Suvestinė redakcija nuo 2005-12-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 116-5231, i. k. 1022210ISAK0003-564

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ, GELEŽINKELIŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU KONTROLĖS PROTOKOLŲ PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 2 d. Nr. 3-564

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1778 „Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 111-4908),

Tvirtinu:

1. Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokolo pavyzdį (pridedama).

2. Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu kontrolės protokolo pavyzdį (pridedama).

3. Pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu kontrolės protokolo pavyzdį (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo Ministras                                                                   Zigmantas Balčytis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3-564

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2005 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3-497

redakcija)

 

Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokolo pavyzdys

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU KONTROLĖS PROTOKOLAS Nr. 000000

1. Kontrolės vieta:

 

2. Data:

 

3. Laikas:

 

4. Transporto priemonės modelis, šalies skiriamasis ženklas ir

5. Priekabos/Puspriekabės modelis, šalies skiriamasis ženklas ir

registracijos numeris:

 

registracijos numeris:

 

6. Vežėjas/adresas:

 

7. Vairuotojas/vairuotojo padėjėjas:

 

8. Siuntėjas, adresas, pakrovimo vieta (1) (2):

 

9. Gavėjas, adresas, iškrovimo vieta (1) (2):

 

10. Bendras pavojingų krovinių kiekis transporto vienete (tonomis):

 

11. Ar viršytas ADR 1.1.3.6 leistinas kiekis:

c taip

c ne

12. Vežimo būdas:

c palaidai

c pakuotėse

c cisternoje

Dokumentai transporto vienete:

13. Transporto dokumentas:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

14. Raštiškos instrukcijos:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

15. Dvišalės/daugiašalės sutartys/ nacionaliniai leidimai:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

16. Transporto priemonės tinkamumo patvirtinimo sertifikatas:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

17. Vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimas:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

Transporto operacija:

18. Ar kroviniai leidžiami vežti*:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

19. Ar krovinius leidžiama vežti šio tipo transporto priemone*:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

20. Ar laikomasi su vežimo būdu (suverstinai, pakuotėse, cisternoje) susijusių nuostatų*:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

21. Ar nedraudžiamas mišrus sukrovimas*:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

22. Ar laikomasi krovinių pakrovimo, tvirtinimo ir tvarkymo reikalavimų (3)*:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

23. Ar kroviniai neteka/nebyra, ar nepažeistos pakuotės (3):

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

24. Ar atitinka pakuočių UN žymėjimo/cisternų žymėjimo reikalavimus (ADR 6) (2) (3)*:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

25. Ar atitinka pakuotės žymėjimo (pvz., JT numeris) ir ženklinimo reikalavimus (ADR 5.2) (2) *:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

26. Ar atitinka cisternos/transporto priemonės ženklinimo dideliais pavojaus ženklais reikalavimus (ADR 5.3.1):

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

27. Ar atitinka transporto priemonės/transporto vieneto ženklinimo (oranžinės lentelės, paaukštintos temperatūros ženklai) reikalavimus (ADR 5.3.2-3):

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

Įranga transporto vienete:

28. ADR nurodytos bendros paskirties saugos priemonės:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

29. Įranga pagal vežamus krovinius:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

30. Kita raštiškose instrukcijose nurodyta įranga ir saugos priemonės:

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

31. Gesintuvas(-ai):

c patikrinta

c nustatytas pažeidimas

c netikrinama

32. Nustatytų pažeidimų, jei tokių yra, didžiausia rizikos kategorija(4):

c I kategorija

c II kategorija

c III kategorija

33. Pastabos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Patikrinimą atlikusi institucija/pareigūnas:

 

 

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

*tikrina ir pildo tik Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai;

1 pildoma tik tuo atveju, kai informacija susijusi su pažeidimu;

2 smulkių siuntų vežimo atveju informaciją nurodyti skiltyje „Pastabos“;

3 matomų pažeidimų patikrinimas;

4 rizikos kategorija nustatoma vadovaujantis susisiekimo ministro patvirtintu rizikos kategorijų sąrašu.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-497, 2005-11-09, Žin., 2005, Nr. 141-5088 (2005-12-01), i. k. 1052210ISAK0003-497

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2002 m. gruodžio 2 d.

įsakymu Nr. 3-564

 

(Pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu kontrolės protokolo pavyzdys)

 

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU KONTROLĖS PROTOKOLAS Nr. 000000

 

1. Tikrinimo vieta:

 

2. Data:

 

3. Laikas:

 

 

4. Laivo skiriamasis ženklas ir

 

 

registracijos numeris:

 

 

 

 

6. Laivo tipas:

 

 

 

 

7. Vežėjas, adresas:

 

 

8. Šalis:

 

 

9. Kapitonas:

 

 

10. Kapitono padėjėjas:

 

 

11. Siuntėjas, adresas, pakrovimo vieta:

 

 

 

 

12. Gavėjas, adresas, iškrovimo vieta:

 

 

 

 

13. Pavojingų krovinių kiekis transporto vienetui (tonomis):

 

 

14. Ar viršytas ribinis kiekis:

” taip

” ne

 

15. Vežimo būdas:

 

” tanklaiviu

” konteineriais

” pakuotėmis

” palaidai

 

” kitu būdu

 

Dokumentai:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

 

 

 

 

 

 

Laivo apžiūra:

16. Ar kroviniai leidžiami vežti*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

17. Ar atitinka vežimo palaidai reikalavimus*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

18. Ar atitinka vežimo tanklaiviu reikalavimus*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

19. Ar atitinka vežimo konteineriais reikalavimus*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

20. Ar krovinius leidžiama vežti šio tipo laivu*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

21. Ar nedraudžiamas mišrus sukrovimas*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

22. Ar kroviniai tinkamai sukrauti ir sutvirtinti*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

23. Ar kroviniai neteka/nebyra, ar nepažeistos pakuotės:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

24. Ar atitinka pakuočių ženklinimo reikalavimus*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

25. Ar atitinka tanko ir/ar konteinerio ženklinimo reikalavimus:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

26. Ar atitinka laivo ir jo sistemų ženklinimo reikalavimus:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

 

 

 

 

Saugos priemonės:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

 

 

 

 

27. Pastabos:

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Patikrinimą atlikęs pareigūnas:

 

(pareigos)

(parašas) (vardas ir pavardė)

29. Laivo kapitonas:

 

 

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

*Tikrina ir pildo Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnai

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2002 m. gruodžio 2 d.

įsakymu Nr. 3-564

 

(Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu kontrolės protokolo pavyzdys)

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU KONTROLĖS PROTOKOLAS Nr. 000000

 

1. Tikrinimo vieta:

 

2. Data:

 

3. Laikas:

 

 

4. Prekinio vagono skiriamasis ženklas ir

 

 

registracijos numeris:

 

 

 

 

5. Prekinio vagono tipas:

 

 

 

 

6. Vežėjas, adresas:

 

 

7. Šalis:

 

 

8. Už vežimą atsakingas asmuo:

 

 

9. Siuntėjas:

 

 

10. Pradinė stotis:

 

 

11. Gavėjas:

 

12. Galinė stotis:

 

 

 

 

13. Pavojingų krovinių kiekis transporto vienetui (tonomis):

 

 

14. Ar viršytas ribinis kiekis:

” taip

” ne

 

15. Vežimo būdas:

 

” cisterna

” konteineriais

” pakuotėmis

” palaidai

 

” kitu būdu

 

Dokumentai:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

 

 

 

 

 

 

Prekinio vagono apžiūra:

16. Ar kroviniai leidžiami vežti*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

17. Ar atitinka vežimo palaidai reikalavimus*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

18. Ar atitinka vežimo cisternomis reikalavimus*:

 

 

 

19. Ar atitinka vežimo konteineriais reikalavimus*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

20. Ar krovinius leidžiama vežti šio tipo prekiniu vagonu*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

21. Ar nedraudžiamas mišrus sukrovimas*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

22. Ar kroviniai tinkamai sukrauti ir sutvirtinti*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

23. Ar kroviniai neteka/nebyra, ar nepažeistos pakuotės:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

24. Ar atitinka pakuočių ženklinimo reikalavimus*:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

25. Ar atitinka prekinio vagono ir/ar konteinerio ženklinimo reikalavimus:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

26. Ar atitinka cisternos ženklinimo reikalavimus:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

 

 

 

 

Saugos priemonės:

” patikrinta

” nustatytas pažeidimas

” netikrinama

 

 

 

 

27. Pastabos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Patikrinimą atlikęs pareigūnas:

 

(pareigos)

(parašas) (vardas ir pavardė)

29. Už vežimą atsakingas asmuo:

 

(pareigos)

(parašas) (vardas ir pavardė)

*Tikrina ir pildo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-497, 2005-11-09, Žin., 2005, Nr. 141-5088 (2005-12-01), i. k. 1052210ISAK0003-497

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3-564 "Dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės protokolų pavyzdžių patvirtinimo" pakeitimo