Įstatymas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 77-3046

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS

ĮSTATYMAS

 

2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212
Vilnius


 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato viešojo sektoriaus subjekto finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, ataskaitų rinkinio sudėtį, finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį, jų sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą.

2. Šis įstatymas nustato reikalavimus atskiro viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniams, viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams, valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniui, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniui ir nacionaliniam ataskaitų rinkiniui, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams.

3. Šis įstatymas taikomas viešojo sektoriaus subjektams. Lietuvos bankas, kiti juridiniai asmenys, kurių akcininkai (dalininkai) yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės bei savivaldybių įmonės viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka teikia savo finansines ataskaitas, parengtas pagal jų finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.

4. Šio įstatymo VI skirsnis netaikomas Valstybinio socialinio draudimo fondui, Privalomojo sveikatos draudimo fondui ir šių fondų administravimo įstaigoms.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas metinių arba tarpinių ataskaitų rinkinys.

2. Ataskaitos straipsnis – ataskaitos duomenų eilutė.

3. Aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama viešojo sektoriaus subjekto išlaidų sąmata ir jos vykdymo duomenys pagal valstybės funkcijas.

4. Aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitose nurodytos finansinės sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitose.

5. Biudžeto pajamos – teisės aktuose nustatytos piniginės įplaukos į atitinkamą biudžetą: valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, Garantinio fondo ar kito išteklių fondo.

6. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita – aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiamas tam tikro biudžeto pajamų ir išlaidų planas ir jo vykdymo duomenys.

7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pagal teisės aktuose nustatytą formą pateikiami biudžeto (biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos) vykdymo duomenys.

8. Biudžeto vykdymo atskaitomybė – duomenų apie biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymą periodinis rengimas pagal nustatytą formą.

9. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti viešojo sektoriaus subjekto įstatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

10. Finansiniai metai – metinis ataskaitinis laikotarpis, kuriam sudaromas metinių ataskaitų rinkinys. Viešojo sektoriaus subjekto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Viešojo sektoriaus subjekto, kuris pradeda veiklą, yra reorganizuojamas arba likviduojamas, finansiniai metai gali būti trumpesni už kalendorinius.

11. Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.

12. Mokesčių fondai – Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento sąskaitos, kuriose kaupiamos turto ir įsipareigojimų, susijusių su administruojamais Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nurodytais mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis įmokomis, sumos ir kitos sumos, susijusios su minėtų įstaigų atliekamomis funkcijomis, kurios joms perduotos kitais teisės aktais.

13. Nacionalinis ataskaitų rinkinys – ataskaitų rinkinys, kurį sudaro valstybės, visų savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir jungtinis finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro visų savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, pateikti kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys.

14. Pajamos – gauta, gaunama arba gautina ekonominė nauda už viešųjų paslaugų teikimą, prekių ir paslaugų pardavimą per ataskaitinį laikotarpį, kai turto vertė padidėja arba įsipareigojimai sumažėja, dėl ko padidėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo didinimą.

15. Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami šio fondo biudžeto vykdymo duomenys.

16. Reikšminga informacija – informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti ataskaitą ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus.

17. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.

18. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys.

19. Tarpinių ataskaitų rinkinys – ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

20. Išteklių fondas pagal atskirą įstatymą arba savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas juridinio asmens teisių neturintis fondas valstybės arba savivaldybių ištekliams kaupti, valdyti (paskirstyti) ir (arba) naudoti, kuris laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, jei atitinka visus šiuos kriterijus:

1) įsteigtas tam tikroms valstybės arba savivaldybės funkcijoms atlikti;

2) jo pajamos būdingos tik šiam fondui;

3) jo lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio fondo sąmatą naudojamos jo uždaviniams įgyvendinti.

21. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – valstybės biudžetinių įstaigų, mokesčių fondų, valstybės išteklių fondų ir kitų valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, šių fondų administravimo įstaigas ir jų kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus, finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami valstybės biudžeto vykdymo duomenys.

22. Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami šio fondo biudžeto vykdymo duomenys.

23. Viešojo sektoriaus subjektai valstybė, savivaldybės, išteklių fondai (tarp jų Valstybinio socialinio draudimo fondas ir Privalomojo sveikatos draudimo fondas), mokesčių fondai, biudžetinės įstaigos ir išvardytų subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos.

24. Viešojo sektoriaus subjekto finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus ir jų aiškinimo periodinis rengimas nustatyta forma.

25. Viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną.

26. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas – finansinė ataskaita, kurioje detalizuojamos ir paaiškinamos viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose. Į šį aiškinamąjį raštą įtraukiama Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalaujama pateikti informacija.

27. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys – periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatytą formą apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus.

28. Viešojo sektoriaus subjekto grynasis turtas – turto dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjekto turto atėmus visų jo įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas.

29. Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

30. Viešojo sektoriaus subjektų grupė – grupė, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas ir kiti viešojo sektoriaus subjektai, už kurių finansinių ataskaitų rinkinių arba biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių konsolidavimą teisės aktų nustatyta tvarka atsakingas nurodytas viešojo sektoriaus subjektas.

31. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, Finansų ministerijos nustatyta tvarka sujungti ir teikiami kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

32. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka sujungti ir pateikiami kaip vienas finansinių ataskaitų rinkinys.

33. Viešojo sektoriaus subjekto išlaidosištekliai, panaudoti atliekant viešojo sektoriaus subjektui pavestas funkcijas, numatytas viešojo sektoriaus subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

34. Viešojo sektoriaus subjekto išmokospinigai, išmokėti atliekant viešojo sektoriaus subjektui pavestas funkcijas, numatytas viešojo sektoriaus subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

35. Viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas – viešojo sektoriaus subjektui atskaitinga biudžetinė įstaiga ir (arba) biudžetinė įstaiga, kurioje viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina steigėjo funkcijas, taip pat tokiai biudžetinei įstaigai pavaldi biudžetinė įstaiga ir sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, kuriai viešojo sektoriaus subjektas daro lemiamą poveikį. Lemiamas poveikis yra tada, kai viešojo sektoriaus subjektas sveikatos priežiūros viešosios įstaigos dalyvių susirinkime turi daugiau kaip 50 procentų balsų priimant sprendimus ir (arba) kitais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatytais atvejais.

36. Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinys – ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų apskaitos duomenis.

37. Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos.

38. Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai.

39. Žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama viešojo sektoriaus subjekto išlaidų sąmata, pagal ją gauti biudžeto asignavimai ir jų panaudojimas pagal vykdomas programas, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją ir pagal finansavimo šaltinius, jei atsiskaityti už finansavimo panaudojimą yra nustatyta teisės aktuose.

40. Žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitose.

41. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Buhalterinės apskaitos įstatyme, Valstybės iždo įstatyme, Biudžeto sandaros įstatyme, Valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme, Sveikatos draudimo įstatyme ir Valstybės kontrolės įstatyme.

42. Sąvoka „viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys“ apima viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI

 

3 straipsnis. Bendrųjų apskaitos principų taikymas

1. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – finansinės ataskaitos) turi būti sudarytas taip, kad tikrai ir teisingai parodytų viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus.

2. Viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1) subjekto;

2) veiklos tęstinumo;

3) periodiškumo;

4) pastovumo;

5) piniginio mato;

6) kaupimo;

7) palyginimo;

8) atsargumo;

9) neutralumo;

10) turinio viršenybės prieš formą.

3. Viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą, sudarydami biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (toliau – biudžeto vykdymo ataskaitos), vadovaujasi šio straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytais bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu.

 

4 straipsnis. Subjekto principas

1. Kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius (toliau – ataskaitų rinkiniai arba ataskaitos), laikomas atskiru apskaitos vienetu.

2. Apskaitoje registruojamas tik to viešojo sektoriaus subjekto nuosavas ir patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

3. Išteklių fondo tvarkytojas šio fondo apskaitą tvarko atskirai nuo savo, kaip asignavimų valdytojo, apskaitos. Į išteklių fondo apskaitą įtraukiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas turtas ir su juo susiję įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

4. Mokesčių fondo apskaitą tvarko mokesčių administratorius atskirai nuo savo, kaip asignavimų valdytojo, apskaitos. Į mokesčių fondo, kaip atskiro subjekto, apskaitą įtraukiamos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su mokesčių fondo veikla bei įgyvendinamais uždaviniais administruojant mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas bei vykdant įstatymais ar kitais teisės aktais perduotas funkcijas.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

5 straipsnis. Veiklos tęstinumo principas

1. Tvarkant apskaitą, daroma prielaida, kad:

1) viešojo sektoriaus subjekto veiklos laikotarpis neribotas;

2) viešojo sektoriaus subjekto nenumatoma likviduoti.

2. Šis principas netaikomas viešojo sektoriaus subjektams, kai yra priimtas sprendimas juos likviduoti, ir ribotam veiklos laikotarpiui įsteigtiems viešojo sektoriaus subjektams.

 

6 straipsnis. Periodiškumo principas

Viešojo sektoriaus subjekto veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus arba kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos.

 

7 straipsnis. Pastovumo principas

1. Viešojo sektoriaus subjektas pasirinktą apskaitos metodą turi taikyti nuolat.

2. Apskaitos metodą galima keisti tik tuo atveju, jeigu siekiama teisingiau parodyti viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus.

 

8 straipsnis. Piniginio mato principas

Viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

 

9 straipsnis. Kaupimo principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

 

10 straipsnis. Palyginimo principas

1. Finansinėse ataskaitose turi būti pateikiami ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienų finansinių metų duomenys.

2. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas.

3. Finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės pokyčius.

 

11 straipsnis. Atsargumo principas

Viešojo sektoriaus subjektas pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant viešojo sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

 

12 straipsnis. Neutralumo principas

Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas neturi daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato.

 

13 straipsnis. Turinio viršenybės prieš formą principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų teisinę formą.

 

14 straipsnis. Pinigų principas

Viešojo sektoriaus subjekto išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

 

15 straipsnis. Ataskaitų rinkinio lygiai

Ataskaitų rinkiniai yra aukštesniojo ir žemesniojo lygio. Žemesniojo lygio ataskaitų rinkinį rengia kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas ir viešojo sektoriaus subjektų grupė. Aukštesniojo lygio ataskaitų rinkinį rengia valstybė ir savivaldybės.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

16 straipsnis. Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinys

Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinį (toliau – metinės ataskaitos) sudaro:

1) metinės finansinės ataskaitos;

2) metinės biudžeto vykdymo ataskaitos.

 

17 straipsnis. Tarpinių ataskaitų rinkinio sudėtis

Tarpinių ataskaitų rinkinio (toliau – tarpinės ataskaitos) sudėtį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

 

18 straipsnis. Nacionalinio ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Nacionalinį ataskaitų rinkinį sudaro:

1) jungtinės finansinės ataskaitos – visų savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, pateiktos kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos;

2) valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos;

3) suvestinės savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitos;

4) Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos;

5) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos.

2. Nacionalinio ataskaitų rinkinio ataskaitoms taikomi aukštesniojo ataskaitų rinkinio lygio reikalavimai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI ATASKAITOMS

 

19 straipsnis. Bendrieji reikalavimai ataskaitoms

1. Metines ataskaitas viešojo sektoriaus subjektai sudaro pasibaigus finansiniams metams pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis.

2. Finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

3. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės iždo įstatymu, šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo bei šio fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei šio fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis šių fondų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Išteklių fondai, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondą, mokesčių fondai ir sveikatos priežiūros viešosios įstaigos nesudaro biudžeto vykdymo ataskaitų, jei kituose teisės aktuose nenustatyta ko kita.

6. Teisės aktų nustatyta tvarka valstybės ir (arba) savivaldybės institucijos gali reikalauti, kad joms pavaldžios įstaigos pateiktų šiame įstatyme nenurodytas ataskaitas.

7. Ataskaitos sudaromos lietuvių kalba.

8. Iki ataskaitų sudarymo apskaitoje turi būti registruotos visos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

9. Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

10. Ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių sumomis.

11. Ataskaitos pasirašomos šio įstatymo 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

20 straipsnis. Ataskaitų įforminimo reikalavimai

1. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

1) viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

2) paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena arba ataskaitinis laikotarpis;

3) kad ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais.

2. Konsoliduotosios ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

1) viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas;

2) viešojo sektoriaus subjekto, parengusio konsoliduotąją ataskaitą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

3) paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena arba ataskaitinis laikotarpis;

4) kad konsoliduotojoje ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais, išskyrus valstybės konsoliduotąsias ir savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas, kuriose duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių vienetų.

3. Nacionalinio ataskaitų rinkinio ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

1) kad ataskaita yra nacionalinio ataskaitų rinkinio dalis;

2) paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena arba ataskaitinis laikotarpis;

3) kad ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių vienetų.

 

21 straipsnis. Papildomi reikalavimai finansinėms ataskaitoms

1. Tarpines ataskaitas viešojo sektoriaus subjektai sudaro kas ketvirtį, prireikus arba kitų teisės aktų nustatytais ataskaitiniais laikotarpiais.

2. Įregistruoti nauji viešojo sektoriaus subjektai parengia veiklos pradžios viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaitą (toliau – finansinės būklės ataskaita), kurioje nurodomas viešojo sektoriaus subjekto veiklos pradžioje buvęs turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai.

3. Jei yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą, tas viešojo sektoriaus subjektas turi parengti finansinės būklės ataskaitą ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal sprendime likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą nurodytos datos duomenis ir pagal faktinio likvidavimo ar reorganizavimo dienos duomenis.

4. Jei ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų straipsnių dėl apskaitos principų, ataskaitos formos pakeitimo arba kitų priežasčių neįmanoma palyginti, praėjusių finansinių metų pabaigos likučiai taisomi, kad juos būtų galima palyginti. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte nurodoma taisymo priežastis, skaičiavimo metodas ir atsiradę skirtumai.

5. Kai šio įstatymo reikalavimų bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nepakanka, kad finansinės ataskaitos teisingai parodytų viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi būti pateikta papildoma informacija.

6. Nukrypti nuo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų galima tik esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo viešojo sektoriaus subjekto valios, suderinus su Finansų ministerija. Informacija apie kiekvieną nukrypimą nuo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, apie nukrypimo priežastis ir poveikį viešojo sektoriaus subjekto turtui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

22 straipsnis. Reikalavimai konsoliduotosioms ataskaitoms

1. Konsoliduotosioms ataskaitoms taikomi šio įstatymo 19 straipsnio 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 ir 11 dalių reikalavimai. Konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms taikomi ir šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalies reikalavimai.

2. Konsoliduojamos to paties ataskaitinio laikotarpio viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitos.

3. Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose turi būti parodytas visas konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų grupės turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai.

4. Valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotosiose biudžeto vykdymo ataskaitose turi būti parodytos visos atitinkamo biudžeto pajamos ir išlaidos, o kitų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosiose biudžeto vykdymo ataskaitose turi būti parodyta tik viešojo sektoriaus subjekto grupės atitinkamo biudžeto išlaidų dalis.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

23 straipsnis. Konsoliduotųjų ataskaitų ir nacionalinio ataskaitų rinkinio rengimas

1. Viešojo sektoriaus subjektų grupių sudėtį finansinėms ataskaitoms konsoliduoti ir atsakingus už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektus nustato Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupę konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui rengti sudaro viešojo sektorius subjektas, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas, ir viešojo sektoriaus subjektai, kuriems jis perdavė gautus asignavimus.

3. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – valstybės konsoliduotosios ataskaitos) rengia Finansų ministerija.

4. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – savivaldybės konsoliduotosios ataskaitos) rengia savivaldybės administracija.

5. Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o konsoliduotųjų Privalomojo sveikatos draudimo fondo – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

6. Nacionalinį ataskaitų rinkinį rengia Vyriausybės įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

24 straipsnis. Turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų įvertinimas

1. Sudarydami finansines ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektai įvertina turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2. Kiekvienas turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnis vertinamas atskirai. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, finansavimo sumų, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio užskaitos negali būti atliekamos, išskyrus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nurodytus atvejus.

 

25 straipsnis. Poataskaitiniai ūkiniai įvykiai ir klaidų taisymas

1. Poataskaitiniai ūkiniai įvykiai, rengiant finansines ataskaitas, registruojami viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka.

2. Klaidų, paaiškėjusių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, taisymo tvarką, sudarant finansines ataskaitas, nustato Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.

3. Klaidos, paaiškėjusios pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, sudarant biudžeto vykdymo ataskaitas, paaiškinamos to laikotarpio, kurį buvo pastebėtos, biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamajame rašte arba biudžeto vykdymo aiškinamajame rašte.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

 

26 straipsnis. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį neatsižvelgiant į ataskaitų rinkinio lygį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) finansinės būklės ataskaita;

2) viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita;

3) viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita;

4) viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita (toliau – grynojo turto pokyčių ataskaita);

5) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2. Grynojo turto pokyčių ataskaitos gali nesudaryti tie viešojo sektoriaus subjektai, kurių ataskaitinių metų ir praėjusių finansinių metų pabaigoje grynasis turtas buvo lygus nuliui.

3. Žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų formas ir jų sudarymo tvarką nustato Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.

 

27 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

Žemesniojo ir aukštesniojo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys susideda iš 26 straipsnyje nurodytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų.

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

 

28 straipsnis. Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Metinių žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios biudžeto vykdymo ataskaitos:

1) žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos;

2) žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas.

2. Metinių aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos:

1) biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita;

2) aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos;

3) aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

3. Kitus žemesniojo ir aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formų ir jų sudarymo tvarkos reikalavimus viešojo sektoriaus subjektams nustato Finansų ministerija.

 

29 straipsnis. Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis

Žemesniojo lygio konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos, o aukštesniojo lygio – 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos konsoliduotosios ataskaitos.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ ATASKAITŲ RINKINIŲ SUDARYMĄ IR PATEIKIMĄ

 

30 straipsnis. Ataskaitų rinkinių auditas

Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, savivaldybių kontrolierių tarnybos, audito įmonės pagal Valstybės kontrolės įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymą, Audito įstatymą ir kitus teisės aktus.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

31 straipsnis. Ataskaitų pasirašymas

1. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitas pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo jas rengusio viešojo sektoriaus subjekto vadovas.

3. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – savivaldybės konsoliduotosios ataskaitos) pasirašo savivaldybės administracijos direktorius.

4. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – valstybės konsoliduotosios ataskaitos) pasirašo finansų ministras.

5. Nacionalinio ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo Vyriausybės įgaliotos jas rengti institucijos vadovas.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

32 straipsnis. Ataskaitų rinkinių teikimas

1. Viešojo sektoriaus subjektų grupės nariai metinių ataskaitų rinkinius teikia už viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui jo nustatytais terminais. Viešojo sektoriaus subjektai, kurių metinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Valstybės kontrolė arba savivaldybių kontrolierių tarnybos, šiuos (konsoliduotųjų) ataskaitų rinkinius teikia Valstybės kontrolei arba savivaldybių kontrolierių tarnyboms. Metinių viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius įstatymų nustatytais atvejais kartu su auditoriaus (valstybinio audito) išvada ir išvada apie ataskaitų rinkinių patikrinimą teikia už šių rinkinių parengimą atsakingi viešojo sektoriaus subjektai Finansų ministerijai jos nustatytais, su Valstybės kontrole (auditą atliekančia įmone ar institucija) suderintais terminais.

2. Metines konsoliduotąsias ataskaitas savivaldybės teikia Finansų ministerijai pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

3. Metines valstybės konsoliduotąsias ataskaitas ir metines visų savivaldybių konsoliduotąsias ataskaitas Finansų ministerija teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai, atsakingai už nacionalinio ataskaitų rinkinio parengimą, pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 15 dienos.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos savo metines konsoliduotąsias ataskaitas teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai, atsakingai už nacionalinio ataskaitų rinkinio parengimą, pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 15 dienos.

5. Vyriausybė nacionalinį ataskaitų rinkinį kartu su audito išvada teikia Lietuvos Respublikos Seimui iki kitų finansinių metų spalio 1 dienos.

6. Tarpinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus subjektai teikia Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

33 straipsnis. Ataskaitų rinkinių skelbimas

1. Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, įstatymų nustatytais atvejais kartu su auditoriaus (valstybinio audito) išvada, skelbia už jų sudarymą atsakingas viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainėje.

3. Savivaldybė metines konsoliduotąsias ataskaitas kartu su auditoriaus išvada skelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 10 dienų nuo auditoriaus išvados pasirašymo.

4. Finansų ministerija metines valstybės konsoliduotąsias ataskaitas kartu su auditoriaus (valstybinio audito) išvada skelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 10 dienų nuo auditoriaus išvados dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų pasirašymo.

5. Išteklių fondų veiklą reglamentuojantys teisės aktai gali nustatyti kitokią išteklių fondų (konsoliduotųjų) ataskaitų rinkinių skelbimo tvarką.

6. Nacionalinį ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada savo interneto svetainėje skelbia Vyriausybės įgaliota institucija.

7. Tarpines ataskaitas viešojo sektoriaus subjektai skelbia Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

34 straipsnis. Ataskaitų rinkinių saugojimo tvarka

Ataskaitų rinkiniai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

35 straipsnis. Atsakomybė už ataskaitų rinkinių sudarymą, pateikimą ir paskelbimą laiku

1. Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Už viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinių sudarymą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Už konsoliduotųjų ataskaitų sudarymą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako jas parengusio viešojo sektoriaus subjekto vadovas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

2. Pagal šį įstatymą viešojo sektoriaus subjektas rengia, teikia ir skelbia 2010 metų ir vėlesnių metų ataskaitų rinkinius. Pirmą kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą, palyginamųjų praėjusių finansinių metų skaičių pateikti neprivaloma. Finansų ministerijos nustatyti viešojo sektoriaus subjektai turi teisę rengti 2008 ir (arba) 2009 metų ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą. Šie subjektai taip pat rengia ir teikia biudžeto vykdymo ataskaitas valstybės ir savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitoms rengti Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

3. Pagal šį įstatymą rengiamos 2010 metų ir vėlesnių metų metinės viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosios ataskaitos, įskaitant valstybės, savivaldybių, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotąsias ataskaitas.

4. Pagal šį įstatymą sudaromi 2012 metų ir vėlesnių metų metiniai nacionaliniai ataskaitų rinkiniai.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

37 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2009 m. sausio 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 


 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

 

______________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2008-12-01)

                  autrap@lrs.lt