Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 74-3864, i. k. 1122270ISAK001R-175

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-01:

Nr. 1R-245, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12452

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROBACIJOS IR KITŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 27 d. Nr. 1R-175

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi ir siekdamas užtikrinti bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

tvirtinu Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1R-175

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-245

redakcija)

 

PROBACIJOS IR KITŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato individualaus probuojamojo priežiūros plano formą ir rengimo metodiką, kitų bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių, už kurių vykdymą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsnio 4 dalį atsakinga probacijos tarnyba, vykdymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INDIVIDUALUS PROBUOJAMOJO PRIEŽIŪROS PLANAS IR JO RENGIMAS

 

3. Probuojamajam sudaromas individualus probuojamojo priežiūros planas (toliau – priežiūros planas) pagal formą, nustatytą šio aprašo 1 priede.

4. Priežiūros planas paprastai sudaromas bendraujant su probuojamuoju ir atsižvelgiant į šio plano rengėjo turimą informaciją apie jį.

5. Prieš rengiant priežiūros planą, paprastai probuojamajam atliekamas nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas, jei rengėjas neturi informacijos apie pirmiau šiam probuojamajam atliktus nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimus.

6. Priežiūros plano 1 punkte nurodomas probuojamojo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys, išsilavinimas, šeiminė padėtis, užimtumas. Šios informacijos pasikeitimai, kartu nurodant ir jos pakeitimo datą, taip pat nurodomi šiame punkte.

7. Priežiūros plano 2 punkte nurodomas nepilnamečio probuojamojo atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, giminystės ar kitas ryšys, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys. Jei nepilnamečio probuojamojo atstovu pagal įstatymą yra juridinis asmuo, priežiūros plano 2 punkte nurodomas šio asmens vadovo ir (ar) tiesiogiai su nepilnamečiu dirbančio specialisto vardas (2.1 papunktis), pavardė (2.2 papunktis), juridinio asmens pavadinimas (2.3 papunktis), juridinio asmens buveinės adresas (2.4 papunktis), juridinio asmens ir (ar) specialisto kontaktiniai duomenys (2.5 papunktis).

8. Priežiūros plano 3 punkte nurodomas probuotojo, vykdysiančio probuojamojo priežiūrą, vardas, pavardė, data, nuo kada probuotojas pradeda vykdyti probuojamojo priežiūrą, kiek laiko ją vykdė. Informacija apie kitus probuotojus, vykdžiusius probuojamojo priežiūrą, pateikiama priežiūros plano 3.4 papunktyje, nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat laiką, kiek jie vykdė probuojamojo priežiūrą.

9. Priežiūros plano 4 punkte nurodoma informacija apie probuojamojo nusikalstamo elgesio riziką:

9.1. ar buvo vertinta probuojamojo nusikalstamo elgesio rizika pagal OASys metodiką, pažymima priežiūros plano 4.1 papunktyje;

9.2. nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo pagal OASys metodiką rezultatas balais ir šios rizikos lygis nurodomas priežiūros plano 4.2 papunktyje;

9.3. jeigu vertinant probuojamojo nusikalstamo elgesio riziką pagal OASys metodiką buvo nustatyta didelės žalos padarymo rizika, rizika, susijusi su individu, ir (ar) kitų rizikų, tai pažymima priežiūros plano 4.3 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

9.4. nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu pagal OASys metodiką nustatytos probleminės sritys ir kriminogeniniai veiksniai nurodomi priežiūros plano 4.4 papunktyje;

9.5. papildomų nusikalstamo elgesio rizikos metodikų ir (ar) programų probuojamojo nusikalstamo elgesio rizikai įvertinti rezultatai ir nustatyti veiksniai, turėję įtakos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatui, nurodomi priežiūros plano 4.5 papunktyje;

9.6. probuojamojo priežiūros vykdymo metu nustatyti priežiūros plano 4.2–4.5 papunkčiuose pateiktos informacijos pasikeitimai nurodomi priežiūros plano 4.6 papunktyje, paprastai nurodant šiuos pasikeitimus lėmusias priežastis ir jų įrašymo datą.

10. Priežiūros plano 5 punkte nurodoma informacija apie probuojamojo probacijos sąlygas:

10.1. probacijos vykdymo pradžia ir pabaiga nurodoma priežiūros plano 5.1 ir 5.2 papunkčiuose;

10.2. probuojamojo probacijos sąlygos nurodomos priežiūros plano 5.3 papunktyje;

10.3. ar probuojamasis gali vykdyti probacijos sąlygas, pažymima priežiūros plano 5.4 papunktyje;

10.4. ar probuojamasis įsipareigoja laikytis probacijos sąlygų, pažymima priežiūros plano 5.5 papunktyje;

10.5. ar probuojamasis supažindintas su probacijos vykdymo ir vengimo vykdyti teisinėmis pasekmėmis, pažymima priežiūros plano 5.6 papunktyje;

10.6. veiksniai (sunkumai), kurie gali trukdyti vykdyti probacijos sąlygas, nurodomi priežiūros plano 5.7 papunktyje. Šiame papunktyje taip pat nurodomos aplinkybės, dėl kurių priežiūros plano 5.4–5.6 papunkčiuose buvo pažymėtas neigiamas atsakymas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

10.7. veiksniai (stiprybės), kurie turėtų būti palaikomi ir plėtojami, kad probuojamasis įvykdytų probacijos sąlygas, nurodomi priežiūros plano 5.8 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

10.8. aplinkybės apie probuojamojo patirtą diskriminaciją, probuojamojo diskriminacinio elgesio požymius, kurie galėjo turėti įtakos jo nusikalstamam elgesiui, taip pat su nukentėjusiuoju susijusios aplinkybės, kurios gali turėti įtakos probacijos sąlygoms, susijusioms su nukentėjusiuoju, įvykdyti, nurodomos priežiūros plano 5.9 papunktyje;

10.9. probuojamojo priežiūros vykdymo metu nustatyti priežiūros plano 5.7–5.9 papunkčiuose pateiktos informacijos pasikeitimai nurodomi priežiūros plano 5.10 papunktyje, paprastai pateikiant šiuos pasikeitimus lėmusias priežastis ir jų įrašymo datą.

11. Priežiūros plano 6 punkte nurodoma informacija apie probuojamojo motyvaciją ir gebėjimus:

11.1. ar probuojamasis yra motyvuotas vykdyti probacijos sąlygas, savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, pažymima priežiūros plano 6.1 papunktyje;

11.2. ar probuojamasis turi gebėjimų savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, pažymima priežiūros plano 6.2 papunktyje;

11.3. veiksniai (sunkumai), kurie gali trukdyti motyvacijos pokyčiams, nurodomi priežiūros plano 6.3 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

11.4. veiksniai (stiprybės), kurie turi būti palaikomi ir plėtojami motyvacijai skatinti, nurodomi priežiūros plano 6.4 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

11.5. priemonės motyvacijai skatinti nurodomos priežiūros plano 6.5 papunktyje;

11.6. motyvacijos skatinimo priemonių įgyvendinimo rezultatai nurodomi priežiūros plano 6.6 papunktyje.

12. Priežiūros plano 7 punkte nurodoma informacija apie probuojamojo resocializacijos tikslus, priemones ir jų įgyvendinimą:

12.1. priežiūros plano 7.1 papunktyje nustatomi ilgalaikiai tikslai. Šie tikslai paprastai siejami su kriminogeninių veiksnių, nustatytų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metu, šalinimu, probacijos sąlygų įgyvendinimu. Daugiausia įtakos nusikalstamo elgesio rizikai įvertinti turėję kriminogeniniai veiksniai yra prioritetiniai probuojamojo resocializacijos priemonėms nustatyti. Jeigu probuojamajam nebuvo atliktas nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas, ilgalaikiai tikslai nustatomi atsižvelgiant į priežiūros plano 5 ir 6 punktuose pateiktą informaciją, prioritetus nustatant kartu su probuojamuoju. Ilgalaikiai tikslai probacijos vykdymo metu gali būti papildomi atsižvelgiant į papildymus priežiūros plano 4.6, 5.10 ir 6.6 papunkčiuose;

12.2. priežiūros plano 7.2 papunktyje nustatomos probuojamojo resocializacijos priemonės priežiūros plano 7.1 papunktyje nustatytiems tikslams pasiekti, jų vykdytojai (probuojamasis, probuotojas ar kitas probacijos tarnybos darbuotojas, dalyvaujantis vykdant probaciją, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 7 straipsnyje nurodyti asmenys, taip pat kiti asmenys, jei jie dalyvavo rengiant priežiūros planą ir (ar) sutiko būti vykdytojais, taip pat probacijos tarnybų sutarčių (susitarimų) su kitais asmenimis pagrindu) ir vykdymo terminai. Atsižvelgiant į papildymus priežiūros plano 4.6, 5.10, 6.6 ir 7.3 papunkčiuose, probacijos vykdymo metu priežiūros plano 7.2 papunktyje gali būti numatyta papildomų probuojamojo resocializacijos  priemonių;

12.3. informacija apie priežiūros plano 7.2 papunktyje nustatytų probuojamajam resocializacijos priemonių įgyvendinimą nurodoma priežiūros plano 7.3 papunktyje.

13. Priežiūros plano 8 punktą pildo probuojamasis:

13.1. priežiūros plano 8.1 papunktyje pažymi, ar jis sutinka su nustatytu planu;

13.2. jei to pageidauja, priežiūros plano 8.2 papunktyje įrašo pastabas dėl priežiūros plano I skyriaus turinio ir (ar) nesutikimo su nustatytu priežiūros planu;

13.3. priežiūros plano 8.3 papunktyje įrašo savo vardą ir pavardę, pasirašo ir nurodo pasirašymo datą.

14. Priežiūros plano 9 punktą pildo nepilnamečio probuojamojo atstovas pagal įstatymą pagal šio aprašo 13 punkte nustatytas taisykles darydamas įrašus arba žymas priežiūros plano 9.1–9.3 papunkčiuose.

15. Priežiūros plano 10.1 papunktyje šio plano rengėjas gali įrašyti kitų pastabų dėl priežiūros plano sudarymo, jei ši informacija nėra įrašytina kituose priežiūros plano punktuose.

16. Užpildęs priežiūros plano I skyrių, priežiūros plano rengėjas 10.2 papunktyje įrašo savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo ir nurodo pasirašymo datą.

17. Asmenys (išskyrus priežiūros plano rengėją ir probuojamąjį), dalyvavę rengiant priežiūros planą, įrašomi priežiūros plano 11 punkte.

18. Probuojamųjų elgesio kontrolė ir jos taikymo intensyvumas nustatomas priežiūros plano 12.1 papunktyje, atsižvelgiant į probuojamojo nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimą ir (ar) probuojamojo probacijos sąlygas, taip pat probacijos priežiūros plano 7 punkte nustatytas resocializacijos priemones ir jų vykdymo terminus.

19. Probuojamųjų, kurių nusikalstamo elgesio rizika įvertinta kaip aukšta, elgesio kontrolė nustatoma intensyvesnė nei probuojamųjų, kurių nusikalstamo elgesio rizika įvertinta kaip vidutinė ar žema.

20. Probuojamųjų elgesio kontrolės priemonės ir jų taikymo intensyvumas turi užtikrinti probacijos priežiūros plano 7 punkte nustatytų resocializacijos priemonių įgyvendinimą ir (ar) probacijos sąlygų vykdymą laiku.

21. Probuojamojo elgesio kontrolės priemones ir intensyvumą planuoja priežiūros plano rengėjas ir priežiūros plano 12.1 papunktyje įrašo savo pareigas, vardą ir pavardę, taip pat pasirašo.

22. Probuojamųjų elgesio kontrolės priemonės ir intensyvumas paprastai keičiamos atsižvelgiant į tai, kaip probuojamasis įgyvendina priežiūros plano 7 punkte nustatytas resocializacijos priemones, vykdo probacijos sąlygas, ir (ar) jo nusikalstamo elgesio rizikos didėjimą ar mažėjimą. Naujos probuojamojo elgesio kontrolės priemonės ir (ar) pakeistas jau nustatytų priemonių intensyvumas nurodomi priežiūros plano 12.3 papunktyje.

23. Priežiūros plano 12.4 papunktyje nurodoma informacija apie vykdytą probuojamojo elgesio kontrolę ir jos rezultatus. Šiame papunktyje taip pat nurodoma informacija apie probuojamojo įspėjimus dėl probacijos sąlygų pažeidimų, teismui pateiktus teikimus, nurodytus Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 23, 29 ir 30 straipsniuose.

24. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

25. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

26. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

27. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

28. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

29. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

30. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2020-07-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

IV SKYRIUS

VIEŠŲJŲ DARBŲ BAUSMĖS VYKDYMAS

 

38. Probacijos tarnyboje sudaromas viešųjų darbų atlikimo vietų ir darbų sąrašas pagal sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų vietos savivaldybės vykdomajai institucijai arba probacijos tarnybai pateiktas paraiškas. Su paraiškas pateikusiais darbdaviais sudaroma sutartis dėl nuteistųjų viešųjų darbų bausmės atlikimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso ir šio aprašo nuostatas.

39. Dėl sąrašo ir sutarčių atnaujinimo probacijos tarnyba į vietos savivaldybės vykdomąją instituciją, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitas valstybės ar savivaldybių institucijas, nevyriausybines organizacijas kreipiasi ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat kvietimas teikti paraiškas viešųjų darbų atlikimo vietoms nuolatos skelbiamas probacijos tarnybos interneto tinklalapyje.

40. Su darbdaviais, kurie sistemingai nesilaiko Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio 3 dalyje ir 44 straipsnyje nustatytų pareigų, prieš tai juos raštu įspėjus, gali būti nutraukta sutartis dėl nuteistųjų viešųjų darbų bausmės atlikimo. Nutraukus sutartį darbdaviai išbraukiami iš aprašo 38 punkte nurodyto sąrašo. Nuteistieji, atliekantys viešuosius darbus pas darbdavį, su kuriuo nutraukta sutartis dėl nuteistųjų viešųjų darbų bausmės atlikimo, siunčiami atlikti viešųjų darbų pas kitus darbdavius šio aprašo 41.3, 41.4 papunkčiuose ir 42 punkte nustatyta tvarka.

41. Nuteistajam pirmą kartą atvykus į probacijos tarnybą:

41.1. neteko galios nuo 2019-08-09;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

41.2. neteko galios nuo 2019-08-09;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

41.3. pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 39 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus jam parenkama viešųjų darbų atlikimo vieta ir darbas;

41.4. sudaromas Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo priežiūros planas (šio aprašo 2 priedas), kuriame nustatomos priemonės, kurios bus įgyvendintos, kad asmuo atliktų bausmę, taip pat kontrolės priemonės ir jų intensyvumas.

42. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nuteistojo pirmo atvykimo į probacijos tarnybą raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pridedant darbo laiko apskaitos žiniaraštį (aprašo 3 priedas), informuojamas darbdavys, pas kurį nuteistasis atliks viešuosius darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

43. Nuteistojo viešųjų darbų atlikimo ir darbdaviui Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nustatytų pareigų kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 42 ir 43 straipsniuose ir sutartyje su darbdaviu nustatytomis priemonėmis. Įgyvendintos priemonės ir nustatyti pažeidimai nurodomi Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo priežiūros plane (šio aprašo 2 priedas).

44. Nuteistajam po įspėjimo vengiant atlikti šią bausmę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vengimo fakto nustatymo pateikiamas teikimas teismui dėl viešųjų darbų bausmės pakeitimo kita bausme. Teikime turi būti nurodyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

44.1. nuteistojo vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data;

44.2. teismo, paskyrusio nuteistajam bausmę, pavadinimas ir nuosprendžio ir (ar) nutarties data;

44.3. paskirtos bausmės trukmė ir nustatytas darbo valandų skaičius;

44.4. neišdirbtų darbo valandų skaičius;

44.5. motyvai (priežastys), dėl kurių nuteistasis neišdirbo nustatytų darbo valandų;

44.6. siūlymas dėl viešųjų darbų bausmės pakeitimo kita bausme.

45. Nuteistajam dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių neišdirbus nustatytų darbo valandų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo laiko apskaitos žiniaraščio gavimo probacijos tarnyboje pateikiamas teikimas teismui pratęsti viešųjų darbų laiką. Teikime turi būti duomenys, nustatyti šio aprašo 44.1–44.5 papunkčiuose, ir siūlymas pratęsti viešųjų darbų laiką.

46. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 178 straipsnio 1 dalies nustatytais atvejais, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie tokius atvejus gavimo pateikiamas teikimas teismui atleisti nuo šios bausmės. Teikime turi būti duomenys, nustatyti šio aprašo 44.1–44.5 papunkčiuose, ir siūlymas paskirti baudžiamojo poveikio priemonę.

 

V SKYRIUS

LAISVĖS APRIBOJIMO BAUSMĖS VYKDYMAS

 

47. Dirbant su nuteistaisiais vadovaujamasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis laisvės apribojimo bausmės vykdymo tvarką ir sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

48. Nuteistiesiems teikiama Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 19 straipsnyje nustatyta socialinė pagalba sprendžiant jų asmenines ir socialines problemas.

49. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

50. Nuteistajam pirmą kartą atvykus į probacijos tarnybą, sudaromas Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo priežiūros planas (šio aprašo 2 priedas), nustatantis priemones, kurios bus įgyvendinamos, kad asmuo atliktų bausmę, taip pat kontrolės vykdymo priemones ir jų intensyvumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

51. Jeigu teismas įpareigoja nuteistąjį neatlygintinai išdirbti iki 200 valandų per teismo nustatytą laiką sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nuteistojo pirmojo atvykimo į probacijos tarnybą raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pridedant darbo laiko apskaitos žiniaraštį (šio aprašo 3 priedas), informuojamas darbdavys, pas kurį nuteistasis atliks nemokamus darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

52. Laisvės apribojimo bausmės vykdymo metu nustačius, kad nuteistojo elgesiui teigiamą įtaką galėtų daryti kitos – ne nustatytos teismo ar papildomos laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygos, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokių aplinkybių nustatymo teismui pateikiamas teikimas dėl laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo ar papildymo. Teikime turi būti šio aprašo 44.1 ir 44.2 papunkčiuose nurodyti duomenys, motyvai, pagrindžiantys kitų ar papildomų laisvės apribojimų bausmės sąlygų nustatymą, ir siūlymas dėl laisvės apribojimo bausmės sąlygų pakeitimo ar naujų sąlygų nustatymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

53. Nuteistajam laisvės apribojimo bausme vengiant atlikti šią bausmę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vengimo fakto nustatymo teismui pateikiamas teikimas dėl papildomų laisvės apribojimo bausmės vykdymo sąlygų nustatymo arba laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu. Teikime turi būti šio aprašo 44.1 ir 44.2 papunkčiuose nurodyti duomenys, motyvai, pagrindžiantys nuteistojo vengimą atlikti bausmę, ir siūlymas dėl papildomų laisvės apribojimo bausmės vykdymo sąlygų nustatymo arba šios bausmės pakeitimo areštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

54. Neteko galios nuo 2020-07-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

VI SKYRIUS

AUKLĖJAMOJO IR BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

55. Dirbant su asmenimis, kuriems teismo nuosprendžiu (nutartimi) paskirtos auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonės, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymo tvarką bei sąlygas, ir šio skyriaus nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

56. Auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymo sąlygos, jų kontrolės priemonės ir intensyvumas nustatomi, apie jų įvykdymą nurodoma Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo priežiūros plane (šio aprašo 2 priedas).

57. Kaip asmenys, kuriems paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, – vykdo šias baudžiamojo poveikio priemones, kontroliuojama pagal duomenų registruose esančius duomenis, bendraujant žodžiu, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis su pačiu asmeniu, kuriam paskirtos šios baudžiamojo poveikio priemonės, šio asmens darbdaviu, valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar įmone, nevalstybine organizacija, išduodančia leidimus dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, arba suteikiančia specialią teisę.

58. Probacijos tarnyba, sužinojusi (bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po sužinojimo), kad šio aprašo 57 punkte nurodytiems asmenims buvo suteikta specialioji teisė arba jie buvo išrinkti ar paskirti į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas, arba pradėjo dirbti arba užsiimti tam tikra veikla, kuri jiems uždrausta teismo nuosprendžiu, praneša šio aprašo 57 punkte nurodytam darbdaviui, institucijai, įstaigai ar organizacijai apie įsiteisėjusį nuosprendį (nutartį), pridėdama šio teismo nuosprendžio (nutarties) nuorašą, ir asmeniui, kad jis vykdytų teismo nuosprendį (nutartį), kuriuo jam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė.

59. Kai asmeniui paskirta auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas, paprastai probacijos tarnyba kartu su šiuo asmeniu, o prireikus – ir su asmeniu, kuriam turi būti atlyginta ar pašalinta žala, aptaria ir nustato šios poveikio priemonės įvykdymo būdus ir terminus.

60. Šio aprašo 59 punkte nurodytos poveikio priemonės įvykdymo kontrolė atliekama atsižvelgiant į Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo priežiūros plane (šio aprašo 2 priedas) nustatytus turtinės žalos atlyginimo ar pašalinimo būdus ir terminus, gaunant dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos atlyginimą ar tokios žalos pašalinimą.

61. Kai asmeniui paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – nemokami darbai ar auklėjamojo poveikio priemonė – nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai, jos vykdomos pagal šio aprašo 51 punkto nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

62. Kai asmeniui paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens, šio asmens kontrolė atliekama pagal duomenų registruose esančius duomenis, bendraujant žodžiu, raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis su asmeniu, kuriam paskirta ši baudžiamojo poveikio priemonė, nukentėjusiuoju, prie kurio teismas uždraudė prisiartinti, valstybės, savivaldybių ir kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kitais asmenimis, kurie galėtų suteikti informacijos apie asmeniui paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymą.

63. Kai asmeniui paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose, probacijos tarnyba pasiūlo šiam asmeniui dalyvauti probacijos tarnybos arba kitų įstaigų, organizacijų ar kitų asmenų vykdomose smurtinį elgesį keičiančiose programose, kartu su šiuo asmeniu aptaria ir nustato šios baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymo būdus ir terminus.

64. Šio aprašo 63 punkte nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymas, kai ji vykdoma ne probacijos tarnyboje, kontroliuojamas bendraujant žodžiu, raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis su smurtinį elgesį keičiančias programas vykdančiomis įstaigomis, organizacijomis ar kitais asmenimis ir gaunant dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose.

65. Kai asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti, probacijos tarnyba kartu su tėvais ar kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, kuriems asmuo atiduotas ugdyti ir prižiūrėti, aptaria ir nustato šios auklėjamojo poveikio priemonės įvykdymo ir informacijos teikimo probacijos tarnybai sąlygas ir būdus.

66. Šio aprašo 65 punkte nustatytos auklėjamojo poveikio priemonės vykdymas kontroliuojamas bendraujant žodžiu, raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis su tėvais ar kitais asmenimis, kuriems asmuo atiduotas ugdyti ir prižiūrėti, taip pat bendradarbiaujant su vaiko teisių apsaugos tarnyba ar kitais asmenimis, kurie galėtų suteikti informacijos apie asmeniui paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą.

67. Kai asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas, šios auklėjamojo poveikio priemonės kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose ir šiame skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

68. Kai asmuo, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas, yra įpareigotas įgyti tam tikrų žinių ar išmokti draudimus (saugaus eismo, mokinio taisykles ir pan.) ir (ar) atlikti visą gydymosi nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos kursą, ir (ar) dalyvauti valstybės ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse, probacijos tarnyba pateikia šiam asmeniui, taip pat jo atstovui pagal įstatymą sąrašą įstaigų, organizacijų ar kitų asmenų, kurie gali suteikti žinių ar išmokyti draudimų ir (ar) atlikti visą gydymo kursą, ir (ar) rengia socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemones, pasirinkti, kur jis galėtų įvykdyti įpareigojimus, kartu aptaria ir nustato šių įpareigojimų įvykdymo būdus ir terminus.

69. Probacijos tarnyba gali šio aprašo 68 punkte nurodytam asmeniui suteikti tam tikrų žinių ar išmokyti draudimų, priimti dalyvauti socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse, jei šioje tarnyboje teismo nuosprendyje (nutartyje) nurodytų žinių ar draudimų mokoma ar organizuojamos socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonės ir jei asmuo sutinka su šių mokymų ir priemonių organizavimo sąlygomis.

70. Jeigu teismas šio aprašo 67 punkte nurodytam asmeniui paskyrė baudžiamajame įstatyme nenumatytų draudimų ir įpareigojimų, jų vykdymo tvarką nustato probacijos tarnyba, paprastai bendradarbiaudama su asmeniu, kuriam paskirti šie draudimai ir įpareigojimai, taip pat su šio asmens atstovu pagal įstatymą. Nustatant draudimų ir įpareigojimų vykdymo tvarką rekomenduojama vadovautis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 4 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso II skyriuje nustatytais principais.

71. Neteko galios nuo 2019-08-09.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

72. Jei asmuo vengia įvykdyti jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, probacijos tarnyba apie šią galimą nusikalstamą veiką informuoja ikiteisminio tyrimo subjektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

73. Jei asmuo, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, jos nevykdo ar netinkamai ją vykdo, probacijos tarnyba jį įspėja, kad teismas gali auklėjamojo poveikio priemonę pakeisti kita auklėjamojo poveikio priemone.

74. Jei šio aprašo 73 punkte nurodytas asmuo po pakartotinio įspėjimo nevykdo auklėjamojo poveikio priemonės ar netinkamai ją vykdo, probacijos tarnyba pateikia teismui teikimą, nurodytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 89 straipsnio 1 arba 2 dalyje. Teikime turi būti šio aprašo šio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data, teismo, paskyrusio šiam asmeniui auklėjamojo poveikio priemonę, pavadinimas ir nuosprendžio ir (ar) nutarties data, motyvai, pagrindžiantys asmens auklėjamojo poveikio priemonės nevykdymą arba netinkamą jos vykdymą, ir siūlymas dėl auklėjamojo poveikio priemonės pakeitimo kita auklėjamojo poveikio priemone.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Duomenys apie probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės formų vykdymą kaupiami asmenų, kuriems vykdomi šie sprendimai, asmens bylose, kurios gali būti elektroninės.

76. Kai viešųjų darbų, laisvės apribojimo bausmes ir auklėjamojo poveikio priemones atlieka nepilnametis, probacijos tarnybai rekomenduojama bendradarbiauti su jo atstovais pagal įstatymą, taip pat su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų galima padėti jam atlikti bausmę ar auklėjamojo poveikio priemonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

 

77. Probacijos tarnyboms įgyvendinant probaciją ir kitas baudžiamosios atsakomybės priemones rekomenduojama atsižvelgti į principus, nustatytus Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme ir Lietuvos bausmių vykdymo kodekse, ir taikant šio aprašo nuostatas vadovautis jais, jeigu tai geriau padeda pasiekti probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių tikslus.

______________

 

 

Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės

priemonių vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

TAR pastaba. Individualūs probuojamojo priežiūros planai pagal nauja redakcija išdėstytą formą sudaromi tik nuo įsakymo Nr. 1R-129 įsigaliojimo (2020-07-01) pradėtiems prižiūrėti aprobuojamiesiems.

 

(Individualaus probuojamojo priežiūros plano forma)

 

INDIVIDUALUS PROBUOJAMOJO PRIEŽIŪROS

PLANAS

 

20___ - ___ - ___ Nr.

______________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

 

1. Probuojamasis

1.1. Vardas

 

1.2. Pavardė

1.3. Asmens kodas arba gimimo data

 

1.4. Adresas

 

1.5. Kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninis paštas ir (ar) kt.)

 

1.6. Išsilavinimas

 

1.7. Šeiminė padėtis

 

1.8. Užimtumas

 

2. Nepilnamečio probuojamojo atstovas pagal įstatymą

2.1. Vardas

 

2.2. Pavardė

2.3. Giminystės ar kitas ryšys

 

2.4. Adresas

 

2.5. Kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninis paštas ir (ar) kt.)

 

3. Probuotojas

3.1. Vardas

3.2. Pavardė

 

3.3. Probuojamojo priežiūros vykdymo data

 

3.4. Pokyčiai:

 

4. Probuojamojo nusikalstamo elgesio rizika

4.1. Ar buvo vertinta nusikalstamo elgesio rizika pagal OASys metodiką?

 

Taip

Ne

4.2. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas

Žema (0–40 balų)

Vidutinė (41–99 balai)

Aukšta (100–168 balai)

4.3. Ar buvo nustatyta didelės žalos padarymo rizika?

Taip

Ne

4.4. Probleminės sritys ir kriminogeniniai veiksniai:

 

4.5. Kitų nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimų rezultatai:

 

4.6. Pokyčiai:

 

5. Probuojamojo probacijos sąlygos

5.1. Probacijos pradžia

 

5.2. Probacijos pabaiga

5.3. Probacijos sąlygos:

 

5.4. Ar probuojamasis gali vykdyti probacijos sąlygas?

Taip

Ne

5.5. Ar probuojamasis įsipareigoja laikytis probacijos sąlygų?

Taip

Ne

5.6. Ar probuojamasis supažindintas su probacijos vykdymo ir vengimo ją vykdyti teisinėmis pasekmėmis? 

Taip

Ne

5.7. Neigiami veiksniai (sunkumai):

 

5.8. Teigiami veiksniai (stiprybės):

 

5.9. Kita informacija

 

5.10. Pokyčiai:

 

6. Probuojamojo motyvacija ir gebėjimai

6.1. Ar probuojamasis yra motyvuotas vykdyti probacijos sąlygas, savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis?

Visiškai nemotyvuotas

Pakankamai motyvuotas

Labai motyvuotas

6.2. Ar probuojamasis turi gebėjimų savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis?

Visiškai neturi

Turi užtektinai

Turi labai daug gebėjimų

6.3. Neigiami veiksniai:

 

6.4. Teigiami veiksniai:

 

6.5. Motyvacijos skatinimo priemonės:

 

6.6. Pokyčiai:

 

7. Probuojamojo resocializacijos tikslai, priemonės ir jų įgyvendinimas

7.1. Ilgalaikiai tikslai:

 

7.2. Priemonės  ir jų įgyvendinimas:

Priemonė

Vykdytojas

Terminas

 

 

 

 

 

 

7.3. Vykdymas ir pokyčiai:

 

8. Probuojamojo pastabos

8.1. Ar sutinka su nustatytu planu?

Taip

Ne

8.2. Pastabos:

 

8.3. Vardas ir pavardė, parašas, data

 

9. Nepilnamečio probuojamojo atstovo pagal įstatymą pastabos

9.1. Ar sutinka su nustatytu planu?

Taip

Ne

9.2. Pastabos:

 

9.3. Vardas ir pavardė, parašas, data

 

10. Probuotojo pastabos

10.1. Pastabos:

 

10.2. Probuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data

 

11. Kiti asmenys, dalyvavę rengiant planą

Vardas ir pavardė

Institucija ir pareigos

 

 

___________


 

II SKYRIUS

 

12. Elgesio kontrolė ir jos taikymo intensyvumas

12.1. Suplanuotos priemonės:

Priemonė

Vykdymo intensyvumas

Vykdytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Probuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas

 

12.3. Pokyčiai:

 

12.4. Įgyvendintos priemonės ir jų rezultatai:

Priemonė

Įvykdymo data

Rezultatas

Vykdytojo vardas ir pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

 

 

Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės

priemonių vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Priežiūros plano forma)

 

BAUSMĖS, AUKLĖJAMOJO AR BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS

VYKDYMO PRIEŽIŪROS PLANAS

 

20___ - ___ - ___ Nr.

______________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

 

1. Asmuo, kuriam vykdoma bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė:

1.1. Vardas:

 

1.2. Pavardė:

1.3. Asmens kodas arba gimimo data:

 

1.4. Adresas:

 

1.5. Kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninis paštas ir (ar) kt.):

 

1.6. Išsilavinimas:

 

1.7. Užimtumas:

 

2. Nepilnamečio asmens, kuriam vykdoma bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė, atstovas pagal įstatymą:

2.1. Vardas:

 

2.2. Pavardė:

2.3. Giminystės ar kitas ryšys:

 

2.4. Adresas:

 

2.5. Kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninis paštas ir (ar) kt.):

 

3. Bausmę, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonę vykdantis probacijos tarnybos darbuotojas:

3.1. Vardas:

3.2. Pavardė:

 

3.3. Pokyčiai:

 

4. Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo sąlygos:

4.1. Pradžia:

 

4.2. Pabaiga:

4.3. Sąlygos:

 

4.4. Ar asmuo, kuriam paskirta bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė, gali ją vykdyti ?

Taip

Ne

4.5. Ar asmuo, kuriam paskirta bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė, įsipareigoja laikytis jų sąlygų?

Taip

Ne

4.6. Ar asmuo, kuriam paskirta bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė, supažindintas su teismo paskirtos baudžiamosios atsakomybės formos vykdymo ir vengimo vykdyti teisinėmis pasekmėmis?

Taip

Ne

5. Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymas:

5.1. Priemonės, kurios bus įgyvendinamos, kad būtų atlikta bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės:

 

Priemonė

Vykdytojas

Terminas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Vykdymas ir pokyčiai:

 

6. Asmens, kuriam vykdoma bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė, pastabos:

6.1. Ar sutinka su nustatytu planu?

Taip

Ne

6.2. Pastabos:

 

6.3. Vardas ir pavardė, parašas, data:

 

7. Nepilnamečio asmens, kuriam vykdoma bausmė, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonė, atstovo pagal įstatymą pastabos:

7.1. Ar sutinka su nustatytu planu?

Taip

Ne

7.2. Pastabos:

 

7.3. Vardas ir pavardė, parašas, data:

 

8. Bausmę, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonę vykdančio probacijos tarnybos darbuotojo pastabos:

8.1. Pastabos:

 

8.2. Probuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data:

 

9. Kiti asmenys, dalyvavę rengiant planą:

Vardas ir pavardė

Institucija ir pareigos

 

 

___________

 

II SKYRIUS

 

10. Kontrolė ir jos taikymo intensyvumas:

10.1. Suplanuotos priemonės:

Priemonė

Vykdymo intensyvumas

Vykdytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Bausmę, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonę vykdančio probacijos tarnybos darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas:

 

10.3. Pokyčiai:

 

10.4. Įgyvendintos priemonės ir jų rezultatai:

Priemonė

Įvykdymo data

Rezultatas

Vykdytojo vardas ir pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

 

 

 

Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės

priemonių vykdymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Darbo laiko apskaitos žiniaraščio forma)

 

_________________________________________________________

(įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos ar organizacijos duomenys)

 

 

____________________________

(probacijos tarnybos pavadinimas)

 

 

darbO LAIKO APSKAITOS žINIARAŠTIS

 

20___ - ___ -___ Nr.____

 

 

Asmuo __________________________________________________ dirbo šiuos darbus:

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

 

Data

Objektas, trumpas darbų aprašymas

Darbų trukmė (valandomis)

Atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė

Parašas, data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________                                  _________________                 __________________

(atsakingo darbuotojo pareigų pavadinimas)         A. V.                 (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-245, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12452

Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-319, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29446

Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-236, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12999

Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-129, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10154

Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo