Nutarimas paskelbtas: Žin., 1993, Nr. 32-753

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1993 m. liepos 23 d. Nr. 558

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANČIŲ SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ, NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS ARBA PRARADUSIŲ TEISĘ Į JĄ, APSKAITOS LAIKINOSIOS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikoje gyvenančių socialiai remtinų asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos arba praradusių teisę į ją, apskaitos laikinąją tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 968 "Dėl Asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos arba praradusių teisę į ją, apskaitos ir įregistravimo laikinosios tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1993, Nr. 2-42).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Adolfas Šleževičius

 

Sveikatos apsaugos ministras, l.e. socialinės apsaugos

ministro pareigas                                                                                  Jurgis Brėdikis

________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 558

 

Lietuvos Respublikoje gyvenančių socialiai remtinų asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos arba praradusių teisę į ją, apskaitos laikinoji tvarka

 

1. Ši laikinoji tvarka taikoma Lietuvos Respublikoje gyvenantiems socialiai remtiniems asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos arba praradusiems teisę į ją (toliau vadinama - asmenys).

2. Asmenys apskaitomi miestų, rajonų valdybų globos ir rūpybos skyriuose.

3. Miestų, rajonų valdybų globos ir rūpybos skyriai asmenims, neturintiems pasų ar juos atstojančių tapatybę patvirtinančių dokumentų, išduoda laikinuosius asmens pažymėjimus (1 priedas).

4. Išduodamus laikinuosius asmens pažymėjimus miestų, rajonų valdybų globos ir rūpybos skyriai registruoja knygoje (2 priedas).

5. Laikinasis asmens pažymėjimas galioja 6 mėnesius nuo išdavimo dienos ir gali būti pratęstas motyvuotu globos ir rūpybos skyriaus vadovo sprendimu, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.

6. Asmuo, kuriam išduotas laikinasis asmens pažymėjimas, siunčiamas į miesto, rajono policijos komisariato migracijos tarnybą dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso arba leidimo gyventi Lietuvoje gavimo.

7. Asmuo, gavęs laikinąjį asmens pažymėjimą, turi teisę:

7.1. apsigyventi labdaros ar kitais pagrindais įsteigtuose nakvynės namuose;

7.2. registruotis darbo biržoje;

7.3. kreiptis į socialinio draudimo skyrių dėl valstybės numatytos socialinės išmokos, pensijos skyrimo;

7.4. pagal miestų (rajonų) globos ir rūpybos skyrių siuntimą apsigyventi globos įstaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 738, 1994 08 16, Žin., 1994, Nr. 64-1248 (1994 08 19)

 

8. Našlaičių, baigusių mokymo įstaigas, asmenų, grįžusių iš įkalinimo vietų ir neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos, apgyvendinimo, įregistravimo ir įdarbinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 9 d. nutarimas Nr. 326 "Dėl našlaičių, baigusių atitinkamas mokymo įstaigas, asmenų, grįžusių iš įkalinimo vietų ir neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos, apgyvendinimo ir įdarbinimo" (Žin., 1991, Nr. 26-703).

9. Apie asmenų buvimo vietą ir gyvenimo sąlygas miestų, rajonų valdybų globos ir rūpybos skyrius informuoja Vidaus reikalų ministerijos įstaigos, darbo biržos, visuomeniniai judėjimai.

_______________

Lietuvos Respublikoje gyvenančių

socialiai remtinų asmenų, neturinčių

nuolatinės gyvenamosios vietos arba

praradusių teisę į ją, apskaitos

laikinosios tvarkos

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LAIKINASIS ASMENS PAŽYMĖJIMAS Nr. ______

 

 

Vardas ______________________________________________________________________________

Pavardė _______________________________________________________________________

Gimimo metai, mėnuo, diena ______________________________________________________

Gimimo vieta __________________________________________________________________

Gyvenamoji vieta _______________________________________________________________

Pažymėjimas išduotas ____________________________________________________________

Galioja iki 199__ m. ________________ mėn. ____ d.

 

 

 

(fotografijos

vieta)

 

 

Pareigūnas                               (Parašas)                                              (Vardo raidė, pavardė)

 

 

A.V.

 

 

(Asmens parašas)

___________________

 


Lietuvos Respublikoje gyvenančių socialiai

remtinų asmenų, neturinčių nuolatinės

gyvenamosios vietos arba praradusių teisę

į ją, apskaitos laikinosios tvarkos

2 priedas

 

Laikinųjų asmens pažymėjimų apskaitos knyga

 

 

Pradėta 199__ m. ____________________ mėn. _____ d.

Baigta 199__ m. ____________________ mėn. _____ d.

 

Eil. Nr.

Išdavimo data

Galiojimo data

Vardas, pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Gyvenamoji vieta

Asmenybę patvirti nantys dokumentai

Lietuvos Respublikos piliečio paso ar leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo data ir Nr.

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

ankstesnioji

faktinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 


 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 738, 1994 08 16, Žin., 1994, Nr. 64-1248 (1994 08 19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 558 PAPILDYMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2001-09-19)

 anrups@lrs.lt