Suvestinė redakcija nuo 2010-06-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 27-746, i. k. 100301MISAK00000104

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL JŪROS APLINKOS MONITORINGO IR MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ REGISTRAVIMO TVARKOS

 

2000 m. kovo 23 d. Nr. 104

Vilnius

 

Siekdamas geriau koordinuoti Lietuvos Respublikos Kuršių marių ir Baltijos jūros teritorinių vandenų ir išskirtinės ekonominės zonos (toliau – jūros rajonas) aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus, išvengti jų dubliavimosi bei kaupti, analizuoti ir skleisti gautą informaciją apie jūros aplinkos būklę bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 12 ir 13 punktų, Aplinkos monitoringo įstatymo 14 straipsnio bei Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 50 straipsnio nuostatomis:

1. Tvirtinu Monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų jūros rajone registravimo tvarką (pridedama).

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.1 registruoti monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus pagal nustatytą registravimo tvarką;

2.2. parengti Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų projektą ir sukurti nacionalinį Jūros aplinkos duomenų fondą Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių bei juridinių asmenų mokslo tiriamųjų darbų, taip pat valstybinio, savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatams kaupti, apdoroti, analizuoti ir saugoti;

2.3. Aplinkos apsaugos agentūroje sukauptą jūros aplinkos tyrimų, stebėjimų informaciją įstatymų numatyta tvarka teikti valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių;

2.4. šią informaciją naudoti rengiant metinį pranešimą apie jūros rajono aplinkos būklę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „monitoringas“, „valdymo sistema“, „vanduo“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2000 03 23 įsakymu Nr. 104

 

MONITORINGO IR MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ JŪROS RAJONE

REGISTRAVIMO TVARKA

 

1. Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, prieš vykdydami monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus jūros rajone, turi užregistruoti juos Aplinkos apsaugos agentūroje (toliau – Agentūra).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

2. Tais atvejais, kai monitoringo ir mokslo tiriamiesiems darbams būtinas leidimas, valstybės institucija, išduodanti šį leidimą, per 10 dienų užpildo registravimo formą ir išsiunčia ją Agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

3. Aplinkos apsaugos agentūra pagal pridedamą Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo formą registruoja Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus, susijusius su jūros aplinkos komponentų – vandens, oro, dugno ir gelmių – gamtos ištekliais, jų naudojimu ir apsauga.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

4. Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki darbų pradžios pateikia Agentūrai užpildytą registravimo formą su informacija apie planuojamus monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

5. Agentūra per dešimt darbo dienų peržiūri gautą planuojamų tyrimų projekto registravimo formą ir jį registruoja bei suteikia informaciją apie jau atliktus tokio pobūdžio darbus, jeigu apie juos turima informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

6. Agentūra taip pat registruoja:

6.1. nacionalinės svarbos bei dvišales ar daugiašales tyrimų, stebėjimų programas ar projektus;

6.2. užsienio valstybių juridinių ir fizinių asmenų, tarptautinių organizacijų monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų projektus, kuriems vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, tarpininkaujant Užsienio reikalų ministerijai, yra išdavusi leidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

7. 6 punkte nurodytais atvejais Agentūra užpildo registravimo formą, ją registruoja, taip pat tvarko gautą monitoringo ir tyrimų informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

8. Agentūra saugo ir kaupia visus registravimo bei gautus monitoringo ir tyrimų duomenis ar ataskaitas, galutinius rezultatus ir išvadas, taip pat kitą medžiagą.

______________

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

 


 

 

Registracijos Nr........., data……….

Pastraipos pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimas

 

1. Darbų (projekto, programos) pavadinimas: ..........................................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

2. Darbų pobūdis ir tikslai:                                                                                                         

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

3. Naudojami tyrimų metodai, priemonės, monitoringo programa, kokybės užtikrinimas ir kontrolė, leidimo aplinkos ir jos taršos laboratoriniams matavimams atlikti numeris ir data (gali būti prieduose): ........................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

4. Vykdymo vieta (akvatorijos koordinatės):                                                                             

.................................................................................................... ................................................

5. Darbų vykdymo terminai: ......................................................................................................

.................................................................................................... ................................................

6. Papildoma informacija (priedai):                                                                                            

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

7. Darbų rezultatų (ataskaitos, santraukos, išvados ar kt. medžiaga) pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai terminai:              

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

 

8. Darbus vykdančios institucijos pavadinimas, jos vadovas ar atsakingas asmuo: .................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

9. Paraišką užpildė (vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas):                                        

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

.................................................................................................... ................................................

 

…………………..                                     …………………….......

                data                                                          parašas

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-537, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3775 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK00D1-537

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 104 "Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos" pakeitimo