Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 168-6183, i. k. 1041100NUTA00001457

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-01:

Nr. 548, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09386

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SKUBIOSIOS pagalbos tarnybŲ trumpųjų telefono ryšio numerių

 

2004 m. lapkričio 17 d. Nr. 1457

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir 11 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. skubiosios pagalbos tarnybų (priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, greitosios medicinos pagalbos tarnybos) trumpieji telefono ryšio numeriai 01, 02, 03 viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose ir 101, 011, 102, 022, 103, 033 viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose būtų naudojami iki 2021 m. rugsėjo 30 d.;

1.2. nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. skambučiai šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytais skubiosios pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais siunčiami į Bendrąjį pagalbos centrą (toliau – Centras) kartu Centrui pateikiant vietos nustatymo duomenis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka;

1.3. nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. skambinantiesiems šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytais skubiosios pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono ryšio numeriais automatiniu balso įrašu pateikiama Centro nustatyto turinio informacija, kad, prireikus skubiosios pagalbos, reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112;

1.4. nuo 2022 m. balandžio 1 d. šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodyti skubiosios pagalbos tarnybų trumpieji telefono ryšio numeriai išjungiami;

1.5. Centras perima iš greitosios medicinos pagalbos tarnybos įstaigų skambučių trumpaisiais telefono ryšio numeriais 03 viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose, 103 ir 033 – viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose administravimo funkcijas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą grafiką nuo 2020 m. kovo 2 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą dėl telefono ryšio numerio skyrimo ir iki 2020 m. sausio 1 d. įsteigti visą parą veikiantį naują budinčiosios medicinos pagalbos telefono ryšio numerį, kuriuo nuo 2020 m. spalio 1 d. būtų teikiamos konsultacijos gyventojams, kai nėra poreikio greitosios medicinos pagalbos tarnybai atvykti į įvykio vietą;

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos gyventojų informavimą apie šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytų skubiosios pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo terminus.

3. Pasiūlyti viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjams užtikrinti šio nutarimo 1.3 papunkčio įgyvendinimą.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

L. E. VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                                VIRGILIJUS BULOVAS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 871, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3965 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000871

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1457 "Dėl Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 548, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-10, i. k. 2019-09386

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1457 „Dėl Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo