Suvestinė redakcija nuo 2008-10-19 iki 2010-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 60-2734, i. k. 1032330ISAK003D-234

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-01:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin. 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 16 1 straipsniu:

1. Tvirtinu Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2003 m. birželio 16 d.

įsakymu Nr. 3D-234

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2008 m. spalio 15 d.

įsakymo Nr. 3D-551 redakcija)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje laikomų ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, jose esančių ūkinių gyvūnų registravimo, ženklinimo ir apskaitos tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (OL 2008 L 213, p. 31), 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004, nustatančiu avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 56), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1560/2007 (OL 2007 L 340, p. 25), 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Ūkinis gyvūnas (toliau – gyvūnas) – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais tikslais.

Gyvūno laikytojas (toliau – laikytojas) – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko už atlyginimą arba nemokamai.

Gyvūnų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – pastatas arba tuo atveju, kai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

Gyvūnų banda – vienoje gyvūnų laikymo vietoje laikoma vienos rūšies gyvūnų grupė, kuriai suteikiamas atpažinties numeris. Jei vienoje laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena gyvūnų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpažįstama pagal atskirą numerį.

Gyvūnų apskaita – specialiame žurnale daromi įrašai apie laikymo vietoje esančius gyvūnus, jų perkėlimą ir kaitą.

Gyvūno ženklinimas – specialių ausies įsagų su atpažinties įrašais įsegimas gyvūnui, tatuiravimas ir (ar) standartinės elektroninės tapatybės nustatymo priemonės įterpimas į gyvūno organizmą.

Gyvūno registravimas – gyvūno duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintas formas ir (ar) žurnalą ir kompiuterinę duomenų bazę.

Gyvūno tapatybės nustatymas – gyvūno atpažinimas pagal tatuiruotės, ausų įsagų, paso arba standartinės elektroninės tapatybės nustatymo priemonės numerį arba kitu būdu.

Gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjas (toliau – paslaugų teikėjai) – asmuo, išklausęs mokymo kursą, turintis teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė registruoti ir ženklinti gyvūnus.

Gyvūnų kaita – prieauglio atsivedimas, gyvūno gaišimas, paskerdimas ir kiti įvykiai, susiję su gyvūnų skaičiaus bandoje pasikeitimu ir nesusiję su gyvūnų perkėlimu.

Gyvūnų perkėlimas – gyvūnų pervežimas arba pervarymas iš vienos laikymo vietos, bandos, pulko į kitą laikymo vietą, bandą, pulką.

Prekiautojas gyvūnais – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintas fizinis ar juridinis asmuo, kuris, siekdamas pelno, tiesiogiai arba netiesiogiai perka ir parduoda gyvūnus, perkelia iš vienų į kitas jam nepriklausančias vietas arba skerdyklą, registruoja ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje ir (ar) praneša apie juos teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

 

II. GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA

 

4. Vykdant gyvūnų registravimą, ženklinimą ir apskaitą dalyvauja:

4.1. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM);

4.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) ir apskričių, miestų, rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinės VMVT);

4.3. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC);

4.4. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis (toliau – VKVS);

4.5. ausų įsagų, standartinių elektroninių tapatybės nustatymo priemonių bei ženklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekėjai (toliau – tiekėjai);

4.6. paslaugų teikėjai;

4.7. laikytojai;

4.8. skerdyklos.

5. ŽŪM:

5.1. užtikrina gyvūnų registravimo ir ženklinimo finansavimą iš Specialiosios kaimo rėmimo programos;

5.2. koordinuoja gyvūnų registravimo ir ženklinimo įgyvendinimą;

5.3. tvirtina tiekėją 3 metų laikotarpiui.

6. VMVT:

6.1. užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja gyvūnų registravimą ir ženklinimą;

6.2. teikia Europos Komisijai ataskaitas apie gyvūnų registravimą ir tapatybės nustatymą.

7. Teritorinės VMVT:

7.1. užtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę (toliau – CDB) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, gyvūnų ženklinimo priemonių pateikimą laikytojams ir paslaugų teikėjams bei klaidų taisymą CDB;

7.2. platina galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus, standartines elektronines tapatybės nustatymo priemones, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo, pamestų arba atgamintų ausų įsagų bei standartinių elektroninių tapatybės nustatymo priemonių platinimo registracijos žurnalus, priima užsakymus dėl kiaulių ausų įsagų ir į CDB suveda duomenis apie užsakytus, išplatintus įsagus, standartines elektronines tapatybės nustatymo priemones;

7.3. CDB registruoja pamestų ausų įsagų numerius bei standartinės elektroninės tapatybės nustatymo priemonės numerius, teikia užsakymą tiekėjui dėl identiškų pamestiesiems įsagų ir standartinių elektroninės tapatybės nustatymo priemonių pagaminimo;

7.4. kontroliuoja gyvūnų ženklinimo ir tapatybės nustatymo priemonių apskaitą ir informacijos apie gyvūnų perkėlimą bei kaitą registravimą CDB arba šios informacijos pateikimą teritorinėms VMVT;

7.5. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų, paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais, išduoda mokymo baigimą patvirtinantį dokumentą ir sustabdo ar panaikina jo galiojimą, informuoja visuomenę apie gyvūnų registravimo ir ženklinimo svarbą, priima laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus tiesiogiai suvesti duomenis į CDB ir perduoda ŽŪIKVC.

8. ŽŪIKVC:

8.1. užtikrina CDB funkcionavimą;

8.2. duomenis apdoroja, apskaito, susistemina, analizuoja ir rengia klaidų taisymo programas, fiksuoja duomenų gavimo datas, kas ketvirtį teikia VMVT ataskaitas apie duomenų gavimo-suvedimo į CDB pažeidimus ir kitus netikslumus;

8.3. užtikrina gyvūnų ausų įsagų bei elektroninių tapatybės nustatymo priemonių numerių intervalo pateikimą tiekėjui;

8.4. spausdina ir platina gyvūnų registravimo ir ženklinimo apskaitos formas ir užtikrina jų pateikimą teritorinėms VMVT;

8.5. suteikia laikymo vietų ir gyvūnų bandų atpažinties numerius, išduoda pasus;

8.6. pagal laikytojų ir paslaugų teikėjų prašymus, gautus iš teritorinių VMVT, suteikia laikytojams ir paslaugų teikėjams slaptažodžius, kuriais prisijungus prie CDB galima tiesiogiai suvesti reikalaujamus duomenis, taip pat teritorinių VMVT teikimu panaikina slaptažodžio galiojimą;

8.7. konsultuoja laikytojus, organizuoja laikytojų ir paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, ženklinimo ir apskaitos klausimais.

9. VKVS:

9.1. vykdo veislinių kiaulių registravimą ir ženklinimą ausų įsagais ŽŪM nustatyta tvarka;

9.2. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjui ir perduoda duomenis į CDB;

9.3. per 10 darbo dienų nuo tiekėjų paskelbimo pasirašo su jais sutartį ir užsako, taip pat platina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagus, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo ir pamestų arba atgamintų įsagų platinimo registracijos žurnalus;

9.4. užtikrina laikymo vietų registravimo, jose esančių veislinių kiaulių ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į CDB ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, gyvūnų ženklinimo priemonių pateikimą laikytojams ir paslaugų teikėjams, taip pat klaidų taisymą CDB.

10. Paslaugų teikėjai:

10.1. laikydamiesi šių taisyklių, atlieka gyvūnų registravimą, ženklinimą ir perduoda duomenis teritorinei VMVT;

10.2. užtikrina gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

11. Laikytojai:

11.1. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, laikydamiesi šių taisyklių, registruoja duomenis CDB ir (arba) praneša teritorinėms VMVT, ženklina savo gyvūnus;

11.2. šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka pildo Ūkinių gyvūnų apskaitos GAŽ-1 (1 priedas) ir Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos GAŽ-2 (2 priedas) žurnalus bei juos saugo ne trumpiau kaip 3 metus;

11.3. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ausies įsago pametimo dienos perduoda teritorinėms VMVT informaciją apie pamestus ausų įsagus ir užsako naują, identišką pamestajam;

11.4. užtikrina gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį (pildo GŽ-1 (3 priedas), GŽ-2 (4 priedas) ar GŽ-2a (5 priedas) formas ir GAŽ-1, GAŽ-2 žurnalus, perka galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus, standartines elektronines tapatybės nustatymo priemones, taip pat užsisako kiaulių ausų įsagus teritorinėse VMVT).

12. Tiekėjai:

12.1. užtikrina nuolatinį ausų įsagų ir standartinių elektroninių tapatybės nustatymo priemonių tiekimą teritorinėms VMVT, kiaulių ausų įsagų – laikytojams, veislinių kiaulių ausų įsagų – VKVS;

12.2. užtikrina duomenų apie teritorinėms VMVT ir laikytojams pateiktus ausų įsagus ir standartines elektronines tapatybės nustatymo priemones suvedimą į CDB;

12.3. pildo ausų įsagų ir pagamintų identiškų pamestiesiems ausų įsagų platinimo registracijos ir įsigijimo žurnalus bei juos saugo ne trumpiau kaip 3 metus.

13. Gyvūnų registravimo ir ženklinimo priemonės yra:

13.1. ausų įsagai;

13.2. standartinė elektroninė tapatybės nustatymo priemonė;

13.3. tatuiravimo įrankiai;

13.4. registravimo ir ženklinimo apskaitos formos;

13.5. CDB;

13.6. galvijų, arklių pasai.

14. Gyvūnų registravimo ir ženklinimo principai:

14.1. individualus gyvūno ir bandos atpažinimas;

14.2. gyvūno gimimo datos ir vietos nustatymas;

14.3. laikymo vietų, gyvūnų bandų ir gyvūnų perkėlimo, taip pat kaitos registravimas per visą gyvūno gyvenimo laikotarpį.

15. Pagrindiniai gyvūnų registravimo ir ženklinimo uždaviniai:

15.1. gyvūnų ir veislininkystės apskaita;

15.2. užkrečiamųjų gyvūnų ligų prevencija;

15.3. bendrų žmonėms ir gyvūnams ligų kontrolė;

15.4. gyvūnų ligų kontrolė nustatant ligos šaltinį ir kontaktus su kitais gyvūnais;

15.5. tiesioginių išmokų mokėjimas;

15.6. užtikrinti duomenų patikimumą dalyvauti valstybės paramos programose.

 

III. GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS, ŽENKLINIMAS, APSKAITA IR LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Kiekvienas laikytojas privalo registruoti, ženklinti laikomus gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą:

16.1. laikymo vietose privaloma registruoti ir ženklinti esančius galvijus, tarp jų bizonus (Bizon bizon) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus), avis, ožkas, ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), vesti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos, laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus gyvūnus individualiais ar bandos numeriais;

16.2. arklinių šeimos gyvūnai CDB registruojami individualiu numeriu, paslaugų teikėjui pateikus užpildytą formą AŽ-1 (13 priedas) teritorinėms VMVT, kurios pirmąjį formos egzempliorių siunčia ŽŪIKVC. Registruotiems arklinių šeimos gyvūnams pasai išduodami ŽŪM nustatyta tvarka;

16.3. nuo 2009 m. liepos 1 d. laikytojas privalo registruoti savo laikomus arklinių šeimos gyvūnus, gimusius po 2009 m. birželio 30 d., ženklinti standartine elektronine tapatybės nustatymo priemone, ŽŪM nustatyta tvarka gauti arklio pasą.

17. Laikytojas gali naudotis paslaugų teikėjo paslaugomis.

18. Nauja laikymo vieta ir (ar) gyvūnų banda registruojama:

18.1. privalomai registruojamiems gyvūnams ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atsivežimo į naują jų laikymo vietą informuojant teritorinę VMVT, pateikiant užpildytą formą GŽ-2 ar GŽ-2a;

18.2. kitiems gyvūnams, laikytojui pateikus teritorinei VMVT užpildytą formą GŽ-1, arklinių šeimos gyvūnams – AŽ-1.

19. ŽŪIKVC laikymo vietoms ir gyvūnų bandoms suteikia CDB atpažinties numerį.

20. Laikymo vietos ir gyvūnų bandos atpažinties numeris suteikiamas vieną kartą ir išlieka CDB visą gyvūnų registravimo ir ženklinimo galiojimo laikotarpį. Kiti gyvūnų registravimo ir ženklinimo duomenys CDB saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

21. Pranešimas apie CDB registruotą naują laikymo vietą ar bandą ir suteiktą atpažinties numerį laikytojui pateikiamas teritorinėje VMVT.

22. Gyvūnų apskaita:

22.1. individualiais numeriais paženklintiems gyvūnams pildomas Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalas GAŽ-1;

22.2. bandos numeriais registruotiems gyvūnams pildomas Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalas GAŽ-2;

22.3. visos gyvūnų registravimo ir ženklinimo apskaitos formos ir žurnalai saugomi 3 metus.

23. Iš trečiųjų šalių įvežtų skersti gyvūnų perženklinti nereikia, o įvežtus auginti: galvijus – reikia perženklinti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, avis, ožkas – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Tam, kad būtų galima perženklinti gyvūną, ŽŪIKVC suteikia naują numerį ir išsaugo buvusį ženklinimo numerį CDB.

24. Iš Europos Sąjungos šalių narių (toliau – ES) įvežtų galvijų, avių ir ožkų paliekamas tas pats ausų įsagas. Nauji ausų įsagai segami tik tuo atveju, jei įvežto galvijo ženklinimo numeris su šalies kodu yra didesnis nei 15 ženklų, o avių ir ožkų – didesnis nei 14 ženklų.

25. Pasai CDB registruotiems Lietuvos Respublikos galvijams ir arklinių šeimos gyvūnams išduodami ŽŪM nustatyta tvarka.

26. Prekiaujant tarp ES šalių narių avimis ir ožkomis nuo 2009 m. gruodžio 31 d., jos turi būti privalomai ženklinamos antrinėmis standartinėmis elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis.

27. Registruodami kiaules ir jų laikymo vietas / bandas, laikytojai privalo į CDB suvesti arba pranešti teritorinei VMVT laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami formą GŽ-2.

28. Skirtinguose rajonuose laikomus tik bandomis registruojamus gyvūnus, laikytojas gali registruoti kreipdamasis į vieną iš bandų laikymo vietos teritorinę VMVT, turi užpildyti tiek GŽ-1 formų, kiek nori registruoti bandų. Atitinkama teritorine VMVT, į kurią kreipėsi laikytojas, užpildytas GŽ-1 formas, jeigu bandos yra ne jų rajone, GŽ-1 formas siunčia kitoms teritorinėms VMVT, kurių teritorijose yra registruojamos bandos. Teritorinė VMVT pagal gautą GŽ-1 formą registruoja bandą ir šią formą saugo ne trumpiau kaip 3 metus.

29. Duomenis apie bandomis registruotus gyvūnus laikytojas turi registruoti ne rečiau kaip 2 kartus per metus ir prieš teikdamas paraišką valstybės pagalbai gauti.

 

IV. GYVŪNŲ PERKĖLIMO IR KAITOS REGISTRAVIMAS (DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)

 

Gyvūnų prieauglio registravimas ir ženklinimas

 

30. Laikytojas privalo užtikrinti, kad gimęs gyvūnų prieauglis būtų užregistruotas ir suženklintas. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba paslaugų teikėjai) suženklina prieauglį, registracijos duomenis laikytojas surašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, registruoja CDB ir (arba) užpildo vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia teritorinei VMVT (pranešama ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio. Apie avių ir ožkų prieauglio suženklinimą galima pranešti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos), antrasis egzempliorius lieka laikytojui. Arklinių šeimos gyvūnų prieauglis, gimęs po 2009 m. birželio 30 d., registruojamas ir ženklinamas standartine elektronine tapatybės nustatymo priemone iki 6 mėn. amžiaus, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

31. Ausų įsagai segami į ausis taip, kad įsagas būtų ausies kremzlinės dalies viduryje ir gerai matomas iš gyvūno priekinės ir užpakalinės dalies, ausų įsago brūkšninis kodas turi būti matomas iš gyvūno priekinės dalies.

32. Galvijų, avių ir ožkų negyvo prieauglio gimimas, taip pat abortai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruojami gyvūnų laikymo vietos / bandos Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale bei CDB arba užpildoma forma GŽ-2 ar GŽ-2a ir pateikiama teritorinei VMVT.

33. Kiaulių laikytojai vieną kartą per einamųjų metų ketvirtį registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT bendrą kiaulių skaičių, užpildydami formą GŽ-1. Teritorinės VMVT šiuos duomenis suveda į CDB.

 

Gyvūnų perkėlimo registravimas

 

34. Gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos / bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų gyvūnų laikymo vietų / bandų.

35. Laikytojas privalo užtikrinti, kad į kitą laikymo vietą arba bandą perkeliami gyvūnai būtų tinkamai registruoti ir paženklinti.

36. Gyvūno išvežimo į kitą laikymo vietą ar bandą duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno išvežimo registruoja CDB ir (ar) praneša teritorinei VMVT, pateikdamas užpildytos formos GŽ-2 ar GŽ-2a pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

37. Gyvūno atvežimo iš kitos bandos ar laikymo vietos duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno atvežimo užregistruoja CDB arba apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša teritorinei VMVT, pateikdamas formos GŽ-2 ar GŽ-2a pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

38. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos, siekdamos pateikti gyvūnus trečiajam asmeniui ar eksponuoti, apie gyvūnų atvežimą ir išvežimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša teritorinei VMVT užpildydamos formą GŽ-4 (6 priedas) arba tiesiogiai registruoja CDB.

39. Kiaulės ženklinamos į vieną ausį, įsegant ausų įsagą su bandos numeriu, o į skerdyklą Lietuvoje vežamos kiaulės gali būti į užpakalinį kumpį ženklinamos tatuiruote, kurioje nurodomas bandos numeris. Kiaulės ženklinamos prieš išvežant į kitą laikymo vietą, bandą ar skerdyklą. Išvežus (taip pat atvežus) kiaules, laikytojai duomenis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio užregistruoja CDB arba informuoja teritorinę VMVT užpildydami formą GŽ-2 ar GŽ-2a.

 

Laikytojo pasikeitimo registravimas (neperkeliant gyvūno)

 

40. Laikytojo pasikeitimą buvęs laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT, užpildydamas formą GŽ-2 ar GŽ-2a.

41. Naujasis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT, užpildydamas formą GŽ-2 ar GŽ-2a, kurios antrąjį egzempliorių pasilieka sau.

 

Į skerdyklą vežamų gyvūnų ir gyvūnų skerdimo registravimas

 

42. Laikytojas, veždamas gyvūną į skerdyklą, gyvūno išvežimą registruoja CDB arba praneša teritorinei VMVT pagal šių taisyklių 36 ar 39 punktą.

43. Prekiautojai gyvūnais privalo turėti dokumentus, įrodančius gyvūnų laikymo vietos patvirtinimą ir (ar) registravimą, ir duomenis apie gyvūno perkėlimą turi registruoti CDB ir (ar) pranešti teritorinei VMVT ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

44. Į skerdyklą vežamus gyvūnus turi lydėti dokumentai – pasas, veterinarijos sertifikatas, Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis (forma tvirtinama VMVT direktoriaus įsakymu). Gyvūnai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti ir suženklinti. Neregistruotus ir (ar) nesuženklintus gyvūnus skersti draudžiama.

45. Skerdykla privalo registruoti:

45.1. duomenis apie kiekvieną atvežtą individualiai registruotą gyvūną, sutikrinant 44 punkte nurodytuose lydinčiuose dokumentuose, taip pat pirminės apžiūros metu užfiksuotus duomenis su CDB esančiais duomenimis (laikytojas, ženklinimo numeris, gyvūno rūšis, amžius, lytis, atvežimo data). Nustačius gyvūno duomenų (laikytojas, ženklinimo numeris, gyvūno rūšis, amžius, lytis, atvežimo data) ir fakto neatitikimą, neatitinkantys faktą duomenys pažymimi ŽŪIKVC parengtoje neatitikimų programoje, o gyvūnas neskerdžiamas, laikomas atskirai nuo skerdžiamų gyvūnų ir apie nustatytus pažeidimus nedelsiant informuojamas laikytojas. Tik laikytojui pašalinus nustatytus pažeidimus, duomenų neatitikimą CDB ir (ar) pateikus naujus dokumentus, gyvūnas gali būti skerdžiamas. Gyvūnus iš skerdyklos išvežti draudžiama;

45.2. duomenis apie kiekvieną paskerstą gyvūną ar gyvūnų bandą, pildant formą GŽ-5 (7 priedas) ir (ar) KŽ-5 (8 priedas) ir suvedant tiesiai į ŽŪIKVC parengtą programą;

45.3. informaciją apie paskerstus gyvūnus skerdykla privalo registruoti CDB ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo gyvūno paskerdimo;

45.4. skerdykla, įsivežanti gyvūnus iš kitų šalių privalo pranešti teritorinei VMVT pagal šių taisyklių 36 ar 39 punktą.

46. Paskerstų gyvūnų ausų įsagai neišimami iki gyvūno skerdenos paženklinimo. Už panaudotų įsagų sunaikinimą ir pasų grąžinimą ŽŪIKVC atsako gyvūną paskerdusios įmonės administracija.

 

Gyvūno netekimo (gaišimo, priverstinio skerdimo ar skerdimo savo reikmėms) registravimas

 

47. Laikytojas apie gyvūno gaišimą, priverstinį skerdimą ar skerdimą savo reikmėms ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio duomenis užregistruoja CDB ir (ar) apie tai praneša teritorinei VMVT užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formas, formos antrąjį egzempliorių pasilikdamas sau.

48. Nugaišusių, priverstinai paskerstų ar paskerstų savo reikmėms gyvūnų ausų įsagai neišimami; pasai turi būti grąžinti pasą išdavusiai įstaigai.

 

Gyvūnų vagystės registravimas

 

49. Registruotų gyvūnų vagystės atveju laikytojas nedelsdamas registruoja duomenis apie įvykį CDB ir (ar) apie įvykį informuoja teritorinę VMVT, užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, pažymėdamas kaip „išvežimą“, o jo priežastį – kaip „pavogimą“.

50. Suradus pavogtą gyvūną, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas registruoja CDB ir (ar) informuoja teritorinę VMVT užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, pažymėdamas įvykį kaip – „atvežimas“, o priežastį kaip – „grąžinimas“.

 

V. GYVŪNŲ AUSŲ ĮSAGŲ ĮSIGIJIMAS IR ATGAMINIMAS

 

51. Ausų įsagus, standartines elektronines tapatybės nustatymo priemones, ženklinimo ir nuskaitymo įrangą Lietuvos Respublikoje gali tiekti tiekėjas, kuriam tokia teisė suteikiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Tiekėjas užsiregistruoja CDB, ŽŪIKVC suteikia tiekėjams numerių intervalus. Tiekėjas sudaro sutartis su teritorinėmis VMVT dėl ausų įsagų, standartinių elektroninių tapatybės nustatymo priemonių, ženklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekimo. Taip pat sutartis pasirašoma ir su VKVS dėl ausų įsagų veislinėms kiaulėms ženklinti tiekimo. Tiekėjas tiekia kiaulių ausų įsagus tiesiogiai laikytojams.

52. Tiekėjas pildo Ausų įsagų įsigijimo registracijos (9 priedas) bei Ausų įsagų platinimo registracijos (10 priedas) žurnalus. Duomenis apie išplatintus ausų įsagus tiekėjas ir teritorinė VMVT kiekvieną darbo dieną suveda į CDB.

53. Ausų įsagus turi teisę įsigyti tik tie laikytojai, kurie yra užsiregistravę CDB ir pirkdami / užsakydami ausų įsagus pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildytą GŽ-3 formą (11 priedas).

54. Paslaugos teikėjai ausų įsagus įsigyja pateikę teritorinės VMVT išduotą paslaugų teikimo teisę ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

55. Įsigytais ausų įsagais laikytojas gali suženklinti tik savo gyvūnus.

56. Ausų įsagų įsigijimo registracijos bei Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalai įsagų platinimo (pardavimo) vietoje turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

57. Gyvūnui pametus ausų įsagą (-us) arba ausų įsago (-ų) įrašams tapus neįskaitomiems, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai informuoja teritorinę VMVT, užpildydamas GŽ-3 formą. Teritorinė VMVT pildo pamestų ir atgamintų įsagų registracijos žurnalą (12 priedas), suveda duomenis į CDB ir teikia užsakymą tiekėjui. Tiekėjas per 3 darbo dienas užsakyme pateiktus įsagus, jų atgaminimo ir išsiuntimo datas užregistruoja CDB ir atgamintus ausų įsagus ne vėliau kaip kitą darbo dieną paštu išsiunčia užsakymo lape nurodyto laikytojo adresu. Apie įsagus pametusių gyvūnų perženklinimą atgamintais įsagais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas informuoja teritorinę VMVT.

58. Pirmą kartą atgamintame ausų įsage šalia valstybės kodo turi būti pažymėtos papildomos žymės romėnišku skaičiumi I, antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir toliau eilės tvarka.

59. Laikytojai ausų įsagų gali užsisakyti ir įsigyti tiek, kiek prognozuoja kitais metais turėti gyvūnų ir gauti prieauglio.

 

VI. BANDOS NUMERIU REGISTRUOTŲ GYVŪNŲ AUSŲ ĮSAGŲ UŽSAKYMAS

 

60. Laikytojas, norėdamas įsigyti gyvūnų ausų įsagų, suveda užsakymo duomenis į CDB ar kreipiasi į teritorinę VMVT, užpildydamas formą GŽ-3. Teritorinė VMVT įveda duomenis apie užsakytus įsagus į CDB. Tiekėjas pagal duomenų bazėje registruotus gyvūnų laikytojų įsagų užsakymus pagamina ausų įsagus, pildo Ausų įsagų įsigijimo ir Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus (juose pažymi pagamintų įsagų numerius ir kiekį). Šią informaciją tiekėjas taip pat registruoja CDB, o pagamintus įsagus pateikia laikytojui per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo tiekėjui ir gyvūnų laikytojui priimtinu būdu.

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 

61. Gyvūnų registravimo ir ženklinimo dalyviai už netinkamą šiose taisyklėse nurodytų funkcijų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

Nr. 3D-551, 2008-10-15, Žin., 2008, Nr. 120-4568 (2008-10-18), i. k. 1082330ISAK003D-551

 

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

1 priedas

 

(Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalo (GAŽ-1) forma)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(valdos kodas)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies pavadinimas)

 

(grupės pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

Bandos adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

(laikymo vietos numeris)

 

Visi gyvūnai (vienas registravimas vienam gyvūnui)

Gyvūnai, gimę bandoje

Atvežti gyvūnai

Išvežti ar nugaišę gyvūnai

Laikytojo pastabos

Eil. Nr.

Individualus Nr.

Gimimo data

veislė

lytis

Tėvo indv. Nr. (neprivaloma)

Atvežimo data

Bandos, iš kurios atvežtas, Nr.

Išvežimo data

Bandos, į kurią išvežtas, Nr.

Motinos indv. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūnų laikytojas                                             ------------------------------------                                   -----------------------------------------------------

(parašas)                                                                                                                                                                                                                                            (vardas, pavardė)

_________________


 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

2 priedas

 

(Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalo (GAŽ-2) forma)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

(valdos kodas)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDOS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies pavadinimas)

 

(grupės pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

Bandos adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

(laikymo vietos numeris)

 

Eil. Nr.

Įvykio data

Įvykio pavadinimas

Gyvūnų skaičius

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūnų laikytojas                                             --------------------------------------------                         -----------------------------------------------------------

(parašas)                                                                                                                                                                                                                                            (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo

taisyklių

3 priedas

(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-1) forma)

__________________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ

____________________________ Nr. ______________________

(užpildymo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris

 

(pašto kodas)

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valdos kodas)

(banko kodas)

(sąskaitos Nr.)

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas)

(rūšies pavadinimas)

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laikymo vietos numeris)

Bandos adresas

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

Gyvūnų laikytojas                  -------------------------                                 -----------------------------------------------

(parašas)                                                                                               (vardas, pavardė)

================================================================================

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 


 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo

taisyklių

3 priedas

(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-1) forma)

__________________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ

____________________________ Nr. ______________________

(užpildymo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris

 

(pašto kodas)

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valdos kodas)

(banko kodas)

(sąskaitos Nr.)

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas)

(rūšies pavadinimas)

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laikymo vietos numeris)

Bandos adresas

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

 

(gyvūnų skaičius)

 

Gyvūnų laikytojas                  -------------------------                                 -----------------------------------------------

(parašas)                                                                                               (vardas, pavardė)

_________________


 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

4 priedas

 

(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2) forma)

__________________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄ

____________________________ Nr. ______________________

(užpildymo data)

PRIEŠ ĮVYKĮ

 

 

 

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris)

 

(pašto kodas)

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valdos kodas)

 

(banko kodas)

(sąskaitos Nr. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas, pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas, pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

Bandos adresas

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūno individualus numeris

 

(gimimo data)

 

(buvęs Nr. / tėvo Nr. / elektroninis Nr. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lyties kodas)

(veislės kodas)

 

 

(spalvos kodas, pavadinimas)

 

(motinos individualus numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įvykio kodas, pavadinimas)

(įvykio data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skaičius)

(priežastis)

 

(vet. įm. kodas)

 

(veislė)

(lytis)

(prieauglio indv. Nr. )

(spalva)

 

 

PO ĮVYKIO

 

 

 

 

 

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris)

 

(pašto kodas)

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valdos kodas)

 

(banko kodas)

(sąskaitos Nr. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas, pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rūšies kodas, pavadinimas)

 

(bandos numeris)

 

 

Bandos adresas

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

 

Gyvūnų laikytojas                  -------------------------                                 -----------------------------------------------

(parašas)                                                            (vardas, pavardė)

Gyvūnų ženklinimo paslaugas teikiantis asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------

(asmens duomenys)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

 

 

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių

5 priedas

 

(Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GZ-2a) forma)

________________________________________________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas, savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris)

PRANEŠIMAS APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄ

______________________ Nr. ______________________

(užpildymo data)

Laikytojas

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

(vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas)

 

(valdos kodas)

 

 

(laikymo vietos numeris)

(bandos numeris)

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija)

 

 

(savivaldybė, seniūnija)

 

 

 

 

(vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

(vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas)

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

(rūšies kodas, pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pašto kodas)

 

(sąskaitos Nr.)

 

 

 

 

(grupės kodas, pavadinimas)

Laikytojas po įvykio

 

 

Gyvūnų laikymo vietos ir bandos duomenys

 

(vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens ar įmonės kodas)

 

(valdos kodas)

 

 

(laikymo vietos numeris)

(bandos numeris)

 

 

 

 

(savivaldybė, seniūnija)

 

 

(savivaldybė, seniūnija)

 

 

 

 

(vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

(vietovė, gatvė, namo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefonas)

 

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

(rūšies kodas, pavadinimas)