Suvestinė redakcija nuo 2024-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 68-2774, i. k. 1092330ISAK003D-398

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-10:

Nr. 3D-518, 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23465

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 29 d. Nr. 3D-398

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 4 straipsnio 5 punktu ir 22 straipsniu, Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu  Nr. 1475,

t v i r t i n u Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Kazys Starkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2024 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 3D-118

redakcija)

 

 

TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nereikšmingos (de minimis) pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, populiarinti ir realizuoti (toliau – pagalba) teikimo iš valstybės biudžeto lėšų sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2023/2831), Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu (toliau – Įstatymas), Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinių reikalavimų aprašas).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 2023/2831, Įstatyme, Bendrosiose administravimo taisyklėse.

4. Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, skatinti jų saugojimą ir realizavimą, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

5. Pagal Taisykles pagalba teikiama laikantis šių reikalavimų:

5.1. bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam ūkio subjektui (t. y. bet kokiam ekonominę veiklą vykdančiam subjektui, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų, atitinkančiam Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus) per bet kurį trejų metų laikotarpį negali viršyti 300 000 Eur;

5.2. jei pagalbos gavėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiant pagalbą turi būti tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 1 straipsnio 2 dalies nuostatos;

5.3. jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą ar viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių per praėjusius trejus metus, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos;

5.4. teikiama pagalba gali būti sumuojama su kita nereikšminga (de minimis) pagalba ir (ar) valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 5 straipsnio nuostatomis;

5.5. pagalba gali būti teikiama ne vėliau kaip iki 2031 m. birželio 30 d.

6. Pagalba neteikiama, jei vykdoma pirminė žemės ūkio produktų gamyba ir (ar) pirminė žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba.

7. Pareiškėjui pagal Taisykles pagalba gali būti skiriama, jei jis nėra gavęs ir nesiekia gauti paramos ar pagalbos iš kitų nacionalinių ir (ar) ES programų ir (ar) priemonių paraiškoje numatytoms išlaidoms finansuoti.

8. Pareiškėjas per kvietimą teikti paraiškas gali pateikti tik vieną paraišką Taisyklių       10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti (toliau – Paraiška) (Taisyklių 1 priedas). Pagal Taisykles pagalba neteikiama pareiškėjo dalyvavimui renginiuose, kuriuose dalyvauti skirta pagalba asociacijos arba tradicinių amatų centro, kurio narys yra pareiškėjas, paraiškai, teikiamai pagal Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-649 „Dėl Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, finansuoti ir pareiškėjas yra šios paraiškos galutinių pagalbos gavėjų sąraše.

9. Paraiškos, kuriose prašoma pagalbos suma mažesnė nei 100 Eur, nepriimamos.

 

III SKYRIUS

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

 

10. Pagal Taisykles pagalba gali būti skiriama:

10.1. A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidoms kompensuoti;

10.2. A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje;

10.3. tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti Lietuvoje.

 

IV SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS,

PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

11. Pagal Taisykles valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos išlaidų rūšys:

11.1. pagal Taisyklių 10.1 papunktį – tradicinių amatininkų kuriamo A kategorijos tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikavimo išlaidos. Prašoma pagalbos suma neturi būti didesnė nei valstybės rinkliavos už tautinio paveldo produkto sertifikato išdavimą dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

11.2. pagal Taisyklių 10.2 papunktį – išlaidos A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje:

11.2.1. pagalbos gavėjo (1 asmens) kelionės išlaidos, vykstant į parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kitus viešuosius renginius:

11.2.1.1. Lietuvoje – transporto degalai, viešojo transporto (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų), kelto bilietai, parkavimas. Transporto degalų planuojamoms išlaidoms paskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) (nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (2022 m. liepos 8 d. redakcija). Kompensuojama ne daugiau kaip 30 Eur per dieną. Kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) dieną prieš renginį ir (arba) po jo. Jeigu tam pačiam renginiui prašoma kompensuoti ir nakvynės išlaidas pagal 11.2.3 papunktį, tai kompensuojamos tik vienos kelionės išlaidos į renginį ir iš jo. Ekologiniai mokesčiai nėra kompensuojami;

11.2.1.2. užsienyje – lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transporto degalai, parkavimas, kelionės viešuoju transportu (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų) bilietai (kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) iki 2 dienų prieš renginį ir (arba) po jo). Transporto degalų planuojamoms išlaidoms paskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM);

11.2.2. tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, vykstant į užsienio valstybėse organizuojamas parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą, išlaidos;

11.2.3. nakvynės išlaidos, vykstant į parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje. Kompensuojamų nakvynių skaičius negali būti didesnis nei renginio dienų skaičius plius viena naktis (pvz., jei renginys vyksta 3 dienas, kompensuojamos ne daugiau kaip 4 nakvynių išlaidos), bet ne daugiau kaip 5 vieno renginio nakvynės . Kompensuojama pagalbos gavėjo (1 asmens) nakvynė motelyje, svečių namuose, viešbutyje (ne aukštesnės kaip 3 žvaigždučių klasės) arba kambario, buto nuoma. Nakvynės išlaidoms Lietuvoje kompensuoti gali būti skiriama  ne daugiau kaip 50 Eur už 1 dieną. Kompensuojant nakvynės išlaidas užsienyje, negali būti viršijama gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma, nurodyta Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Miesto rinkliava (pagalvės mokestis) nekompensuojama;

11.2.4. dalyvavimo parodose, mugėse (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose išlaidos (dalyvio arba registracijos mokestis, ploto nuoma (tautinio paveldo produktų kūrėjui vienam renginiui kompensuojama ne daugiau kaip už vieną renginio organizatoriaus dalyviui numatytą vietą), vietos įrengimas, kai perkama paslauga);

11.2.5. įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus);

11.2.6. tautinio paveldo produktų ženklinimo išlaidos (produktų etiketės su tautinio paveldo produktų ženklu, tautinio paveldo produktų ženklų gamyba, pakuočių su tautinio paveldo produkto ženklu maketavimas ir gamyba) (kompensuojama iki 100 Eur tautinio paveldo produktų kūrėjui);

11.3. pagal Taisyklių 10.3 papunktį – A kategorijos tradicinių amatų meistrų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo Lietuvoje išlaidos (pagalbos dydis – viena atitinkamų metų bazinė socialinė išmoka už vieną edukacinį užsiėmimą). Kompensuojama ne daugiau kaip už 3 (tris) edukacinius užsiėmimus per mėnesį, bet ne daugiau kaip 10 (dešimt) edukacinių užsiėmimų per metus.

12. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus atvejus, kai:

12.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

12.2. pareiškėjo, PVM mokėtojo, veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal Taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

13. Skiriant lėšas Taisyklių 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti, tinkamomis finansuoti pripažįstamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo (1 asmens) išlaidos, patirtos Paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) metais (toliau – einamieji metai) iki mokėjimo prašymo pateikimo datos ir pagrįstos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais.

14. Tinkamomis finansuoti laikomos ir išlaidos, patirtos:

14.1. ankstesnių metų gruodžio mėnesį įsigyjant lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietus pagal Taisyklių 11.2.1.2 papunktį ir (arba) nakvynės paslaugas užsienyje pagal Taisyklių 11.2.3 papunktį, kai vykstama į parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje einamųjų metų sausio mėnesį;

14.2. ankstesniais metais sumokant dalyvio arba registracijos mokestį pagal Taisyklių 11.2.4 papunktį, jei renginys buvo atšauktas dėl įgaliotų institucijų paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos ir renginio organizatoriai atsisakė sugrąžinti sumokėtą dalyvio arba registracijos mokestį, įsipareigodami jį įskaityti einamųjų metų renginiui.

15. Didžiausias pagalbos intensyvumas:

15.1. pagal Taisyklių 10.1 papunktį – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

15.2. pagal Taisyklių 10.2 papunktį:

15.2.1. 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems realizuoti / demonstruoti teikiama Paraiška);

15.2.2. 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;

15.2.3. 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems realizuoti / demonstruoti teikiama Paraiška;

15.3. pagal Taisyklių 10.3 papunktį – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (už vieną edukaciją kompensuojama ne daugiau kaip viena einamųjų metų bazinė socialinė išmoka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“).

16. Skiriamų lėšų dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į Paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas. Pagalba išreiškiama kaip piniginė dotacija. Visi naudojami skaičiai yra bruto, t. y. neatskaičius mokesčių ar kitų rinkliavų.

17. Didžiausia galima pagalbos suma, skiriama vienam pareiškėjui vieniems metams, – 5 000 Eur.

 

V SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI IR TINKAMUMO SĄLYGOS

 

18. Pagal Taisykles pareiškėjai gali būti:

18.1. skiriant pagalbą Taisyklių 10.1 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti – tradiciniai amatininkai, kuriems suteiktas A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatas ir kurie yra sumokėję atitinkamą valstybės rinkliavą;

18.2. skiriant pagalbą Taisyklių 10.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti – tautinio paveldo produktų kūrėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kuriantys ir (arba) gaminantys, ir demonstruojantys ir (ar) realizuojantys sertifikuotus A arba B kategorijos tautinio paveldo produktus;

18.3. skiriant pagalbą Taisyklių 10.3 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti – A kategorijos tradicinių amatų meistrai.

19. Tinkamumo sąlygos:

19.1. pagalba pagal Taisyklių 10.2 papunktį gali būti skiriama, jeigu:

19.1.1. parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose demonstruojami ir (arba) realizuojami tautinio paveldo produktai ženklinami Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

19.1.2. tautinio paveldo produktai sudaro ne mažesnę kaip dviejų trečdalių visų parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose demonstruojamų ir (arba) realizuojamų produktų asortimento dalį;

19.2. pagalba pagal Taisyklių 10.3 papunktį gali būti skiriama, jeigu:

19.2.1. pagalbos gavėjas, planuojantis edukacinį užsiėmimą, ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki jo pradžios praneša apie jį (pateikia parengtą skelbimą) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) atsakingam padaliniui (toliau – Sekretoriatas) el. paštu, nurodytu interneto svetainėje https://www.tautinispaveldas.lt/kontaktai/. Skelbimo tekste (Word formatu) nurodomas tradicinių amatų meistras, edukacinio užsiėmimo tema, data, laikas, trukmė ir vieta, kontaktai registracijai bei pridedama tautinio paveldo produkto, kurio gamybos bus mokoma edukacinio užsiėmimo metu, horizontalaus formato nuotrauka (-os) ir (ar) plakatas. Sekretoriatas skelbimą apie planuojamą edukacinį užsiėmimą paskelbia interneto svetainėje https://www.tautinispaveldas.lt ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jo pradžios;

19.2.2. užsiėmimas vedamas gyvai;

19.2.3. dalyvių dalyvavimas nemokamas;

19.2.4. dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 10;

19.2.5. užsiėmimo trukmė ne trumpesnė kaip 2 akademinės valandos;

19.2.6. pagalbos gavėjas užsiėmimo metu naudodamasis „NMA agro“ programa išsiunčia Agentūrai pranešimą ir nuotrauką (-as), kuria (-iomis) įrodomas užsiėmimo vykdymas bei dalyvių skaičius. Esant techniniams sutrikimams ir neveikiant „NMA agro“ programai, pagalbos gavėjas tą pačią dieną Agentūrai el. paštu dokumentai@nma.lt išsiunčia paaiškinimą ir nuotrauką (-as), kuria (-iomis) įrodomas užsiėmimo vykdymas.

 

VI SKYRIUS

NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

20. Pareiškėjui lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

20.1. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis yra likviduojamas;

20.2. pareiškėjas turi mokestinių skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir Agentūrai (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Mokestinių skolų būklė gali būti tikslinama Paraiškos vertinimo metu;

20.3. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

20.3.1. pareiškėjo sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

20.3.2. pagalbos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

20.3.3. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, susijusių su pagalba. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

20.4. pareiškėjas, siekdamas palankaus sprendimo, bandė daryti įtaką Agentūrai.

 

VII SKYRIUS

PRAŠYMŲ KOMPENSUOTI SERTIFIKAVIMO IŠLAIDAS TEIKIMAS IR SERTIFIKAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

21. Prašymai dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo (toliau – prašymas) (Taisyklių 2 priedas) gali būti teikiami Ministerijai raštu visus metus, bet ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo sertifikato užregistravimo dienos.

22. Sekretoriatas gautus prašymus vertina du kartus per metus. Prašymai, gauti iki einamųjų metų birželio 30 d., įvertinami iki liepos 15 d., o prašymai, gauti po einamųjų metų birželio 30 d., iki kitų metų sausio 15 d.

23. Sekretoriatas, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), patikrina, ar pareiškėjui (įskaitant su juo Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikus numatomą skirti pagalbos dydį, nebus viršyta didžiausia leidžiama nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma. Jei pareiškėjui suteikus apskaičiuotą pagalbos sumą būtų viršyta Taisyklių 5.1 papunktyje nurodyta nereikšminga (de minimis) pagalbos suma, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodyta riba nebūtų viršyta.

24. Sprendimą dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo priima Ministerijos kancleris. Sprendimas įforminamas Ministerijos kanclerio potvarkiu.

25. Sekretoriatas patvirtintą sprendimą dėl pagalbos skyrimo A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikavimo išlaidoms kompensuoti per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę ir teikiamų mokėjimo dokumentų finansinių dimensijų tinkamumą, kurių pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybės dokumentuose.

26. Sekretoriatas per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Registrui informaciją apie prašymus pateikusiems pareiškėjams suteiktą pagalbą.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

27. Agentūra ir Ministerija interneto svetainėse https://nma.lrv.lt/lt/,  https://zum.lrv.lt/lt/ ir https://www.tautinispaveldas.lt/ paskelbia apie kvietimus teikti Paraiškas gauti pagalbą Taisyklių 10.2–10.3 papunkčiuose nurodytai veiklai vykdyti.

28. Pareiškėjai, norintys gauti pagalbą, per skelbime nurodytą terminą Agentūrai pateikia Paraiškas (1 priedas) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta skelbime nurodytu adresu arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos elektroniniu paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su Paraiška Agentūrai turi būti pateikta:

28.1. tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikato kopija ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija (jei prašoma pagalbos edukaciniams užsiėmimams organizuoti);

28.2. kvietimas į renginį ir (arba) renginio programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir laikas (jei vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje);

28.3. komercinis (-iai) pasiūlymas (-ai) ir (arba) viešai prekių ar paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprastinė komercinė veikla, pateikta atspausdinta informacija, jei išlaidos dar neatliktos, ir (arba) pirkimo / apmokėjimo dokumentų kopijos, jei išlaidos jau atliktos (jei perkama įranga, tautinio paveldo produkto ženklinimo prekės, lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transportavimo, nakvynės, vietos įrengimo paslaugos).

29. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti:

29.1. pateikti visi reikalaujami;

29.2. parašyti valstybine kalba arba išversti į ją, vertimo tikrumą patvirtinus pareiškėjo parašu;

29.3. išsamiai ir teisingai užpildyti;

29.4. pasirašyti pareiškėjo;

29.5. dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos.

30. Paraiškos priimamos, nagrinėjamos ir pagalba skiriama vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis, Pagrindinių reikalavimų aprašu ir šiomis Taisyklėmis.

31. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

31.1. pareiškėjo tinkamumą gauti pagalbą pagal Taisyklių 7 ir 8 punktų, V ir VI skyrių nuostatas;

31.2. Paraiškos atitiktį Taisyklių II skyriuje nustatytiems pagrindiniams finansavimo principams;

31.3. Paraiškos ir pridedamų dokumentų atitiktį Taisyklių 29 punkte nustatytiems reikalavimams;

31.4. finansuojamos veiklos tinkamumą pagal Taisyklių III skyrių;

31.5. tinkamas finansuoti išlaidas ir finansavimo dydį pagal Taisyklių IV skyrių;

31.6. prašomų lėšų pagrįstumą.

32. Jeigu gautose Paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, atliekamas pirminis Paraiškų vertinimas – pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai (mažėjančios svarbos tvarka):

32.1. pareiškėjas nėra maitinimo paslaugas teikiantis asmuo;

32.2. pareiškėjas yra tradicinis amatininkas (fizinis asmuo).

33. Jei pritaikius pirmumo kriterijus kvietimui skirtų lėšų nepakanka antrąjį pirmumo kriterijų atitinkančioms Paraiškoms finansuoti, arba lėšų lieka, bet nepakanka visoms likusioms paraiškoms finansuoti, atliekamas antrinis Paraiškų vertinimas – Paraiškos reitinguojamos pagal surinktų atrankos balų skaičių:

33.1. Paraiška teikiama dalyvauti Lietuvos Respublikoje rengiamose seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose – po 1 balą už kiekvieną renginį (už atitiktį šiam kriterijui daugiausia gali būti skiriama 10 balų):

33.1.1. Dainų šventė;

33.1.2. Šv. Baltramiejaus mugė;

33.1.3. tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“;

33.1.4. festivalis „Skamba, skamba kankliai“;

33.1.5. Kaziuko mugė;

33.1.6. respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“;

33.1.7. tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“;

33.1.8. festivalis „Sostinės dienos“;

33.1.9. Jūros šventė;

33.1.10. tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“;

33.2. Paraiška teikiama tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti – po 1 balą už kiekvieną edukacinį užsiėmimą (už atitiktį šiam kriterijui daugiausia gali būti skiriama 5 balai);

33.3. Paraiška teikiama populiarinti ne maisto ir gėrimų tautinio paveldo produktus – 2 balai;

33.4. Paraiškoje numatoma daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis (Paraiškoje nurodomas ne mažiau kaip 10 proc. punktais mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos intensyvumas, nurodytas 15.2 papunktyje) – 2 balai;

33.5. pagalba pagal Taisykles būtų gaunama pirmą kartą – 2 balai.

34. Jeigu Paraiškoje ar prie jos pridedamuose dokumentuose nėra duomenų ir (arba) informacijos, iš kurių būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka. Paklausimai pareiškėjui dėl atitikties pirmumo kriterijams nesiunčiami.

35. Pateiktų Paraiškų vertinimą atlieka Agentūra. Paraiškos įvertinamos per 40 darbo dienų nuo kvietime nurodyto Paraiškų priėmimo termino pabaigos. Į Paraiškos įvertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas.

36. Agentūra, gavusi Taisyklių 28 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir, jei pateikti dokumentai neatitinka Taisyklių 29 punkte nustatytų reikalavimų arba Paraiškai tinkamai įvertinti pagal Taisyklių 31 punkte nurodytus kriterijus reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, informuoja pareiškėją paraiškoje nurodytu el. paštu apie rastus trūkumus, kuriems pašalinti nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepašalina rastų trūkumų ir jei trūksta duomenų Paraiškos vertinimui atlikti, Paraiška atmetama. Gavus pareiškėjo atsakymą į paklausimą, Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų.

37. Agentūra, vertindama Paraiškas, vadovaudamasi Registro nuostatais, patikrina, ar pareiškėjui (įskaitant su juo Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) apskaičiavus diskontuotą pagalbos vertę, nebus viršyta didžiausia leidžiama nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma. Jei pareiškėjui apskaičiavus diskontuotą skirtos pagalbos sumą būtų viršyta Taisyklių 5.1 papunktyje nurodyta nereikšminga (de minimis) pagalbos suma, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodyta riba nebūtų viršyta.

38. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis, keliomis dalinėmis išmokomis teikiama pagalba diskontuojama pagalbos skyrimo dieną. Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą, nurodytą Bendrųjų administravimo taisyklių 3 priede.

39. Agentūra, įvertinusi Paraiškas pagal Taisyklių 31 punkte nustatytus kriterijus bei duomenų patikslinimo dokumentus, jei buvo siųstas paklausimas, ir pagal 32 punkte nustatytus pirmumo kriterijus bei 33 punkte nustatytus atrankos balus, parengia Paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, sureitingavusi Paraiškas nuo didžiausio iki mažiausio surinkto balų skaičiaus. Tuo atveju, kai kvietimui skirtų lėšų nepakanka visiems projektams finansuoti, Agentūra gali kreiptis į Ministeriją dėl papildomo lėšų poreikio, pateikdama Paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir kelias papildomų lėšų poreikio alternatyvas pagal pirminį ir antrinį projektų vertinimą. Nesant galimybės skirti papildomų lėšų, pagalba skiriama projektams pagal antrinio vertinimo pirmumo eilę. Jei kvietimui skirtų lėšų nepakanka vienodą atrankos balų skaičių surinkusioms Paraiškoms finansuoti, pagalbos suma šioms Paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o Paraiškos, kurios surinko mažesnį atrankos balų skaičių, atmetamos ir finansavimas joms neskiriamas.

40. Tais atvejais, kai prašomą pagalbos sumą projektui įgyvendinti siūloma sumažinti, Agentūra per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją el. paštu, pasiūlydama pateikti patikslintą Paraišką. Patikslinta Paraiška (pasirašyta ir pateikta PDF arba JPG formatu, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu) pakartotinai teikiama Agentūros nurodytu elektroniniu paštu ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikti patikslintą Paraišką įteikimo dienos. Per nustatytą terminą pareiškėjui nepateikus patikslintos Paraiškos, priimamas sprendimas pagalbos neskirti.

41. Galutiniame sprendime nurodoma skirtos pagalbos suma ir diskontuota skirtos pagalbos vertė (kai pagalba išmokama dalimis). Agentūros sprendimas patvirtinamas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka iki einamųjų metų spalio 1 d.

42. Agentūrai priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo pareiškėjui Taisyklių 10.2 ir (ar) 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju. Agentūra per 5 darbo dienas nuo galutinio sprendimo skirti lėšas priėmimo informuoja pagalbos gavėjus el. paštu, kad jiems suteikiama pagalba, nurodydama pagalbos dydį.

43. Agentūra per 5 darbo dienas nuo galutinio sprendimo neskirti lėšų priėmimo el. paštu informuoja pareiškėjus, kuriems neskirtas finansavimas, apie priimtą sprendimą.

44. Agentūra, priėmusi sprendimą dėl lėšų skyrimo, vadovaudamasi Registro nuostatais, pateikia Registrui informaciją apie pagalbos gavėjams suteiktą pagalbą (išmokant pagalbą dalimis nurodoma diskontuota skirtos pagalbos vertė). Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka.

45. Agentūra, išmokėdama lėšas pagalbos gavėjams, taiko išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą.

46. Po Agentūros sprendimo skirti pagalbą patvirtinimo Agentūra pagalbos gavėjui per 20 darbo dienų avansu perveda 50 proc. sprendime dėl lėšų skyrimo numatytos pagalbos sumos (išskyrus projektus ar jų dalis, įgyvendinamas nuo lapkričio 1 d. – visos jiems skirtos lėšos pervedamos avansu), jei sprendime nenumatyta kitaip.

47. Įgyvendinant projektą, jokie su Agentūra nesuderinti nukrypimai nuo Paraiškoje planuoto projekto įgyvendinimo nėra leidžiami. Jei po Agentūros sprendimo skirti pagalbą patvirtinimo dėl nenumatytų aplinkybių keičiasi parodos, mugės ar kito viešo renginio, kuriame buvo planuojama dalyvauti ir kuriam buvo skirta pagalba, data, vieta arba norima dalyvauti kitoje parodoje, mugėje ar kitame viešajame renginyje, pagalbos gavėjas ne daugiau kaip 2 kartus per metus gali kreiptis į Agentūrą el. paštu dokumentai@nma.lt su prašymu patikslinti duomenis apie parodą, mugę, kitą viešą renginį, kuriame planuojama dalyvauti, kartu nurodydamas šio patikslinimo priežastis bei pateikdamas patikslintą Paraišką PDF formatu. Jei Paraiška keičiama daugiau negu du kartus per metus, tuomet turi būti įrodytos pateisinamos priežastys, nepriklausiusios nuo pagalbos gavėjo valios (pateisinamomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos (force majeure), pagalbos gavėjo ar kito, atsakingo už dokumentų pateikimą, asmens liga). Patikslintoje Paraiškoje pagalbos suma (ir bendra projekto, ir atskiro renginio) negali būti didesnė, nei buvo pirminėje Paraiškoje, išlaidų rūšys negali būti tikslinamos. Neįvykusios parodos, mugės ir (ar) kito viešojo renginio keitimas kitu renginiu, kuris jau buvo įvykęs anksčiau už neįvykusį, nėra leidžiamas. Prašymas dėl Paraiškos keitimo negali būti teikiamas likus mažiau negu 5 d. d. iki planuojamo renginio pradžios ir likus mažiau negu 5 d. d. iki mokėjimo prašymo teikimo termino pabaigos. Atsakymą dėl Paraiškos keitimo Agentūra išsiunčia pagalbos gavėjui el. paštu.

48. Galimas iki 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal kiekvieno renginio atskiras išlaidų rūšis, neviršijant bendros Paraiškoje ir Agentūros patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo numatytos sumos (minėtas nuokrypis Taisyklių 11.2 ir 11.3 papunkčiuose numatytoms išlaidoms galimas tik tada ir tik tiek, kiek neviršijama šiuose Taisyklių papunkčiuose numatyta maksimali mokėtina pagalbos suma). Išlaidų nukrypimas pagal kiekvieno renginio išlaidų rūšis daugiau kaip 20 proc. ir išlaidos, nenumatytos Taisyklėse ir Paraiškoje, nefinansuojamos. Taip pat nefinansuojamos pagalbos gavėjo Paraiškoje numatytos išlaidos, susijusios su dalyvavimu parodoje, mugėje ar kitame viešame renginyje, kuris neįvyko. Šiuo atveju dėl lėšų susigrąžinimo pagalbos gavėjas turi kreiptis į paslaugų teikėją.

49. Projektas turi būti įgyvendintas ir už jį atsiskaityta ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d. (išskyrus projektus ar jų dalis, įgyvendinamus ir vykdomus nuo lapkričio 1 d., – pagalbos gavėjai atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.). Už patirtas išlaidas atsiskaitoma pateikiant Agentūrai mokėjimo prašymą, kurio forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymai teikiami ir tikrinami vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas mokėjimo prašymą pagalbos gavėjas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą. Jei projekto dalis įgyvendinama po lapkričio 1 d., už projekto dalį, įgyvendintą iki spalio 31 d., atsiskaitoma pateikiant mokėjimo prašymą  ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., o už projekto dalį, įgyvendinamą po lapkričio 1 d., atsiskaitoma pateikiant antrą mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.

50. Pareiškėjai mokėjimo prašymus Agentūrai pateikia asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiami mokėjimo prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Mokėjimo prašymai, pateikti kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateikti el. paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami. Kartu su mokėjimo prašymu teikiami:

50.1. ataskaita apie projekto įvykdymo rezultatus (Taisyklių 3 priedas);

50.2. jei buvo organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, pateikiami kiekvieno edukacinio užsiėmimo dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas užsiėmimas, data, trukmė, dalyvių vardas, pavardė, telefonas) ir atspausdinta informacija, kad apie nemokamus edukacinius užsiėmimus 2 savaitės iki jų pradžios buvo paskelbta interneto svetainėje https://www.tautinispaveldas.lt;

50.3. dokumentų, įrodančių, kad buvo dalyvauta parodoje, mugėje ar kitame viešajame renginyje (leidimai prekybai, sutartys, padėkos ar pan.), kopijos;

50.4. dokumentų, įrodančių transporto degalų išlaidas (kvitų, sąskaitų), kopijos. Jeigu jos didesnės, nei nurodytos Paraiškoje (paskaičiuotos pagal kuro įkainio dydį (0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) padauginus iš dvigubo trumpiausio atstumo (km) nuo gyvenamosios vietos iki renginio vietos), išlaidų suma, viršijanti Paraiškoje nurodytą sumą, nekompensuojama;

50.5. kitų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas (kelionės bilietų, parkavimo kvitų, įrangos įsigijimo, ženklinimo sąskaitų ir t. t.), kopijos.

51. Mokėjimo prašymas ir prie jo pridedami dokumentai turi būti:

51.1. pateikti visi reikalaujami;

51.2. parašyti valstybine kalba arba išversti į ją, vertimo tikrumą patvirtinus pareiškėjo parašu;

51.3. išsamiai ir teisingai užpildyti;

51.4. pasirašyti pagalbos gavėjo;

51.5. dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos.

52. Jei pagalbos gavėjas patyrė išlaidas ne eurais, o kita užsienio valiuta, patirtos tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomos pagalbos sumos mokėjimo prašyme turi būti nurodytos perskaičiuotos į eurus pagal Europos Centrinio Banko kasdien skelbiamą euro ir užsienio valiutų santykį https://www.lb.lt/lt/kasdien-skelbiami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai-skelbia-europos-centrinis-bankas.

53. Mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos (force majeure), pagalbos gavėjo ar kito, atsakingo už dokumentų pateikimą, asmens liga). Šiuo atveju pagalbos gavėjas iki Taisyklių 49 punkte nustatyto termino turi pateikti Agentūrai rašytinį prašymą dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo, jį pagrįsdamas pateisinamų priežasčių atsiradimu ir įrodymo dokumentais. Agentūra apie pritarimą ar nepritarimą prašymui dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo informuoja pagalbos gavėją el. paštu. Jei pagalbos gavėjas dėl nepateisinamų priežasčių mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus pateikia pavėluotai, pagalba už kiekvieną pavėluotą darbo dieną sumažinama 1 proc. nuo apskaičiuotos pagalbos sumos už mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas. Pavėluotai pateikti mokėjimo prašymai ir pridedami dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo Taisyklių 49 punkte nustatyto termino, vėliau pateikti mokėjimo prašymai ir pridedami dokumentai nepriimami, likusi pagalbos dalis neišmokama ir pagalbos gavėjas privalo grąžinti išmokėtą avansą.

54. Agentūra, teigiamai įvertinusi mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus, priima sprendimą išmokėti likusią pagalbos dalį.

55. Agentūra lėšas pagalbos gavėjams užsako ir išmoka Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

56. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus kyla neaiškumų ar paaiškėja, kad nepateikti visi privalomi dokumentai, pagalbos gavėjui el. paštu siunčiamas paklausimas, kuriame nurodomas terminas, per kurį pagalbos gavėjas turi trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis pateikti. Informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas gavus pagalbos gavėjo rašytinį prašymą ir paaiškinimą dėl termino pratęsimo pagal Taisyklių 53 punktą. Jei pagalbos gavėjas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos ir (arba) dokumentų arba pateikia ne iki galo patikslintus, mokėjimo prašymai ir pridedami dokumentai baigiami vertinti pagal turimus duomenis. Pakartotinis paklausimas dėl duomenų tikslinimo pagalbos gavėjui nebesiunčiamas.

57. Jei Agentūra nustato, kad mokėjimo prašyme nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų prašomos pagalbos suma mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, pagalbos gavėjas privalo grąžinti atitinkamą išmokėto avanso dalį.

58. Jei Agentūra nustato, kad mokėjimo prašymo pateikimo metu pagalbos gavėjas nebeatitinka pirmumo kriterijų, už kuriuos paraiškų vertinimo metu buvo skirtas pirmumas (jei priimant sprendimą buvo taikyti pirmumo kriterijai), ir (arba) atrankos balų suma yra mažesnė nei buvo skirta paraiškos vertinimo metu, ir paraiškai su tokia atrankos balų suma finansavimas nebūtų skirtas, pagalbos gavėjas privalo grąžinti išmokėto avanso dalį ir jam neišmokama likusi pagalbos dalis. Ši nuostata netaikoma, jei pagalbos gavėjas įrodo pateisinamas priežastis, nepriklausiusias nuo jo valios (kaip tai apibrėžta Taisyklių 47 punkte), dėl kurių jis negalėjo dalyvauti Paraiškoje nurodytame renginyje, – tokiu atveju pagalbos gavėjui neišmokama pagalbos suma už dalyvavimą tame renginyje.

 

IX SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

59. Už skirtų lėšų panaudojimą atsako pagalbos gavėjas. Pagalbos gavėjas negali perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims už pagalbos lėšas įsigytos įrangos per trejų metų laikotarpį nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo.

60. Pagalbos gavėjų, pateikusių mokėjimo prašymus, kuriuose finansuoti prašoma įrangą pagal Taisyklių 11.2.5 papunktį, patikras vietoje arba per „NMA agro“ programą atlieka Agentūra Bendrųjų administravimo taisyklių, šių Taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka. Patikrų metu patikrinama, ar Paraiškoje nurodyta įranga yra įsigyta ir atitinka išlaidų apmokėjimo dokumentus, ar išlaidos yra patirtos Taisyklėse numatytais terminais ir tvarka.

61. Esant poreikiui, Agentūra Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka atlieka užsakomąją patikrą vietoje. Pagalbos gavėjas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems tarnautojams atlikti patikras vietoje.

62. Pagalbos gavėjų patikrinimas renginio vietoje atliekamas Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-270 „Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Patikrinimo metu nustačius Taisyklių pažeidimus, renginio vietoje užpildomas patikrinimo aktas ir jo kopiją Sekretoriatas per 10 darbo dienų pateikia Agentūrai.

63. Pažeidimai nustatomi ir privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnio nuostatomis ir (ar) Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

64. Už teikiamų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas ir (ar) pagalbos gavėjas. Pagalbos gavėjas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal priemonę suteikimo dienos saugoti visą su paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus.

65. Pareiškėjų ir (arba) pagalbos gavėjų skundai dėl administruojančių institucijų priimtų sprendimų, veikimo ar neveikimo nagrinėjami Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

66. Agentūros ataskaitų teikimas Ministerijai vykdomas Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais. Ministerijos prašymu Agentūra turi pateikti informaciją apie lėšų išmokėjimą ir (arba) kitą nurodytą informaciją.

67. Agentūra ir Ministerija privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus Lietuvos Respublikos archyvų įstatyme ir Reglamente (ES) Nr. 2023/2831 nustatyta tvarka.

68. Kiti Taisyklėse nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

69. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

70. Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

___________________________

 

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių

1 priedas

 

           (Paraiškos gauti lėšų pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles forma)

 

 

Norėdami įrašyti vardą ir pavardę, spustelėkite arba bakstelėkite čia

 

(pareiškėjas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

PARAIŠKA GAUTI LĖŠŲ PAGAL

TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLES

 

Paraiškos pildymo data:  Norėdami įvesti datą, spustelėkite čia

 

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas

 

Teisinė forma*

 

Įmonės ar asmens kodas

 

Vadovo vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Adresas: gatvė, namo Nr., pašto indeksas, vietovė, savivaldybė

Buveinės (juridinio asmens) arba gyvenamosios vietos (fizinio asmens)

 

Korespondencijos

 

Telefono Nr.

 

El. p. adresas

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

Esu PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą:  įveskite kodą

Taip

Ne   

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad priemonė, kuriai organizuoti prašoma lėšų, nėra ekonominė veikla ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

 

Taip

Ne   

 

Nesu maitinimo paslaugas teikiantis asmuo

Taip

Esu tradicinis amatininkas (fizinis asmuo)

Taip

 

Įmonė yra bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų.

 

 

Informacija apie pareiškėjo atitiktį Reglamento (ES) Nr. 2023/2831                       2 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 nuostatas, „viena įmonė“** apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai (teisiškai ar de facto) yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų (pildant lentelę visos eilutės turi būti pažymėtos „Taip“ arba „Ne“. Būtina nurodyti visas įmones, kurios laikomos „viena įmone“)

Eil. Nr.

Įmonių tarpusavio santykių rūšys

1.

Mano įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą, arba kita įmonė turi mano įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą[1] (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomi įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai ir atitinkamai balsų skaičius procentine išraiška)

Taip

Ne   

1.

2.

n.

 

2.

Mano įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių arba kita įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą mano įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne    

1.

2.

n.

 

3.

Pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata mano įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką[2] arba kitai įmonei suteikiama teisė daryti mano įmonei lemiamą įtaką (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne    

1.

2.

n.

 

4.

Mano įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą, arba kita įmonė, būdama mano įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su mano įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja mano įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne    

1.

2.

n.

 

 

Informacija, reikalinga užtikrinti, kad nebūtų pažeistos nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 3 straipsnio 8 ir 9 dalyje

 

Eil.

Nr.

Įmonių susijungimas, įsigijimas ir skaidymas per praėjusius trejus metus

Pažymėti

1.

Mano įmonė per praėjusius trejus metus (per 36 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo) susijungė su kita įmone arba mano įmonė įsigijo kitą įmonę, arba kita įmonė įsigijo mano įmonę (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomi susijusių įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne

1.

2.

n.                                                                      

2.

Mano įmonė per praėjusius trejus metus (per 36 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo) buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodoma suskaidymo data, suskaidytos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat iki suskaidymo veikusiai įmonei suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2023/2831 ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota)

Taip

Ne   

1.

2.

n.

 

 

2. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

Projekto pavadinimas

(vienu sakiniu)

 

 

Pareiškėjo kuriamo / gaminamo tautinio paveldo produkto pavadinimas, sritis, kategorija (pagal prie paraiškos pridedamą (-us) tautinio paveldo produkto sertifikatą (-us)

 

Trumpas projekto aprašymas, tikslai, uždaviniai, dalyviai, vieta ir numatomi rezultatai

 

 

 

 

 

Paraiška teikiama dalyvauti ilgą tradiciją turinčiuose, Lietuvos Respublikos mastu rengiamuose renginiuose, nurodytuose Taisyklių 33.1 papunktyje

(nurodyti renginių skaičių)

Taip

Įrašykite skaičių

Paraiška teikiama tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti (nurodyti edukacinių užsiėmimų skaičių)

Taip

Įrašykite skaičių

Paraiška teikiama populiarinti ne maisto produktus ir gėrimus

Taip

Daugiau prisidedama nuosavomis lėšomis, nei to reikalauja Taisyklių nuostatos (taikoma Taisyklių 10.2 papunktyje nurodytai veiklai)

(nurodyti prašomos pagalbos dydį procentais)

Taip

Įrašykite skaičių

 

Bendra projekto vertė su PVM arba be PVM, Eur

(kas reikalinga, pabraukti)

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

(3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 ir 3.2.2 lentelių (4) stulpelių bendra suma)

 

Prašoma pagalbos suma, su PVM arba be PVM, Eur

(kas reikalinga, pabraukti)

(3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 ir 3.2.2 lentelių (6) stulpelių bendra suma)

 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma Taisyklių 10.2 papunktyje nurodytai veiklai su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

(3.1.1 ir 3.2.1 lentelių (4) stulpelių bendra suma)

 

Prašoma pagalbos suma Taisyklių 10.2 papunktyje nurodytai veiklai su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

(3.1.1 ir3.2.1 lentelių (6) stulpelių bendra suma)

 

Pagalbos intensyvumas, proc.

(skaičiuojama tik Taisyklių 10.2 p. nurodytai veiklai, t. y. pagal 3.1.1 ir 3.2.1 lenteles)

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

Norėdami įvesti datą, spustelėkite  čia

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

Norėdami įvesti datą, spustelėkite  čia

 

 

3. DUOMENYS APIE PRAŠOMĄ PAGALBĄ

 

3.1. Išlaidos, planuojamos patirti iki einamųjų metų spalio 31 d.:

3.1.1. pagal Taisyklių 10.2 papunktį (išlaidos tautinio paveldo produktams demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje):

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas, data

Išlaidų rūšių pavadinimai

(išvardijama pagal Taisyklių 11.2 p. nurodytas finansuojamų išlaidų rūšis)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (pabraukti)

Pagalbos intensyvumas, proc.

Prašoma pagalbos suma su PVM arba be PVM, Eur  (pabraukti)

Išlaidų pagrindimas***

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

X

 

X

 

*** Nurodomas planuojamų išlaidų skaičiavimo būdas (pvz., išlaidų degalams apskaičiavimas: kuro įkainio dydį (0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) padauginus iš dvigubo trumpiausio atstumo (km) nuo gyvenamosios vietos iki renginio vietos), ankstesnių metų dalyvio mokestis (jeigu einamųjų metų kaina dar nežinoma) arba einamųjų metų sąskaita faktūra, mokėjimo kvitas, skelbimas / kvietimas į renginį su nurodytu dalyvio mokesčiu, vidutinė nakvynės rinkos kaina (nurodant interneto adresus) ir pan.

 

3.1.2. pagal Taisyklių 10.3 papunktį (tradicinio amato edukacinių užsiėmimų organizavimas):

 

Eil. Nr.

Edukacinio užsiėmimo pavadinimas

Edukacinio užsiėmimo data ir vieta

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti

Pagalbos intensyvumas, proc.

Prašoma pagalbos suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

3.2. Išlaidos, planuojamos patirti nuo einamųjų metų lapkričio 1 d.:

3.2.1. pagal Taisyklių 10.2 papunktį (išlaidos tautinio paveldo produktams demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje):

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas, data

Išlaidų rūšių pavadinimai

(išvardijama pagal Taisyklių 11.2 p. nurodytas finansuojamų išlaidų rūšis)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

Pagalbos intensyvumas, proc.

Prašoma pagalbos suma su PVM arba be PVM, Eur  (kas reikalinga, pabraukti)

Išlaidų pagrindimas***

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

X

 

X

 

*** Nurodomas planuojamų išlaidų skaičiavimo būdas (pvz., išlaidų degalams apskaičiavimas: kuro įkainio dydį (0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) padauginus iš dvigubo trumpiausio atstumo (km) nuo gyvenamosios vietos iki renginio vietos), ankstesnių metų dalyvio mokestis (jeigu einamųjų metų kaina dar nežinoma) arba einamųjų metų sąskaita faktūra, mokėjimo kvitas, skelbimas / kvietimas į renginį su nurodytu dalyvio mokesčiu, vidutinė nakvynės rinkos kaina (nurodant interneto adresus) ir pan.

 

 

3.2.2. pagal Taisyklių 10.3 papunktį (tradicinio amato edukacinių užsiėmimų organizavimas):

 

Eil. Nr.

Edukacinio užsiėmimo pavadinimas

Edukacinio užsiėmimo data ir vieta

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti

Pagalbos intensyvumas, proc.

Prašoma pagalbos suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Tautinio paveldo produkto (-ų) ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija (-os).

2. Kvietimas į renginį ir (arba) renginio programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir laikas (jei vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje).

3. Komercinis (-iai) pasiūlymas (-ai) ir (arba) viešai prekių ar paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprastinė komercinė veikla, pateikta atspausdinta informacija, jei išlaidos dar neatliktos, ir (arba) pirkimo / apmokėjimo dokumentų kopijos, jei išlaidos jau atliktos (jei perkama įranga, tautinio paveldo produkto ženklinimo prekės ir (ar) paslaugos, lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transportavimo, nakvynės, vietos įrengimo paslaugos).

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose bei dokumentų kopijose pateikta informacija yra teisinga.

2. Užtikrinu, kad esu tinkamas (-a) pareiškėjas (-a) pagal Taisyklių II ir V skyrių nuostatas.

3. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

4. Esu susipažinęs (-usi) su Taisyklių reikalavimais ir įsipareigoju:

4.1. Taisyklių sąlygas vykdysiu tiksliai, nepažeisdamas (-a) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

4.2. gavęs (-usi) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) pagalbos permokėto avanso ar permokėtos pagalbos grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinsiu Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) arba pagalbą (jos dalį), ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbą ir (ar) sumokėsiu palūkanas;

4.3. teiksiu teisingą ir tikslią informaciją ir (arba) dokumentus, žodinius ir (arba) rašytinius paaiškinimus, susijusius su Taisyklių 10 punkte numatytų veiklų vykdymu, nustatytais terminais;

4.4. bendradarbiausiu su projekto įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis, teiksiu jiems visą prašomą informaciją, leisiu atlikti patikras vietoje, sudarysiu sąlygas susipažinti su projekto įgyvendinimu susijusiais dokumentais;

4.5. nesu gavęs ir nesieksiu paramos ar pagalbos iš kitų nacionalinių ir (ar) ES programų ir (ar) priemonių išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

4.6. ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal priemonę suteikimo dienos saugosiu visą su paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus;

4.7. nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažintas kaip tinkamos finansuoti išlaidos;

4.8. per 3 metų laikotarpį nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos už pagalbos lėšas įsigytos įrangos ar turto neparduosiu ar kitaip neperleisiu tretiesiems asmenims;

4.9. iki Taisyklėse nurodytos datos ir Taisyklėse nustatytomis sąlygomis įgyvendinsiu projektą ir pateiksiu Agentūrai mokėjimo prašymą  ir pridedamus dokumentus.

5. Esu įvykdęs (-iusi) visus mokestinius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

6. Nesu skolingas (-a) Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

7. Nėra iškeltos bylos dėl bankroto, nesu likviduojamas (-a).

8. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

9. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, projekto pavadinimas, paraiškos registracijos kodas, prašoma ir gauta pagalbos suma) būtų viešinama visuomenės informavimo tikslais, skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES ir Lietuvos Respublikos interesus.

10. Patvirtinu, kad ženklinu ir įsipareigoju ženklinti tautinio paveldo produktus tautinio paveldo produkto ženklu Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (taikoma tuo atveju, kai prašoma lėšų Taisyklių 10.2 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti).

11. Patvirtinu, kad paraišką įsigyti tos pačios rūšies įrangą tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose, teikiu pirmą kartą arba ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinio paraiškos įrangai įsigyti teikimo.

12. Įsipareigoju, kad tautinio paveldo produktai sudarytų ne mažesnę kaip dviejų trečdalių visų viešuosiuose renginiuose pristatomų, demonstruojamų ir (arba) realizuojamų ir (arba) realizavimo vietose realizuojamų produktų asortimento dalį (taikoma tuo atveju, kai pagalbos prašoma tautinio paveldo produktams pristatyti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti realizavimo vietose).

13. Įsipareigoju, kad vykdant Taisyklių 10.3 papunktyje nurodytą veiklą, tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai dalyviams bus nemokami, o apie planuojamą edukacinį užsiėmimą pranešiu pagal Taisyklių 19.2.1 papunkčio nuostatas.

14. Įsipareigoju, tuo atveju, jei nuo paramos paraiškos pateikimo iki sprendimo skirti paramą priėmimo mano įmonė susijungia su kita įmone, vyksta įmonių įsigijimas ar suskaidymas, pateikti tai pagrindžiančią informaciją ir dokumentus.

15. Esu informuotas (-a), kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

16. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

17. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

18. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

19. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta https://nma.lrv.lt/lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga.

20. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

21. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos ar pagalbos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos ar pagalbos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos ar pagalbos viešinimo tikslais įgyvendinant 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

 

___________________________________

(juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų

kompensavimo forma)

 

 

_________________________________________________________________

(pareiškėjas)

 

________________________________________________________________________________

(pareiškėjo kodas, adresas)

 

________________________________________________________________________________

(pareiškėjo tel., el. paštas)

 

________________________________________________________________________________

(sertifikato numeris, išdavimo data)

 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijai

 

PRAŠYMAS

DĖL A KATEGORIJOS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTO SERTIFIKAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

______________________________

(data)

 

Prašau kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas ______________________________________________________ Eur, pervedant į sąskaitą Nr. /L/T/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ________________________ banke.

(banko pavadinimas)

 

1. Patvirtinu, kad:

1.1. esu laikomas (-a) tinkamu pareiškėju (-a) pagal Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių V skyriaus nuostatas;

1.2. nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį;

1.3. nesu gavęs (-usi) ir nesieksiu paramos ar pagalbos iš kitų nacionalinių ir (ar) ES programų ir (ar) priemonių išlaidoms, numatytoms prašyme, finansuoti;

1.4. ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal priemonę suteikimo dienos saugosiu visą su paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus.

2. Įsipareigoju gavęs (-usi) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėtos pagalbos grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Ministerijai išmokėtą pagalbą (jos dalį) ir (arba) permokėtą pagalbą ir (ar) sumokėti palūkanas.

 

I. Informacija apie pareiškėjo atitiktį Reglamento (ES) Nr. 2023/2831
2 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 nuostatas, „viena įmonė“* apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai (teisiškai ar de facto) yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų (pildant lentelę visos eilutės turi būti pažymėtos „Taip“ arba „Ne“. Būtina nurodyti visas įmones, kurios laikomos „viena įmone“)

Eil. Nr.

Įmonių tarpusavio santykių rūšys

1.

Mano įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą, arba kita įmonė turi mano įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą[3] (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomi įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai ir atitinkamai balsų skaičius procentine išraiška)

Taip

Ne   

1.

2.

n.

2.

Mano įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių arba kita įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą mano įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne    

1.

2.

n.

3.

Pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata mano įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką[4] arba kitai įmonei suteikiama teisė daryti mano įmonei lemiamą įtaką (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne    

1.

2.

n.

4.

Mano įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą, arba kita įmonė, būdama mano įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su mano įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja mano įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne    

1.

2.

n.

 

 

 

II. Informacija, reikalinga užtikrinti, kad nebūtų pažeistos nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 3 straipsnio 8 ir 9 dalyje

 

Eil.

Nr.

Įmonių susijungimas, įsigijimas ir skaidymas per praėjusius trejus metus

Pažymėti

1.

Mano įmonė per praėjusius trejus metus (per 36 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo) susijungė su kita įmone arba mano įmonė įsigijo kitą įmonę, arba kita įmonė įsigijo mano įmonę (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomi susijusių įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne

1.

2.

n.                                                                      

2.

Mano įmonė per praėjusius trejus metus (per 36 mėn. laikotarpį iki paraiškos pateikimo) buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę (Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodoma suskaidymo data, suskaidytos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat iki suskaidymo veikusiai įmonei suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2023/2831 ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota)

Taip

Ne   

1.

2.

n.

 

 

PRIDEDAMA (pridedamus pažymėti ženklu „X“):

A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikato (-ų) kopija (-os).

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentas.

 

 

______________

(parašas)

___________________________________________________                               (pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo

taisyklių

3 priedas

 

(Ataskaitos apie projekto, finansuoto pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, įvykdymo rezultatus forma)

 

 

Norėdami įrašyti vardą ir pavardę, spustelėkite arba bakstelėkite čia

 

(pagalbos gavėjas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

ATASKAITA

APIE PROJEKTO ĮVYKDYMO REZULTATUS

 

Ataskaitos pildymo data:  Norėdami įvesti datą, spustelėkite čia

 

1. Pagalbos gavėjo duomenys

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Įmonės ar asmens kodas

 

Vadovo vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Adresas: gatvė, namo Nr., pašto indeksas, vietovė, savivaldybė

Buveinės (juridinio asmens) arba gyvenamosios vietos (fizinio asmens)

 

Korespondencijos

 

Telefono Nr.

 

El. p. adresas

 

 

2. Informacija apie projektą

 

Projekto pavadinimas

(iš Paraiškos)

 

 

Pagalbos gavėjo kuriamo ir (arba) gaminamo tautinio paveldo produkto pavadinimas, sritis, kategorija (pagal prie Paraiškos pridedamą tautinio paveldo produkto sertifikatą)

 

 

3. Informacija apie projekto pasiektus rezultatus, vykdant Paraiškoje nurodytą veiklą

 

Paraiškoje planuota veikla ir rezultatai

Įvykdyta veikla ir pasiekti rezultatai

Veiklos neįvykdymo priežastys

Dalyvavimas parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuose renginiuose

(nurodomi Paraiškoje planuoti renginiai, datos, juose įvykdyta veikla, pasiekti rezultatai / veiklos neįvykdymo priežastys):

1.

2.

3.

...

1.

2.

3.

...

 

Įrangos (skirtos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose) įsigijimas

(nurodoma įsigyta įranga / planuotos įsigyti įrangos neįsigijimo priežastys):

 

 

 

 

Tautinio paveldo produktų ženklinimas

(nurodomos Paraiškoje planuotos ženklinimo išlaidos / nepatirtų išlaidų priežastys)

 

 

 

 

Tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimas

(nurodomi Paraiškoje planuoti edukaciniai užsiėmimai, datos, pasiekti rezultatai / užsiėmimų neįvykdymo priežastys):

 

 

 

 

 

4. Kiti pridedami dokumentai ir pastabos:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pasirašydamas šią ataskaitą, pagalbos gavėjas patvirtina, kad visa šioje ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.

 

__________________________________________________________

_________________________________________

(pagalbos gavėjo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-649, 2009-09-04, Žin., 2009, Nr. 107-4505 (2009-09-08), i. k. 1092330ISAK003D-649

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-554, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 69-3458 (2010-06-15), i. k. 1102330ISAK003D-554

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-531, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 78-4067 (2012-07-04), i. k. 1122330ISAK003D-531

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-122, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-901 (2013-02-16), i. k. 1132330ISAK003D-122

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-824, 2013-12-09, Žin., 2013, Nr. 130-6688 (2013-12-19), i. k. 1132330ISAK003D-824

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-436, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10527

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-631, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-19, i. k. 2014-12517

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-908, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18081

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-297, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06071

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-518, 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23465

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-553, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13594

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-360, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09127

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-35, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01156

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-140, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04488

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-195, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06570

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-30, 2022-01-24, paskelbta TAR 2022-01-24, i. k. 2022-01037

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-73, 2023-02-10, paskelbta TAR 2023-02-10, i. k. 2023-02555

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-118, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03015

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 ** „Viena įmonė“ apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų: a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą; b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių; c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką; d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą. Įmonės, kurios pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone.

[1]  Dauguma dalyvių (akcininkų, savininkų, narių) balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

[2]  Lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

 

* „Viena įmonė“ apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų: a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą; b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių; c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką; d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą. Įmonės, kurios pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone.

[3]  Dauguma dalyvių (akcininkų, savininkų, narių) balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

[4]  Lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

.