Suvestinė redakcija nuo 2010-01-17 iki 2012-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 60-2734, i. k. 1032330ISAK003D-234

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-01:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin. 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 16 1 straipsniu:

1. Tvirtinu Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2003 m. birželio 16 d.

įsakymu Nr. 3D-234

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. sausio 8 d.

įsakymo Nr. 3D-6 redakcija)

 

ŪKINIŲ gyvūnų registravimo ir ženklinimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje laikomų ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, jose esančių ūkinių gyvūnų registravimo, ženklinimo ir apskaitos tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (OL 2008 L 213, p. 31), 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004, nustatančiu avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 56), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 759/2009 (OL 2009 L 215, p. 3), 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Arklinių šeimos gyvūnas – arklinių (Equide) šeimos arklių (Equus) genčiai ar juos sukryžminus išvestai rūšiai priklausantis laukinis arba naminis žinduolis.

Neveislinis arklys – arklys, nepriskiriamas prie veislinių arklių dėl veislės reikalavimų neatitikimo.

Prekiautojas ūkiniais gyvūnais – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintas fizinis ar juridinis asmuo, kuris, siekdamas pelno, nuolat perka paženklintus ūkinius gyvūnus ir per 30 dienų nuo pirkimo juos parduoda arba perkelia iš vienų sau nepriklausančių patalpų į kitas arba į skerdyklą, registruoja Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje ir (ar) apie juos praneša teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

Ūkinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais tikslais.

Ūkinio gyvūno laikytojas (toliau – laikytojas) – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko už atlyginimą arba nemokamai.

Ūkinio gyvūno registravimas – ūkinio gyvūno duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintas formas ir (ar) ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą ir Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę.

Ūkinio gyvūno savininkas (toliau – savininkas) – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam priklauso ūkinis gyvūnas.

Ūkinio gyvūno tapatybės nustatymas – ūkinio gyvūno atpažinimas pagal tatuiruotės, ausų įsagų, paso ar mikroschemos numerį arba kitu būdu.

Ūkinio gyvūno ženklinimas – ūkinio gyvūno žymėjimas specialiais ausų įsagais, tatuiruote ar mikroschema.

Ūkinių gyvūnų apskaita – ūkinių gyvūnų apskaitos žurnaluose arba kompiuterinėje laikmenoje daromi įrašai apie laikymo vietoje esančius ūkinius gyvūnus, jų perkėlimą ir kaitą.

Ūkinių gyvūnų banda – vienoje laikymo vietoje laikoma vienos rūšies ūkinių gyvūnų grupė, kuriai suteikiamas atpažinties numeris. Jei vienoje laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena ūkinių gyvūnų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpažįstama pagal atskirą numerį.

Ūkinių gyvūnų kaita – prieauglio atsivedimas, ūkinio gyvūno gaišimas, paskerdimas ir kiti įvykiai, susiję su ūkinių gyvūnų skaičiaus bandoje pasikeitimu ir nesusiję su ūkinių gyvūnų perkėlimu.

Ūkinių gyvūnų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – pastatas arba tuo atveju, kai ūkiniai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur ūkiniai gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

Ūkinių gyvūnų perkėlimas – ūkinių gyvūnų pervežimas arba pervarymas iš vienos laikymo vietos, bandos, pulko į kitą laikymo vietą, bandą, pulką.

Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjas (toliau – paslaugų teikėjai) – asmuo, išklausęs mokymo kursą, turintis teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė registruoti ir ženklinti ūkinius gyvūnus.

Veislinis arklys – arklys, kurio kilmė ir individualios veislinės savybės atitinka veislės reikalavimus.

 

II. Ūkinių gyvūnų REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA

 

4. Vykdant ūkinių gyvūnų registravimą, ženklinimą ir apskaitą dalyvauja:

4.1. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM);

4.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) ir apskričių, miestų, rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinės VMVT);

4.3. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC);

4.4. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis (toliau – VKVS);

4.5. ausų įsagų, mikroschemų, ženklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekėjai (toliau – tiekėjai);

4.6. paslaugų teikėjai;

4.7. laikytojai, savininkai;

4.8. skerdyklos.

5. ŽŪM:

5.1. koordinuoja ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo įgyvendinimą;

5.2. tvirtina tiekėją.

6. VMVT:

6.1. užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja ūkinių gyvūnų registravimą ir ženklinimą;

6.2. teikia Europos Komisijai ataskaitas apie ūkinių gyvūnų registravimą ir tapatybės nustatymą.

7. Teritorinės VMVT:

7.1. užtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę (toliau – CDB) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, ūkinių gyvūnų ženklinimo priemonių pateikimą laikytojams ir paslaugų teikėjams bei ne ankstesnių kaip 6 mėn. klaidų taisymą CDB, rašo senesnių kaip 6 mėn. registravimo, apskaitos, ženklinimo duomenų taisymo protokolus ir siunčia juos ŽŪIKVC;

7.2. platina galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus, mikroschemas, pildo ausų įsagų, mikroschemų įsigijimo, platinimo, pamestų arba atgamintų ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus, priima užsakymus dėl kiaulių ausų įsagų ir į CDB suveda duomenis apie užsakytus ir išplatintus įsagus, poodines mikroschemas;

7.3. CDB registruoja pamestų ausų įsagų numerius, teikia užsakymą tiekėjui dėl identiškų pamestiesiems pagaminimo;

7.4. kontroliuoja registravimo ir ženklinimo priemonių, išvardytų taisyklių 13 punkte, apskaitą, ir informacijos apie ūkinių gyvūnų perkėlimą bei kaitą registravimą CDB arba šios informacijos pateikimą teritorinėms VMVT. Kontroliuoja kitų laikytojų duomenų įvedimo į CDB eigą, išduodamų galvijo ir arklio pasų duomenų teisingumą;

7.5. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų, paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais, išduoda mokymo baigimą patvirtinantį dokumentą ir sustabdo ar panaikina jo galiojimą, informuoja visuomenę ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais, priima laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus tiesiogiai suvesti duomenis į CDB ir perduoda ŽŪIKVC.

8. ŽŪIKVC:

8.1. užtikrina CDB funkcionavimą;

8.2. duomenis apdoroja, apskaito, susistemina, analizuoja ir rengia klaidų taisymo programas, tikslina ir taiso duomenis CDB pagal teritorinių VMVT pateiktus klaidų taisymo protokolus, fiksuoja duomenų gavimo datas, kas ketvirtį teikia VMVT ataskaitas apie duomenų gavimo ir suvedimo į CDB pažeidimus ir kitus netikslumus;

8.3. užtikrina ūkinių gyvūnų ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjui;

8.4. spausdina ir platina ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo apskaitos formas ir užtikrina jų pateikimą teritorinėms VMVT;

8.5. suteikia laikymo vietų ir ūkinių gyvūnų bandų atpažinties numerius;

8.6. pagal laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus, gautus iš teritorinių VMVT, suteikia laikytojams ir paslaugų teikėjams prisijungimo prie CDB slaptažodžius, kad jie galėtų tiesiogiai suvesti reikiamus duomenis. Teritorinių VMVT teikimu, slaptažodžio galiojimą panaikina;

8.7. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų ir paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos klausimais;

8.8. išduoda galvijo, arklio pasus.

9. VKVS:

9.1. vykdo veislinių kiaulių registravimą ir ženklinimą ausų įsagais ŽŪM nustatyta tvarka;

9.2. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjui ir perduoda duomenis į CDB;

9.3. per 10 darbo dienų nuo tiekėjų paskelbimo pasirašo su jais sutartį ir užsako, taip pat platina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagus, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo ir pamestų arba atgamintų įsagų platinimo registracijos žurnalus;

9.4. užtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių veislinių kiaulių ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į CDB ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, gyvūnų ženklinimo priemonių pateikimą laikytojams ir paslaugų teikėjams, taip pat klaidų taisymą CDB.

10. Paslaugų teikėjai:

10.1. laikydamiesi šių taisyklių nustatytų reikalavimų, atlieka ūkinių gyvūnų registravimą, ženklinimą ir (arba) perduoda duomenis teritorinei VMVT;

10.2. įvedę duomenis išspausdina GŽ-2 formą (4 priedas), ją pasirašo, grąžina laikytojui, kuris turi ją saugoti 3 metus. Pildant ranka GŽ-2 formą, vienas egzempliorius grąžinamas laikytojui, kitas pateikiamas teritorinei VMVT;

10.3. užtikrina ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

10.4. įveda duomenis į specialią ŽŪIKVC parengtą programą apie mikroschemų įsigijimą per 3 kalendorines dienas nuo įsigijimo, nurodydami savo rekvizitus, gamintoją, platintoją, numerių intervalus arba individualius (atskirus) numerius, įsigijimo datą. Duomenys apie mikroschemų įsigijimą turi būti įvesti anksčiau negu įvyksta ūkinio gyvūno ženklinimo registravimas CDB;

10.5. turintieji prisijungimą prie CDB, užpildę AŽ-1 formą, suveda duomenis į CDB ir AŽ-1 formos pirmąjį egzempliorių siunčia ŽŪIKVC.

11. Laikytojai:

11.1. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, laikydamiesi šių taisyklių, registruoja duomenis CDB arba praneša teritorinėms VMVT, ženklina savo ūkinius gyvūnus;

11.2. šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka raštu ar kompiuterinėje laikmenoje pildo Ūkinių gyvūnų apskaitos GAŽ-1 (1 priedas) ir Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos GAŽ-2 (2 priedas) žurnalus bei juos saugo ne trumpiau kaip 3 metus po paskutinio žurnale padaryto įrašo. Kompiuterinėje laikmenoje esančius GAŽ-1 ar GAŽ-2 žurnalus ar jų dalis prireikus galima išspausdinti;

11.3. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ausies įsago pametimo dienos perduoda teritorinėms VMVT informaciją apie pamestus ausų įsagus ir užsako naują, identišką pamestajam;

11.4. užtikrina ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonių, nurodytų taisyklių 13 punkte, panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, pildo GŽ-1, GŽ-2 ar GŽ-2a (3, 4, 5 priedai) formas ir GAŽ-1, GAŽ-2 žurnalus ar įrašo į kompiuterinę laikmeną, perka galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus, mikroschemas, taip pat užsisako kiaulių ausų įsagus teritorinėse VMVT ar iš paslaugų teikėjo;

11.5. turintieji teisę įvesti duomenis į CDB, po duomenų įvedimo privalo išsispausdinti GŽ-2 formą, ją pasirašyti ir saugoti 3 metus;

11.6. siekiantieji susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį gali užsakydami ūkinių gyvūnų ausų įsagus teritorinėse VMVT nurodyti, kad ausų įsagų tiekėjas siųstų įsagus nurodytu laikytojo adresu.

12. Tiekėjai užtikrina:

12.1. nuolatinį ausų įsagų ir mikroschemų tiekimą teritorinėms VMVT;

12.2. mikroschemų tiekimą paslaugų teikėjams;

12.3. nuolatinį kiaulių ausų įsagų tiekimą laikytojams;

12.4. veislinių kiaulių ausų įsagų – VKVS;

12.5. duomenų apie teritorinėms VMVT, paslaugų teikėjams ir laikytojams pateiktus ausų įsagus ir mikroschemas suvedimą į CDB;

12.6. ausų įsagų ir pagamintų identiškų pamestiesiems ausų įsagų platinimo registracijos ir įsigijimo žurnalų pildymą ir jų saugojimą ne trumpiau kaip 3 metus.

13. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonės yra:

13.1. ausų įsagai, replės jiems įsegti, tatuiravimo įrankiai, mikroschemos, skaitytuvai;

13.2. CDB;

13.3. registravimo ir apskaitos formos;

13.4. galvijų, arklių pasai.

14. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo principai:

14.1. individualus ūkinio gyvūno ir bandos atpažinimas;

14.2. gyvūno atvedimo datos ir vietos nustatymas;

14.3. laikymo vietų, ūkinių gyvūnų bandų ir ūkinių gyvūnų perkėlimo, taip pat kaitos registravimas per visą ūkinio gyvūno gyvenimo laikotarpį.

15. Pagrindiniai ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo uždaviniai:

15.1. ūkinių gyvūnų ir veislininkystės apskaita;

15.2. užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų prevencija ir kontrolė;

15.3. bendrų žmonėms ir ūkiniams gyvūnams ligų kontrolė.

 

III. ŪKINIŲ gyvūnų REGISTRAVIMAS, ŽENKLINIMAS, APSKAITA IR LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Kiekvienas laikytojas privalo registruoti, ženklinti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikymo vietose privaloma registruoti ir ženklinti esančius galvijus, tarp jų bizonus (Bizon bizon) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus), avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus (ženklinami tik po 2009 m. birželio 30 d. atvesti arklinių šeimos gyvūnai) ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus.

17. Naujoje laikymo vietoje registruojami privalomi registruoti gyvūnai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo į naują laikymo vietą informuojant teritorinę VMVT, pateikiant užpildytą GŽ-2 ar GŽ-2a formą, kiti ūkiniai gyvūnai registruojami laikytojui pateikus teritorinei VMVT užpildytą GŽ-1 formą, arklinių šeimos gyvūnams – AŽ-1.

18. Laikytojas gali naudotis paslaugų teikėjų paslaugomis.

19. ŽŪIKVC laikymo vietoms ir ūkinių gyvūnų bandoms suteikia CDB atpažinties numerį.

20. Laikymo vietos ir ūkinių gyvūnų bandos atpažinties numeris suteikiamas vieną kartą ir išlieka CDB visą ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo galiojimo laikotarpį. Kiti ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo duomenys CDB saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

21. Pranešimas apie CDB registruotą naują laikymo vietą ar bandą ir suteiktą atpažinties numerį laikytojui pateikiamas teritorinėje VMVT.

22. Gyvūnų apskaita:

22.1. individualiais numeriais paženklintiems gyvūnams raštu arba kompiuterinėje laikmenoje pildomas Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalas GAŽ-1;

22.2. bandos numeriais registruotiems gyvūnams raštu arba kompiuterinėje laikmenoje pildomas Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalas GAŽ-2;

22.3. visos gyvūnų registravimo ir ženklinimo apskaitos formos ir žurnalai saugomi 3 metus po paskutinio juose padaryto įrašo.

23. Iš trečiųjų šalių įvežtų skersti ūkinių gyvūnų perženklinti nereikia, o įvežtuosius auginti reikia perženklinti: galvijus – ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, avis, ožkas – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Tam, kad būtų galima perženklinti ūkinį gyvūną, ŽŪIKVC suteikia naują numerį ir išsaugo buvusį ženklinimo numerį CDB.

24. Iš Europos Sąjungos šalių narių (toliau – ES) įvežtų galvijų, avių ir ožkų paliekamas tas pats ausų įsagas. Nauji ausų įsagai segami tik tuo atveju, jei įvežto galvijo, avies, ožkos ženklinimo numeris su šalies kodu yra didesnis kaip 14 ženklų.

25. Pasai CDB registruotų Lietuvos Respublikos galvijų laikytojams ir arklinių šeimos gyvūnų savininkams išduodami ŽŪM nustatyta tvarka.

26. Prekiaujant tarp ES šalių narių avimis ir ožkomis nuo 2009 m. gruodžio 31 d., jas privaloma ženklinti mikroschemomis.

27. Kiaulių laikytojai privalo registruoti kiaules ir jų laikymo vietas ir bandas:

27.1. vieną kartą per einamųjų metų ketvirtį siekiantieji valstybės pagalbos turi į CDB suvesti arba pranešti teritorinei VMVT laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami GŽ-1 formą;

27.2. ne rečiau kaip 2 kartus per metus nesiekiantieji valstybės pagalbos, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėn. turi į CDB suvesti arba pranešti teritorinei VMVT laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami GŽ-1 formą.

28. Duomenis apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, laikytojas turi registruoti ne rečiau kaip 2 kartus per metus, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėn. ir prieš teikdamas paraišką gauti valstybės pagalbą.

29. Duomenys apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais.

30. Skirtinguose rajonuose laikomus tik bandomis registruojamus ūkinius gyvūnus laikytojas gali registruoti vienoje iš bandų laikymo vietos teritorinėje VMVT, užpildydamas tiek GŽ-1 formų, kiek nori registruoti bandų. Teritorinė VMVT, į kurią kreipėsi laikytojas, užpildytas GŽ-1 formas, jeigu bandos yra ne jų rajone, siunčia kitoms teritorinėms VMVT, kurių teritorijose yra registruojamos bandos. Atitinkama teritorinė VMVT pagal gautą GŽ-1 formą registruoja bandą ir šią formą saugo ne trumpiau kaip 3 metus.

 

IV. ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMO ir KAITOS REGISTRAVIMAS

(DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)

 

Ūkinių gyvūnų prieauglio registravimas ir ženklinimas

 

31. Laikytojas privalo užtikrinti, kad atvestas ūkinių gyvūnų prieauglis būtų užregistruotas ir paženklintas. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba paslaugų teikėjai) paženklina prieauglį, registracijos duomenis laikytojas įrašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, registruoja CDB ir (arba) užpildo vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia teritorinei VMVT ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, antrasis egzempliorius lieka laikytojui. Apie avių ir ožkų prieauglio paženklinimą galima pranešti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.

32. Ūkinių gyvūnų prieauglio ženklinimas:

32.1. galvijų prieauglis ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, t. y. prieauglio atvedimo;

32.2. avių ir ožkų prieauglį būtina paženklinti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos:

32.2.1. ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu;

32.2.2. po 2009 m. gruodžio 31 d. atvestas avių ir ožkų prieauglis, kurį laikytojas norės išvežti į ES šalis, ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis – į vieną ausį segamas įsagas yra su individualiu numeriu, o į kitą ausį įsagas, kurio viena dalis yra su mikroschema;

32.3. kiaulės ženklinamos tik prieš išvežant iš laikymo vietos pagal taisyklių 40 punktą;

32.4. arklinių šeimos gyvūnai, gimę po 2009 m. birželio 30 d., privalomai ženklinami mikroschema, kaip nurodyta taisyklių VII skyriuje.

33. Ausų įsagai segami į ausis taip, kad įsagas būtų ausies kremzlinės dalies viduryje ir gerai matomas iš ūkinio gyvūno priekinės ir užpakalinės dalies, ausų įsago brūkšninis kodas turi būti matomas iš ūkinio gyvūno priekinės dalies.

34. Galvijų, avių ir ožkų negyvo prieauglio atvedimas, taip pat išsimetimas, prieauglio gaišimas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruojami Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale bei CDB arba užpildoma GŽ-2 ar GŽ-2a forma ir pateikiama teritorinei VMVT.

 

Ūkinių gyvūnų perkėlimo registravimas

 

35. Ūkinių gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos ir (arba) bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų ūkinių gyvūnų laikymo vietų ir (arba) bandų.

36. Laikytojas privalo užtikrinti, kad į kitą laikymo vietą arba bandą perkeliami ūkiniai gyvūnai būtų tinkamai registruoti ir paženklinti, ir turėti galvijų ir arklių pasus.

37. Ūkinio gyvūno išvežimo į kitą laikymo vietą ar bandą duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno išvežimo registruoja CDB ar praneša teritorinei VMVT, pateikdamas užpildytos GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

38. Ūkinio gyvūno atvežimo iš kitos bandos ar laikymo vietos duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno atvežimo užregistruoja CDB arba apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša teritorinei VMVT, pateikdamas GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

39. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos, siekdamos pateikti ūkinius gyvūnus trečiajam asmeniui ar eksponuoti, apie ūkinių gyvūnų atvežimą ir išvežimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša teritorinei VMVT užpildydamos GŽ-4 formą (6 priedas) arba tiesiogiai registruoja CDB.

40. Kiaulės prieš perkėlimą į kitą laikymo vietą ar kitą bandą ženklinamos į vieną ausį įsegant vieną dviejų dalių ausų įsagą su bandos numeriu, o į skerdyklą Lietuvoje vežamos kiaulės gali būti ženklinamos į užpakalinę šlaunį tatuiruote, kurioje nurodomas bandos numeris. Išvežus (taip pat atvežus) kiaules, laikytojai duomenis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio užregistruoja CDB arba informuoja teritorinę VMVT užpildydami GŽ-2 ar GŽ-2a formą.

 

Laikytojo pasikeitimo registravimas (neperkeliant ūkinio gyvūno)

 

41. Laikytojo pasikeitimą buvęs laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT, užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą.

42. Naujasis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT, užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, kurios antrąjį egzempliorių pasilieka sau.

 

Į skerdyklą vežamų ūkinių gyvūnų ir ūkinių gyvūnų skerdimo registravimas

 

43. Laikytojas, išvežęs ūkinį gyvūną į skerdyklą, gyvūno išvežimą registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT pagal šių taisyklių 37 ar 40 punktą.

44. Prekiautojai ūkiniais gyvūnais privalo laikytis šių taisyklių ir pateikti į skerdyklą skersti tik teisės aktų nustatyta tvarka registruotus ir paženklintus ūkinius gyvūnus, turėti dokumentus, įrodančius ūkinių gyvūnų laikymo vietos patvirtinimą ir (ar) registravimą, o duomenis apie ūkinio gyvūno perkėlimą turi registruoti CDB ir (ar) pranešti teritorinei VMVT ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

45. Į skerdyklą vežamus ūkinius gyvūnus turi lydėti šie dokumentai:

45.1. kilusius iš Lietuvos Respublikos ir vežamus į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – galvijo ar arklio pasas, Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis (forma tvirtinama VMVT direktoriaus įsakymu);

45.2. iš ES vežamus į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – galvijo ar arklio pasas, veterinarijos sertifikatas;

45.3. iš trečiųjų šalių vežamus į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – veterinarijos sertifikatas.

46. Ūkiniai gyvūnai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti ir paženklinti. Neregistruotus ir (ar) nepaženklintus ūkinius gyvūnus skersti draudžiama.

47. Skerdykla privalo registruoti:

47.1. duomenis apie kiekvieną atvežtą individualiai registruotą ūkinį gyvūną, sutikrinant 45 punkte nurodytuose jį lydinčiuose dokumentuose, taip pat pirminės apžiūros metu užfiksuotus duomenis su CDB esančiais duomenimis (laikytojas, ženklinimo numeris, gyvūno rūšis, amžius, lytis, atvežimo data). Nustačius ūkinio gyvūno duomenų (laikytojas, ženklinimo numeris, įsagų skaičius ausyse, gyvūno rūšis, amžius, lytis, atvežimo data) ir fakto neatitikimą, neatitinkantys fakto duomenys pažymimi ŽŪIKVC parengtoje neatitikimų programoje, o ūkinis gyvūnas neskerdžiamas, laikomas atskirai nuo skerdžiamų ūkinių gyvūnų ir apie nustatytus pažeidimus nedelsiant informuojamas laikytojas. Tik laikytojui pašalinus nustatytus pažeidimus, duomenų neatitikimą CDB ir (ar) pateikus naujus dokumentus, ūkinis gyvūnas gali būti skerdžiamas. Ūkinius gyvūnus iš skerdyklos išvežti draudžiama;

47.2. duomenis apie kiekvieną paskerstą ūkinį gyvūną ar ūkinių gyvūnų bandą, pildant GŽ-5 (7 priedas) ir (ar) KŽ-5 (8 priedas) formą ir (ar) suvedant tiesiai į ŽŪIKVC parengtą programą ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno paskerdimo;

47.3. skerdykla, įsivežanti ūkinius gyvūnus iš kitų šalių, privalo pranešti teritorinei VMVT pagal šių taisyklių 38 ar 40 punktą.

48. Paskerstų ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami, kol ūkinio gyvūno skerdenos nepaženklinamos. Už panaudotų įsagų sunaikinimą ir pasų grąžinimą ŽŪIKVC atsako gyvūną paskerdusios įmonės administracija.

49. Paskerstų mikroschemomis ženklintų ūkinių gyvūnų mikroschema apsaugoma nuo tolesnio nesąžiningo jos panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje.

 

Ūkinio gyvūno netekimo (gaišimo, priverstinio skerdimo ar skerdimo savo reikmėms) registravimas

 

50. Laikytojas apie ūkinio gyvūno gaišimą, priverstinį skerdimą ar skerdimą savo reikmėms ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio duomenis užregistruoja CDB ar teritorinėje VMVT užpildo GŽ-2 ar GŽ-2a formas, formos antrąjį egzempliorių pasilikdamas sau.

51. Nugaišusių, priverstinai paskerstų ar paskerstų savo reikmėms ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami, pasai turi būti grąžinami pasą išdavusiai įstaigai.

 

Ūkinių gyvūnų vagystės registravimas

 

52. Registruotų ūkinių gyvūnų vagystės atveju laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas registruoja duomenis apie įvykį CDB ar teritorinėje VMVT užpildo GŽ-2 ar GŽ-2a formą, pažymėdamas kaip „išvežimą“, o jo priežastį – kaip „pavogimą“.

53. Suradus pavogtą ūkinį gyvūną, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas registruoja CDB ar teritorinėje VMVT užpildo GŽ-2 ar GŽ-2a formą, pažymėdamas įvykį kaip – „atvežimas“, o priežastį kaip – „grąžinimas“.

 

V. Ūkinių Gyvūnų AUSŲ ĮSAGŲ įsigijimas ir atgaminimas

 

54. Ausų įsagus, mikroschemas, ženklinimo įrangą, skaitytuvus Lietuvos Respublikoje gali tiekti tiekėjas, kuriam tokia teisė suteikiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Tiekėjas užsiregistruoja CDB, ŽŪIKVC suteikia tiekėjams ausų įsagų numerių intervalus. Tiekėjas sudaro sutartis su teritorinėmis VMVT dėl ausų įsagų, mikroschemų, ženklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekimo. Taip pat sutartis pasirašoma ir su VKVS dėl ausų įsagų veislinėms kiaulėms ženklinti tiekimo. Tiekėjas tiekia kiaulių ausų įsagus tiesiogiai laikytojams.

55. Tiekėjas pildo Ausų įsagų įsigijimo registracijos (9 priedas) bei Ausų įsagų platinimo registracijos (10 priedas) žurnalus. Duomenis apie išplatintus ausų įsagus tiekėjas ir teritorinė VMVT kiekvieną darbo dieną suveda į CDB.

56. Ausų įsagus turi teisę įsigyti tik tie laikytojai, kurie yra užsiregistravę CDB ir pirkdami ar užsakydami ausų įsagus pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir užpildytą GŽ-3 formą (11 priedas).

57. Paslaugų teikėjai ausų įsagus, mikroschemas įsigyja pateikę teritorinės VMVT išduotus paslaugų teikimo teisės ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentus.

58. Įsigytais ausų įsagais laikytojas gali paženklinti tik savo ūkinius gyvūnus.

59. Ausų įsagų įsigijimo registracijos, taip pat ir Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalai įsagų platinimo (pardavimo) vietoje turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

60. Ūkiniam gyvūnui pametus ausies (-ų) įsagą (-us) arba ausies (-ų) įsago (-ų) įrašams tapus neįskaitomiems, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas teritorinėje VMVT užpildo GŽ-3 formą. Teritorinė VMVT pildo pamestų ir atgamintų įsagų registracijos žurnalą (12 priedas), suveda duomenis į CDB ir teikia užsakymą tiekėjui. Tiekėjas, per 3 darbo dienas užsakyme pateiktus įsagus, jų atgaminimo ir išsiuntimo datas užregistruoja CDB ir atgamintus ausų įsagus ne vėliau kaip kitą darbo dieną, paštu išsiunčia užsakymo lape nurodyto laikytojo adresu. Apie įsagus pametusių gyvūnų perženklinimą atgamintais įsagais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas informuoja teritorinę VMVT.

61. Pirmą kartą atgamintame ausų įsage šalia valstybės kodo turi būti pažymėtos papildomos žymės romėnišku skaičiumi I, antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir toliau eilės tvarka.

62. Laikytojai ausų įsagų gali užsisakyti ir įsigyti tiek, kiek planuoja kitais metais turėti ūkinių gyvūnų ir gauti prieauglio.

 

VI. BANDOS NUMERIU REGISTRUOTŲ GYVŪNŲ AUSŲ ĮSAGŲ UŽSAKYMAS

 

63. Laikytojas, norėdamas įsigyti ūkinių gyvūnų ausų įsagų, suveda užsakymo duomenis į CDB ar kreipiasi į teritorinę VMVT ar į tiekėją, užpildydamas GŽ-3 formą. Teritorinė VMVT įveda duomenis apie užsakytus įsagus į CDB. Tiekėjas pagal duomenų bazėje registruotus ūkinių gyvūnų laikytojų įsagų užsakymus pagamina ausų įsagus, pildo Ausų įsagų įsigijimo ir Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus (juose pažymi pagamintų įsagų numerius ir kiekį). Šią informaciją tiekėjas taip pat registruoja CDB, o pagamintus įsagus pateikia laikytojui per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo, tiekėjui ir gyvūnų laikytojui priimtinu būdu.

 

VII. Arklinių šeimos gyvūnų registravimas ir ženklinimas

 

64. Arklinių šeimos gyvūnai CDB registruojami individualiu numeriu, paslaugų teikėjui pateikus užpildytą AŽ-1 formą (13 priedas) teritorinėms VMVT, kurios pirmąjį formos egzempliorių siunčia ŽŪIKVC. Registruotų arklinių šeimos gyvūnų savininkams pasai išduodami ŽŪM nustatyta tvarka.

65. Arklinių šeimos gyvūno savininkas (toliau – savininkas) privalo registruoti savo laikomus arklinių šeimos gyvūnus, o gimusius po 2009 m. birželio 30 d. ir ženklinti juos mikroschema iki gyvūno atvedimo metų gruodžio 31 d. arba per 6 mėn. nuo atvedimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

66. Dėl arklinių šeimos gyvūno registravimo ir ženklinimo pagal taisyklių 64 ir 65 punktus savininkas turi kreiptis į:

66.1. ŽŪM pripažintą veislininkystės instituciją (toliau – asociacija), jei arklinių šeimos gyvūnas yra veislinis. Neveislinio arklinių šeimos gyvūno savininkas dėl neveislinio arklinių šeimos gyvūno registravimo gali kreiptis ir į asociaciją;

66.2. į taisyklėse apibrėžtą paslaugų teikėją, tik jei arklinių šeimos gyvūnas yra neveislinis.

67. Registruoto arklinių šeimos gyvūno savininkas turi užpildyti prašymą išduoti arklio pasą tokia pat tvarka, kaip nurodyta 66 punkte. Neveislinio arklio savininkas gali pildyti prašymą išduoti arklio pasą Žūikvc tinklalapyje.

68. Arklio ženklinimą mikroschema turi atlikti paslaugų teikėjas, kuriam teritorinė VMVT suteikė teisę registruoti ir ženklinti arklinių šeimos gyvūnus.

69. Pildant arklinių šeimos gyvūno šiose taisyklėse nustatytą AŽ-1 formą, arklinių šeimos gyvūnas tuo pat metu ženklinamas poodine mikroschema. Paženklinus arklinių šeimos gyvūną mikroschema, į visus formos AŽ-1 egzempliorius įklijuojama įklija, kurioje nurodyti 15 paskutinių mikroschemos kodo skaičių ir kuri buvo komplektuojama kartu su mikroschema. Paskutiniai 15 skaičių įklijoje ir mikroschemos skaičiai turi tarpusavyje sutapti (negali skirtis).

70. Paslaugų teikėjas pirmą kartą ženklindamas arklinių šeimos gyvūną mikroschema privalo įsitikinti, kad tas pats gyvūnas nebuvo anksčiau paženklintas kita mikroschema.

71. Paslaugų teikėjas, atlikęs arklinių šeimos gyvūno ženklinimą mikroschema ir užpildęs AŽ-1 formą, atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina tai savo spaudu, kuris turi būti ne didesnis kaip 4 cm ilgio ir 2 cm aukščio, pirmosiose dviejose eilutėse turi būti užrašytas vardas ir pavardė, trečiojoje eilutėje nurodomas VMVT pažymėjimo vykdyti arklių registravimą ir ženklinimą numeris. Spaudo spalva turi būti mėlyna.

72. Savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti arklinių šeimos gyvūno fiksavimą ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi ženklinimo metu.

73. Įvežus arklį iš ES ar trečiosios šalies arklio savininkas privalo registruoti arklį CDB kreipdamasis į paslaugų teikėją, kuris užpildys formas AŽ-1 ir GŽ-2. Formą GŽ-2 gali pildyti ir pats arklio savininkas.

74. Arklinių šeimos gyvūnai visada turi būti su tapatybės nustatymo dokumentu. Be tapatybės nustatymo dokumento arklinių šeimos gyvūnai gali būti, jeigu jie:

74.1. laikomi tvarte arba ganykloje ir laikytojas gali nedelsdamas pateikti tapatybės nustatymo dokumentą;

74.2. laikinai pervedami:

74.2.1. į šalia ūkio esančią vietą valstybės narės ribose, o tapatybės nustatymo dokumentą įmanoma pateikti per tris valandas;

74.2.2. sezoninio arklinių šeimos gyvūnų pervarymo iš vasaros ganyklų ir į jas metu, o tapatybės nustatymo dokumentą galima pateikti išvykimo ūkyje;

74.3. yra nenujunkyti ir lydi savo motiną ar žindančią kumelę;

74.4. dalyvauja arklių varžybų ar renginio treniruotėje ar atrankoje, dėl kurių turi būti išvesti iš varžybų ar renginio vietos;

74.5. perkelti ar pervežti susidarius nepaprastajai padėčiai dėl pačių arklinių šeimos gyvūnų arba, nepažeidžiant Direktyvos 2003/85/EB 14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, į ūkį, kuriame jie laikomi.

 

Skerstinų arklinių šeimos gyvūnų perkėlimas

 

75. Perkeliant į skerdyklą skerstinus arklinių šeimos gyvūnus, būtina turėti tapatybės nustatymo dokumentą – arklio pasą.

76. Be arklio paso skerstiną arklinių šeimos gyvūną galima perkelti iš ūkio, kuriame jis gimė, tiesiai į skerdyklą toje pačioje valstybėje narėje su sąlyga, kad:

76.1. arklinių šeimos gyvūnas yra jaunesnis kaip 12 mėnesių ir turi matomas laikinų priešakinių dantų pulpos žymes;

76.2. užtikrinamas arklinių šeimos gyvūno atsekamumas nuo ūkio, kuriame jis atvestas, iki skerdyklos;

76.3. pervežant į skerdyklą arklinių šeimos gyvūną galima atskirai nustatyti jo tapatybę pagal Reglamento 504/2008 11 ir 12 straipsnius;

76.4. prie siuntos pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnį pridedama maisto grandinės informacija, kurioje pateikiama nuoroda į individualų tapatybės nustatymą pagal 74.3 punktą.

 

Arklinių šeimos gyvūnų skerdimas ir nugaišimas

 

77. Paskerdus arklinių šeimos gyvūną arba jam nugaišus, imamasi šių priemonių:

77.1. mikroschema apsaugoma nuo nesąžiningo vėlesnio panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje;

77.2. tapatybės nustatymo dokumentas pripažįstamas negaliojančiu bent jau pirmame jo puslapyje uždedant spaudą „negaliojantis“;

77.3. dokumentus išduodančiai įstaigai tiesiogiai ar per Komisijos reglamento 504/2008 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą punktą perduodamas patvirtinimas su nuoroda į arklinių šeimos gyvūno individualų registracijos numerį, kad arklinių šeimos gyvūnas buvo paskerstas, užmuštas arba nugaišo. Lietuvoje paskerdus arklinių šeimos gyvūną jo pasas perduodamas ŽŪIKVC;

77.4. negaliojantis tapatybės nustatymo dokumentas sunaikinamas ŽŪIKVC.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

78. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo dalyviai už netinkamą šiose taisyklėse nurodytų funkcijų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

Nr. 3D-551, 2008-10-15, Žin., 2008, Nr. 120-4568 (2008-10-18), i. k. 1082330ISAK003D-551

Nr. 3D-6, 2010-01-08, Žin., 2010, Nr. 6-267 (2010-01-16), i. k. 1102330ISAK00003D-6

 

 

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-6 redakcija)

 

(Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalo (GAŽ-1) forma)

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(valdos kodas)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Ūkinių gyvūnų laikymo vietos

ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies pavadinimas)

 

(grupės pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandos adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

(laikymo vietos numeris)

 

 

Visi ūkiniai gyvūnai
(vienas gyvūnas registruojamas vieną kartą)

Bandoje atvesti ūkiniai gyvūnai

Atvežti ūkiniai gyvūnai

Išvežti ar nugaišę ūkiniai gyvūnai

Laikytojo
pastabos

Eil. Nr.

Individualus Nr.

Atvedimo data

veislė

lytis

Tėvo indv. Nr. (neprivaloma)

Atvežimo
data

Bandos,
iš kurios atvežtas, Nr.

Išvežimo
data

Bandos, į kurią
išvežtas, Nr.

Motinos indv. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikytojas

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

_________________


Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-6 redakcija)

 

(Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalo (GAŽ-2) forma)

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(valdos kodas)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDOS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Ūkinių gyvūnų laikymo vietos

ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies pavadinimas)

 

(grupės pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandos adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

(laikymo vietos numeris)

 

 

Eil. Nr.

Įvykio data

Įvykio pavadinimas

Ūkinių gyvūnų skaičius

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikytojas

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

_________________

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir

ženklinimo taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. sausio 8 d.

įsakymo Nr. 3D-6 redakcija)

 

(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-1) forma)

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ

 

_____________ Nr. _____________

(užpildymo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris)

 

(pašto kodas)

 

 

 

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valdos kodas)

 

(banko kodas)

 

(sąskaitos Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas)

 

(rūšies pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandos adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

(laikymo vietos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikytojas

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 


Ūkinių gyvūnų registravimo ir

ženklinimo taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. sausio 8 d.

įsakymo Nr. 3D-6 redakcija)

 

(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-1) forma)

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ

 

_____________ Nr. _____________

(užpildymo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris)

 

(pašto kodas)

 

 

 

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valdos kodas)

 

(banko kodas)

 

(sąskaitos Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas)

 

(rūšies pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandos adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

(laikymo vietos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

(grupės kodas, pavadinimas)

(ūkinių gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikytojas

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

 

_________________


Ūkinių gyvūnų registravimo ir

ženklinimo taisyklių

4 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. sausio 8 d.

įsakymo Nr. 3D-6 redakcija)

 

(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2) forma)

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄ

 

_____________ Nr. _____________

(užpildymo data)

 

PRIEŠ ĮVYKĮ

 

 

 

 

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris)

 

 

(pašto kodas)

 

 

 

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valdos kodas)

 

 

(banko kodas )

 

 

(sąskaitos Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas, pavadinimas)

 

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

 

(laikymo vietos numeris)

 

 

 

 

Bandos adresas

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinio gyvūno individualus numeris

 

 

 

 

(atvedimo data)

 

 

 

 

 

 

 

(buvęs Nr./ tėvo Nr./ elektroninis Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lyties kodas)

 

 

(veislės kodas)

 

 

(spalvos kodas, pavadinimas)

 

 

(motinos individualus numeris)