Suvestinė redakcija nuo 2016-06-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 114-5730, i. k. 1132250ISAK000V-998

 

Nauja redakcija nuo 2014-06-10:

Nr. V-656, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-09, i. k. 2014-07316

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ONKOLOGINĖS PAGALBOS KONSULTACINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR SUTEIKTŲ ONKOLOGINĖS PAGALBOS KONSULTACINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. V-998

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51, 264 punktą, siekdamas gerinti onkologinės pagalbos prieinamumą Kauno krašto, Vilniaus krašto, Klaipėdos krašto ir Šiaulių krašto gyventojams, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-913 „Dėl Onkologinės pagalbos prieinamumo Kauno krašto gyventojams gerinimo ir ligonių srautų valdymo bandomojo projekto darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės pasiūlymus:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą;

1.2. Suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formą.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintas Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas taikomas Onkologinės pagalbos prieinamumo Kauno krašto gyventojams gerinimo ir ligonių srautų valdymo bandomojo projekto, kurio trukmė nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. (toliau – Kauno krašto bandomasis projektas), Onkologinės pagalbos prieinamumo Vilniaus krašto gyventojams gerinimo ir ligonių srautų valdymo bandomojo projekto, kurio trukmė nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. (toliau – Vilniaus krašto bandomasis projektas), Onkologinės pagalbos prieinamumo Klaipėdos krašto gyventojams gerinimo ir ligonių srautų valdymo bandomojo projekto, kurio trukmė nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. (toliau – Klaipėdos krašto bandomasis projektas), ir Onkologinės pagalbos prieinamumo Šiaulių krašto gyventojams gerinimo ir ligonių srautų valdymo bandomojo projekto, kurio trukmė nuo 2014 m. birželio 15 d. iki 2016 m. liepos 1 d. (toliau – Šiaulių krašto bandomasis projektas) (toliau – bandomieji projektai), vykdytojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1274, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-17, i. k. 2014-19878

Nr. V-1445, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20990

Nr. V-679, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14427

Nr. V-750, 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17563

 

3. P a v e d u:

3.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei viešajai įstaigai Kauno klinikoms pirmą Kauno krašto bandomojo projekto vykdymo ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti iki 2014 m. sausio 10 d., o kitas Kauno krašto bandomojo projekto vykdymo ataskaitas teikti kartą per metų ketvirtį;

3.2. Vilniaus universiteto Onkologijos institutui ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms Vilniaus krašto bandomojo projekto vykdymo ataskaitas Sveikatos apsaugos ministerijai teikti kartą per metų ketvirtį;

3.3. VšĮ Klaipėdos universitetinei ligonei Klaipėdos krašto bandomojo projekto vykdymo ataskaitas teikti Sveikatos apsaugos ministerijai kartą per metų ketvirtį;

3.4. VšĮ Respublikinei Šiaulių ligonei Šiaulių krašto bandomojo projekto vykdymo ataskaitas teikti Sveikatos apsaugos ministerijai kartą per metų ketvirtį;

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Patologijų integruotos sveikatos priežiūros valdymo tarybos, Kardiologijos, Onkologijos, Insulto ir Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetų sudarymo“ sudarytam Onkologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetui ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį įvertinti bandomųjų projektų vykdymo rezultatus, o pasibaigus bandomiesiems projektams, įvertinti per bandomųjų projektų vykdymo laikotarpį gautus rezultatus ir teikti siūlymus dėl onkologinės pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimo;

3.6. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d.       

įsakymu Nr. V-998

(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d.

įsakymo Nr. V- 656 redakcija)

 

ONKOLOGINĖS PAGALBOS KONSULTACINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau –  konsultacinės paslaugos) teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato konsultacinių paslaugų teikimo reikalavimus, konsultacinių paslaugų organizavimo bei teikimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Konsultacinės paslaugos pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis (toliau – sutartis) antrinio  lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose gydomiems pacientams teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – įstaigos) gydytojų specialistų onkologo chemoterapeuto, onkologo radioterapeuto, abdominalinės chirurgijos gydytojo, gydytojo krūtinės chirurgo, gydytojo dermatovenerologo, gydytojo urologo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo otorinolaringologo (toliau – gydytojas specialistas) teikiamos tretinio lygio specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

2.2. Konsultantas gydytojas specialistas, dirbantis tretinio lygio specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje, kuri antrinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos kvietimu, vadovaudamasi sutartimi, siunčia šį gydytoją specialistą suteikti konsultacinių paslaugų pacientui, gydomam antrinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje.

 

II SKYRIUS

KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

3. Konsultacines paslaugas teikia:

3.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Kauno klinikų (toliau – konsultacines paslaugas teikianti įstaiga) gydytojai specialistai šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – kviečianti teikti konsultacines paslaugas įstaiga): VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, VšĮ Druskininkų ligoninei, VšĮ Jonavos ligoninei, VšĮ Jurbarko ligoninei, VšĮ Kaišiadorių ligoninei, VšĮ Kalvarijos ligoninei, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninei, VšĮ Kėdainių ligoninei, VšĮ Lazdijų ligoninei, VšĮ Marijampolės ligoninei, VšĮ Prienų ligoninei, VšĮ Raseinių ligoninei, VšĮ Šakių ligoninei, VšĮ Vilkaviškio ligoninei;

3.2. Vilniaus universiteto Onkologijos instituto ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (toliau – konsultacines paslaugas teikianti įstaiga) gydytojai specialistai šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – kviečianti teikti konsultacines paslaugas įstaiga): VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninei, VšĮ Biržų ligoninei, VšĮ Elektrėnų ligoninei, VšĮ Ignalinos rajono ligoninei, VšĮ Kupiškio ligoninei, VšĮ Molėtų ligoninei, VšĮ Pasvalio ligoninei, VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei, VšĮ Rokiškio rajono ligoninei, VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei, VšĮ Širvintų ligoninei, VšĮ Švenčionių rajono ligoninei, VšĮ Trakų ligoninei, VšĮ Ukmergės ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ Varėnos ligoninei, VšĮ Visagino ligoninei, Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninei;

3.3. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (toliau – konsultacines paslaugas teikianti įstaiga) gydytojai specialistai šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – kviečianti teikti konsultacines paslaugas įstaiga): Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninei, VšĮ Mažeikių ligoninei, VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei, VšĮ Regioninei Telšių ligoninei, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialui, VšĮ Šilalės rajono ligoninei, VšĮ Šilutės ligoninei, VšĮ Tauragės ligoninei;

3.4. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau – konsultacines paslaugas teikianti įstaiga) gydytojai specialistai šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – kviečianti teikti konsultacines paslaugas įstaiga): VšĮ Joniškio ligoninei, VšĮ Kelmės ligoninei, VšĮ Kuršėnų ligoninei, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninei, VšĮ Pakruojo ligoninei, VšĮ Radviliškio ligoninei.

4. Konsultacines paslaugas kviečiančioje teikti konsultacines paslaugas įstaigoje gydomam pacientui teikia konsultantas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, patvirtinančią jo teisę verstis atitinkamos srities medicinos praktika pagal profesinę kvalifikaciją ir, jei tai numatyta teisės aktuose, kitą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.

5. Konsultantas konsultacines paslaugas teikia įstaigos, iš kurios atvyko ir kurioje dirba, vardu.

6. Paslaugos teikiamos pagal sutartis.

7. Teikiant konsultacines paslaugas naudojami tik teisės aktų reikalavimus atitinkantys medicinos prietaisai ir vaistai.

 

III SKYRIUS

KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMO TVARKA

 

8.  Sprendimą dėl konsultacinės paslaugos reikalingumo priima pacientą gydantis gydytojas.

9. Įstaigos, tiek konsultacines paslaugas teikianti įstaiga, tiek kviečianti teikti konsultacines paslaugas įstaiga, savo vidaus dokumentuose privalo nustatyti konsultanto išvykimo / atvykimo, konsultacinės paslaugos suteikimo registracijos (nurodant datą, laiką, įstaigą ir kt.) tvarką. Šie įstaigų parengti dokumentai gali būti kaip sutarties priedai.

10. Konsultantas, suteikęs konsultacines paslaugas, pildo konsultacines paslaugas teikiančios įstaigos medicinos dokumentus, o kviečiančiai teikti konsultacines paslaugas įstaigai pateikia medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Kviečianti teikti konsultacines paslaugas įstaiga užtikrina visas sąlygas, reikalingas kokybiškoms paslaugoms suteikti. Už konsultacinių paslaugų teikimą ir jų kokybę atsako konsultacines paslaugas teikianti įstaiga.

12. Konsultacinės paslaugos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d.       

įsakymu Nr. V-998

(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d.       

įsakymo Nr. V- 656 redakcija)

 

 

(Suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų

ataskaitos forma)

 

SUTEIKTŲ ONKOLOGINĖS PAGALBOS KONSULTACINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ATASKAITA

 

________________________________________________________________________________

(konsultacines paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas)

1. ______________________________________________________________________________

(laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita)

2. ______________________________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis sudaryta sutartis dėl konsultacinių paslaugų

teikimo, skaičius)

 

3. Duomenys apie konsultacinių paslaugų teikimą:

 

Kviečiančios teikti konsultacines paslaugas įstaigos pavadinimas

Konsultacines paslaugas suteikusių sveikatos priežiūros specialistų profesinė kvalifikacija (ir jų skaičius)

Kviečiančioje teikti konsultacines paslaugas įstaigoje suteiktos paslaugos ir jų skaičius

Konsultacines paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktos paslaugos ir jų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Duomenys apie suteiktų konsultacinių paslaugų rezultatus:

 

Kviečiančios teikti konsultacines paslaugas įstaigos pavadinimas

Pacientų, kuriems suteiktos konsultacinės paslaugos, skaičius

Įtartų onkologinių ligų skaičius (atskirai pagal TLK-10-AM kodus)

Patvirtintų onkologinių ligų skaičius (atskirai pagal TLK-10-AM kodus)

Pacientų, kurie nusiųsti pas kitų profesinių kvalifikacijų gydytojus konsultuoti dėl galimų kitų ligų, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kita informacija ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________                 ____________________                 __________________________

(pareigos)                                             (parašas)                                                  (vardas, pavardė)“

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-27, 2014-01-10, paskelbta TAR 2014-01-15, i. k. 2014-00202

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-305, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02808

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-656, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-09, i. k. 2014-07316

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 "Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1274, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-17, i. k. 2014-19878

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1445, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20990

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-679, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14427

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-750, 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17563

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo" pakeitimo