Suvestinė redakcija nuo 2019-11-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 6-230, i. k. 1062055ISAK0000VA-2

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-14:

Nr. VA-85, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18165

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PANAUDOTO APDOROTO TABAKO, KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ SKYSČIO IR NEAPDOROTO TABAKO ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. sausio 6 d. Nr. VA-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, 64 straipsnio 2 dalimi ir 72 straipsnio 5 dalimi bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                  DAIVIS ZABULIONIS

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2006 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VA-2

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. VA-85

redakcija)

 

PANAUDOTO APDOROTO TABAKO, KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ, ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ SKYSČIO IR NEAPDOROTO TABAKO ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarką, kai šie produktai panaudojami būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių produktų pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat kai šie produktai skirti moksliniams tyrimams.

2.  Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 33 straipsnio 2 dalimi, 64 straipsnio 2 dalimi ir 72 straipsnio 5 dalimi.

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PANAUDOTO APDOROTO TABAKO, KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTŲ, ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ SKYSČIO IR NEAPDOROTO TABAKO ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TVARKA

 

4.  Tais atvejais, kai už apdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus ir neapdorotą tabaką, skirtus būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių produktų pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, arba moksliniams tyrimams, akcizai yra sumokėti, akcizai grąžinami Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“, nustatyta tvarka.

5.  Asmuo, teikdamas Prašymą grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus, kurio FR0397 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (toliau – prašymas), kartu su prašymu turi pateikti dokumentų (pavyzdžiui, sutarčių su būtinuosius bandymus atliekančiomis institucijomis, dokumentų, kurių pagrindu produktai paimami įgaliotojų institucijų, sutarčių su mokslinius tyrimus atliekančiomis institucijomis ir kita) kopijas, įrodančias produktų panaudojimą Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytiems tikslams.

6.  Tais atvejais, kai už apdorotą tabaką ir kaitinamojo tabako produktus, skirtus būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių produktų pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, arba moksliniams tyrimams, akcizai dar nėra sumokėti, šie produktai tiesiogiai atleidžiami nuo akcizų, asmeniui pateikus akcizų deklaraciją Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

7.  Tais atvejais, kai už neapdorotą tabaką, skirtą būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šio produkto pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, arba moksliniams tyrimams, akcizai dar nėra sumokėti, šis produktas tiesiogiai atleidžiamas nuo akcizų, jeigu asmuo turi atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimą, išduotą Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

8.  Elektroninių cigarečių skystis (neatsižvelgiant į tai, ar akcizai už jį yra sumokėti, ar ne), skirtas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šio produkto pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, arba moksliniams tyrimams, atleidžiamas nuo akcizų, asmeniui pateikus akcizų deklaraciją Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

9.  Asmuo, teikdamas akcizų deklaraciją, kurioje apdorotam tabakui, kaitinamojo tabako produktams ar elektroninių cigarečių skysčiui pritaikė akcizų lengvatą, taip pat asmuo, turintis atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimą, privalo turėti dokumentus (pavyzdžiui, sutartis su būtinuosius bandymus atliekančiomis institucijomis, dokumentus, kurių pagrindu produktai paimami įgaliotojų institucijų, sutartis su mokslinius tyrimus atliekančiomis institucijomis ir kita), įrodančius produktų, už kuriuos akcizai nebuvo skaičiuojami, panaudojimą Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytiems tikslams.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.  Už Tvarkos aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-47, 2010-04-27, Žin., 2010, Nr. 50-2464 (2010-04-30), i. k. 1102055ISAK000VA-47

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-2 "Dėl Panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-84, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-01, i. k. 2014-13353

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-21, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03349

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-85, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18165

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo