Suvestinė redakcija nuo 2019-01-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 68-2774, i. k. 1092330ISAK003D-398

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-10:

Nr. 3D-518, 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23465

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2009 m. gegužės 29 d. Nr. 3D-398

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 4 straipsnio 5 punktu ir 22 straipsniu, Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu  Nr. 1475,

t v i r t i n u Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-35 redakcija)

 

 

TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato nereikšmingos (de minimis) pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti (toliau – pagalba) teikimo iš valstybės biudžeto lėšų sąlygas ir tvarką.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1407/2013), Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu (toliau – Įstatymas), Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Įstatyme, Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMOS VEIKLOS IR

PAGRINDINIAI FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

4. Tautinio paveldo produktų saugojimo, kūrimo, realizavimo ir populiarinimo finansavimo tikslai:

4.1. skatinti tautinio paveldo produktų saugojimą, kūrimą ir realizavimą;

4.2. skatinti atkurti sunykusius tautinio paveldo produktus ir jų kūrimo technologijas;

4.3. populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus;

4.4. skatinti tradicinių amatų centrų veiklos plėtrą;

4.5. remti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų profesinį ir kultūrinį tobulėjimą;

4.6. formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje;

4.7. plėsti tautinio paveldo produktų rinką.

5. Pagal šias taisykles pagalba gali būti skiriama:

5.1. kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas;

5.2. A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje;

5.3. tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai;

5.4. tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti.

6. Pagalba skiriama taisyklių 5.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, jeigu:

6.1. parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose demonstruojami ir (arba) realizuojami tautinio paveldo produktai ženklinami tautinio paveldo produktų ženklu Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

6.2. tautinio paveldo produktai sudaro ne mažesnę kaip du trečdaliai visų parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose demonstruojamų ir (arba) realizuojamų produktų asortimento dalį. Šio taisyklių papunkčio nuostatos taikomos, kai pagalbos prašoma tautinio paveldo produktams demonstruoti, realizuoti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose Lietuvoje.

7. Pagal šias taisykles teikiama pagalba turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. pagalbos suma, suteikta vienam ūkio subjektui (t. y. bet kokiam ekonominę veiklą vykdančiam subjektui, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų, atitinkančiam reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus) per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus, negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų);

7.2. jei pagalbos gavėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis;

7.3. pagalbos gavėjų reorganizavimo atveju apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą pagalbos gavėjui nebus viršyta leistina viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

8. Didžiausia pagalbos suma, teikiama vienam galutiniam pagalbos gavėjui, nurodytam taisyklių 22 punkte,  vieneriems metams – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

9. Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paraiškas gali pateikti tik vieną paraišką gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles (toliau – paraiška) (taisyklių 1 priedas). Jeigu pareiškėjas yra asociacija, jos narys (galutinis pagalbos gavėjas, nurodytas paraiškoje) negali teikti paraiškos toms pačioms išlaidoms, kurioms prašoma paramos asociacijos paraiškoje, finansuoti.

10. Prašymų, teikiamų šių taisyklių 5.1 papunktyje nurodytų išlaidų kompensavimui, prašoma pagalbos suma turi būti lygi valstybės rinkliavos dydžiui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Paraiškos, teikiamos šių taisyklių 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti, kuriose prašoma pagalbos suma mažesnė nei 100 Eur (šimtas eurų), nepriimamos.

12. Pagalba neteikiama žemės ūkio produktų pirminei gamybai (pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745 (OL 2017 L 117, p. 1), 3 straipsnio 17 dalyje).

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS IR PAGALBOS DYDIS

 

13. Pagal šias taisykles valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos išlaidų rūšys:

13.1. pagal šių taisyklių 5.1 papunktį – fizinių ir juridinių asmenų kuriamo A kategorijos tautinio paveldo produkto, kuris ar kurių grupė nurodyti tame pačiame tautinio paveldo produkto sertifikate, sertifikavimo išlaidos, nurodytos šių taisyklių 10 punkte;

13.2. pagal šių taisyklių 5.2 papunktį – išlaidos A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje:

13.2.1. kelionės išlaidos, vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius (kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) dieną prieš ir (arba) po renginio);:

13.2.1.1. Lietuvoje – transporto degalai, viešojo transporto,  išskyrus taksi, bilietai, parkavimas) (kompensuojama iki 50 Eur per dieną);

13.2.1.2. užsienyje – lėktuvo, traukinio ar autobuso bilietai, transporto degalai, parkavimas, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi;

13.2.2. tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, vykstant į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą, išlaidos;

13.2.3. nakvynės išlaidos, vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje (kompensuojamos nakvynės išlaidos renginio dienomis ir (arba) dieną prieš ir (arba) po renginio);

13.2.4. dalyvavimo parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuose renginiuose išlaidos (dalyvio arba registracijos mokestis, ploto nuoma (tautinio paveldo produktų kūrėjui vienam renginiui kompensuojama ne daugiau kaip už vieną renginio organizatoriaus dalyviui numatytą vietą ), vietos įrengimas, kai perkama paslauga);

13.2.5. įrangos ir (arba) įrankių tautinio paveldo produktams kurti, gaminti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos (įrangos ir įrankių įsigijimo atveju kompensuojama pareiškėjui vieną kartą per 5 metus);

13.2.6. žaliavų, reikalingų tradiciniams amatams demonstruoti parodų, mugių ir (arba) kitų viešųjų renginių metu, įsigijimo išlaidos (kompensuojama iki 500 Eur tautinio paveldo produktų kūrėjui);

13.2.7.  tautinio paveldo produktų ženklinimo išlaidos (produktų etiketės su tautinio paveldo produktų ženklu, tautinio paveldo produktų ženklai, pakuotės su tautinio paveldo produkto ženklu ir jų gamyba) (kompensuojama iki 200 Eur tautinio paveldo produktų kūrėjui);

13.2.8. sertifikuotų tradicinių renginių organizavimo išlaidos (renginių viešinimas ir informacinės medžiagos vertimas, leidyba ir pranešimų publikavimas, skelbimas spaudoje, informacinių radijo ir televizijos laidų rengimas ir transliavimas, renginio vietos ir (arba) įrangos nuoma) ;

13.3. pagal šių taisyklių 5.3 papunktį – tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių rengimo, maketavimo, vertimo, leidybos išlaidos;

13.4. pagal šių taisyklių 5.4 papunktį – A kategorijos tradicinių amatų meistrų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo išlaidos:

13.4.1. apmokėjimas už edukacinių užsiėmimų vedimą A kategorijos tradicinių amatų meistrui (kompensuojama už vieną dieną ne daugiau kaip 1 bazinė socialinė išmoka);

13.4.2. ir (ar) žaliavų, reikalingų  tradiciniams amatams demonstruoti edukacinio užsiėmimo metu, įsigijimo išlaidos (kompensuojama iki 200 Eur vienam edukaciniam užsiėmimui).

14. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

14.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

14.2. pareiškėjo, PVM mokėtojo, veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal šias taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

15. Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

16. Skiriant lėšas taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti, tinkamomis finansuoti pripažįstamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo einamųjų metų išlaidos, patirtos einamaisiais paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) metais iki išlaidų pagrindimo suvestinės  pateikimo datos ir pagrįstos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais.

17. Pagalbos dydis:

17.1. pagal šių taisyklių 5.1 papunktį – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

17.2. šių taisyklių 5.2 ir 5.3  papunkčiuose nustatytai veiklai finansuoti – vienam pagalbos gavėjui, neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos,:

17.2.1. iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;

17.2.2. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;

17.3. šių taisyklių 5.4 papunktyje nustatytai veiklai finansuoti – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos.

18. Skiriamų lėšų dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į tinkamas finansuoti išlaidas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

19. Pagal šias taisykles pareiškėjai gali būti:

19.1. skiriant pagalbą taisyklių 5.1 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti, fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, kuriantys ir (arba) gaminantys sertifikuotus A kategorijos tautinio paveldo produktus;

19.2. skiriant pagalbą taisyklių 5.2 ir (arba) 5.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti, fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (arba) gaminantys, ir (arba) realizuojantys sertifikuotus A arba B kategorijos tautinio paveldo produktus, ir asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus, tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, ir kurių viena iš veiklos sričių nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje;

19.3. skiriant pagalbą taisyklių 5.4 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, paramos gali kreiptis A kategorijos tradicinių amatų meistrai ir tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai. Pareiškėjo vedami edukaciniai užsiėmimai dalyviams turi būti nemokami. Informacija apie planuojamą edukacinį užsiėmimą ne vėliau kaip 2 savaitės iki jo pradžios turi būti paskelbta interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt.

20. Pareiškėjui pagal šias taisykles pagalba gali būti skiriama, jei jis nėra gavęs ar nesiekia gauti paramos ar pagalbos iš kitų nacionalinių ir ES programų paraiškoje numatytoms išlaidoms  finansuoti.

21. Tuo atveju, kai pareiškėjas yra asociacija, ji turi užtikrinti, kad jos nariai, kuriems būtų skirta pagalba, yra tinkami pareiškėjai pagal taisyklių IV skyriaus nuostatas ir nepažeidžia taisyklių 7, 8 , 9, 12 ir 20 punktų bei V skyriaus nuostatų, ir pateikti informaciją apie savo narius, nurodytą 28.5 papunktyje.

22. Galutiniai pagalbos gavėjai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys tautinio paveldo produktus. Jeigu paraišką teikia asociacija,  galutinis pagalbos gavėjas yra pati asociacija tuo atveju, kai paraiška teikiama išlaidoms pagal šių taisyklių 13.2.8 papunktį finansuoti, kitais atvejais – galutiniai pagalbos gavėjai yra asociacijos nariai, gaunantys pagalbą.

 

V SKYRIUS

NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

23. Pareiškėjui (jei pareiškėjas yra asociacija, šio taisyklių punkto reikalavimai taikomi jos nariams, kuriems būtų skirta pagalba) lėšos negali būti skiriamos, jei:

23.1. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) yra likviduojamas;

23.2. pareiškėjas yra nesumokėjęs Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų socialinio draudimo įmokų;

23.3. pareiškėjas turi mokestinių skolų  Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir Agentūrai (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų  mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų  vyksta mokestinis ginčas). Mokestinių skolų būklė gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu;

23.4. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

23.4.1. pareiškėjo sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

23.4.2. pagalbos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

23.4.3. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, susijusių su pagalba. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į pagalbą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

23.5. pareiškėjas, siekdamas palankaus sprendimo, bandė daryti įtaką Agentūrai.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR SERTIFIKAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

24. Prašymai dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo (toliau – prašymas) (taisyklių 2 priedas) gali būti teikiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija) visus metus.

25. Ministerijos padalinys, atsakingas už tautinį paveldą (toliau – Sekretoriatas), įvertina prašymus ir:

25.1. vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registro) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ , ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Duomenų tvarkymo taisyklės), surenka informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus pareiškėjo pateikusio prašymą gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, o vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytais kriterijais, – su juo susijusių ūkio subjektų gautą pagalbą, ir patikrina, ar bendra pagalbos suma, pridėjus numatomą skirti pagalbos dydį, neviršija leidžiamos pagalbos sumos. Jei pareiškėjui suteikus apskaičiuotą pagalbos dydį būtų viršijama bendra leistina pagalbos suma, negali būti suteikiama net ta pagalbos dalis, kuri šios sumos neviršija;

25.2. po sprendimo dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo priėmimo per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Registrui informaciją apie prašymus pateikusiems pareiškėjams suteiktą pagalbą.

26. Sprendimą dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo priima Ministerija. Sekretoriatas Ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą sprendimą dėl pagalbos skyrimo A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikavimo išlaidoms kompensuoti, jų prašymus ir išlaidų pagrindimo dokumentus pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už buhalterinę apskaitą. Ministerijos padalinys, atsakingas už buhalterinę apskaitą, rengia mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl lėšų pervedimo pagalbos gavėjams A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikavimo išlaidoms kompensuoti.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

27. Agentūra, vadovaudamasi žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu paraiškų surinkimo grafiku, tinklalapyje www.nma.lt ir www.tautinispaveldas.lt paskelbia apie kvietimus teikti paraiškas gauti pagalbą taisyklių 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytai veiklai vykdyti.

28. Pareiškėjai, norintys gauti pagalbą, per skelbime nurodytą terminą Agentūrai pateikia paraiškas (1 priedas) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta adresu Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Kitais būdais pateiktos paraiškos (neregistruotu paštu, faksu, el. paštu ir t. t.) nepriimamos. Kartu su paraiška Agentūrai turi būti pateikta:

28.1. tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikato ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo, ir (arba) renginio sertifikato kopija (-os);

28.2. sertifikuoto tradicinio renginio programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir laikas (jei organizuojamas sertifikuotas tradicinis renginys), ir (arba) kvietimas į renginį ir (arba) renginio programa, kur nurodoma renginio vieta ir laikas (vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje);

28.3. komercinis (-iai) pasiūlymas (-ai) (jei perkama įranga, įrengimai, įrankiai, priemonės, žaliavos, kitos prekės ir paslaugos), jei išlaidos dar neatliktos;

28.4. pirkimo/apmokėjimo dokumentų kopijos, jei išlaidos jau atliktos;

28.5. tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinio aprašymas, kuriame nurodomas turinys, tiražas, paskirstymo planas, spaudos lankai, popieriaus rūšis (jei leidžiamas leidinys);

28.6. jei pareiškėjas yra asociacija, galutinių pagalbos gavėjų sąrašas, asociacijos narių (galutinių pagalbos gavėjų) prašymai dalyvauti asociacijos projekte (juose nurodoma  galutinio pagalbos gavėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, tautinio paveldo produkto kategorija ir prašoma pagalbos suma), tautinio paveldo produkto sertifikatų ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijos ir duomenys pagal paraiškos 3 punkto lentelę;

28.7. dokumentai ir (ar) informacija, kuriuose pagrindžiama pareiškėjo atitiktis taisyklių 32 punkte nurodytiems pirmumo kriterijams (jei pareiškėjas atitinka pirmumo kriterijus).

29. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti:

29.1. pateikti visi reikalaujami;

29.2. parašyti valstybine kalba;

29.3. išsamiai ir teisingai užpildyti;

29.4. dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos.

30. Paraiškos priimamos, nagrinėjamos ir pagalba skiriama vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir šiomis taisyklėmis.

31. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

31.1. paraiškos ir pridedamų dokumentų atitiktį taisyklių 29 punkte nustatytiems reikalavimams;

31.2. paraiškos atitiktį šių taisyklių II skyriuje nustatytiems pagrindiniams finansavimo principams;

31.3. tinkamas finansuoti išlaidas ir finansavimo dydį pagal taisyklių III skyrių;

31.4. pareiškėjo tinkamumą gauti pagalbą pagal taisyklių IV ir V skyrius;

31.5. prašomų lėšų pagrįstumą.

32. Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai:

32.1. paraiška teikiama organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį;

32.2. paraiška teikiama dalyvauti užsienio šalyse organizuojamose parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose reprezentuojant Lietuvą (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (arba) kitas viešasis renginys);

32.3. paraiška teikiama dalyvauti Lietuvos Respublikoje rengiamose seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose (nurodytuose 32.3.1–32.3.10 papunkčiuose), kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodomas bent vienas šiuose punktuose nurodytas renginys). Esant būtinybei papildomai reitinguoti paraiškas, šiems renginiams taikomi papildomi atrankos kriterijai:

32.3.1. Dainų šventė;

32.3.2. Kaziuko mugė;

32.3.3. šv. Baltramiejaus mugė;

32.3.4.  respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“;

32.3.5. festivalis „Skamba, skamba kankliai“;

32.3.6. Jūros šventė;

32.3.7. tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“;

32.3.8. tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“;

32.3.9. festivalis „Sostinės dienos“;

32.3.10. tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“;

32.4. paraiška teikiama populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (tautinio paveldo produktai pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskirti šioms sritims: architektūra, tekstilė, interjeras, apavas, taikomasis ir paprotinis menas, namų apyvoka, darbo įrankiai ir reikmenys, apranga, karyba, muzikos instrumentai, susisiekimas, vaiko ugdymo priemonės, vokalinis muzikavimas, muzikavimas, švenčių organizavimas, maisto ruošimas, pastatų priežiūra, daugiaspalvė tapyba, taikomasis menas, higiena, žvejyba);

32.5. paraiškos projekte numatoma daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);

32.6. paraiška gauti pagalbą pagal šias taisykles teikiama pirmą kartą.

33. Taisyklių 32 punkte numatyti pirmumo kriterijai ir papildomi atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka (pirmas kriterijus yra pats svarbiausias, paskutinis – mažiausio svarbumo). Jei pritaikius pirmumo kriterijus kvietimui skirtų lėšų nepakanka trečiąjį pirmumo kriterijų atitinkančioms paraiškoms finansuoti, atliekamas papildomas paraiškų reitingavimas pagal papildomus atrankos kriterijus, numatytus šių taisyklių 32.3 papunktyje. Jei pritaikius pirmumo ir papildomus atrankos kriterijus kvietimui skirtų lėšų nepakanka tą patį pirmumo arba papildomą atrankos kriterijų atitinkančioms paraiškoms finansuoti, pagalbos suma šioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o paraiškos, kurios neatitiko pirmumo arba papildomų atrankos kriterijų, atmetamos ir finansavimas joms neskiriamas. Jei paraiškoms pritaikius visus pirmumo ir papildomus atrankos kriterijus lieka nepaskirstytų kvietimui skirtų lėšų, bet jų nepakanka visoms paraiškoms, neatitikusioms pirmumo ir papildomų atrankos kriterijų, finansuoti, pagalbos suma šioms likusioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

34. Jeigu paraiškoje ar prie jos pridedamuose dokumentuose nėra duomenų ir (arba) informacijos, iš kurių būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka. Paklausimai pareiškėjui dėl atitikties pirmumo kriterijams nesiunčiami.

35. Pateiktų paraiškų vertinimą atlieka Agentūra. Paraiškos įvertinamos per 40 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo termino nurodyto kvietime pabaigos. Į paraiškos įvertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas.

36. Agentūra, gavusi taisyklių 28 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir, jei pateikti dokumentai neatitinka taisyklių 29 punkte nustatytų reikalavimų, informuoja pareiškėją (paraiškoje nurodytu būdu) apie rastus trūkumus, kuriems pašalinti nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepašalina rastų trūkumų ir jei trūksta duomenų pirminiam paraiškos vertinimui atlikti, paraiška atmetama.

37. Agentūra gali prašyti pareiškėjo (paraiškoje nurodytu būdu) per Agentūros nurodytą terminą pateikti papildomų dokumentų, reikalingų paraiškai tinkamai įvertinti pagal taisyklių 31 punkte nurodytus kriterijus. Gavus pareiškėjo atsakymą į paklausimą, paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų.

38. Agentūra įvertina paraiškas ir, jei buvo siųstas paklausimas, jose nurodytų duomenų tikslinimo dokumentus, ir, vadovaudamasi Registro nuostatais ir Duomenų tvarkymo taisyklėmis patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus pareiškėjo (jei pareiškėjas yra asociacija, kiekvieno asociacijos nario, kuris gautų pagalbą) gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, o vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytais kriterijais – su juo susijusių ūkio subjektų gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, ir patikrina ar bendra pagalbos suma, pridėjus numatomą skirti pagalbos dydį, neviršija leidžiamos pagalbos sumos. Jei pareiškėjui ar asociacijos nariui, kai pareiškėjas yra asociacija, suteikus apskaičiuotą pagalbos dydį būtų viršijama bendra leistina pagalbos suma, negali būti suteikiama net ta pagalbos dalis, kuri šios sumos neviršija.

39. Agentūra, įvertinusi paraiškas pagal šių taisyklių 31 punkte nustatytus kriterijus bei duomenų patikslinimo dokumentus, jei buvo siųstas paklausimas, ir pagal 32 punkte nustatytus pirmumo ir papildomus atrankos kriterijus, jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, parengia paraiškų vertinimo rezultatų suvestines, kurias pateikia svarstyti Agentūros Tautinio paveldo veiklos projektų atrankos komitetui (toliau – PAK), patvirtintam Agentūros direktoriaus įsakymu. PAK sudėtyje turi būti ne mažiau kaip du pagrindiniai Ministerijos atstovai, turintys balso teisę ir sprendimų veto teisę. 

40. PAK, įvertinęs Agentūros pateiktą paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, atsižvelgdamas į tautinio paveldo išsaugojimo priemonėms finansuoti einamaisiais metais skirtas lėšas, taip pat, jei gautose paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikis didesnis nei kvietimui teikti paraiškas skirtų lėšų suma, į pareiškėjams taikomus pirmumo ir papildomus atrankos kriterijus, nustatytus taisyklių 32 punkte, gali skirti visą paraiškoje nurodytą sumą, mažesnę, nei nurodyta paraiškoje, sumą arba motyvuojant siūlyti visai pagalbos neskirti. Tais atvejais, kai prašomą sumą projektui įgyvendinti siūloma sumažinti, Agentūra per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją (paraiškoje nurodytu informacijos teikimo būdu), pasiūlydama pateikti patikslintą paraišką. Patikslinta paraiška pakartotinai gali būti teikiama ir elektroniniu būdu (PDF formatu) ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikti patikslintą paraišką įteikimo dienos (pasiūlymas pateikti patikslintą paraišką laikomas įteiktu praėjus 3 darbo dienoms po jo išsiuntimo). Per nustatytą terminą pareiškėjui nepateikus patikslintos paraiškos, pagalba neskiriama.

41. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo arba neskyrimo pagal pateiktas paraiškas, remdamasi PAK posėdžio protokolu, priima Agentūra. Agentūros sprendimas patvirtinamas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka iki einamųjų metų spalio 1 d. Agentūrai priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo pareiškėjui taisyklių 5.2, 5.3 ir (ar) 5.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms finansuoti, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

42. Agentūra informuoja projekto vykdytojus (paraiškoje nurodytu būdu), kad jiems suteikiama pagalba, nurodant pagalbos dydį. Jei projekto vykdytojas yra asociacija, ji informuoja savo narius (galutinius pagalbos gavėjus) apie jiems suteiktą pagalbą.

43. Agentūra per 5 darbo dienas nuo galutinio sprendimo neskirti lėšų priėmimo informuoja pareiškėjus (paraiškoje nurodytu būdu), kuriems neskirtas finansavimas, apie priimtą sprendimą.

44. Agentūra, priėmusi sprendimą dėl lėšų skyrimo, vadovaudamasi Registro nuostatais, pateikia Registrui informaciją apie galutiniams pagalbos gavėjams suteiktą pagalbą.

45. Agentūra, išmokėdama lėšas pagalbos gavėjams, taiko išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą.

46. Po Agentūros sprendimo skirti paramą patvirtinimo Agentūra projekto vykdytojui per 20 darbo dienų avansu perveda 50 proc. sprendime dėl lėšų skyrimo numatytos pagalbos sumos (išskyrus projektus ar jų dalis„ įgyvendinamas nuo lapkričio 1 d. – visos jiems skirtos lėšos pervedamos avansu), jei sprendime nenumatyta kitaip.

47. Galimas iki 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal atskiras išlaidų rūšis, neviršijant bendros paraiškoje ir Agentūros patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo numatytos sumos. Paraiškos pakeitimas dėl didesnio kaip 20 proc. nukrypimo pagal atskiras išlaidų, kurioms buvo nurodytos paraiškoje ir joms pritarta skirti lėšas, rūšis negalimas. Išlaidų nukrypimas pagal išlaidų rūšis daugiau kaip 20 proc. ir išlaidos, nenumatytos taisyklėse ir paraiškoje, nefinansuojamos.

48. Jeigu pareiškėjas yra asociacija, galutinių pagalbos gavėjų, nurodytų paraiškoje, keitimas kitais yra negalimas.

49. Projektas turi būti įgyvendintas ir už jį atsiskaityta ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d. (išskyrus projektus ar jų dalis, įgyvendinamus ir vykdomus nuo lapkričio 1 d. – projektų vykdytojai atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.). Už patirtas išlaidas atsiskaitoma pateikiant Agentūrai išlaidų pagrindimo suvestinę, kurios forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka. Išlaidų pagrindimo suvestinės teikiamos ir tikrinamos vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas išlaidų pagrindimo suvestinę, projekto vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą. Jei projekto dalis įgyvendinama po lapkričio 1 d., už projekto dalį, įgyvendintą iki spalio31 d. atsiskaitoma pateikiant išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., o už projekto dalį, įgyvendinamą po lapkričio 1 d., atsiskaitoma pateikiant antrą išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.  Pareiškėjai išlaidų pagrindimo suvestines Agentūrai pateikia asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta adresu Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Kitais būdais pateiktos išlaidų pagrindimo suvestinės (neregistruotu paštu, faksu, el. paštu ir t. t.) nepriimamos. Kartu su išlaidų pagrindimo suvestinėmis teikiamos:

49.1. ataskaita apie projekto įvykdymo rezultatus;

49.2. jei projekto vykdytojas yra asociacija, pateikiamas galutinių pagalbos gavėjų pasirašytas sąrašas, kuriame nurodomos jų vardas, pavardė / pavadinimas, tautinio paveldo produkto kategorija, renginiai, kuriuose jie dalyvavo, jiems skiriama pagalbos suma;

49.3. jei buvo organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, pateikiami dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas dalyvių vardas, pavardė, užsiėmimas, adresas, telefonas) ir atspausdinta informacija, kad apie nemokamus edukacinius užsiėmimus 2 savaitės iki jo pradžios buvo pateikta informacija interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt;

49.4. jei demonstruojamas tradicinis amatas parodoje, mugėje ir (arba) kitame viešajame renginyje, ir paraiškoje prašoma pagalbos šių taisyklių 13.2.6 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti, pateikiamas renginio organizatoriaus išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinamas tradicinio amato demonstravimas, nurodant jį demonstravusį tradicinį amatininką ir demonstravimo trukmę.

50. Išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedamų dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenumatytos (force majeure) aplinkybės, pagalbos gavėjo ar kito, atsakingo už dokumentų pateikimą asmens, liga). Šiuo atveju projekto vykdytojas iki taisyklių 49 punkte nustatyto termino turi pateikti Agentūrai rašytinį prašymą dėl išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo, jį pagrindžiant pateisinamų priežasčių atsiradimu. Agentūra apie pritarimą ar nepritarimą prašymui dėl išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo informuoja projekto vykdytoją raštu. Jei projekto vykdytojas dėl nepateisinamų priežasčių išlaidų pagrindimo suvestinę  ir pridedamus dokumentus pateikia pavėluotai, pagalba už kiekvieną pavėluotą darbo dieną sumažinama 1 proc. nuo apskaičiuotos pagalbos sumos už išlaidų pagrindimo suvestinėje deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas. Pavėluotai pateiktos išlaidų pagrindimo suvestinės ir pridedami dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo taisyklių 49 punkte nustatyto termino.

51. Agentūra, teigiamai įvertinusi išlaidų pagrindimo suvestinę ir pridedamus dokumentus, priima sprendimą išmokėti likusią pagalbos dalį.

52. Agentūra lėšas projekto vykdytojams užsako ir išmoka Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

53. Jeigu vertinant išlaidų pagrindimo suvestinę ir  pridedamus dokumentus kyla neaiškumų ar paaiškėja, kad nepateikti visi privalomi dokumentai, projekto vykdytojui siunčiamas paklausimas (paraiškoje nurodytu būdu), kuriame nurodomas terminas, per kurį projekto vykdytojas turi trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis pateikti. Informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas gavus projekto vykdytojo rašytinį prašymą ir paaiškinimą dėl termino pratęsimo. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos ir (arba) dokumentų, išlaidų pagrindimo suvestinės ir  pridedami dokumentai baigiami vertinti pagal turimus duomenis.

54. Jei Agentūra nustato, kad išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų suma mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, projekto vykdytojas privalo grąžinti atitinkamą išmokėto avanso dalį.

55. Jei Agentūra nustato, kad išlaidų pagrindimo suvestinės pateikimo metu projekto vykdytojas nebeatitinka pirmumo kriterijų, už kuriuos paraiškų vertinimo metu buvo skirtas pirmumas (jei priimant sprendimą buvo taikyti pirmumo kriterijai), projekto vykdytojas privalo grąžinti išmokėto avanso dalį ir jam neišmokama likusi pagalbos dalis.

56. Pažeidimai nustatomi ir grąžintinos lėšos administruojamos Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

57. Agentūros ataskaitų teikimas Ministerijai vykdomas Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais. Ministerijos prašymu Agentūra turi pateikti informaciją apie lėšų išmokėjimą ir (arba) kitą nurodytą informaciją.

 

VIII SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

58. Už skirtų lėšų panaudojimą atsako projekto vykdytojas. Projekto vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims už pagalbos lėšas įsigytą įrangą per trejų metų laikotarpį nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo.

59. Projekto vykdytojų, pateikusių išlaidų pagrindimo suvestines, patikras vietoje atlieka Agentūra Bendrųjų administravimo taisyklių, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Agentūra Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka atsirenka 5 proc. projektų ir pateikusius suvestines paramos gavėjus patikrina vietoje, ar išlaidų pagrindimo suvestinėje nurodytos išlaidos yra pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo dokumentais, ar išlaidos yra padarytos numatytos paraiškoje bei taisyklėse numatytais terminais ir tvarka.

60. Esant poreikiui, Agentūra Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka atlieka užsakomąją patikrą vietoje. Projekto vykdytojas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems tarnautojams atlikti patikras vietoje.

61. Projektų vykdytojų patikrą renginio vietoje Ministerija atlieka Tautinio paveldo objektų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų patikros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-270 „Dėl Tautinio paveldo objektų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

62. Už teikiamų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas ir (ar) projekto vykdytojas. Projekto vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 5 metus nuo paraiškos pateikimo saugoti visą su paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus.

63. Kiti šiose taisyklėse nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

64. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

65. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-554, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 69-3458 (2010-06-15), i. k. 1102330ISAK003D-554

Nr. 3D-531, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 78-4067 (2012-07-04), i. k. 1122330ISAK003D-531

Nr. 3D-122, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-901 (2013-02-16), i. k. 1132330ISAK003D-122

Nr. 3D-436, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10527

Nr. 3D-297, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06071

Nr. 3D-518, 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23465

Nr. 3D-553, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13594

Nr. 3D-360, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09127

Nr. 3D-35, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01156

 

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles forma)

 

______________________________

(pareiškėjas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

PARAIŠKA GAUTI LĖŠAS PAGAL TAUTINIO PAVELDO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLES

 

_______________ Nr. _____________

(data)                                                       

 

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Rekvizitai

Pareiškėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Įmonės ar asmens kodas

 

Vadovo vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, telefono Nr.

 

Adresas:

gatvė, namo Nr., pašto indeksas, vietovė

 

Telefono Nr.

 

Fakso Nr.

 

El. p. adresas

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

/__/__/__/__/__/

Atsiskaitomosios  sąskaitos Nr.

/L/T/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Pažymėti tinkamą

(pažymima ženku „X“)

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: ________                      ______

□ ne PVM mokėtojas

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad priemonė, kuriai organizuoti prašoma lėšų, nėra ekonominė veikla ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

Taip  □

 

Ne    □

Teikiu paraišką organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį

Taip  □

 

Ne     □

Teikiu paraišką dalyvauti ir reprezentuoti Lietuvą užsienio šalyse organizuojamuose renginiuose

Taip  □

 

Ne     □

Teikiu paraišką dalyvauti ilgą tradiciją turinčiuose, Lietuvos Respublikos mastu rengiamuose renginiuose, nurodytuose Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių 32.2  papunktyje

Taip  □

 

Ne     □

Teikiu paraišką populiarinti ne maisto produktus

Taip  □

 

Ne     □

Daugiau prisidedu nuosavomis lėšomis, nei to reikalauja taisyklių nuostatos

Taip  □

 

Ne     □

Pirmą kartą teikiu paraišką gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles

Taip  □

 

Ne     □

Informacijos teikimo būdas (nurodoma, kokiu būdu norima gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą)

El. paštu

Paštu

 

________________________________________________________________________________

2. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

2.1. Projekto vykdytojo kuriamo ir (arba) gaminamo tautinio paveldo produkto pavadinimas, sritis, kategorija

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.2. Projekto pavadinimas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.3. Trumpas projekto aprašymas, tikslai, uždaviniai, dalyviai, vieta ir numatomi rezultatai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Bendra projekto vertė, Eur

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

(3.1 ir 3.2 lentelių (3) stulpelių bendra suma)

 

Prašoma pagalbos suma*, su PVM arba be PVM, Eur

(kas reikalinga, pabraukti)

3.1 ir 3.2 lentelių (5) stulpelių bendra suma)

 

Pagalbos dydis, proc.

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

20_______________________d.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

20_______________________d.

 

 

3. DUOMENYS APIE PRAŠOMĄ PAGALBĄ

 

3.1. Išlaidos, planuojamos patirti iki einamųjų metų spalio 31 d.

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšių pavadinimai *

(pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių 13 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

Pagalbos dydis, proc.

Prašoma pagalbos suma be PVM arba su PVM, Eur ** (kas reikalinga, pabraukti)

Išlaidų pagrindimas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

X

 

X

 

*Jei prašoma finansuoti dalyvavimo parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose išlaidas, turi būti nurodytos kiekvienos parodos, mugės ir (ar)kitų viešųjų renginių datos ir išlaidos.

**Pagalbos suma eilutėje „Iš viso“ nurodoma tik eurais (be centų, suapvalinus į mažesnę pusę).

 

 

3.2. Išlaidos, planuojamos patirti po einamųjų metų lapkričio 1 d.

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšių pavadinimai *

(pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių 13 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM arba be PVM, Eur (kas reikalinga, pabraukti)

Pagalbos dydis, proc.

Prašoma pagalbos suma be PVM arba su PVM, Eur ** (kas reikalinga, pabraukti)

Išlaidų pagrindimas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

X

 

X

 

*Jei prašoma finansuoti dalyvavimo parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose išlaidas, turi būti nurodytos kiekvienos parodos, mugės ir (ar)kitų viešųjų renginių datos ir išlaidos.

**Pagalbos suma eilutėje „Iš viso“ nurodoma tik eurais (be centų, suapvalinus į mažesnę pusę).

 

 

PRIDEDAMA:

1. Tautinio paveldo produkto (-ų) ir (arba) tradicinio renginio sertifikato (-ų) ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija (-os).

2. Sertifikuoto tradicinio renginio programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir laikas (jei organizuojamas sertifikuotas tradicinis renginys), ir (arba) kvietimas į renginį ir (arba) renginio programa, kur nurodoma renginio vieta ir laikas (vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje).

3. Tautinio paveldo produktus populiarinančio leidinio aprašymas, kuriame nurodomas turinys, tiražas, paskirstymo planas, spaudos lankai, popieriaus rūšis (jei leidžiamas leidinys).

4. Galutinių pagalbos gavėjų sąrašas (jei pareiškėjas yra asociacija)ir informacija, nurodyta Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių (toliau – taisyklės) 28.6 papunktyje.

5. Dokumentai ir (arba) informacija, pagrindžiantys pareiškėjo atitiktį pirmumo kriterijams (jei pareiškėjas atitinka pirmumo kriterijus).

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Esu laikomas tinkamu pareiškėju pagal taisyklių  IV skyrių.

3. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

4. Esu susipažinęs su taisyklių reikalavimais ir įsipareigoju:

4.1. šių taisyklių sąlygas vykdysiu tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

4.2. gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) pagalbos permokėto avanso ar permokėtos pagalbos grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinsiu Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) arba pagalbą (jos dalį), ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbą;

4.3. teiksiu teisingą ir tikslią informaciją ir (arba) dokumentus, žodinius ir (arba) rašytinius paaiškinimus, susijusius su taisyklių 5 punkte numatytų veiklų vykdymu, nustatytais terminais;

4.4. bendradarbiausiu su projekto įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis, teiksiu jiems visą prašomą informaciją, leisiu atlikti patikras vietoje, sudarysiu sąlygas susipažinti su projekto įgyvendinimu susijusiais dokumentais;

4.5. nesu gavęs ir nesieksiu paramos ar pagalbos iš kitų nacionalinių ir ES programų išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

4.6. nesu susijęs su kitomis įmonėmis, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, o jeigu esu susijęs, pateikiu ryšių su kitomis įmonėmis patvirtinimo dokumentus;

4.7. ne trumpiau kaip 5 metus nuo paraiškos pateikimo saugosiu visą su paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus;

4.8. nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama finansuoti išlaida;

4.9. per 3 metų laikotarpį nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos už pagalbos lėšas įsigytos įrangos ar turto neparduosiu ar kitaip neperleisiu tretiesiems asmenims;

4.10. iki taisyklėse nurodytos datos ir taisyklėse nustatytomis sąlygomis įgyvendinsiu projektą ir pateiksiu Agentūrai išlaidų pagrindimo suvestinę ir pridedamus dokumentus.

5. Esu įvykdęs visus mokestinius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

6. Nesu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

7. Nėra iškeltos bylos dėl bankroto, nesu likviduojamas.

8. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

9. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos registracijos kodą, prašomą ir gautą pagalbos sumą, būtų viešinama visuomenės informavimo tikslais, skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES ir Lietuvos Respublikos interesus.

10. Patvirtinu, kad ženklinu ir įsipareigoju ženklinti tautinio paveldo produktus tautinio paveldo produkto ženklu Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (taikoma tuo atveju, kai prašoma lėšų taisyklių 5.2 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti).

11. Įsipareigoju, kad tautinio paveldo produktai sudarytų ne mažesnę kaip du trečdaliai visų viešuosiuose renginiuose pristatomų, demonstruojamų ir (arba) realizuojamų ir (arba) realizavimo vietose realizuojamų produktų asortimento dalį (taikoma tuo atveju, kai pagalbos prašoma tautinio paveldo produktams pristatyti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti realizavimo vietose).

12. Įsipareigoju, kad vykdant taisyklių 5.4 papunktyje nurodytą veiklą, tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai dalyviams (ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims) bus nemokami.

13. Patvirtinu, kad paraišką įsigyti įrangą ir (arba) įrankius tautinio paveldo produktams kurti, gaminti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti teikiu pirmą kartą arba ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinio paraiškos įrangai ir (arba) įrankiams įsigyti teikimo.

14. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

15. Užtikrinu, kad asociacijos nariai, kurie gautų pagalbą, yra tinkami pareiškėjai pagal taisyklių IV skyriaus nuostatas ir neteikia paraiškos toms pačioms išlaidoms finansuoti (taikoma tuo atveju, kai pareiškėjas yra asociacija).

16. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

17. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

18. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

19. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga.

20. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

21. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą, Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

___________________________________

(pareiškėjo, jo vadovo ar įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Prašymo dėl A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimo forma)

 

______________________________

(pareiškėjas)

_______________________________________________________________________

(pareiškėjo kodas, adresas, tel., el. paštas, sertifikato numeris, išdavimo data)

 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijai

 

PRAŠYMAS

DĖL A KATEGORIJOS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTO SERTIFIKAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

_______________

(data)

 

Prašau kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas _______

__________________________________________________________ Eur, pervedant į sąskaitą Nr. /L/T/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ _________________________ banke.

 

Patvirtinu, kad:

1. esu laikomas tinkamu pareiškėju pagal Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių IV skyrių;

2. nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį;

3. informaciją apie prašymo administravimo eigą norėčiau gauti (tinkamą pažymėti ženklu „X“):

el. paštu

paštu.

 

PRIDEDAMA (pridedamus pažymėti ženklu „X“):

A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikato (-ų) kopija (-os).

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentas.

 

 

_______________

(parašas)

_______________________________________________

(pareiškėjo, jo vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas,        vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-649, 2009-09-04, Žin., 2009, Nr. 107-4505 (2009-09-08), i. k. 1092330ISAK003D-649

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-554, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 69-3458 (2010-06-15), i. k. 1102330ISAK003D-554

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-531, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 78-4067 (2012-07-04), i. k. 1122330ISAK003D-531

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-122, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-901 (2013-02-16), i. k. 1132330ISAK003D-122

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-824, 2013-12-09, Žin., 2013, Nr. 130-6688 (2013-12-19), i. k. 1132330ISAK003D-824

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 "Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-436, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10527

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-631, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-19, i. k. 2014-12517

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-908, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18081

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-297, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06071

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-518, 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23465

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-553, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13594

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-360, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09127

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-35, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01156

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo