Suvestinė redakcija nuo 2014-10-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 136-6957, i. k. 1121010ISTA0XI-2386

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. lapkričio 8 d. Nr. XI-2386

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad nepagrįsta ir neproporcinga administracinė našta turi rimtą neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai;

pabrėždamas poreikį imtis administracinės naštos mažinimo priemonių siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius;

atsižvelgdamas į tai, kad valstybė turi prievolę sukurti pačias geriausias sąlygas verslo aplinkai ir piliečiams;

nustatydamas tikslą, kad naujais teisės aktais negali būti sukurta neproporcinga papildoma administracinė našta;

siekdamas didinti piliečių pasitikėjimą valstybe ir institucijomis,

p r i i m a šį Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą.

 

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

1. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

2. Šiuo įstatymu taip pat siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą.

3. Šis įstatymas taikomas šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

2. Asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, kitas fizinis asmuo (užsienietis), įmonė, įstaiga ar organizacija arba kitas juridinis asmuo, jų junginys (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir panašiai).

3. Informacinis įpareigojimas – teisės akte asmeniui nustatytas ar teisės akto projekte siūlomas asmeniui nustatyti įpareigojimas pateikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms arba jų įgaliotiems asmenims informaciją apie savo veiklą ar gaminius arba kitą teisės akte nustatytą ar teisės akto projekte siūlomą nustatyti informaciją; tokią informaciją kaupti, saugoti ir pateikti valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų arba jų įgalioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informaciją trečiosioms šalims.

4. Tikslinė grupė – grupė asmenų, kurie privalo vykdyti tiriamą sritį reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus.

 

3 straipsnis. Administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų taikymas

1. Pagal šį įstatymą turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;

2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;

3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;

4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;

5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;

6) teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;

7) teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;

8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;

9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

2. Administracinė našta valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose nustatoma ir vertinama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintas metodikas.

 

4 straipsnis. Administracinės naštos mažinimo principai

Taikant administracinės naštos mažinimo priemones, vadovaujamasi šiais principais:

1) turi būti siekiama sumažinti reikalaujamų ataskaitų teikimo dažnumą iki minimalaus lygio, būtino pagrindiniams teisės aktų tikslams pasiekti, ir, jei įmanoma, suvienodinti skirtingų susijusių teisės aktų ataskaitų teikimo dažnumą;

2) turi būti patikrinta, ar tas pats informacinis įpareigojimas teikti informaciją nėra nustatytas kelis kartus skirtinguose teisės aktuose;

3) turi būti prioritetiškai siekiama ataskaitų teikimo elektroniniu būdu ir internetu vietoj šiuo metu privalomo spausdintos informacijos rinkimo;

4) turi būti įvertinta galimybė nustatyti informacinių įpareigojimų vykdymo išimtis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

5) turi būti įvertinta galimybė pakeisti visiems verslo subjektams tam tikrame sektoriuje taikomus reikalavimus teikti informaciją rizika pagrįstu požiūriu, t. y. nustatyti reikalavimus teikti informaciją tiems verslo subjektams, kurie vykdo didžiausią riziką keliančią veiklą;

6) turi būti sumažinti arba pašalinti reikalavimai teikti informaciją, jeigu šie reikalavimai yra susiję su esminiais reikalavimais, kurių buvo atsisakyta arba kurie buvo pakeisti;

7) turi būti siekiama sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo;

8) turi būti siekiama nereikalingų ataskaitų, patikrinimų, duomenų ir informacijos reikalavimų panaikinimo.

 

5 straipsnis. Administracinės naštos mažinimo priemonių planas ir informacijos apie šio plano vykdymą viešumas

1. Dvejų metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (nurodant konkrečių veiksmų įvykdymo terminus) tvirtina Vyriausybė ir jį pateikia Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas).

2. Informacija apie Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama Vyriausybės interneto svetainėje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-580, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 120-6052 (2013-11-23), i. k. 1131010ISTA0XII-580

 

6 straipsnis. Administracinės naštos mažinimo priemonės savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose ir informacijos apie jų vykdymą viešumas

1. Administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus.

2. Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-580, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 120-6052 (2013-11-23), i. k. 1131010ISTA0XII-580

 

7 straipsnis. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė

1. Vyriausybė, teikdama metinę veiklos ataskaitą, privalo joje nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo rezultatus.

2. Savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas, savivaldybės bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus.

3. Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-580, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 120-6052 (2013-11-23), i. k. 1131010ISTA0XII-580

 

8 straipsnis. Geresnio reguliavimo priežiūros komisija

1. Geresnio reguliavimo priežiūros komisija (toliau – Komisija) yra Vyriausybės komisija, kurios tikslas – atlikti šiame įstatyme jai nustatytas ir Vyriausybės jai pavestas užduotis, susijusias su administracinės naštos įvertinimu bei jos mažinimo priemonių taikymu valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

2. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas. Komisijos pirmininkui ir nariams už darbą Komisijoje darbo užmokestis nemokamas. Komisija už savo veiklą atsiskaito Vyriausybei, pateikdama metinę veiklos ataskaitą.

3. Komisija atlieka šias užduotis:

1) vadovaudamasi šiame įstatyme numatytais administracinės naštos mažinimo principais, vertina teisės aktų projektus, kuriuose numatomi nauji ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai asmenims, ir galiojančius teisės aktus, kuriuose nustatyti informaciniai įpareigojimai asmenims, ir teikia Vyriausybei dėl jų savo išvadas ir pasiūlymus;

2) teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano rengimo;

3) teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Vyriausybės patvirtintų administracinės naštos nustatymo ir vertinimo metodikų tobulinimo;

4) įvertina, kaip įgyvendinamas Vyriausybės patvirtintas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas, ir teikia Vyriausybei dėl jo savo išvadas ir pasiūlymus;

5) teikia Vyriausybei ir jos nurodymu savivaldybių taryboms pasiūlymus dėl administracinės naštos įvertinimo ir (ar) mažinimo tam tikroje valdymo srityje ar dėl konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių taikymo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-580, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 120-6052 (2013-11-23), i. k. 1131010ISTA0XII-580

 

9 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 9 straipsnį, įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-162, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 11-506 (2013-01-30), i. k. 1131010ISTA0XII-162

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-580, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 120-6052 (2013-11-23), i. k. 1131010ISTA0XII-580

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 5, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas