Suvestinė redakcija nuo 2013-12-22 iki 2013-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 88-4609, i. k. 1121100NUTA00000916

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 916

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66‑1984; 2012, Nr. 17-752) 6 straipsnio 1 dalies 5 ir 8 punktais, 74 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62‑2936) 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 20 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 21 straipsnio 1 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad iki to laiko, kol bus patvirtintas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 10.1 punkte nurodytas aprašas, remtinos elektros energijos gamybos apimtis apskaičiuojama vadovaujantis Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklėmis, patvirtintomis energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-219.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtinto aprašo nuostatos, išskyrus III skyriaus nuostatas, įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                         Andrius Kubilius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916

 

VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje (toliau – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) sąrašą, paslaugų teikimo tvarką, įpareigojimus teikti paslaugas, paslaugų teikimo kompensavimo tvarką.

2. Aprašas taikomas energetikos įmonėms, turinčioms elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas, asmenims, teikiantiems Apraše nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui, kitiems elektros energijos rinkos dalyviams ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) valdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1536, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7692 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001536

 

3. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas administruoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratorius, paskirtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintu Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašu.

4. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų poreikis ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos nustatomi, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos paskirstomos viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims ar jų grupėms, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) patvirtinta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų skaičiavimo metodika.

5. Apraše vartojama sąvoka „viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos“ – lėšos, skirtos Apraše nustatytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimui kompensuoti.

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) ir kituose teisės aktuose.

 

II. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų SĄRAŠAS IR JŲ TEIKĖJAI

 

7. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos apima:

7.1. elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir jos balansavimą;

7.2. elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elektrinės tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas ir sutaupomas toks kiekis pirminės energijos, kad bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą galima laikyti efektyvia;

7.3. elektros energijos gamybą nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energiją gaminti būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti;

7.4. elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti;

7.5. elektros energijos gamybos pajėgumų, strategiškai svarbių elektros energetikos sistemos darbo saugumui ir patikimumui ar valstybės energetinei nepriklausomybei užtikrinti, plėtrą;

7.6. strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis, įgyvendinimą;

7.7. energetikos objektų darbo saugumo užtikrinimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklą;

7.8. atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimą prie elektros tinklų;

7.9. elektros tinklų operatoriaus atliekamą elektros tinklų optimizavimą, plėtrą ir (ar) rekonstravimą, užtikrinančius gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius plėtrą.

8. Viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikia šie asmenys:

8.1. elektros energijos gamintojai (toliau – gamintojai), elektros energijai gaminti naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius;

8.2. Vyriausybės nustatyti gamintojai, kuriems pavesta teikti Aprašo 7.2–7.4 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

8.3. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, jos įgyvendinimo plane ar programose ir (ar) Vyriausybės nutarime nustatyti asmenys, kuriems pavesta teikti Aprašo 7.5 ir 7.6 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

8.4. asmenys, teikiantys iš Fondo finansuojamas Aprašo 7.7 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

8.5. perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, teikiantys Aprašo 7.8 ir 7.9 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir balansuojantys Aprašo 7.1 punkte nurodytą elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

9. Asmenys privalo teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, vadovaudamiesi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje ir mažiausių sąnaudų principu.

 

III. VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIES NUSTATYMAS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

10. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimtis nustatoma šia tvarka:

10.1. gamintojai, pageidaujantys teikti Aprašo 7.2 punkte nurodytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 15 d. privalo Vyriausybės patvirtinto Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti informaciją, reikalingą remtinos elektros energijos gamybos apimčiai nustatyti;

10.2. elektros energijos gamintojai, galintys teikti Aprašo 7.3 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, pagal perdavimo sistemos operatoriaus rašytinį paklausimą, atsižvelgdami į Aprašo 10.3 punkte minimus veiksnius, apskaičiuoja Aprašo 7.3 punkte nustatytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros gamybos apimtį ir per 15 darbo dienų nuo paklausimo pateikimo pateikia perdavimo sistemos operatoriui su ja susijusią informaciją, būtiną perdavimo sistemos operatoriui įvertinant gamintojo galimybes teikti atitinkamą paslaugą;

10.3. perdavimo sistemos operatorius, atsižvelgdamas į tai, kiek elektros energijos būtina gaminti siekiant užtikrinti aktyvios galios rezervus energetikos sistemoje, sistemos statinį ir dinaminį stabilumą, taip pat į kitus energetikos sistemos saugumui ir stabilumui užtikrinti svarbius veiksnius, kurie viešai skelbiami perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje, ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 15 d. privalo pateikti Energetikos ministerijai informaciją apie ateinančiais kalendoriniais metais Aprašo 7.3 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą galinčius teikti elektros energijos gamintojus, prioriteto tvarka išdėstytus pagal prognozuojamą gamybos apimtį, elektros energijos kiekį (gamybos apimtį) ir preliminarią paslaugos suteikimo kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

11. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Vyriausybė Energetikos ministerijos teikimu patvirtina Aprašo 7.2–7.6 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančius asmenis, Aprašo 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytus projektus ir Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims remtinos elektros energijos gamybos apimtį ateinantiems kalendoriniams metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

111. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, nustatytos Aprašo 7.2 punkte, teikiamos šia tvarka:

111.1. visuomeninis tiekėjas, atsižvelgdamas į vartotojų, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos elektros energijos kainos, prognozuojamą elektros energijos poreikį ateinančiais kalendoriniais metais ir Vyriausybės ateinantiems kalendoriniams metams atitinkamam gamintojui nustatytą remtinos elektros energijos gamybos apimtį, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 d. elektros energijos gamintojams, teikiantiems Aprašo 7.2 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, pasiūlo ateinančių kalendorinių metų remtinos elektros energijos supirkimo mėnesinius kiekius kiekvienam šildymo sezono mėnesiui, kuriuos šie elektros energijos gamintojai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo suderina su visuomeniniu tiekėju, įvertindami numatomą šilumos poreikį ateinančiais kalendoriniais metais ir reikalavimą elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu išlaikyti efektyvią. Remtinos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartys tarp elektros energijos gamintojų ir visuomeninio tiekėjo, kuriose nustatomi numatomi pirkti remtinos elektros energijos kiekiai kiekvienam šildymo sezono mėnesiui, turi būti sudarytos ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos;

111.2. perkamos remtinos elektros energijos mėnesiniai kiekiai, nurodyti visuomeninio tiekėjo ir atitinkamo elektros energijos gamintojo sudarytoje sutartyje, taip pat savaitės ir paros elektros energijos gamybos grafikai, atsižvelgiant į pokyčius elektros ir šilumos rinkose, gali būti operatyviai keičiami elektros energijos gamintojams ir visuomeniniam tiekėjui susitarus Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka.

TAR pastaba: 2014 metais siekiant tinkamai įgyvendinti šio nutarimo nuostatas visuomeninis tiekėjas ir elektros energijos gamintojai, teikiantys Aprašo 7.2 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, Aprašo 111 punkte nustatytas procedūras turi atlikti iki 2013 m. gruodžio 31 dienos. Jeigu iki 2013 m. gruodžio 31 d. nebus sudarytos remtinos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartys tarp visuomeninio tiekėjo ir elektros energijos gamintojų, laikotarpiu iki šių sutarčių sudarymo gamintojų pagaminta elektros energija nebus priskiriama remtinos elektros energijos gamybos apimčiai.

Papildyta punktu:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

12. Energetikos ministerija iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia Komisijai informaciją, būtiną nustatyti Fondo valdytojui viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas, skirtas Aprašo 7.7 punkte nurodytoms paslaugoms teikti.

121. Teikiant Aprašo 7.1–7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas pagaminta elektros energija naudojama šia tvarka:

121.1. Elektros energijos gamintojai, teikiantys Aprašo 7.1 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, kurių elektros energijos gamyba gali būti planuojama, ir Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, visais atvejais parduodami remtinos elektros energijos gamybos apimčiai priskiriamą pagamintą elektros energiją, pirmiausia tenkina visuomeninio tiekėjo vartotojų, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, poreikius.

121.2. Jei visuomeninis tiekėjas, sudarydamas remtinos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis su elektros energijos gamintojais, teikiančiais Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, numato supirkti ne visą konkrečiam elektros energijos gamintojui Vyriausybės nustatytą elektros energijos gamybos apimties kiekį, tai šis elektros energijos gamintojas nenumatomą supirkti remtinos elektros energijos dalį gali parduoti savo nuožiūra Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais ir tvarka. Visuomeninio tiekėjo atsisakyta nupirkti elektros energijos dalis bus laikoma remtina elektros energijos gamybos apimtimi, jei gamintojai, teikiantys Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių privalėjo gaminti, o gamintojų, teikiančių Aprašo 7.2 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, pagaminta elektros energija taip pat atitiko didelio efektyvumo reikalavimus.

121.3. Jei visuomeninis tiekėjas tam tikru laikotarpiu dėl objektyvių priežasčių (vartotojų, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, poreikis mažesnis nei gamintojo elektros pasiūla ir (ar) kitais atvejais) atsisako nupirkti sutartą remtinos elektros energijos gamybos apimčiai priskiriamą elektros kiekį, gamintojai, teikiantys Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių privalo gaminti (gamintojų, teikiančių Aprašo 7.2 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, pagaminta elektros energija taip pat privalo atitikti didelio efektyvumo reikalavimus), tai toks elektros energijos kiekis gali būti parduodamas elektros biržoje.

121.4. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kiekvieną mėnesį tikrina, ar Aprašo 7.2 punkte nurodytų gamintojų pateiktos techninės ir (ar) technologinės priežastys, nurodytos Aprašo 121.2 ir 121.3 punktuose, buvo objektyvios, pagrįstos naudingosios šilumos paklausa ir ar jos iš tiesų lėmė didesnio nei visuomeninio tiekėjo nupirktas kiekis remtinos elektros energijos kiekio gamybos poreikį, taip pat ar gamybos režimas buvo būtinas įgyvendinti reikalavimui išlaikyti elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu efektyvią. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos taip pat kiekvieną mėnesį tikrina, ar Aprašo 7.3 punkte nurodytų gamintojų pateiktos techninės ir (ar) technologinės priežastys buvo pagrįstos Aprašo 10.3 punkte nurodytais reikalavimais ir ar jos iš tiesų lėmė didesnio nei visuomeninio tiekėjo nupirktas kiekis remtinos elektros energijos kiekio gamybos poreikį.

121.5. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos pateikia informaciją apie patikrinimo rezultatus iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20 dienos lėšų administratoriui.

Papildyta punktu:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

IV. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų TEIKIMO KOMPENSAVIMas

 

13. Aprašo 7.1–7.3 punktuose nurodytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims už jų pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatytą tvarką ir sąlygas.

14. Jeigu kitų teisės aktų nustatyta tvarka Aprašo 7.1 punkte nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikiantiems gamintojams netaikoma balansavimo atsakomybė, o jų elektros energijos gamybą balansuoja perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriaus patirtos Aprašo 7.1 punkte nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikiančių gamintojų elektros energijos gamybos balansavimo sąnaudos priskiriamos Aprašo 7.1 punkte nustatytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos teikimo sąnaudoms ir kompensuojamos įvertinant tai, kiek viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų prireiks ateinantį laikotarpį.

141. Prie Aprašo 7.1 punkte nurodytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo sąnaudų priskiriamos ir Energetikos ministerijos paskirtos elektros energetikos įmonės arba visuomeninio tiekėjo, elektros energijos gamintojo pageidavimu privalomai superkančio atsinaujinančius energijos išteklius naudojant pagamintą elektros energiją, sąnaudos, atsirandančios superkant ir parduodant atsinaujinančius energijos išteklius naudojant pagamintą elektros energiją (įskaitant ir šios elektros energijos prekybos balansavimo sąnaudas). Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei arba visuomeniniam tiekėjui kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatytą tvarką ir sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. 170, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1063 (2013-02-28), i. k. 1131100NUTA00000170

 

15. Aprašo 7.2 punkte nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikiantiems gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis, jeigu šie gamintojai tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas ir sutaupomas toks kiekis pirminės energijos, kad bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą galima laikyti efektyvia. Nustatant, ar jų bendra šilumos ir elektros energijos gamyba laikytina efektyvia, atsižvelgiama į kilmės pažymėjimus, išduotus vadovaujantis Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis.

16. Gamintojams už Aprašo 7.3 punkte nurodytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos teikimą kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis – už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

17. Neteko galios nuo 2013-12-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin. 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

18. Asmenims už Aprašo 7.4–7.9 punktuose nurodytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatytą tvarką ir sąlygas.

 

V. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų LĖŠŲ SURINKIMAS

 

19. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos surenkamos ir pervedamos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos, kurių reikia Aprašo 7.1–7.9 punktuose nurodytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimui kompensuoti, surenkamos iš asmenų už jų faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį (taip pat ir už asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energijos kiekį).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1536, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7692 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001536

 

20. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nerenkamos už:

20.1. gamintojų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius pasigamintą ir ūkinei veiklai vykdyti suvartotą elektros energijos kiekį (taip pat ir už asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energijos kiekį);

20.2. elektros energiją, būtiną elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti, o termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse už elektros energiją, būtiną bendram elektros energijos ir šilumos gamybos technologiniam procesui užtikrinti;

20.3. elektros energiją, būtiną elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklos technologiniam procesui užtikrinti. Šios energijos metinis kiekis negali būti didesnis už tiems kalendoriniams metams Komisijos konkrečiam skirstomųjų tinklų operatoriui apskaičiuojant elektros energijos skirstymo paslaugos kainų viršutines ribas naudotą procentinį dydį (normatyvinį arba faktinį, jei pastarasis mažesnis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

21. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos, kurių reikia Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytoms viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms kompensuoti, nerenkamos iš asmenų už jų termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pasigamintą ir suvartotą elektros energiją (taip pat ir už asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energiją).

211. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nerenkamos iš investuotojų, kurie vykdo duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusią veiklą strateginiuose technologinės plėtros objektuose ir su kuriais Vyriausybė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka yra sudariusi investicijų sutartis. Iš šių investuotojų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nerenkamos už tą dalį suvartotos elektros energijos, kuri tiesiogiai skirta vykdyti strateginiuose technologinės plėtros objektuose duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusias veiklas.

Papildyta punktu:

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Energetikos ministerija atlieka su elektros energijos tiekimo saugumu ir patikimumu susijusių klausimų stebėseną (monitoringą) šalies elektros energetikos sektoriuje ir kasmet iki liepos 31 d. paskelbia Energetikos ministerijos interneto svetainėje ataskaitą su išvadomis ir pasiūlymais. Stebėsena turi apimti šiuos klausimus: elektros energijos gamybos šaltinių pajėgumo ir jų poreikio balansą, laukiamą elektros energijos galios poreikį ir planuojamus ar statomus elektros energijos gamybos šaltinių objektus, strateginių projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu, – tarpsisteminių jungčių Lietuva–Švedija ir Lietuva–Lenkija tiesimu, Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimu su kontinentinės Europos tinklais, įgyvendinimo eigą.

221. Perdavimo sistemos operatorius, atsižvelgdamas į Aprašo 10.3 punkte nurodytus veiksnius, nustato Aprašo 7.3 punkte nurodytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos teikimo sąlygas ir jas viešai skelbia savo interneto svetainėje. Aprašo 7.3 punkte nurodytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos teikimo sąlygų laikymosi kontrolę atlieka perdavimo sistemos operatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1217, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6790 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001217

 

23. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

24. Energetikos ministerija ir Komisija pagal kompetenciją atlieka Aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1536, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 150-7692 (2012-12-20), i. k. 1121100NUTA00001536

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 170, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1063 (2013-02-28), i. k. 1131100NUTA00000170

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1216, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6789 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001216

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1217, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 133-6790 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001217

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1536 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo