Suvestinė redakcija nuo 2010-12-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 39-1422, i. k. 1062070ISAKISAK-625

 

Nauja redakcija nuo 2010-12-22:

Nr. V-2316, 2010-12-15, Žin. 2010, Nr. 150-7690 (2010-12-21), i. k. 1102070ISAK00V-2316

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBŲ DAKTARO DISERTACIJOMS GINTI NARIŲ, DOKTORANTŲ MOKSLINIŲ VADOVŲ, KONSULTANTŲ, DISERTACIJŲ OPONENTŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 31 d. Nr. ISAK-625

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 897 „Dėl Doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 63-2281; 2002, Nr. 60-2469) 4 punktą ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 897 „Dėl Doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 59-2900) 2 punktą:

1. T v i r t i n u Tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų kvalifikacinius reikalavimus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtinti Tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų kvalifikaciniai reikalavimai taikomi organizuojant iki 2010 m. birželio 1 d. priimtų į doktorantūrą doktorantų bei asmenų, pateikusių prašymą daktaro mokslo laipsniui įgyti eksternu, doktorantūrą, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS


 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. ISAK-625

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 15 d.

įsakymo Nr. V-2316 redakcija)

 

TARYBŲ DAKTARO DISERTACIJOMS GINTI NARIŲ, DOKTORANTŲ MOKSLINIŲ VADOVŲ, KONSULTANTŲ, DISERTACIJŲ OPONENTŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Mokslininkams, kurie skiriami tarybų daktaro disertacijoms ginti nariais, doktorantų moksliniais vadovais, konsultantais, disertacijų oponentais, nustatomi tokie kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VII-20 (Žin., 2009, Nr. 126-5472), 4.2 punkte nustatytus reikalavimus;

1.2. fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų sričių mokslininkai:

1.2.1. iki 2012 m. gruodžio 31 d. turi būti per paskutinius 5 metus paskelbę ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“;

1.2.2. nuo 2013 m. sausio 1 d. turi atitikti Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo 8.2 punkte nustatytus reikalavimus.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2316, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 150-7690 (2010-12-21), i. k. 1102070ISAK00V-2316

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-369, 2010-03-18, Žin., 2010, Nr. 34-1643 (2010-03-25), i. k. 1102070ISAK000V-369

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-625 "Dėl Tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-503, 2010-04-12, Žin., 2010, Nr. 44-2140 (2010-04-17), i. k. 1102070ISAK000V-503

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-625 "Dėl Tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-2316, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 150-7690 (2010-12-21), i. k. 1102070ISAK00V-2316

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-625 "Dėl tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo