Suvestinė redakcija nuo 2008-05-21 iki 2008-10-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 60-2734, i. k. 1032330ISAK003D-234

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-01:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin. 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 16 1 straipsniu:

1. Tvirtinu Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-598 redakcija)

 

ŪKINIŲ gyvūnų registravimo ir ženklinimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje laikomų ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, jose esančių galvijų, kiaulių, avių, ožkų apskaitos ir ženklinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004, nustatančiu avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 56), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimu Nr. 2007/228/EB (OL 2007 L 98, p. 27).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Ūkinis gyvūnas (toliau – gyvūnas) – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais tikslais.

Gyvūno laikytojas (toliau – laikytojas) – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko už atlyginimą arba nemokamai.

Gyvūnų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – pastatas arba tuo atveju, kai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

Gyvūnų banda – vienoje gyvūnų laikymo vietoje laikoma vienos rūšies gyvūnų grupė, kuriai suteikiamas atpažinties numeris. Jei vienoje laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena gyvūnų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpažįstama pagal atskirą numerį.

Gyvūnų apskaita – specialiame žurnale daromi įrašai apie laikymo vietoje esančius galvijus, tarp jų bizonus (Bison bison rūšis) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus rūšis), taip pat avis, ožkas, kiaules, jų išvežimą, atvežimą, paskerdimą, gaišimą ar kitokį netekimą ir prieauglio atsivedimą.

Gyvūno ženklinimas specialių ausies įsagų su atpažinties įrašais įsegimas gyvūnui.

Gyvūno registravimas gyvūno duomenų įrašymas į nustatytos formos žurnalą ir kompiuterinę duomenų bazę.

Gyvūno tapatybės nustatymas – gyvūno atpažinimas pagal tatuiruotės, ausų įsagų, paso arba standartinės elektroninės tapatybės nustatymo priemonės numerį arba kitu būdu.

Gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjas – asmuo, išklausęs mokymo kursą, turintis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė ženklinti ir traukti į apskaitą ūkinius gyvūnus, taip pat gyvulių produktyvumo kontrolės asistentas, sėklintojas, privatus veterinarijos gydytojas.

Gyvūnų kaita – prieauglio atsivedimas, gyvūno gaišimas, paskerdimas ir kiti įvykiai, susiję su gyvūnų skaičiaus bandoje pasikeitimu ir nesusiję su gyvūnų perkėlimu.

Gyvūnų perkėlimas – gyvūnų pervežimas arba pervarymas iš vienos laikymo vietos, bandos, pulko į kitą laikymo vietą, bandą, pulką.

 

II. gyvūnų REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO SISTEMA

 

4. Vykdant gyvūnų registravimą ir ženklinimą, dalyvauja:

4.1. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM);

4.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) su teritoriniais padaliniais;

4.3. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC);

4.4. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis (toliau – VKVS);

4.5. ženklinimo priemonių ir įrangos tiekėjai (toliau – tiekėjai);

4.6. gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjai;

4.7. gyvūnų laikytojai.

5. ŽŪM:

5.1. užtikrina gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistemos finansavimą iš Specialiosios kaimo rėmimo programos;

5.2. prižiūri gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistemos įgyvendinimą;

5.3. suderinusi su VMVT, tvirtina ausų įsagų, standartinių elektroninių tapatybės nustatymo priemonių bei ženklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekėją 3 metų laikotarpiui.

6. VMVT:

6.1. užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistemos teritorinės grandies funkcionavimą;

6.2. teikia Europos Komisijai ataskaitas apie gyvūnų registravimo ir tapatybės nustatymo procesą.

7. VMVT teritoriniai padaliniai (apskričių, rajonų, miestų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos):

7.1. užtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į centrinę duomenų bazę (toliau – CDB) per 3–7 kalendorines dienas nuo įvykio, gyvūnų ženklinimo priemonių pateikimą laikytojams bei gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjams bei taiso klaidas;

7.2. platina galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus, standartines elektronines tapatybės nustatymo priemones, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo bei pamestų arba atgamintų ausų įsagų bei standartinių elektronines tapatybės nustatymo priemonių platinimo registracijos žurnalus, priima užsakymus kiaulių ausų įsagams ir į CDB suveda duomenis apie užsakytus bei išplatintus įsagus;

7.3. CDB registruoja pamestų ausų įsagų numerius bei standartinės elektroninės tapatybės nustatymo priemonės numerius, teikia užsakymą įsagų tiekėjui dėl identiškų pamestiesiems įsagų ir standartinių elektroninės tapatybės nustatymo priemonių pagaminimo;

7.4. kontroliuoja gyvūnų registravimo ir tapatybės nustatymo priemonių apskaitą ir informacijos apie gyvūnų perkėlimą bei kaitą registravimą duomenų bazėje arba šios informacijos pateikimą VMVT teritoriniams padaliniams;

7.5. konsultuoja gyvūnų laikytojus, organizuoja gyvūnų laikytojų, gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjų mokymą praktiniais laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais, išduoda mokymo baigimą patvirtinantį dokumentą, informuoja visuomenę apie gyvulių registravimo ir ženklinimo svarbą, priima laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus tiesiogiai suvesti duomenis ir perduoda juos ŽŪIKVC.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-277, 2008-05-15, Žin., 2008, Nr. 57-2155 (2008-05-20), i. k. 1082330ISAK003D-277

 

8. ŽŪIKVC:

8.1. užtikrina CDB funkcionavimą;

8.2. duomenis apdoroja, apskaito, susistemina, analizuoja ir rengia klaidų taisymo programas, fiksuoja duomenų gavimo datas, kas ketvirtį teikia VMVT ataskaitas apie duomenų gavimo-suvedimo į CDB pažeidimus ir kitus netikslumus;

8.3. užtikrina gyvūnų ausų įsagų bei elektroninių tapatybės nustatymo priemonių numerių intervalo pateikimą įsagų tiekėjui;

8.4. užtikrina gyvūnų registravimo ir ženklinimo apskaitos formų pateikimą VMVT teritoriniams padaliniams;

8.5. suteikia gyvūnų laikymo vietų bei gyvūnų bandų atpažinties numerius.

9. VKVS:

9.1. vykdo veislinių kiaulių registravimą ir ženklinimą ausų įsagais pagal ŽŪM nustatytą tvarką;

9.2. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagų numerių intervalo pateikimą įsagų tiekėjui ir perduoda duomenis į CDB;

9.3. per 10 darbo dienų nuo patvirtintų ausų įsagų tiekėjų paskelbimo pasirašo su tiekėjais sutartį ir užsako bei platina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagus, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo bei pamestų arba atgamintų įsagų platinimo registracijos žurnalus;

9.4. užtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių veislinių kiaulių ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į CDB per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, gyvūnų ženklinimo priemonių pateikimą laikytojams bei gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjams bei taiso klaidas.

10. Gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjai:

10.1. laikydamiesi šių taisyklių, ženklina ir registruoja laikytojo turimus gyvūnus;

10.2. užtikrina gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

11. Laikytojai:

11.1. šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka pildo Ūkinių gyvūnų apskaitos GAŽ-1 (1 priedas) ir Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos GAŽ-2 (2 priedas) žurnalus;

11.2. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas registruoja CDB arba praneša VMVT teritoriniams padaliniams informaciją apie pamestus ausų įsagus ir užsako naujus, identiškus pamestiesiems;

11.3. užtikrina gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį (pildo GŽ-1 (3 priedas), GŽ-2 (4 priedas), GŽ-2a (5 priedas) formas ir GAŽ-1, GAŽ-2 žurnalus, perka galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus, taip pat užsisako kiaulių ausų įsagus teritorinėse VMVT).

12. Ausų įsagų tiekėjai:

12.1. užtikrina nuolatinį galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų tiekimą VMVT teritoriniams padaliniams, kiaulių ausų įsagų – gyvulių laikytojams bei veislinių kiaulių ausų įsagų – VKVS;

12.2. užtikrina standartinių elektroninių tapatybės nustatymo priemonių tiekimą VMVT teritoriniams padaliniams;

12.3. užtikrina duomenų apie VMVT teritoriniams padaliniams bei gyvūnų laikytojams pateiktus ausų įsagus suvedimą į CDB;

12.4. pildo ausų įsagų ir atgamintų ausų įsagų platinimo registracijos ir įsigijimo žurnalus bei juos saugo ne trumpiau kaip 3 metus.

13. Gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonės yra:

13.1. ausų įsagai;

13.2. standartinė elektroninė tapatybės nustatymo priemonė;

13.3. kiaulių tatuiravimo įrankiai;

13.4. gyvulių registravimo ir ženklinimo sistemos apskaitos formos;

13.5. CDB;

13.6. galvijų pasai, arklių pasai.

14. Gyvūnų registravimo ir ženklinimo principai:

14.1. individualus gyvūno bei bandos atpažinimas;

14.2. gyvūno gimimo datos ir vietos nustatymas;

14.3. laikymo vietų, gyvūnų bandų bei gyvūnų perkėlimo ir kaitos registravimas per visą gyvūno gyvenimo laikotarpį.

15. Pagrindiniai gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistemos uždaviniai:

15.1. užkrečiamųjų gyvūnų ligų prevencija;

15.2. gyvūnų ligų kontrolė nustatant ligos šaltinį bei kontaktus su kitais gyvūnais;

15.3. bendra žmonių ir gyvūnų ligų kontrolė;

15.4. tiesioginių išmokų mokėjimas;

15.5. veislininkystės apskaita;

15.6. užtikrinti duomenų patikimumą dalyvavimui valstybės paramos schemose.

 

III. LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMAS IR gyvūnų APSKAITA

 

16. Kiekvienas laikytojas privalo registruoti laikomus gyvūnus bei tvarkyti jų apskaitą. Privaloma yra laikymo vietose esančių galvijų, tarp jų bizonų (Bizon bizon) ir azijinių buivolų (Bubalus bubalus), avių, ožkų ir kiaulių apskaita ir ženklinimas, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus savo laikomus gyvūnus individualiais ar bandos numeriais. Arkliai registruojami individualiu numeriu, pateikiant užpildytą formą AŽ-1 (13 priedas). Registruotiems arkliams pasai išduodami vadovaujantis Registruotų arklių tapatybės nustatymo dokumento – paso formos, išdavimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-274 (Žin., 2006, Nr. 76-2918).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-277, 2008-05-15, Žin., 2008, Nr. 57-2155 (2008-05-20), i. k. 1082330ISAK003D-277

 

17. Laikytojas gali naudotis gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjo paslaugomis.

18. Laikymo vieta ir/ar gyvūnų banda registruojama:

18.1. privalomai registruojamiems gyvūnams ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūnų atsivežimo į naują jų laikymo vietą informuojant VMVT teritorinį padalinį, pateikiant užpildytą formą GŽ-2 ar GŽ-2a;

18.2. kitiems gyvūnams, laikytojui pateikus VMVT teritoriniam padaliniui užpildytą formą GŽ-1.

19. ŽŪIKVC kiekvienai laikymo vietai ir kiekvienai gyvūnų bandai suteikia atpažinties numerį.

20. Laikymo vietos ir gyvūnų bandos atpažinties numeris suteikiami vieną kartą ir išlieka duomenų bazėje visą gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistemos galiojimo laikotarpį. Kiti gyvūnų registravimo ir ženklinimo duomenys CDB saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

21. Pranešimas apie CDB registruotą naują laikymo vietą ar bandą bei suteiktą atpažinties numerį laikytojui pateikiamas teritorinėje VMVT.

22. Gyvūnų apskaita:

22.1. individualiais numeriais paženklintiems gyvūnams pildomas Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalas GAŽ-1;

22.2. bandos numeriais registruotiems gyvūnams pildomas Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalas GAŽ-2, nurodant gyvūnų skaičių.

23. Į skerdimo įmonę iš trečiųjų šalių įvežtų tiesioginiam skerdimui gyvūnų perženklinti nereikia, o įvežtų auginti: galvijus – reikia perženklinti per 20 kalendorinių dienų, avis, ožkas – per 14 kalendorinių dienų ir visada prieš išvežant iš ūkio. Trečiosios šalies originalus ženklinimas užregistruojamas, kartu įrašant suteiktą naują numerį.

24. Iš Europos Sąjungos šalių narių (toliau – ES) bei ES šalių kandidačių įvežtų galvijų, avių ir ožkų paliekamas tas pats numeris. Įvežtiems galvijams, avims ir ožkoms nauji ausų įsagai segami tik tuo atveju, jei įvežto galvijo ženklinimo numeris su šalies kodu yra didesnis nei 15 ženklų, o avių ir ožkų – didesnis nei 14 ženklų.

25. Nesuženklintų galvijų, avių ir ožkų ir kiaulių įvežimas į Lietuvos Respubliką draudžiamas.

26. Pasai CDB registruotiems ir išvežamiems iš Lietuvos Respublikos galvijams ir arkliams išduodami ŽŪM nustatyta tvarka.

27. Prekybai tarp ES šalių narių skirtos avys ir ožkos nuo 2009 m. gruodžio 31 d. turi būti privalomai ženklinamos antrinėmis standartinėmis elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis.

28. Registruodami kiaules ir jų laikymo vietas/bandas, laikytojai privalo VMVT teritoriniam padaliniui pranešti laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami formą GŽ-2. VMVT teritoriniai padaliniai, atsakingi už gyvūnų registravimą, kiaulių laikytojų pateiktą informaciją suveda į CDB.

29. Pareiškęs norą registruoti ir ženklinti kitus ūkinius gyvūnus, laikytojas turi kreiptis į teritorinę VMVT ir užpildyti gyvūnų apskaitos dokumento formą GŽ-1. Duomenis apie turimą gyvūnų skaičių laikytojas atnaujina mažiausiai 2 kartus per metus ir dažniau, prieš teikdamas paraišką bet kokiai valstybės pagalbai gauti.

 

IV. GYVŪNŲ PERKĖLIMO ir KAITOS REGISTRAVIMAS (DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)

 

IV A. GYVŪNŲ prieauglio registravimas

 

30. Laikytojas privalo užtikrinti, kad atvestas galvijų, avių ir ožkų prieauglis būtų suženklintas ir užregistruotas Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale GAŽ-1. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjai) suženklina prieauglį, registracijos duomenis surašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, užpildo vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia VMVT teritoriniam padaliniui (pranešama per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, o apie avių ir ožkų prieauglio suženklinimą galima pranešti ir per 6 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos), antrasis egzempliorius lieka laikytojui. GŽ-2 forma pildoma vienam gyvūnui. Formos tęsinyje registruojamas didesnis gyvūnų skaičius, o GŽ-2a formoje gali būti registruojami 1–6 gyvūnai (laikytojas gali pasirinkti, kurią formą pildyti).

31. Avys ir ožkos turi būti suženklintos iki datos, kurią gyvūnai išvežami iš ūkio, kuriame gimė, arba per šešis mėnesius nuo atsivedimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.

32. Galvijams, avims ir ožkoms ausų įsagai segami į abi ausis taip, kad įsagas būtų ausies viduryje ir gerai matytųsi iš gyvulio priekinės ir užpakalinės pusės. Įsago numerio brūkšninis kodas turi būti priekinėje ženklo dalyje.

33. Galvijų prieauglis turi būti suženklintas ir užregistruotas CDB ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gimimo, avių ir ožkų prieauglis – suženklintas ir užregistruotas CDB per 6 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.

34. Galvijų, avių ir ožkų negyvo prieauglio gimimas, taip pat abortai per 7 kalendorines dienas nuo įvykio įregistruojami gyvūnų laikymo vietos/bandos Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale bei CDB arba užpildoma forma GŽ-2 ar GŽ-2a ir pateikiama VMVT teritoriniam padaliniui.

35. Kiaulių laikytojai vieną kartą per einamųjų metų ketvirtį CDB užregistruoja arba praneša VMVT teritoriniam padaliniui bendrą kiaulių skaičių, užpildydami formą GŽ-2. VMVT teritoriniai padaliniai šiuos duomenis suveda į CDB.

 

iV B. GYVŪNŲ PERKĖLIMO REGISTRAVIMAS

 

36. Gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos/bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų gyvūnų laikymo vietų/bandų.

37. Visais atvejais laikytojas atsakingas už tai, kad į kitą laikymo vietą arba bandą perkeliami gyvūnai būtų tinkamai suženklinti ir užregistruoti.

38. Gyvūno išvežimo į kitą laikymo vietą ar bandą duomenis gyvūno laikytojas per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno išvežimo užregistruoja CDB arba apie tai per 7 kalendorines dienas praneša VMVT teritoriniam padaliniui, pateikdamas užpildytos formos GŽ-2 (GŽ-2a) pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

39. Gyvūno atsivežimo iš kitos laikymo vietos ar bandos duomenis laikytojas per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno atsivežimo užregistruoja CDB arba apie tai per 7 kalendorines dienas praneša VMVT teritoriniam padaliniui, pateikdamas formos GŽ-2 (GŽ-2a) pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

40. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos, siekdamos pateikti gyvūnus trečiajam asmeniui ar eksponuoti, apie gyvūnų atvežimą ir išvežimą per 7 kalendorines dienas praneša VMVT teritoriniam padaliniui užpildydamos formą GŽ-4 (6 priedas) arba tiesiogiai registruoja CDB.

41. Gyvūno perkėlimas į kitą laikymo vietą ar bandą CDB turi būti užregistruotas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po įvykio.

42. Kiaulės ženklinamos tos bandos ausų įsagais (į vieną ausį), iš kurios išvežamos, o į skerdyklą vežamos kiaulės gali būti ženklinamos tatuiruote į vieną užpakalinį kumpį, kurioje nurodomas bandos numeris. Kiaulės suženklinamos prieš išvežant į kitą laikymo vietą, bandą ar skerdyklą. Išvežus (taip pat atsivežus) kiaules, laikytojai įvykio duomenis per 7 kalendorines dienas užregistruoja CDB arba informuoja VMVT teritorinį padalinį užpildydami formą GŽ-2 ar GŽ-2a.

43. Neženklintų kiaulių perkėlimas uždraustas.

 

IV C. laikytojo PASIKEITIMO REGISTRAVIMAS
(neperkeliant GYVŪNO)

 

44. Apie laikytojo pasikeitimą gyvūno netekęs asmuo per 7 kalendorines dienas po įvykio praneša VMVT teritoriniam padaliniui, užpildydamas formą GŽ-2 (GŽ-2a).

45. Naujasis laikytojas per 7 kalendorines dienas po įvykio praneša VMVT teritoriniam padaliniui, užpildydamas formą GŽ-2 (GŽ-2a), kurios antrąjį egzempliorių pasilieka sau.

46. Informacija apie gyvulio laikytojo pasikeitimą CDB turi būti užregistruota per 3–7 darbo dienas nuo įvykio.

 

Iv D. Į skerdyklą gabenamų GYVŪNŲ IR GYVŪNŲ skerdimo registravimas

 

47. Laikytojas, gabendamas gyvūną į skerdyklą, apie gyvūno išvežimą praneša VMVT teritoriniam padaliniui pagal šių taisyklių 38 ar 42 punktą.

48. Gyvūnų skerdimo įmonės paskirtas darbuotojas registruoja visus į skerdyklą atgabentus ir paskerstus gyvūnus, pildo formas GŽ-5 (7 priedas) arba KŽ-5 (8 priedas) ir duomenis suveda į CDB. Kompiuterinės technikos arba kompiuterinės duomenų perdavimo ryšių įrangos neturinčios skerdyklos užpildytas GŽ-5 (KŽ-5) formas 2 kartus per savaitę pateikia VMVT teritoriniam padaliniui. Skersti paruoštus gyvūnus išvežti iš skerdyklos draudžiama.

49. Informacija apie paskerstus gyvūnus CDB turi būti užregistruota per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno paskerdimo.

50. Paskerstų gyvūnų ausų įsagai neišimami iki gyvulio skerdenos paženklinimo. Už panaudotų įsagų sunaikinimą ir galvijų pasų grąžinimą ŽŪIKVC atsako gyvulį paskerdusios įmonės administracija.

 

IV E. Gyvūno NETEKIMO (GAIŠIMO, priverstinio skerdimo ar skerdimo savo reikmėms) registravimas

 

51. Laikytojas per 7 kalendorines dienas nuo galvijo, avies arba ožkos netekimo (gaišimo, priverstinio skerdimo, skerdimo savo reikmėms ir t. t.) užregistruoja įvykio duomenis CDB arba apie tai praneša (forma GŽ-2, GŽ-2a) VMVT teritoriniam padaliniui, formos antrąjį egzempliorių pasilikdamas sau.

52. Informacija apie gyvūno gaišimą, priverstinį skerdimą, skerdimą savo reikmėms ar kitokį netekimą CDB turi būti užregistruota per 7 kalendorines dienas nuo įvykio.

53. Nugaišusių ar priverstinai paskerstų gyvūnų ausų įsagai neišimami, o jei gyvūnui buvo išduotas pasas, tai pasas grąžinamas jį išdavusiai įstaigai.

 

Iv F. gyvūnų vagystės registravimas

 

54. Individualiais numeriais registruotų gyvūnų vagystės atveju laikytojas nedelsdamas informuoja VMVT teritorinį padalinį (forma GŽ-2, GŽ-2a), įvykį pažymėdamas kaip „išvežimą“, o jo priežastį – „pavogimą“.

55. VMVT teritorinis padalinys duomenis apie vagystę suveda į CDB, taip pat informuoja tame rajone dirbančius privačius veterinarijos gydytojus, turgaviečių administracijas, gyvūnų skerdimo įmones. Suradus pavogtą gyvūną, forma GŽ-2 ar GŽ-2a (pažymėjus įvykį – „atvežimas“, priežastį – „grąžinimas“) pateikiama VMVT teritoriniam padaliniui.

 

V. Gyvūnų AUSŲ ĮSAGŲ įsigijimas ir atgaminimas

 

56. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagus Lietuvos Respublikoje gali tiekti tiekėjas, kuriam tokia teisė suteikiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, suderinus su VMVT. Patvirtintas tiekėjas sudaro sutartis su VMVT teritoriniais padaliniais dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų tiekimo ir su VKVS dėl veislinių kiaulių ausų įsagų tiekimo ir, pateikęs įmonės pavadinimą, adresą, įmonės kodą, įmonei atstovaujančio asmens vardą ir pavardę, užsiregistruoja CDB. ŽŪIKVC suteikia ausų įsagų tiekėjams numerių intervalus. Patvirtintas kiaulių ausų įsagų tiekėjas užsiregistruoja CDB ir taip pat tiekia kiaulių ausų įsagus tiesiogiai laikytojams.

57. Ausų įsagų tiekėjas pildo Ausų įsagų įsigijimo (9 priedas) bei Ausų įsagų platinimo registracijos (10 priedas) žurnalus. Duomenis apie išplatintus ausų įsagus tiekėjas ir VMVT teritorinis padalinys kiekvieną darbo dieną suveda į CDB, naudodamiesi ŽŪIKVC sukurta specializuota duomenų suvedimo programa.

58. Ausų įsagus turi teisę įsigyti tik tie gyvūnų laikytojai, kurie yra užsiregistravę CDB ir pirkdami/užsakydami ausų įsagus pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildytą formą GŽ-3 (11 priedas).

59. Gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantys asmenys ausų įsagus įsigyja pateikę VMVT išduotą paslaugų teikimo teisę patvirtinantį dokumentą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

60. Įsigytais ausų įsagais laikytojas gali suženklinti tik jo laikomus gyvūnus.

61. Ausų įsagų įsigijimo bei Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalai įsagų platinimo (pardavimo) vietoje turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

62. Galvijui, aviai ar ožkai pametus ausų įsagą arba ausų įsagų įrašams tapus neįskaitomiems, gyvūno laikytojas per 3 dienas apie tai raštu informuoja VMVT teritorinį padalinį, užpildydamas formą GŽ-3 ir nurodydamas pamestų arba tapusių neįskaitomais ausų įsagų skaičių ir įsagų numerius. VMVT teritorinis padalinys pildo pamestų arba atgamintų ausų įsagų registracijos žurnalą (12 priedas), įveda duomenis apie pamestus įsagus į CDB, užpildo formą GŽ-3 ir teikia užsakymą ausų įsagų tiekėjui. Tiekėjas, per 3 darbo dienas atgaminęs užsakyme pateiktus įsagus, jų atgaminimo ir išsiuntimo datas užregistruoja CDB ir atgamintus ausų įsagus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, paštu išsiunčia užsakymo lape nurodyto gyvulio laikytojo adresu. Apie įsagus pametusio gyvūno perženklinimą atgamintu įsagu laikytojas per 7 dienas informuoja VMVT teritorinį padalinį.

63. Pametęs ausies įsagą, galvijas, avis arba ožka turi būti perženklinti identišku pamestajam įsagu. Pagal to paties numerio atgamintų įsagų skaičių, užregistruotą CDB, ausų įsagų tiekėjas pirmąjį kartą atgamintame įsage pažymi papildomas žymes romėnišku skaičiumi I (šalia valstybės kodo), antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir t. t. eilės tvarka.

64. Laikytojai ausų įsagų gali užsisakyti ir įsigyti tiek, kiek prognozuoja kitais metais turėti gyvūnų ir gauti prieauglio.

 

VI. Bandos numerį turinčių gyvūnų AUSŲ ĮSAGŲ UŽSAKYMAS

 

65. Laikytojas, norėdamas įsigyti gyvūnų ausų įsagų, kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį, užpildydamas formą GŽ-3. VMVT teritorinis padalinys įveda duomenis apie užsakytus įsagus į CDB. Tiekėjas pagal duomenų bazėje registruotus gyvūnų laikytojų įsagų užsakymus pagamina ausų įsagus, pildo Ausų įsagų įsigijimo bei Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus (juose pažymi pagamintų įsagų numerius bei kiekį). Šią informaciją įsagų tiekėjas taip pat registruoja CDB, o pagamintus įsagus pateikia gyvulio laikytojui per 15 darbo dienų nuo užsakymo gavimo tiekėjui ir gyvūnų laikytojui priimtinu būdu.

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 

66. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistemos dalyviai už netinkamą gyvūnų apskaitos dokumentų pildymą, pavėluotą turimų gyvūnų ženklinimą ar informacijos apie jų perkėlimą pateikimą ir kitus šių taisyklių pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Laikytojas, nesilaikantis šių taisyklių, netenka teisės į bet kokią paramą, teikiamą pagal tikslines gyvulininkystės ir gyvulių veislininkystės finansavimo programas.

68. Ausų įsagų tiekėjui nesilaikant šių taisyklių, ŽŪM kartu su VMVT sprendžia klausimą dėl ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo teisės panaikinimo.

69. Gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjai už vėlavimą pateikti dokumentus ir kitus pažeidimus gali prarasti paslaugų teikimo teisę.

 

VIII. KONTROLĖ

 

70. Laikytojo pildomų gyvūnų apskaitos dokumentų, turimų galvijų, avių, ožkų ir kiaulių ženklinimo, informacijos apie gyvūnų kaitą bei perkėlimą pateikimo kontrolę vykdo VMVT teritoriniai padaliniai.

71. Galvijų, avių ir ožkų registravimo ir ženklinimo kontrolė vykdoma pagal Gyvulių registravimo ir ženklinimo valstybinės veterinarinės kontrolės programą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B1- 6 (Žin., 2007, Nr. 4-202).

72. Po kiekvieno patikrinimo surašoma ataskaita. Gyvūno laikytojas (jo atstovas) ir tikrinęs asmuo pasirašo ataskaitoje. Ataskaitos kopija paliekama laikytojui.

73. Pirmo tikrinimo laikas vienoje laikymo vietoje neturi viršyti 48 valandų. Tikrinimas atliekamas nepranešus iš anksto. Iš anksto gali būti pranešama tik tuo atveju, kai laikotarpis tarp pranešimo ir atvykimo į gyvulių laikymo vietą neviršija 48 val.

74. VMVT kiekvienas teritorinis padalinys pateikia ataskaitą VMVT, kurioje nurodo gyvūnų laikymo vietų skaičių rajone ar mieste, patikrintų laikymo vietų skaičių, nustatytus pažeidimus, taikytas sankcijas, o VMVT šiuos duomenis teikia ŽŪM.

75. VMVT iki kiekvienų metų liepos 1 d. teikia Europos Komisijai ataskaitas apie privalomai registruojamų ūkinių gyvūnų registravimo ir tapatybės nustatymo procesą.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

1 priedas (forma GAŽ-1)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

GYVŪNŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIKYTOJAS

(Asmens vardas, pavardė/įmonės pavadinimas)

(Asmens/įmonės kodas)

GYVENAMOJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETA

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(Žemės ūkio ir kaimo valdos kodas)

GYVŪNŲ LAIKYMO VIETOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR BANDOS DUOMENYS

(Rūšies pavadinimas)

 

(Grupės pavadinimas)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(Laikymo vietos numeris)

 

 

VISI GYVŪNAI (VIENAS REGISTRAVIMAS VIENAM GYVŪNUI)

GYVŪNAI, GIMĘ BANDOJE

ATVEŽTI GYVŪNAI

IŠVEŽTI AR NUGAIŠĘ GYVŪNAI

Laikytojo pastabos

Eil. Nr.

Individualus Nr.

Gimimo data

veislė

lytis

Tėvo indv. Nr. (neprivaloma)

Atvežimo data

Bandos, iš kurios atvežtas, Nr.

Išvežimo data

Bandos, į kurią išvežtas, Nr.

Motinos indv. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūnų laikytojas _________________________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

Nr. 3D-378, 2005-08-02, Žin., 2005, Nr. 96-3600 (2005-08-09), i. k. 1052330ISAK003D-378

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 


Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

2 priedas (forma GAŽ-2)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDOS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Gyvūnų laikytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens vardas, pavardė/įmonės pavadinimas)

(Asmens/įmonės kodas)

GYVENAMOJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETA

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(Žemės ūkio ir kaimo valdos kodas)

GYVŪNŲ LAIKYMO VIETOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR BANDOS DUOMENYS

(Rūšies pavadinimas)

 

(Grupės pavadinimas)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(Laikymo vietos numeris)

 

 

Eil. Nr.

Įvykio data

Įvykio pavadinimas

Gyvūnų skaičius

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūnų laikytojas _________________________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

Nr. 3D-362, 2006-09-15, Žin., 2006, Nr. 100-3894 (2006-09-21), i. k. 1062330ISAK003D-362

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 

 

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

3 priedas (forma GŽ-1)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ

LAIKYTOJAS

 

 

 

(Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens / įmonės kodas)

(Valdos kodas)

(Telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pašto indeksas)

 

(Elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas )

 

(Sąskaitos Nr.)

 

GYVENAMOJI VIETA

 

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

GYVŪNŲ LAIKYMO VIETOS IR BANDOS DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rūšies kodas)

(Rūšies pavadinimas)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Laikymo vietos numeris)

 

 

BANDOS ADRESAS

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Užpildymo data)

(Gyvūnų laikytojo parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priedas (forma GŽ-1)

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ

LAIKYTOJAS

 

 

 

 

(Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens / įmonės kodas)

(Valdos kodas)

(Telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pašto indeksas)

 

(Elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas )

 

(Sąskaitos Nr.)

 

GYVENAMOJI VIETA

 

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

GYVŪNŲ LAIKYMO VIETOS IR BANDOS DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rūšies kodas)

(Rūšies pavadinimas)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Laikymo vietos numeris)

 

 

BANDOS ADRESAS

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

(Grupės kodas, pavadinimas)

(Gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Užpildymo data)

(Gyvūnų laikytojo parašas, vardas, pavardė)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 


 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

4 priedas (forma GŽ-2)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Užpildymo data)

PRIEŠ ĮVYKĮ

LAIKYTOJAS

 

 

 

 

(Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens / įmonės kodas)

(Valdos kodas)

(Telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pašto indeksas)

 

(Elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas )

 

(Sąskaitos Nr.)

 

GYVENAMOJI VIETA

 

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

GYVŪNŲ LAIKYMO VIETOS IR BANDOS DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rūšies kodas, pavadinimas)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rūšies kodas, pavadinimas)

(Laikymo vietos numeris)

 

 

BANDOS ADRESAS

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūno individualus numeris

(Gimimo data)

(Buvęs Nr./ tėvo Nr./elektroninis Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lyties kodas)

(Veislės kodas)

(Spalvos kodas, pavadinimas)

(Motinos individualus numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įvykio kodas,  pavadinimas)

 

 

 

(Įvykio data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ženklinimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skaičius)

 

(Priežastis)

(Vet. įm. kodas)

 

 

 

(Veislė)

(Lytis)

(Prieauglio indv. Nr.)

(Spalva)

 

PO ĮVYKIO

LAIKYTOJAS

 

 

 

 

(Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens / įmonės kodas)

(Valdos kodas)

(Telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pašto indeksas)

 

(Elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas )

 

(Sąskaitos Nr.)

 

GYVENAMOJI VIETA

 

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

GYVŪNŲ LAIKYMO VIETOS IR BANDOS DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rūšies kodas, pavadinimas)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rūšies kodas, pavadinimas)

(Laikymo vietos numeris)

 

 

BANDOS ADRESAS

 

(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

Gyvūnų laikytojas __________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė)

Guvūnų ženklinimo paslaugas teikiantis asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens kodas)

(Parašas, vardas, pavardė)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

5 priedas (forma GŽ-2a)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Užpildymo data)

 

 

Laikytojas

 

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens kodas)

 

(Valdos kodas)

 

(Laikymo vietos numeris)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Savivaldybė, seniūnija)

 

 

(Savivaldybė, seniūnija)

 

 

 

 

 

 

 

(Vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

(Vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Telefonas)

 

(Elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

(Rūšies kodas, pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pašto indeksas)

 

(Sąskaitos Nr.)

 

 

 

 

(Grupės kodas, pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikytojas po įvykio

 

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens kodas)

 

(Valdos kodas)

 

(Laikymo vietos numeris)

 

(Bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Savivaldybė, seniūnija)

 

 

(Savivaldybė, seniūnija)

 

 

 

 

 

 

 

(Vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

(Vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Telefonas)

 

(Elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

(Rūšies kodas, pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <