Suvestinė redakcija nuo 2019-08-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 5-249, i. k. 10711RRISAK0001V-17

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LAIVŲ IR ORLAIVIŲ STOČIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 8 d. Nr. 1V-17

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 60 straipsniu ir atsižvelgdamas į Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-1307, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 116-5911 (2012-10-06), i. k. 11211RRISAK01V-1307

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

1. Tvirtinu Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad leidimų išdavimo procedūros, pradėtos pagal šio įsakymo 3 punkte nurodytas taisykles, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įsakymo išleidimo. Procedūros pabaiga laikomas jos rezultatus įtvirtinančio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimo naudoti stotį išdavimas.

3. Pripažįstu netekusiu galios Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. 1V-152 „Dėl laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 111-4986).

4. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       TOMAS BARAKAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-17

(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-304

redakcija)

 

 

LAIVŲ IR ORLAIVIŲ stočių naudojimo TAISYKLės

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

1. Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato teisės užsiimti laivų ir orlaivių stočių naudotojų veikla suteikimo tvarką ir užsiėmimo šia veikla sąlygas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Įgaliotoji atsiskaitymų institucija – institucija, tarpininkaujanti atsiskaitant laivų savininkams (naudotojams) su kranto stočių operatoriais už jų suteiktas elektroninių ryšių paslaugas. Ši institucija turi būti registruota Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje ir naudoti jai paskirtą atsiskaitymų kodą.

2.2. Leidimas naudoti laivo arba orlaivio stotį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas rašytinis dokumentas ir (arba) įrašas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje elektroninėje duomenų bazėje, suteikiantis teisę naudoti jame nurodytą laivo arba orlaivio stotį jame nurodytomis ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis.

2.3. Pareiškėjas – laivo arba orlaivio savininkas ar naudotojas, pateikęs Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai prašymą išduoti leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį.

2.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme bei Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus  2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

3. Visi dokumentai, teikiami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) Taisyklių nustatyta tvarka, ir jų pateikimas turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, tvarką ir sąlygas.

 

II SKYRIUS
LEIDIMO NAUDOTI LAIVO ARBA ORLAIVIO STOTĮ IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

4. Laivų ir orlaivių stotys gali būti naudojamos tik gavus Tarnybos leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį arba užregistravus laivo ar orlaivio stotį Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima  naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“, (toliau – Sąrašas) nustatyta tvarka, taip pat turint užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, atitinkantį Radijo ryšio reglamento reikalavimus, ir tik leidime nurodytomis ir Taisyklėse, Sąraše bei kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

5. Tarnyba išduoda leidimus:

5.1. naudoti laivų stotis:

5.1.1. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamuose arba registruotuose laivuose;

5.1.2. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotuose laivuose;

5.1.3. Lietuvos Respublikos karo ir pakrančių apsaugos laivuose;

5.1.4. laivuose, kurie nenurodyti Taisyklių 5.1.15.1.3 papunkčiuose ir kurių savininkai ar naudotojai yra Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

5.2. naudoti orlaivių stotis:

5.2.1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotuose orlaiviuose;

5.2.2. Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registre registruotuose orlaiviuose;

5.2.3. orlaiviuose, kurie nenurodyti Taisyklių 5.2.1 ir 5.2.2 papunkčiuose ir kurių savininkai ar naudotojai yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir turi Lietuvos Respublikos kompetentingos organizacijos išduotą orlaivio, kuriame bus naudojama orlaivio stotis, kategorijai galiojančią orlaivio piloto licenciją.

6. Laivo arba orlaivio savininkas ar naudotojas, pageidaujantis gauti leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį, privalo pateikti Tarnybai atitinkamą Taisyklių 1 arba 2 priede pateiktos formos prašymą ir sumokėti Tarnybos nustatytus užmokesčius už sąlygų naudoti laivo arba orlaivio stotį nustatymą ir valstybės rinkliavą už leidimo naudoti laivo arba orlaivio stotį išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

7. Pareiškėjas, kartu su prašymu išduoti leidimą naudoti:

7.1. laivo stotį Taisyklių 5.1.4 papunktyje nurodytame laive, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei jis yra užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją;

7.2. orlaivio stotį Taisyklių 5.2.1 papunktyje nurodytame orlaivyje, gali pateikti galiojančio orlaivio registravimo Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre liudijimo kopiją; pareiškėjui šiame papunktyje nurodyto dokumento kopijos nepateikus, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo, atitinkančio Taisyklių reikalavimus, gavimo Tarnyboje dienos kreipiasi į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytoją dėl informacijos apie orlaivio registravimą gavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

7.3. orlaivio stotį Taisyklių 5.2.3 papunktyje nurodytame orlaivyje, turi pateikti Lietuvos Respublikos kompetentingos organizacijos išduotos orlaivio, kuriame bus naudojama orlaivio stotis, kategorijai galiojančios orlaivio piloto licencijos kopiją, pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei jis yra užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją.

8. Tarnyba Taisyklių nustatyta tvarka išduoda leidimą naudoti laivo stotį Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamame laive tik gavusi Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro tvarkytojo  informaciją apie pradėtą laivo registravimo procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

9. Tarnyba tvarko pareiškėjo asmens duomenis prašymo išduoti leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį nagrinėjimo bei laivų ir orlaivių stočių naudotojų veiklos priežiūros tikslais. Pareiškėjo asmens kodas, išrašant pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

10. Leidimas naudoti laivo arba orlaivio stotį išduodamas (leidimų pavyzdinės formos pateiktos Taisyklių 3 ir 4 prieduose) arba motyvuotai atsisakoma išduoti leidimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 6, 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų gavimo Tarnyboje ir Taisyklių 6 punkte nurodytų užmokesčių ir valstybės rinkliavos sumokėjimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

11. Pareiškėjui per 1 darbo dieną nuo leidimo naudoti laivo arba orlaivio stotį išdavimo:

11.1. paštu išsiunčiamas leidimas, jei leidimas išduodamas popierine forma;

11.2. elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie leidimo išdavimą, jei leidimas išduodamas padarant įrašą Tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje elektroninėje duomenų bazėje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

12. Leidimas naudoti laivo arba orlaivio stotį išduodamas 5 metų terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

13. Tarnyba atsisako išduoti leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį, jeigu:

13.1. pareiškėjas nepateikė visų reikalingų dokumentų arba būtinos informacijos;

13.2. pareiškėjo pateikta informacija ar dokumentai neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, yra netikslūs ar neteisingi;

13.3. pareiškėjo nurodyti pageidaujami naudoti radijo ryšio įrenginiai ar jų naudojimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų;

13.4. pareiškėjas nesumokėjo Taisyklių 6 punkte nurodytų užmokesčių ir (ar) valstybės rinkliavos.

14. Prieš atsisakydama išduoti pareiškėjui leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį, Tarnyba turi teisę nustatyti iki 14 dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi pašalinti aplinkybes, trukdančias išduoti leidimą.

15. Tarnyba panaikina leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį, kai:

15.1. leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo naudoti laivo arba orlaivio stotį galiojimą;

15.2. leidimo turėtojas likviduotas, jei jis yra juridinis asmuo ar kita organizacija, ar miręs;

15.3. yra įsiteisėjusi teismo nutartis likviduoti leidimo turėtoją, jei jis yra juridinis asmuo ar kita organizacija, dėl leidimo turėtojo bankroto;

15.4. leidimo turėtojas reorganizuotas (išskyrus jungimo būdu);

15.5. leidimo turėtojas leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį gavo pateikęs klaidingus duomenis, suklastotus dokumentus arba nuslėpė faktus, dėl kurių leidimas naudoti laivo arba orlaivio stotį negalėjo būti išduotas;

15.6. leidimo naudoti laivo stotį turėtojas laiku neatsiskaitė už kranto stočių operatorių suteiktas elektroninių ryšių paslaugas, kaip tai numatyta sutartyje su įgaliotąja atsiskaitymų institucija;

15.7. leidime naudoti laivo stotį nurodytas laivas išregistruotas iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro arba Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro arba pasikeičia registracijos duomenys;

15.8. leidime naudoti laivo stotį nurodytas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamas laivas ilgiau nei vieną mėnesį po leidimo naudoti laivo stotį išdavimo nebuvo įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre;

15.9. leidime naudoti orlaivio stotį nurodytas orlaivis išregistruotas iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro arba Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro arba pasikeičia registracijos duomenys;

15.10. leidimo naudoti laivo stotį Taisyklių 5.1.4 papunktyje nurodytame laive arba leidimo naudoti orlaivio stotį Taisyklių 5.2.3 papunktyje nurodytame orlaivyje turėtojas netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

15.11. leidimo naudoti orlaivio stotį Taisyklių 5.2.3 papunktyje nurodytame orlaivyje turėtojas netenka Lietuvos Respublikos kompetentingos organizacijos išduotos orlaivio, kuriame naudojama orlaivio stotis, kategorijai galiojančios orlaivio piloto licencijos.

16. Pasikeitus galiojančiame leidime naudoti laivo arba orlaivio stotį nurodytai informacijai, leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo to momento, kai tokia informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, kreiptis į Tarnybą dėl naujo leidimo išdavimo. Tarnyba išduoda naują leidimą naudoti laivo arba orlaivio stotį pagal Taisyklių II skyriaus nuostatas.

17. Leidimo naudoti laivo arba orlaivio stotį turėtojui gavus naują leidimą naudoti to paties laivo arba orlaivio stotį, senas leidimas, jei jo galiojimo terminas nėra pasibaigęs, turi būti grąžintas Tarnybai per 60 dienų nuo naujo leidimo išdavimo dienos.

 

III SKYRIUS
LAIVO ARBA ORLAIVIO STOTIES NAUDOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

18. Leidimo naudoti laivo arba orlaivio stotį turėtojas privalo užtikrinti, kad laivo arba orlaivio stotis būtų naudojama laikantis leidime naudoti laivo arba orlaivio stotį nurodytų sąlygų, Sąrašo, teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) ir radijo ryšio įrenginių naudojimą, bei Radijo ryšio reglamento nuostatų. Asmuo, užregistravęs laivo arba orlaivio stotį Sąraše nustatyta tvarka, privalo užtikrinti, kad laivo arba orlaivio stotis būtų naudojama laikantis Sąrašo, teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) ir radijo ryšio įrenginių naudojimą, bei Radijo ryšio reglamento nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

19. Leidimo naudoti laivo arba orlaivio stotį turėtojas, taip pat asmuo, užregistravęs laivo arba orlaivio stotį Sąraše nustatyta tvarka, turi teisę naudoti laivo arba orlaivio stoties radijo ryšio įrenginius tik laivo arba orlaivio stotyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

20. Laivo arba orlaivio stoties naudotojai privalo naudoti radijo šaukinius. Radijo šaukiniai skiriami ir naudojami Radijo šaukinių skyrimo tvarkos ir naudojimo sąlygų aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-1536 „Dėl Radijo šaukinių skyrimo tvarkos ir naudojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, bei Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. Jei laivo stotis naudojama ją užregistravus Sąraše nustatyta tvarka, kaip laivo stoties radijo šaukinys turi būti naudojamas laivo pavadinimas arba laivo registracijos numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

21. Leidimo naudoti laivo stotį turėtojas turi užtikrinti, kad būtų laiku atsiskaitoma už kranto stočių operatorių suteiktas elektroninių ryšių paslaugas.

22. Dirbti su laivo arba orlaivio stotimi gali tik asmenys, turintys kvalifikaciją, atitinkančią Radijo ryšio reglamento reikalavimus.

23. Laivo arba orlaivio stoties naudotojas turi užtikrinti, kad nebūtų trukdoma nelaimės ir kvietimo signalų perdavimui, paieškos bei gelbėjimo darbams, taip pat laivų arba orlaivių judėjimą reguliuojančių tarnybų darbui.

24. Laivo arba orlaivio stoties naudotojas privalo sudaryti sąlygas Tarnybos atstovams apžiūrėti radijo ryšio įrenginius, patikrinti, ar naudotojas laikosi leidime naudoti laivo arba orlaivio stotį nurodytų ir teisės aktų nustatytų sąlygų.

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

25. Asmuo už taisyklių nesilaikymą ir kitų teisės aktų pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

26. Tarnybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-1504, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 154-7002 (2009-12-28), i. k. 10911RRISAK01V-1504

Nr. 1V-304, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-02-26, i. k. 2014-02093

 

 

Laivų ir orlaivių stočių

naudojimo taisyklių

1 priedas

_________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) arba fizinio asmens kodas)

_________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5)  210 5633, faks. (8 5)  216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LEIDIMĄ NAUDOTI LAIVO STOTĮ

 

___________ Nr._________

(data)

 

 

1. Laivo stotis

 

1.1. Laivo pavadinimas arba registro numeris

 

 

 

1.2. Radijo šaukinys

 

LY-___ (nurodyti, jei buvo skirtas anksčiau)

 

1.3. Atrankiojo kvietimo numeris

 

o Skirti    o neskirti

 

1.4. MMSI numeris

 

o Skirti    o neskirti

 

1.5. Laivo registravimas Lietuvos Respublikoje

 

o Laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.

 

o Pradėta laivo registravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre procedūra.

 

o Laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.

 

o Lietuvos Respublikos karo arba pakrančių apsaugos laivas.

 

o Laivas nepriklauso Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruojamų laivų kategorijai ir nėra Lietuvos Respublikos karo arba pakrančių apsaugos laivas.

 

1.6. Laivo tipas ir paskirtis

 

 

 

 

2. Laivo stoties radijo ryšio įrenginiai

 

2.1. Vidutinių dažnių (VD) ir aukštųjų dažnių (AD) siųstuvas

 

o 415–526,5 kHz, didžiausia galia ______ W

 

o 1606,5–4000 kHz, didžiausia galia ______ W

 

o 4000–28000 kHz, didžiausia galia ______ W

 

2.2. Labai aukštų dažnių (LAD) siųstuvas

 

156–157,45 MHz / 160,6–162,05 MHz,

 

didžiausia galia        o 5 W           o 25 W

 

2.3. Nelaimės vietą žymintis radijo švyturys

 

o 121,5 MHz

 

o 406,0–406,1 MHz

 

2.4. Gelbėjimo ir paieškos atsakiklis

 

o 9200–9500 MHz

 

2.5. Automatinio atpažinimo sistema

 

o 161,975 MHz, 162,025 MHz

 

2.6. Ryšio su orlaivių stotimis palaikymo radijo ryšio įrenginiai

 

o 121,5 MHz, 123,1 MHz

 

2.7. Radaras

 

o _______________ MHz, didžiausia galia ____ kW

 

o _______________ MHz, didžiausia galia ____ kW

 

2.8. Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai

 

o _______________ MHz, tipas _______________________

o _______________ MHz, tipas _______________________

o _______________ MHz, tipas _______________________

 

 

 

3. Kita informacija

 

3.1. Ar sudaryta sutartis su įgaliotąja atsiskaitymų institucija dėl atsiskaitymų už kranto stočių operatorių suteiktas elektroninių ryšių paslaugas?

 

o Ne

 

o Taip, atsiskaitymų kodas ________

 

3.2. Nelaimės vietą žyminčių radijo švyturių kodai

 

 

 

3.3. Palydovinio ryšio tinklų galinių įrenginių abonentiniai numeriai

 

 

 

 

 

3.4. Leidimo naudoti laivo stotį išdavimas

 

o Prašau išduoti leidimą popierine forma.

 

o Prašau išduoti leidimą padarant įrašą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje elektroninėje duomenų bazėje (leidimas popierine forma neišduodamas).

 

3.5. Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Vardas, pavardė _____________________________

 

Pareigos __________________

 

Telefonas ______________, faksas ______________________

 

El. pašto adresas __________________________________

 

3.6. Prašymo priedai

 

1. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, _____l.

 

2.* Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, _____l.

 

3.* Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopija, _____l.

 

 

____________________________________________                _____________               _______________________

(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)**                     (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

 

 

________________________

* Pateikiama, jei Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kreipiasi dėl leidimo naudoti laivo stotį laivuose, kurie nepriklauso Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruojamų laivų kategorijai ir nėra Lietuvos Respublikos karo arba pakrančių apsaugos laivai.

** Nurodoma, jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

 

Laivų ir orlaivių stočių

naudojimo taisyklių

2 priedas

 

_________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) arba fizinio asmens kodas)

_________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5)  210 5633, faks. (8 5)  216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LEIDIMĄ NAUDOTI ORLAIVIO STOTĮ

 

___________ Nr._________

(data)

 

 

1. Orlaivio stotis

 

1.1. Orlaivio tipas

 

 

 

1.2. Nacionalinis ir registracijos ženklai

 

 

 

1.3. Orlaivio serijos numeris

 

 

 

1.4. Orlaivio registravimas Lietuvos Respublikoje

 

o Orlaivis įregistruotas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre.

 

o Orlaivis įregistruotas Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registre.

 

o Orlaivis nepriklauso Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre arba Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registre registruojamų orlaivių kategorijai, šiai orlaivio kategorijai galiojančios orlaivio piloto licencijos Nr.______________.

 

 

2. Orlaivio stoties radijo ryšio įrenginiai

 

2.1. Vidutinių dažnių (VD) ir aukštųjų dažnių (AD) siųstuvas

 

o 2173,5–23350 kHz, didžiausia galia _____ W

 

2.2. Labai aukštų dažnių (LAD) siųstuvas

 

o 117,975–137 MHz, didžiausia galia _____ W

 

o Naudojamas duomenų perdavimui.“

 

2.3. Avarinio radijo ryšio siųstuvas

 

o 121,5 MHz

 

o 406,0–406,1 MHz

 

2.4. Atsakiklis

 

o 1090 MHz, didžiausia galia _____ W

 

2.5. Aukštimatis

 

o 4200–4400 MHz, didžiausia galia _____ W

 

2.6. Tolimatis

 

o 1025–1150 MHz, didžiausia galia _____ W

 

2.7. Radaras

 

o _______________ MHz, didžiausia galia _____ kW

 

2.8. Perspėjimo sistema

 

o 1030 MHz, didžiausia galia _____ W

 

2.9. Kiti (nurodyti tipą, paskirtį, naudojamus radijo dažnius, didžiausią galią)

 

 

 

 

3. Kita informacija

 

3.1. Leidimo naudoti orlaivio stotį išdavimas

 

o Prašau išduoti leidimą popierine forma.

 

o Prašau išduoti leidimą padarant įrašą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje elektroninėje duomenų bazėje (leidimas popierine forma neišduodamas).

 

3.2. Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Vardas, pavardė _____________________________

Pareigos __________________

Telefonas ______________, faksas ______________________

El. pašto adresas  __________________________________

 

3.3. Prašymo priedai

1.* Galiojančio orlaivio registravimo Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre liudijimo kopija, _____ l.

2. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, _____ l.

3.** Orlaivio, kuriame bus naudojama orlaivio stotis, kategorijai galiojančios orlaivio piloto licencijos kopija, ____ l.

4.** Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, _____l.

5.** Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopija, _____l.

 

 

______________________________________________            ______________         _________________________

(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)***                    (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

 

 

_______________________

* Pateikti neprivaloma.

** Pateikiama, jei Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kreipiasi dėl leidimo naudoti orlaivio stotį orlaiviuose, kurie nepriklauso Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre arba Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registre registruojamų orlaivių kategorijai.

*** Nurodoma, jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

 

Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių

3 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA

 

COMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

LEIDIMAS NAUDOTI LAIVO STOTĮ

 

SHIP STATION LICENCE

LICENCE DE STATION DE NAVIRE

LICENCIA DE ESTACION DE BARCO

 

Nr. / No: _________

 

Leidimas išduotas / Date of issue: __________

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 60 straipsniu ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, šis leidimas suteikia teisę jame nurodytomis sąlygomis naudoti laivo stotį.

In accordance with Article 60 of the Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania and with the Radio Regulation of the International Telecommunication Union now in force, this licence is herewith issued for the use of the ship station subject to the conditions indicated below.

 

1. Laivo pavadinimas arba registro numeris/ Name of ship or register number

 

2. Radijo šaukinys /

Call sign

3. Atrankiojo kvietimo numeris /

Selective call

4. MMSI numeris /

MMSI number

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Savininkas (naudotojas) / Owner (user)

 

 

 

6. Radijo ryšio įrenginiai / Radio equipment

a) tipas / type

b) galia / power

c) spinduliuotės klasė /

class of emission

d) radijo dažnių juostos /

frequency bands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pastabos / Remarks

 

 

 

Galioja nuo / Valid from:        ___________________

Galioja iki / Valid until:          ___________________

 

Direktorius / Director:                 ____________________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

 

Laivų ir orlaivių stočių

naudojimo taisyklių

4 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA

 

COMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

LEIDIMAS NAUDOTI ORLAIVIO STOTĮ

 

AIRCRAFT STATION LICENCE

LICENCE DE STATION D’AERONEF

LICENCIA DE ESTACION DE AERONAVE

 

Nr. / No: _________

 

Leidimas išduotas / Date of issue: __________

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 60 straipsniu ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, šis leidimas suteikia teisę jame nurodytomis sąlygomis naudoti orlaivio stotį.

In accordance with Article 60 of the Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania and with the Radio Regulation of the International Telecommunication Union now in force, this licence is herewith issued for the use of the aircraft station subject to the conditions indicated below.

 

1. Orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai  / National and registration marks of the aircraft

2. Orlaivio tipas ir serijos Nr. / Type and serial No of the aircraft

3. Savininkas (naudotojas) / 

Owner (user)

 

 

 

 

 

 

 

4. Radijo ryšio įrenginiai / Radio equipment

a) tipas / type

b) galia / power

c) spinduliuotės klasė /

class of emission

d) radijo dažnių juostos /

frequency bands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pastabos / Remarks

 

 

 

Galioja nuo / Valid from:        __________________

Galioja iki / Valid until:          __________________

 

Direktorius / Director:                 ____________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-1504, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 154-7002 (2009-12-28), i. k. 10911RRISAK01V-1504

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 "Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-1307, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 116-5911 (2012-10-06), i. k. 11211RRISAK01V-1307

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 "Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-304, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-02-26, i. k. 2014-02093

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-842, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12991

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo