekėjo leidimą priimamas, jeigu:

22.1.  netvarkoma / netinkamai tvarkoma degalų apskaita;

22.2degalai, kuriems taikoma akcizų lengvata, patiekiami kitaip negu nustato akcizų lengvatos taikymo sąlygos ir laiku nesumokami už juos priklausantys mokėti akcizai;

22.3.  ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės veiklos vykdymo vietoje nevykdoma veikla, kuriai išduotas Tiekėjo leidimas;

22.4.  ne trumpiau kaip 3 mokestinius laikotarpius iš eilės neteikiama Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaita (FR0801 forma), patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklių patvirtinimo“;

22.5.  ne trumpiau kaip 3 mokestinius laikotarpius iš eilės neteikiamos ataskaitos, nurodytos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

22.6.  VMI prie FM pareikalavus, per nustatytą terminą nepateikiamas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka;

22.7.  kuro objektas arba kuro talpykla, vadovaujantis Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklėmis, yra išregistruota (jeigu kuro objektas arba kuro talpykla turi būti registruota);

22.8.  asmuo neturi licencijos ir / arba leidimo (jeigu veiklai vykdyti yra reikalinga licencija ir / arba leidimas);

22.9asmuo yra bankrutavęs arba likviduojamas;

22.10.  asmuo yra išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka.

23VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos arba Taisyklių 22 punkte nurodytų aplinkybių nustatymo dienos turi priimti sprendimą panaikinti Tiekėjo leidimą ir jį pateikti per Mano VMI. Sprendimas panaikinti Tiekėjo leidimą nepateikiamas, jeigu jis priimamas dėl Taisyklių 22.10 papunktyje nurodytos priežasties.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24Pažeidus Taisykles, atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-81, 2005-11-30, Žin., 2005, Nr. 143-5218 (2005-12-08), i. k. 1052055ISAK000VA-81

Nr. VA-22, 2012-02-22, Žin., 2012, Nr. 26-1211 (2012-02-29), i. k. 1122055ISAK000VA-22

Nr. VA-118, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20443

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Taisyklių 1 priedas pagal įsakymą Nr. VA-118 išdėstytas atskiru failu.

Papildyta priedu:

Nr. VA-118, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20443

 

Taisyklių 2 priedas pagal įsakymą Nr. VA-118 išdėstytas atskiru failu.

Papildyta priedu:

Nr. VA-118, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20443

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-81, 2005-11-30, Žin., 2005, Nr. 143-5218 (2005-12-08), i. k. 1052055ISAK000VA-81

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Orlaivių ir laivų atsargų ir degalų atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-81, 2007-12-21, Žin., 2007, Nr. 138-5701 (2007-12-29), i. k. 1072055ISAK000VA-81

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Atsargų laivams ir (arba) orlaiviams atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-22, 2012-02-22, Žin., 2012, Nr. 26-1211 (2012-02-29), i. k. 1122055ISAK000VA-22

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Atsargų laivams ir (arba) orlaiviams atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-118, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20443

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo“ pakeitimo