Suvestinė redakcija nuo 2002-10-10 iki 2006-06-22

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 74-3166, i. k. 1021100NUTA00001167

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 19 d. Nr. 1167

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarką (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 19 d. nutarimu

Nr. 1167

 

VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMO IR

MOKĖJIMO TVARKA

 

1. Ši tvarka nustato vienkartinių piniginių išmokų, skirtų valstybės tarnautojams skatinti, mokėjimo už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą sąlygas šiais atvejais:

1.1. labai gerai ar gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais;

1.2. valstybės tarnautojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

1.3. įstatymo nustatytų švenčių progomis;

1.4. valstybės tarnautojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis;

1.5. valstybės tarnautojams išeinant į pensiją.

2. Sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo valstybės tarnautojui priima valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo.

3. Kiekvienu atveju, nurodytu šios tvarkos 1.1–1.5 punktuose, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos.

4. Vienkartinės piniginės išmokos valstybės tarnautojams mokamos iš valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.

5. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama valstybės tarnautojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta tarnybinė nuobauda.

6. Jeigu statutiniams valstybės tarnautojams jų veiklą reglamentuojančiuose statutuose ar Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme nenumatyta skatinimo tvarka, taikomos šios tvarkos nuostatos.

7. Pareigūnams, tiesiogiai dalyvavusiems išaiškinant (nustatant) nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, gali būti taikoma speciali Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta skatinimo tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1574, 2002-10-04, Žin., 2002, Nr. 97-4294 (2002-10-09), i. k. 1021100NUTA00001574

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1574, 2002-10-04, Žin., 2002, Nr. 97-4294 (2002-10-09), i. k. 1021100NUTA00001574

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo