Suvestinė redakcija nuo 2006-01-01 iki 2006-09-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 60-2734, i. k. 1032330ISAK003D-234

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVULIŲ REGISTRAVIMO IR IDENTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ

 

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 16 1 straipsniu bei vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1313 „Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo programos“ (Žin., 1998, Nr. 100-2779):

1. Tvirtinu Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. 390/498 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 97-3459);

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 471/575 „Dėl 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 390/498 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-19).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234

 

Gyvulių registravimo ir identifikavimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje laikomų galvijų, avių, ožkų ir kiaulių (toliau – gyvulių) registravimo ir identifikavimo sistemos įgyvendinimo tvarką. Sistemos tikslas – vykdyti gyvulių užkrečiamųjų ligų prevenciją bei kontrolę, sudaryti sąlygas gyvulių augintojams ir gyvūninių produktų gamintojams eksportuoti gyvulius ir jų produktus į kitas šalis, taip pat prielaidas pereiti prie tiesioginių išmokų gyvulių augintojams bei kontroliuoti įvežamų gyvulių apskaitą ir judėjimą.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Gyvulių laikytojas – fizinis ar juridinis asmuo, nuolatos ar laikinai atsakingas už gyvulius, įskaitant gabenamus ar teikiamus į rinką.

Gyvulių laikymo vieta – tvartas, ferma, statinys ar kita patalpa, dažniausiai su pagalbiniais pastatais ir aplinkine teritorija, kurioje nuolatos ar laikinai laikomi gyvuliai.

Gyvulių banda (epidemiologinis vienetas) – vienoje gyvulių laikymo vietoje laikoma vienos rūšies gyvulių grupė, kuriai suteikiamas identifikavimo numeris. Jei vienoje gyvulių laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena gyvulių banda, tai kiekviena iš jų turi būti identifikuojama atskiru numeriu.

Gyvulių apskaita – specialiame žurnale daromi įrašai apie gyvulių laikymo vietoje esančius galvijus, avis, ožkas ir kiaules, jų išvežimą, atvežimą, paskerdimą, kritimą ar kitokį netekimą ir prieauglio atsivedimą.

Gyvulių ženklinimas – specialių ausies įsagų su identifikavimo įrašais, pagal kuriuos identifikuojamas gyvulys, įsegimas, o kiaulėms – ir tatuiravimas.

Gyvulių registravimas ir identifikavimas – gyvulių laikymo vietų, bandų ir gyvulių registravimas, gyvulių laikymo vietoje (bandoje) esančių gyvulių apskaita bei informacijos apie gyvulių būsenos pokytį registravimas centrinėje duomenų bazėje.

Gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantys asmenys – asmenys, išklausę mokymo kursą, turintys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio išduotą patvirtinantį dokumentą.

Gyvulių būsenos pokytis – prieauglio atsivedimas, gyvulio kritimas, paskerdimas ir kiti įvykiai, susiję su gyvulių skaičiaus bandoje pasikeitimu ir nesusiję su gyvulių judėjimu.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

II. GYVULIŲ REGISTRAVIMO IR IDENTIFIKAVIMO SISTEMA

 

3. Įgyvendinant gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemą dalyvauja:

3.1. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM);

3.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) su savo teritoriniais padaliniais;

3.3. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC);

3.4. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis;

3.5. ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjas (toliau – įsagų tiekėjas);

3.6. gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantys asmenys;

3.7. gyvulių laikytojai.

4. ŽŪM:

4.1. užtikrina gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos finansavimą iš Kaimo rėmimo programos;

4.2. prižiūri gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos įgyvendinimą;

4.3. suderinusi su VMVT, tvirtina ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėją 3 metų laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

5. VMVT:

5.1. užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos teritorinės grandies funkcionavimą;

5.2. teikia Europos Sąjungos (toliau – ES) Komisijai ataskaitas apie gyvulių registravimo ir identifikavimo procesą.

6. VMVT teritoriniai padaliniai (apskričių, rajonų, miestų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos):

6.1. užtikrina gyvulių laikymo vietų registravimo, jose esančių gyvulių ženklinimo ir apskaitos duomenų suvedimą į centrinę duomenų bazę (toliau – CDB) per 7 dienas nuo įvykio, gyvulių identifikavimo priemonių pateikimą gyvulių laikytojams bei gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims bei taiso klaidas;

6.2. platina galvijų, avių ir ožkų ženklinimo ausų įsagus, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo bei pamestų-atgamintų ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus, priima užsakymus kiaulių ausų įsagams ir į CDB suveda duomenis apie užsakytus bei išplatintus įsagus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

6.3. CDB registruoja pamestų ausų įsagų numerius bei teikia užsakymą įsagų tiekėjui dėl identiškų pamestiesiems įsagų pagaminimo;

6.4. kontroliuoja gyvulių registravimo ir identifikavimo priemonių apskaitą ir informacijos apie gyvulių judėjimą bei būsenos pokytį registravimą duomenų bazėje arba šios informacijos pateikimą VMVT teritoriniams padaliniams;

6.5. konsultuoja gyvulių laikytojus, organizuoja gyvulių laikytojų bei gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiančių asmenų mokymą praktiniais gyvulių laikymo vietų registravimo, gyvulių apskaitos bei ženklinimo klausimais, išduoda mokymo baigimą patvirtinantį dokumentą, informuoja visuomenę apie gyvulių registravimo ir identifikavimo svarbą.

7. ŽŪIKVC:

7.1. užtikrina gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos CDB funkcionavimą;

7.2. duomenis apdoroja, apskaito, susistemina, analizuoja ir rengia klaidų taisymo programas, fiksuoja duomenų gavimo datas, kas ketvirtį teikia VMVT ataskaitas apie duomenų gavimo-suvedimo į CDB pažeidimus ir kitus netikslumus;

7.3. užtikrina CDB kompiuterinių programų parengimą bei tobulinimą pagal VMVT parengtas užduotis;

7.4. užtikrina galvijų, avių ir ožkų autentiškų ausų įsagų numerių intervalo pateikimą įsagų tiekėjui;

7.5. užtikrina gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos apskaitos formų pateikimą VMVT teritoriniams padaliniams;

7.6. suteikia gyvulių laikymo vietų bei gyvulių bandų identifikavimo numerius.

8. Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis:

8.1. vykdo veislinių kiaulių registravimą ir identifikavimą unikaliais ausų įsagais pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką;

8.2. užtikrina veislinių kiaulių ženklinimo autentiškų ausų įsagų numerių intervalo pateikimą įsagų tiekėjui;

8.3. užsako ir platina veislinių kiaulių ženklinimo ausų įsagus, pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo bei pamestų-atgamintų įsagų platinimo registracijos žurnalus.

9. Gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantys asmenys:

9.1. laikydamiesi šių taisyklių ženklina ir registruoja gyvulio laikytojo turimus gyvulius;

9.2. užtikrina gyvulių registravimo ir identifikavimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

10. Gyvulių laikytojai:

10.1. ženklina gyvulius ir užpildo formą GŽ-2 ar GŽ-2a, teikia informaciją apie žemės ūkio ir kaimo valdos kodą, gyvulių laikymo vietas, bandas, gyvulių judėjimo bei būsenos pokyčius (ir jų priežastis) VMVT teritoriniams padaliniams arba per 7 dienas (gimus avių ir ožkų prieaugliui – per 6 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos) nuo įvykio registruoja CDB;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

Nr. 3D-378, 2005-08-02, Žin., 2005, Nr. 96-3600 (2005-08-09), i. k. 1052330ISAK003D-378

 

10.2. šių taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka pildo Gyvulių apskaitos žurnalą (forma GAŽ-1);

10.3. ne vėliau kaip per 7 dienas registruoja CDB arba praneša VMVT teritoriniams padaliniams informaciją apie pamestus ausų įsagus ir užsako naujus, identiškus pamestiesiems;

10.4. užtikrina gyvulių registravimo ir identifikavimo priemonių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį (gyvulių laikytojai GŽ-2, GŽ-2a bei GAŽ-1 formas, galvijų, avių ir ožkų ženklinimo ausų įsagus įsigyti, taip pat užsisakyti kiaulių ženklinimo įsagus gali teritorinėse VMVT).

11. Ausų įsagų tiekėjas:

11.1. užtikrina nuolatinį galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų tiekimą VMVT teritoriniams padaliniams, kiaulių ausų įsagų – gyvulių laikytojams bei veislinių kiaulių ausų įsagų – Valstybinei kiaulių veislininkystės stočiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

11.2. užtikrina duomenų apie VMVT teritoriniams padaliniams bei gyvulių laikytojams pateiktus ausų įsagus suvedimą į CDB;

11.3. pildo ausų įsagų įsigijimo, platinimo bei pamestų-atgamintų ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus ir platinimo vietoje juos saugo ne trumpiau kaip 3 metus.

12. Gyvulių registravimo ir identifikavimo priemonės:

12.1. gyvulių ausų įsagai;

12.2. kiaulių tatuiravimo įrankiai;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

12.3. gyvulių apskaitos žurnalai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

12.4. gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos apskaitos formos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

12.5. CDB;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

12.6. galvijų pasai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

13. Gyvulių registravimo ir identifikavimo principai:

13.1. individualus gyvulio bei bandos identifikavimas;

13.2. gyvulio gimimo datos ir vietos nustatymas;

13.3. gyvulio laikymo vietų, gyvulių bandų bei gyvulio judėjimo ir būsenos pokyčių registravimas per visą gyvulio gyvenimo laikotarpį.

14. Pagrindiniai gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos uždaviniai:

14.1. užkrečiamųjų gyvulių ligų prevencija;

14.2. gyvulių ligų kontrolė nustatant ligos šaltinį bei kontaktus su kitais gyvuliais;

14.3. bendra žmonių ir gyvulių ligų kontrolė;

14.4. tiesioginių išmokų mokėjimas;

14.5. veislininkystės apskaita.

 

III. GYVULIŲ LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMAS IR GYVULIŲ APSKAITA

 

15. Kiekvienas gyvulių laikytojas privalo užtikrinti, kad jo turimi gyvuliai būtų suženklinti, tinkamai būtų tvarkomas gyvulių laikymo vietų bei gyvulių bandų registravimas, identifikavimas bei gyvulių apskaita.

16. ŽŪIKVC kiekvienai gyvulių laikymo vietai ir kiekvienai gyvulių bandai suteikia unikalų identifikavimo numerį. Pirminė galvijų, avių ir ožkų bandų registracija bus pradėta nuo taisyklių įsigaliojimo dienos ir turi būti atlikta iki 2003 m. rugsėjo 1 dienos. ŽŪIKVC galvijų, avių ir ožkų laikymo vietų/bandų pirminės registracijos metu CDB registruotų duomenų pagrindu suteikia naujus gyvulių laikymo vietų (LR teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro pagrindu) ir bandų numerius. Pasibaigus pirminei registracijai, naujos galvijų, avių ir ožkų bandos registruojamos 17, 18 ir 19 punktuose nustatyta tvarka. Galvijų, avių ir ožkų judėjimo iš vienos laikymo vietos/bandos į kitą laikymo vietą/bandą registravimas pradedamas nuo 2003 m. spalio 1 d.

17. Pranešimas apie CDB registruotą naują gyvulių laikymo vietą ar bandą bei suteiktą identifikavimo numerį gyvulių laikytojui nedelsiant išsiunčiamas paštu. Gyvulių laikytojai laikymo vietos ir bandos numerį įrašo Gyvulių apskaitos žurnale (1 priedas forma GAŽ-1).

18. Gyvulių laikymo vietos ir gyvulių bandos identifikavimo numeris suteikiami vieną kartą ir išlieka duomenų bazėje visą gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos galiojimo laikotarpį. Kiti gyvulių registravimo ir identifikavimo duomenys CDB saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

19. Įkūrus naują gyvulių laikymo vietą ir/ar gyvulių bandą, laikytojas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo gyvulių atsivežimo į naują jų laikymo vietą informuoja VMVT teritorinį padalinį, užpildydamas formą GŽ-2 (2 priedas forma GŽ-2) ar GŽ-2a (2 priedas forma GŽ-2a).

20. Gyvulių laikytojai pildo atskirą kiekvienos gyvulių bandos Gyvulių apskaitos žurnalą. Gyvulių laikytojas šiame žurnale privalo įrašyti bandos gyvulių identifikavimo numerius, gyvulių vardus, gimimo datą, lytį, veislę, registruoti gyvulių judėjimą ir būsenos pokyčius bei jų priežastis. Visi įvykiai Gyvulių apskaitos žurnale įrašomi per 7 dienas. Gyvulių apskaitos žurnalo lapai susegami ir saugomi ne mažiau kaip 3 metus.

21. Gyvulio laikytojas gali naudotis gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiančio asmens paslaugomis.

22. Iš kitų valstybių, ne ES narių, įvežtiems galvijams nauji ausų įsagai segami tik tuo atveju, jei įvežto gyvulio ženklinimo numeris su šalies kodu yra didesnis nei 14 ženklų. Iš ES bei ES kandidačių įvežtų galvijų paliekamas tas pats numeris. Nesuženklintų galvijų įvežimas į Lietuvos Respubliką draudžiamas.

23. Iš kitų valstybių įvežtoms avims ir ožkoms segami nauji Lietuvos Respublikoje avių ir ožkų ženklinimui naudojami įsagai. Buvusio avių ir ožkų ženklinimo bei gyvulio paso arba kilmės pažymėjimo duomenys užregistruojami centrinėje duomenų bazėje.

24. Galvijų pasai CDB registruotiems ir išvežamiems iš Lietuvos Respublikos galvijams išduodami Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

 

IV. GYVULIŲ judėjimo ir BŪSENOS PASIKEITIMŲ REGISTRAVIMAS (DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)

 

I skirsnis. GYVULIŲ prieauglio registravimas

 

25. Gyvulių laikytojas privalo užtikrinti, kad atvestas galvijų, avių ir ožkų prieauglis būtų suženklintas ir užregistruotas Gyvulių apskaitos žurnale. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu gyvulių laikytojai (arba gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantys asmenys) suženklina prieauglį, registracijos duomenis surašo į Gyvulių apskaitos žurnalą, užpildo vieną GŽ-2 (GŽ-2a) formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia VMVT teritoriniam padaliniui (pranešama per 7 dienas nuo įvykio, tačiau apie avių ir ožkų prieauglio suženklinimą galima pranešti ir per 6 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos), antrasis egzempliorius lieka gyvulio laikytojui. GŽ-2 forma pildoma vienam gyvuliui. Formos tęsinyje registruojamas didesnis gyvulių skaičius, o GŽ-2a formoje gali būti registruojami 1–6 gyvuliai (laikytojas gali pasirinkti, kurią formą pildyti). Galvijams, avims ir ožkoms ausų įsagai segami į abi ausis taip, kad įsagas būtų ausies viduryje ir gerai matytųsi iš gyvulio priekinės ir užpakalinės pusės. Įsago numerio brūkšninis kodas turi būti priekinėje ženklo dalyje.

25.1. Galvijų prieauglis turi būti suženklintas ir užregistruotas CDB ne vėliau kaip per 7 dienas nuo gimimo, avių ir ožkų prieauglis suženklintas ir užregistruotas CDB per 6 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.

25.2. Galvijų, avių ir ožkų negyvo prieauglio gimimas, taip pat abortai per 7 dienas nuo įvykio įregistruojami gyvulių laikymo vietos/bandos Gyvulių apskaitos žurnale bei CDB arba užpildoma forma GŽ-2 (GŽ-2a) ir pateikiama VMVT teritoriniam padaliniui.

25.3. Kiaulių laikytojai kiekvienais metais iki sausio 20 dienos CDB užregistruoja arba praneša VMVT teritoriniam padaliniui bendrą kiaulių skaičių, turėtą einamųjų metų sausio 1 dienai, užpildydami formą GŽ-2. VMVT teritoriniai padaliniai šiuos duomenis suveda į CDB.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-378, 2005-08-02, Žin., 2005, Nr. 96-3600 (2005-08-09), i. k. 1052330ISAK003D-378

 

ii skirsnis. GYVULIŲ JUDĖJIMO REGISTRAVIMAS

 

26. Gyvulių kilnojimas iš vienos laikymo vietos/bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų gyvulių laikymo vietų/bandų.

27. Visais atvejais gyvulių laikytojas atsakingas už tai, kad į kitą laikymo vietą arba bandą perkeliami gyvuliai būtų tinkamai suženklinti ir užregistruoti. Iš vienos gyvulių laikymo vietos/bandos į kitą perkeliamus gyvulius privalo lydėti Gyvūno sveikatos pažymėjimas.

28. Gyvūno sveikatos pažymėjimus išrašantys veterinarijos gydytojai, be kitos privalomos informacijos, skiltyje „Gyvūno laikymo vietos ir bandos numeris“ turi nurodyti gyvulių laikymo vietos, iš kurios gyvulys išvežamas, numerį bei bandos numerį.

29. Gyvulio išvežimo į kitą laikymo vietą ar bandą duomenis gyvulio laikytojas per 7 dienas nuo gyvulio išvežimo užregistruoja CDB arba apie tai per 7 dienas praneša VMVT teritoriniam padaliniui, pateikdamas užpildytos formos GŽ-2 (GŽ-2a) pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

30. Gyvulio atsivežimo iš kitos gyvulių laikymo vietos ar bandos duomenis gyvulio laikytojas per 7 dienas nuo gyvulio atsivežimo užregistruoja CDB arba apie tai per 7 dienas praneša VMVT teritoriniam padaliniui, pateikdamas formos GŽ- 2 (GŽ-2a) pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.

31. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos bei asmenys, užsiimantys laikinu gyvulių laikymu, siekiant pateikti gyvulius trečiajam asmeniui ar eksponuoti, apie gyvulių atvežimą ir išvežimą per 7 dienas praneša VMVT teritoriniam padaliniui užpildydami formą GŽ-4 (3 priedas forma GŽ-4) arba tiesiogiai registruoja CDB.

32. Gyvulio perkėlimas į kitą gyvulių laikymo vietą ar bandą CDB turi būti užregistruotas ne vėliau kaip per 7 dienas po įvykio.

33. Kiaulės ženklinamos tos bandos ausų įsagais (į vieną ausį), iš kurios išvežamos, o į skerdyklą vežamos kiaulės gali būti ženklinamos tatuiruote į vieną užpakalinį kumpį, kurioje nurodomas bandos numeris. Kiaulės suženklinamos prieš išvežant į kitą gyvulių laikymo vietą, bandą ar skerdyklą. Išvežus (taip pat atsivežus) kiaules, gyvulių laikytojai įvykio duomenis per 7 dienas užregistruoja CDB arba informuoja VMVT teritorinį padalinį užpildydami formą GŽ-2 ar GŽ-2a.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

Nr. 3D-301, 2004-05-14, Žin., 2004, Nr. 82-2950 (2004-05-20), i. k. 1042330ISAK003D-301

 

III skirsnis. GYVULIO laikytojo PASIKEITIMO REGISTRAVIMAS (neperkeliant gyvulio)

 

34. Apie gyvulio (gyvulių bandos) laikytojo pasikeitimą gyvulio netekęs asmuo per 7 dienas po įvykio praneša VMVT teritoriniam padaliniui, užpildydamas formą GŽ-2 (GŽ-2a). Gyvūno sveikatos pažymėjimas nerašomas, jeigu gyvulys lieka toje pačioje gyvulių bandoje.

35. Naujasis gyvulio laikytojas per 7 dienas po įvykio praneša VMVT teritoriniam padaliniui, užpildydamas formą GŽ-2 (GŽ-2a), kurios antrąjį egzempliorių pasilieka sau.

36. Informacija apie gyvulio laikytojo pasikeitimą CDB turi būti užregistruota per 7 dienas nuo įvykio.

 

Iv skirsnis. Į skerdyklą gabenamų gyvulių IR Gyvulių skerdimo registravimas

 

37. Gyvulių laikytojas, gabendamas gyvulį į skerdyklą, privalo turėti ketinamo skersti gyvulio sveikatos pažymėjimą. Apie gyvulio išvežimą į skerdyklą gyvulio laikytojas praneša VMVT teritoriniam padaliniui pagal šios tvarkos 29 arba 33 punktą.

38. Gyvulių skerdimo įmonės administracija registruoja visus į skerdyklą atgabentus ir paskerstus gyvulius, pildo formas GŽ-5 (4 priedas forma GŽ-5) arba KŽ-5 (5 priedas forma KŽ-5) ir duomenis suveda į CDB. Kompiuterinės technikos arba kompiuterinės duomenų perdavimo ryšių įrangos neturinčios skerdyklos užpildytas GŽ-5 (KŽ-5) formas 2 kartus per savaitę pateikia VMVT teritoriniam padaliniui. Skersti paruoštus gyvulius išvežti iš skerdyklos draudžiama.

39. Informacija apie paskerstus gyvulius CDB turi būti užregistruota per 7 dienas nuo gyvulio paskerdimo.

40. Paskerstų gyvulių ausų įsagai neišimami iki gyvulio skerdenos paženklinimo. Už panaudotų įsagų sunaikinimą atsako gyvulį paskerdusios įmonės administracija.

 

V skirsnis. GYVULIO NETEKIMO(kritimo, priverstinio skerdimo ar skerdimo savo reikmėms) registravimas

 

41. Gyvulių laikytojas per 7 dienas nuo galvijo, avies arba ožkos netekimo (kritimo, priverstinio skerdimo, skerdimo savo reikmėms ir t. t.) užregistruoja įvykio duomenis CDB arba apie tai praneša (forma GŽ-2, GŽ-2a) VMVT teritoriniam padaliniui, formos antrąjį egzempliorių pasilikdamas sau.

42. Informacija apie gyvulių kritimą, priverstinį skerdimą, skerdimą savo reikmėms ar kitokį netekimą CDB turi būti užregistruota per 7 dienas nuo įvykio.

43. Kritusių ar priverstinai paskerstų gyvulių ausų įsagai neišimami.

 

vi skirsnis. GYVULIŲ registravimas vagystės atveju

 

44. Galvijo, avies ar ožkos vagystės atveju gyvulių laikytojas nedelsdamas informuoja VMVT teritorinį padalinį (forma GŽ-2, GŽ-2a), įvykį pažymėdamas kaip „išvežimą“, o jo priežastį – „pavogimą“.

45. VMVT teritorinis padalinys duomenis apie vagystę suveda į CDB, taip pat informuoja tame rajone dirbančius privačius veterinarijos gydytojus, turgaviečių administracijas, gyvulių skerdimo įmones. Suradus pavogtą gyvulį, forma GŽ-2 ar GŽ-2a (pažymėjus įvykį – „atvežimas“, priežastį – „grąžinimas“) pateikiama VMVT teritoriniam padaliniui.

 

V. GYVULIŲ AUSŲ ĮSAGŲ ĮSIGIJIMAS IR GALVIJŲ, AVIŲ IR OŽKŲ PAMESTŲ AUSŲ ĮSAGŲ ATGAMINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

46. Gyvulių ženklinimo ausų įsagus Lietuvos Respublikoje gali tiekti tik ūkio subjektas, kuriam tokia teisė suteikiama žemės ūkio ministro įsakymu, suderinus su VMVT. Patvirtintas tiekėjas sudaro sutartis su VMVT teritoriniais padaliniais dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų tiekimo arba su Valstybine kiaulių veislininkystės stotimi dėl veislinių kiaulių ausų įsagų tiekimo ir, pateikęs įmonės pavadinimą, adresą, įmonės kodą, įmonei atstovaujančio asmens vardą ir pavardę, užsiregistruoja CDB. Ausų įsagų tiekėjas VMVT teritoriniam padaliniui ausų įsagus tiekia pagal ŽŪIKVC suteiktus numerių intervalus

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

47. Ausų įsagų tiekėjas pildo Ausų įsagų įsigijimo (6 priedas) bei Ausų įsagų platinimo registracijos (7 priedas) žurnalus. Duomenis apie išplatintus ausų įsagus tiekėjas ir VMVT teritorinis padalinys kiekvieną darbo dieną suveda į CDB, naudodamiesi ŽŪIKVC sukurta specializuota duomenų suvedimo programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

48. Ausų įsagus turi teisę įsigyti tik tie gyvulių laikytojai, kurie yra užsiregistravę CDB ir pirkdami/užsakydami ausų įsagus pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

49. Gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantys asmenys ausų įsagus įsigyja pateikę VMVT išduotą paslaugų teikimo teisę patvirtinantį dokumentą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

50. Įsigytais ausų įsagais gyvulių laikytojas gali susiženklinti tik jo laikomus gyvulius.

51. Ausų įsagų įsigijimo bei Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalai įsagų platinimo (pardavimo) vietoje turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

 

52. Galvijui, aviai ar ožkai pametus ausų įsagą arba ausų įsagų įrašams tapus neįskaitomiems, gyvulių laikytojas per 7 dienas apie tai raštu informuoja VMVT teritorinį padalinį, nurodydamas pamestų arba tapusių neįskaitomais ausų įsagų skaičių ir įsagų numerius. VMVT teritorinis padalinys pildo Pamestų-atgamintų ausų įsagų registracijos žurnalą, įveda duomenis apie pamestus įsagus į CDB, užpildo formą GŽ-3 (8 priedas forma GŽ-3) ir teikia užsakymą ausų įsagų tiekėjui. Tiekėjas, atgaminęs užsakymo lape pateiktus įsagus, juos užregistruoja Pamestų-atgamintų ausų įsagų registracijos žurnale. Įsagų tiekėjas atgamintų įsagų numerius užregistruoja CDB ir atgamintus ausų įsagus paštu išsiunčia užsakymo lape nurodyto gyvulio laikytojo adresu. Apie įsagus pametusio gyvulio perženklinimą atgamintu įsagu gyvulio laikytojas per 7 dienas informuoja VMVT teritorinį padalinį.

53. Pametęs ausies įsagą, galvijas, avis arba ožka turi būti perženklinti identišku pamestajam įsagu. Pagal to paties numerio įsago pametimų bei atgaminimų skaičių, užregistruotą CDB, ausų įsagų tiekėjas pirmąjį kartą atgamintame įsage pažymi papildomas žymes romėnišku skaičiumi I (šalia valstybės kodo), antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir t. t. eilės tvarka.

54. Gyvulių laikytojai gyvulių ženklinimo įsagų gali užsisakyti ir įsigyti tiek, kiek prognozuoja kitais metais turėti gyvulių ir gauti prieauglio.

 

VI. PIRMINĖ KIAULIŲ IR JŲ LAIKYMO VIETŲ REGISTRACIJA

 

55. Pirminė kiaulių ir jų laikymo vietų/bandų registracija bus pradėta nuo taisyklių įsigaliojimo dienos ir turi būti atlikta iki 2003 m. rugsėjo 1 dienos, o CDB registruotiems kiaulių laikytojams gyvulių laikymo vietos bei laikomų kiaulių bandos identifikavimo numeris turi būti suteiktas iki 2003 m. spalio 1 dienos.

56. Registruojant kiaules ir jų laikymo vietas/bandas kiaulių laikytojai privalo VMVT teritoriniam padaliniui pranešti laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių (forma GŽ 2). VMVT teritoriniai padaliniai, atsakingi už gyvulių identifikavimą, kiaulių laikytojų pateiktą informaciją suveda į CDB.

57. Informacija apie suteiktus gyvulių laikymo vietos ir bandos identifikavimo numerius, taip pat kitus CDB užregistruotus duomenis apie laikytoją ir jo laikomus gyvulius laikytojams nedelsiant išsiunčiama paštu.

58. Naujos kiaulių laikymo vietos/bandos, pasibaigus pirminei registracijai, užregistruojamos 56 ir 57 punktuose nustatyta tvarka.

59. Nuo 2004 m. balandžio 15 d. neženklintų kiaulių judėjimas draudžiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

Nr. 3D-55, 2004-02-19, Žin., 2004, Nr. 29-941 (2004-02-24), i. k. 1042330ISAK0003D-55

 

VII. KIAULIŲ AUSŲ ĮSAGŲ UŽSAKYMAS

 

60. Kiaulių laikytojas, norėdamas įsigyti kiaulių ženklinimo įsagų, kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį, užpildydamas formą GŽ-3. VMVT teritorinis padalinys įveda duomenis apie užsakytus įsagus į CDB. Tiekėjas pagal duomenų bazėje registruotus gyvulių laikytojų įsagų užsakymus pagamina ausų įsagus, pildo Ausų įsagų įsigijimo bei Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus (juose pažymi pagamintų įsagų numerius bei kiekį). Šią informaciją įsagų tiekėjas taip pat registruoja CDB, o pagamintus įsagus pateikia gyvulio laikytojui per 15 darbo dienų nuo užsakymo gavimo, tiekėjui ir gyvulio laikytojui priimtinu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

61. Gyvulių registravimo ir identifikavimo sistemos dalyviai už netinkamą gyvulių apskaitos dokumentų pildymą, pavėluotą turimų gyvulių ženklinimą ar informacijos apie gyvulių pokytį pateikimą ir kitus gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Gyvulių laikytojai, nesilaikantys šių taisyklių, netenka teisės į bet kokią paramą, teikiamą pagal tikslines gyvulininkystės ir gyvulių veislininkystės finansavimo programas, taip pat jiems neišduodami Gyvūno sveikatos pažymėjimai.

63. Ausų įsagų tiekėjui nesilaikant šių taisyklių, ŽŪM kartu su VMVT sprendžia klausimą dėl naujo tiekėjo patvirtinimo.

64. Gyvulių ženklinimo ir apskaitos paslaugas teikiantys asmenys už vėlavimą pateikti dokumentus ir kitus pažeidimus gali prarasti paslaugų teikimo teisę.

 

IX. KONTROLĖ

 

65. Gyvulių laikytojų pildomų gyvulių apskaitos dokumentų, turimų gyvulių ženklinimo ir informacijos apie gyvulių pokytį pateikimo kontrolę vykdo VMVT teritoriniai padaliniai.

66. Galvijų, avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo kontrolė nuo įstojimo į ES dienos vykdoma pagal Galvijų, avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo kontrolės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. B1-191 (Žin., 2003, Nr. 27-1113).

67. Kiekvienas VMVT teritorinis padalinys per metus privalo patikrinti ne mažiau kaip 10 proc. visų rajono ar miesto ribose esančių gyvulių laikymo vietų. Ši norma didinama, jeigu nustatoma, kad nors vienoje gyvulių laikymo vietoje nesilaikoma nustatytos gyvulių registravimo ir identifikavimo tvarkos.

68. Tikrintinos gyvulių laikymo vietos atrenkamos rizikos analizės pagrindu. Atliekant rizikos analizę, taip pat tikrinamų gyvulių laikymo vietų, gyvulių ženklinimo ir apskaitos dokumentų kontrolę, pirmiausiai atsižvelgiama į:

68.1. laikomų gyvulių kiekį, nurodant visus identifikuotus ir neidentifikuotus gyvulius;

68.2. žmonių ir gyvulių sveikatos būklę, ypač atkreipiant dėmesį į buvusius ligų protrūkius;

68.3. gyvulių kiekį ir būklę einamaisiais metais, lyginant su praėjusiais metais;

68.4. praėjusių metų tikrinimo rezultatus.

69. Po kiekvieno patikrinimo surašoma ataskaita. Gyvulių laikytojas (jo atstovas) ir tikrinęs asmuo pasirašo ataskaitoje. Ataskaitos kopija paliekama gyvulio laikytojui.

70. Pirmo tikrinimo laikas vienoje gyvulių laikymo vietoje neturi viršyti 48 valandų. Tikrinimas atliekamas nepranešus iš anksto. Iš anksto gali būti pranešama tik tuo atveju, kai laikotarpis tarp pranešimo ir atvykimo į gyvulių laikymo vietą neviršija 48 val.

71. VMVT kiekvienas teritorinis padalinys pateikia ataskaitą VMVT, kurioje nurodo gyvulių laikymo vietų skaičių rajone ar mieste, patikrintų gyvulių laikymo vietų skaičių, nustatytus pažeidimus, taikytas sankcijas, o VMVT šiuos duomenis teikia ŽŪM.

72. VMVT iki kiekvienų metų liepos 1 d. teikia ES komisijai ataskaitas apie gyvulių identifikavimo ir registravimo procesą.

______________

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

Nr. 3D-378, 2005-08-02, Žin., 2005, Nr. 96-3600 (2005-08-09), i. k. 1052330ISAK003D-378

 

 

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

 


 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

 


 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

 

 

Gyvulių registravimo ir identifikavimo

taisyklių

4 priedas (forma GŽ-5)

 

 

(vet. priežiūros Nr.)

 

(skerdimo įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rajonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS APIE GYVULIŲ SKERDIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Lapo Nr.

 

 

 

 

Sanitarinis skerdimas

 

 

 

 

 

 

 

Galvijai

 

Avys

 

Ožkos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Gyvulio laikytojo asmens arba įmonės kodas

Gyvulio unikalus Nr.

Skerdimo data

Gyvūno sveikatos pažymėjimas

Serija

Numeris

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Esant sanitariniam gyvulių skerdimui, pažymimas langelis

 

Skerdimo įmonės savininkas               __________________                                               

                                                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

Vet. darbuotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kodas)

 

 

(parašas)

 

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

 


Gyvulių registravimo ir identifikavimo

taisyklių

6 priedas

 

________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kodas)

 

(adresas)

 

Ausų įsagų įsigijimo registracijos žurnalas

 

Įsagų tiekėjo (gamintojo) pavadinimas

Tiekėjo (gamintojo) įmonės kodas

Įsagų įsigijimo data

Įsigytų įsagų

Tipas

1-galvijams

2-avims, ožkoms

4-kiaulėms

Komplektų skaičius

Numerių intervalas

(arba įsagų komplekto numeris)

(nuo)

(iki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Žurnalų lapai susegami ir saugomi įsagų pardavimo vietoje ne mažiau kaip 3 metus.

 

__________________________________________          _________________________________

             (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

______________


 

Gyvulių registravimo ir identifikavimo

taisyklių

7 priedas

 

________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kodas)

 

(adresas)

 

Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalas

 

Ausų įsagų pardavimo data

Pirkėjo vardas/pavardė

Pirkėjo asmens/įmonės kodas

Tipas

1-galvijams

2-avims, ožkoms

4-kiaulėms

Komplektų skaičius

Parduotų įsagų numerių intervalas

(arba įsagų komplekto numeris)

(nuo)

(iki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Žurnalų lapai susegami ir saugomi įsagų pardavimo vietoje ne mažiau kaip 3 metus.

 

__________________________________________          _________________________________

             (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

______________

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-55, 2004-02-19, Žin., 2004, Nr. 29-941 (2004-02-24), i. k. 1042330ISAK0003D-55

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-301, 2004-05-14, Žin., 2004, Nr. 82-2950 (2004-05-20), i. k. 1042330ISAK003D-301

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-378, 2005-08-02, Žin., 2005, Nr. 96-3600 (2005-08-09), i. k. 1052330ISAK003D-378

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo