Suvestinė redakcija nuo 2020-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 83-3817, i. k. 1032310ISAK001V-299

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-05:

Nr. 1V-1252, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26297

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo

 

2003 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1V-299

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo, apdovanojimo ir apdovanojimo atėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, 20 punktą,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatus (pridedama).

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1V-299

(2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-1252

redakcija

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatai

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų paskirtį ir struktūrą.

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinybiniai ženklai:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklas „Už pavyzdingą tarnybą“;

2.2. I laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“;

2.3. II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS pasižymėjimo ženklas „Už pavyzdingą tarnybą“

 

3. Ženklo paskirtis:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“ apdovanojami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujantys vidaus tarnybos sistemos pareigūnai (toliau – pareigūnai) už nepriekaištingą tarnybą, pasiektus rezultatus kovojant su nusikalstamumu, palaikant viešąją tvarką ir stiprinant teisėtvarką bei ištarnavę vidaus tarnybos sistemoje ne mažiau kaip penkiolika metų.

3.2. Ženklas skiriamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

3.3. Apdovanotiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“ pareigūnams išduodamas šio ženklo pažymėjimas.

4. Ženklo struktūra:

4.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklas „Už pavyzdingą tarnybą“ yra elipsės formos (ilgis 50 mm, plotis 48 mm, aukštis 8 mm), keturių aukštų. Pirmasis aukštas – sidabro arba aukso spalvos lauro lapų vainikas. Antrasis aukštas – išgaubtas keturių galų kryžius, padengtas tamsiai mėlynos arba šviesiai žalios spalvos emaliu. Trečiasis aukštas – aštuonių kampų sidabro arba aukso spalvos žvaigždė, apjuosta sidabro arba aukso spalvos juosta, kurioje įrašyti žodžiai: ĮSTATYMAS. TEISĖTUMAS. VARDAN LIETUVOS. Ketvirtasis aukštas – valstybės herbas (baltas Vytis raudoname lauke). Ženklo priesagas (veržlelė) – centre.

4.2. Pareigūnams, turintiems policijos laipsnį, skiriamas ženklas su sidabro spalvos lauro lapais, šviesiai žalios spalvos emaliu padengtu keturių galų kryžiumi ir aštuonių kampų sidabro spalvos žvaigžde.

4.3. Pareigūnams, turintiems vidaus tarnybos laipsnį, skiriamas ženklas su aukso spalvos lauro lapais, tamsiai mėlynos spalvos emaliu padengtu keturių galų kryžiumi ir aštuonių kampų aukso spalvos žvaigžde.

 

 

III SKYRIUS

I laipsnio LIETUVOS RESPUBLIKOS Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“

 

5. Ženklo paskirtis:

5.1. I laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami pareigūnai už pasižymėjimą tarnyboje, pavyzdingai atliktas tarnybines pareigas, pasiektus teigiamus rezultatus stiprinant teisėtvarką, kovojant su nusikalstamumu ir palaikant viešąją tvarką bei ištarnavę vidaus tarnybos sistemoje ne mažiau kaip dešimt metų.

5.2. I laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ gali būti apdovanojami ir kiti asmenys, aktyviai talkinantys vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėms įstaigoms (toliau – statutinės įstaigos) palaikant viešąją tvarką ir užkertant kelią nusikaltimams bei padedantys juos atskleisti, užsieniečiai – už tarptautinę paramą statutinėms įstaigoms ir pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą.

5.3. Ženklas skiriamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

5.4. Apdovanotiems I laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ pareigūnams ir šių nuostatų 5.2 papunktyje nurodytiems kitiems asmenims ir užsieniečiams išduodamas šio ženklo liudijimas.

6. Ženklo struktūra:

6.1. I laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“ yra keturių aukštų. Pirmasis aukštas – apvali 36 mm skersmens plokštė su įrėžtais spinduliais, išeinančiais iš centro į kraštus. Antrasis aukštas – 47 mm ilgio ir 31 mm pločio vėliavos koto antgalis, kurio apatinę dalį, papuoštą ąžuolo lapais, apjuosia juosta. Joje įrašyti žodžiai: TĖVYNĖS LABUI. Trečiasis aukštas – centre įmontuota aštuonių kampų žvaigždė. Tarp žvaigždės kampų – trys iš centro į kraštus išeinantys spinduliai. Ketvirtasis aukštas – stilizuotas valstybės herbas. Ženklo priesagas (veržlelė) – centre.

6.2. Ženklas yra dviejų spalvų: sidabro ir aukso. Sidabro spalvos I laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami pareigūnai, turintys policijos laipsnį. Aukso spalvos I laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami pareigūnai, turintys vidaus tarnybos laipsnį.

 

IV SKYRIUS

II laipsnio LIETUVOS RESPUBLIKOS Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“

 

7. Ženklo paskirtis:

7.1. II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami pareigūnai už pavyzdingai atliktas tarnybines pareigas ir ištarnavę vidaus tarnybos sistemoje ne mažiau kaip penkerius metus.

7.2. II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ gali būti apdovanojami ir kiti asmenys, aktyviai talkinantys statutinėms įstaigoms palaikant viešąją tvarką ir užkertant kelią nusikaltimams bei padedantys juos atskleisti, užsieniečiai – už tarptautinę paramą statutinėms įstaigoms ir pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą.

7.3. Ženklas skiriamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

7.4. Apdovanotiems II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ pareigūnams ir šių nuostatų 7.2 papunktyje nurodytiems kitiems asmenims ir užsieniečiams išduodamas šio ženklo liudijimas.

8. Ženklo struktūra:

8.1. II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“ yra trijų aukštų. Pirmasis aukštas – 47 mm ilgio ir 31 mm pločio vėliavos koto antgalis, kurio apatinę dalį, papuoštą ąžuolo lapais, apjuosia juosta. Joje įrašyti žodžiai: TĖVYNĖS LABUI. Antrasis aukštas – centre įmontuota aštuonių kampų žvaigždė. Tarp žvaigždės kampų – trys iš centro į kraštus išeinantys spinduliai. Trečiasis aukštas – stilizuotas valstybės herbas. Ženklo priesagas (veržlelė) – centre.

8.2. Ženklas yra dviejų spalvų: sidabro ir aukso. Sidabro spalvos II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami pareigūnai, turintys policijos laipsnį. Aukso spalvos II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanojami pareigūnai, turintys vidaus tarnybos laipsnį.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-128, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 63-2273 (2004-04-28), i. k. 1042310ISAK001V-128

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-309, 2004-09-24, Žin., 2004, Nr. 145-5293 (2004-09-30), i. k. 1042310ISAK001V-309

Dėl vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" ir vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1V-202 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo vykdymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-317, 2005-10-06, Žin., 2005, Nr. 121-4344 (2005-10-11), i. k. 1052310ISAK001V-317

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-311, 2007-08-30, Žin., 2007, Nr. 95-3851 (2007-09-07), i. k. 1072310ISAK001V-311

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-414, 2007-11-28, Žin., 2007, Nr. 127-5190 (2007-12-06), i. k. 1072310ISAK001V-414

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-310, 2008-08-20, Žin., 2008, Nr. 97-3763 (2008-08-26), i. k. 1082310ISAK001V-310

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-369, 2008-10-16, Žin., 2008, Nr. 123-4682 (2008-10-25), i. k. 1082310ISAK001V-369

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-501, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 6-199 (2009-01-17), i. k. 1082310ISAK001V-501

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-301, 2009-06-18, Žin., 2009, Nr. 76-3146 (2009-06-27), i. k. 1092310ISAK001V-301

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-575, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5778 (2009-11-05), i. k. 1092310ISAK001V-575

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-381, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 76-3888 (2010-06-30), i. k. 1102310ISAK001V-381

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-735, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 145-7469 (2010-12-11), i. k. 1102310ISAK001V-735

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-696, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5481 (2011-09-24), i. k. 1112310ISAK001V-696

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-966, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 3-87 (2012-01-06), i. k. 1112310ISAK001V-966

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-577, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 72-3608 (2013-07-05), i. k. 1132310ISAK001V-577

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

16.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-501, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09746

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-13, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-11, i. k. 2016-00476

Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo

 

18.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1252, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26297

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo