Suvestinė redakcija nuo 2016-05-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 114-5717, i. k. 1132270ISAK001R-253

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL kelionei į ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO AR procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal SKIRTO LAIKO normatyvO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2013 m. spalio 29 d. Nr. 1R-253

Vilnius

 

Vadovaudamasis Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364  „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 5.2 ir 9.2 papunkčiais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

Nr. 1R-166, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13883

 

1. T v i r t i n u Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatos taikomos įvertinant faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priimtus po 2013 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

Nr. 1R-166, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13883

 

2.2. Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvų apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatos, taikomos advokatų padėjėjams, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1R-253

 

KELIONEI Į ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO AR PROCESINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO VIETĄ IR ATGAL SKIRTO LAIKO NORMATYVO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

 

1. Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato advokatų ir advokatų padėjėjų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme ir Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

Nr. 1R-166, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13883

 

II SKYRIUS

KELIONEI LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE SKIRTO LAIKO NORMATYVO APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

 

3. Advokato ar advokato padėjėjo kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas, kai vykstama ne ilgesniu nei 0,5 km atstumu, negali viršyti 10 minučių viena kryptimi. Jeigu vykstama ilgesniu nei 0,5 km atstumu, advokato ar advokato padėjėjo kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas Vilniaus ir Kauno miestuose negali viršyti 40 minučių viena kryptimi, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestuose – 30 minučių viena kryptimi, o kitose gyvenamosiose vietovėse – 15 minučių viena kryptimi.

 

III SKYRIUS

 KELIONEI Į KITĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMĄJĄ VIETOVĘ SKIRTO LAIKO NORMATYVO APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

 

4. Apskaičiuojant advokato ar advokato padėjėjo kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvą, kai vykstama į kitą Lietuvos Respublikos gyvenamąją vietovę, kurioje atliekamas procesinis veiksmas ar turi būti suteikta antrinė teisinė pagalba, laikoma, kad:

4.1. atstumas yra nuvažiuojamas per vidutinę kelionės tarpmiestiniu transportu (autobusu, traukiniu) konkrečiu maršrutu trukmę (kai vykstama tarpmiestiniu transportu arba kitu nei šio Aprašo 4.2 papunktyje nurodytu būdu). Jeigu vykstama keičiant tarpmiestinio transporto priemonę ir advokatas ar advokato padėjėjas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam padaliniui pateikia tai pagrindžiančius kelionės dokumentus, kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvas apskaičiuojamas atsižvelgiant į dokumentuose nurodytus duomenis ir tarpmiestinio transporto laukimo laiką. Kelionei iki tarpmiestinio transporto sustojimo vietos bei iš tarpmiestinio transporto sustojimo vietos iki antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietos ir atgal skirtas laikas apskaičiuojamas Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

 

4.2. atstumas yra nuvažiuojamas 75 km/h greičiu (kai vykstama nuosavu transportu). Prie šio skirto laiko pridedama ne daugiau nei 20 minučių kelionei gyvenamosiose vietose. Vadovaujantis šiuo punktu apskaičiuotas kelionei skirto laiko normatyvas negali viršyti trumpiausios kelionės tarpmiestiniu autobusu konkrečiu maršrutu trukmės.

 

IV SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

 

5. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba gali pasitvirtinti dažniausių kelionių maršrutų trukmės normatyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-177, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11036

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1R-253 „Dėl Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-166, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13883

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1R-253 „Dėl Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo