Suvestinė redakcija nuo 2017-08-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 68-3114, i. k. 103231GISAK00000110

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ IR ATSAKINGŲ ASMENŲ, KURIEMS PAVESTA KONTROLIUOTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĘ BŪKLĘ IR IMTIS PRIEMONIŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS VYKDYTI, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 20 d. Nr. 110

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 4 punktu, tvirtinu Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą  (pridedama).

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 

tvirtinu įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programą (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS

VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS                                                           KAZYS ZULONAS


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20

d. įsakymu Nr. 110

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programa

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos (toliau – Programa) paskirtis – supažindinti įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus arba atsakingus asmenis, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti (toliau – objektų vadovai ir atsakingi asmenys), su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 

II. MOKYMO TVARKA

 

2. Mokyti objektų vadovus ir atsakingus asmenis gali asmenys, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu (toliau – mokymo vykdytojai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 

3. Mokymo vykdytojas priešgaisrinės saugos mokymui privalo naudoti 1 priede nurodytas priemones.

4. Išklausiusiems Programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą (2 priedas). Ant pažymėjimo dedamas mokymo vykdytojo antspaudas, jeigu jį privaloma turėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 

III. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO MASTAS

 

5. Objektų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 

IV. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

 

6. Gaisrų statistiniai duomenys šalyje. Pagrindinės gaisrų priežastys (1 valanda).

7. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (1 valanda).

8. Priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka (2 valandos).

9. Priešgaisrinė įranga (2 valandos).

10. Gaisrų gesinimo organizavimas. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui (1 valanda).

11. Objektų vadovų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (1 valanda).

 

V. BAIGIAMASIS ŽINIŲ ĮVERTINIMAS

 

12. Išklausiusiems Programos kursą objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojo nustatyta tvarka organizuojamas žinių įvertinimo baigiamasis egzaminas. Egzaminui skiriama 1 valanda.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 

13. Neteko galios nuo 2017-08-17

Punkto naikinimas:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 

14. Neteko galios nuo 2017-08-17

Punkto naikinimas:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 

13. Baigiamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis atsakė į daugiau kaip 70 % pateiktų klausimų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 

14. Neišlaikiusiems baigiamojo egzamino objektų vadovams ir atsakingiems asmenims pakartotinai egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 2 savaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 

15. Baigiamojo egzamino rezultatai įforminami protokolu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 

16. Mokymo vykdytojas objektų vadovų ir atsakingų asmenų mokymą ir baigiamąjį žinių vertinimą gali organizuoti nuotoliniu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

 


Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir

atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti

objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių

priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti,

priešgaisrinės saugos mokymo programos

1 priedas

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMUI REIKALINGOS PRIEMONĖS

 

1. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (po 1 komplektą kiekvienam klausytojui).

2. Priešgaisrinės saugos ženklų pavyzdžiai (visų po 1 vnt.).

3. Pirminių gaisro gesinimo priemonių pavyzdžiai (visų tipų po 1 vnt.).

4. Automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginių funkcinės schemos (visų tipų po 1 vnt.).

5. Automatinių ir autonominių gaisro gesinimo sistemų įrenginių funkcinės schemos (visų tipų po 1 vnt.).

6. Garso, vaizdo, kita aparatūra.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 


Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir

atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti

objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių

priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti,

priešgaisrinės saugos mokymo programos

2 priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

                                                                            (mokymo vykdytojo pavadinimas)

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMAS

200__ m. ______________ d. Nr. ____

 

________________________________________________________________________________

                                                                                           (vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

                                                                                              (asmens kodas)

20__  m. _______________ d. išklausė įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programos ( ___ valandų) kursą ir išlaikė baigiamąjį egzaminą.

 

 

Mokymo vykdytojas

_______________________       ____________       __________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                      (parašas)                                      (vardas, pavardė)

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo