Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2016-03-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 120-6155, i. k. 110203NISAK0001-280

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL naujų buitinių vARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ SUTARČIŲ standartinių SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 6 d. Nr. 1-280

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 7 straipsnio 5 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-62, 2013-03-18, Žin., 2013, Nr. 29-1432 (2013-03-20), i. k. 113203NISAK00001-62

 

tvirtinu Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1-62

 

NAUJŲ BUITINIŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarčių su buitiniais vartotojais (toliau – sutartis) sudarymą, įsigaliojimą, nutraukimą, elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos teikimo tvarką ir sąlygas, atsiskaitymo už šią paslaugą tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, skundų ar prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ir nutraukimo sąlygas ir tvarką.

2. Skirstomųjų tinklų operatoriui gavus buitinio vartotojo prašymą, skirstomųjų tinklų operatorius prijungia buitinio vartotojo elektros įrenginius, esančius skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus ir technines sąlygas.

3. Aprašas privalomas skirstomųjų tinklų operatoriui (toliau – operatorius) ir buitiniams vartotojams, kurie tenkina Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 (Žin., 2012, Nr. 82-4279), (toliau – Prijungimo aprašas) 6 punkto nuostatą.

4. Vadovaudamasis Aprašu, operatorius parengia sutartį, kurioje privalo būti įtrauktos Aprašu nustatytos sutarties sąlygos. Sutartyje, be Aprašu nustatytų sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) (toliau – Elektros energetikos įstatymas), Prijungimo aprašui, Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikai, patvirtintai Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 (Žin., 2011, Nr. 101-4777; 2012, Nr. 108-5510) (toliau – Metodika), ir kitiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurios pablogintų buitinio vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

5. Sutartimi neaptarti sutarties šalių tarpusavio santykiai yra reglamentuojami Elektros energetikos įstatymu, Prijungimo aprašu ir kitais teisės aktais.

6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Buitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimo atvejis suprantamas taip, kaip jis aiškinamas Prijungimo apraše.

 

II. SUTARties ŠALYS, SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

7. Operatorius pagal buitinio vartotojo pateiktą prašymą parengia ir pateikia buitiniam vartotojui (toliau – vartotojas) sutarties projektą Prijungimo apraše nustatyta tvarka ir terminais.

8. Sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys ir jų rekvizitai:

8.1. operatorius (pavadinimas, įmonės kodas, buveinė, kontaktinė informacija (operatoriaus ar jo padalinio susirašinėjimo ir buveinės adresas, telefono numeris pasiteirauti, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto tinklalapio adresas ir kita), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų duomenys;

8.2. vartotojas (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kontaktinė informacija (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas), banko sąskaita).

9. Sutartyje nurodomi vartotojo prijungiamo objekto duomenys (objekto adresas ir kt.) bei kita su prijungimo paslauga susijusi informacija, nurodyta Prijungimo aprašo 28 punkte.

10. Sutartis gali būti sudaroma raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, identifikavus sutartį sudarantį asmenį.

11. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną (jei šalys sutartį pasirašo ne tą pačią dieną, sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja vartotojo pasirašymo dieną), jeigu nenurodoma vėlesnė jos įsigaliojimo data, ir galioja iki visų šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties pasibaigimo kitais Civilinio kodekso, Elektros energetikos įstatymo, Prijungimo aprašo nustatytais pagrindais.

12. Sutartis gali būti nutraukta ar gali būti atsisakoma ją sudaryti Civilinio kodekso, Elektros energetikos įstatymo, Prijungimo aprašo nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

iii. PRIJUNGIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

13. Operatorius atlieka projektavimo darbų, susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie operatoriaus elektros tinklų, organizavimą ir koordinavimą, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka vartotojo elektros įrenginiams prijungti būtinų atlikti elektros įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo darbų projektas (toliau – elektros tinklų projektas) ir sąmata nereikalingi arba vartotojas pageidauja pats parengti elektros tinklų projektą ir sąmatą. Kai vartotojas pageidauja pats parengti elektros tinklų projektą ir sąmatą, vartotojas šį pasirinkimą pažymi raštu, pildydamas paraišką dėl prijungimo sąlygų gavimo, taip pat šis faktas yra įvertinamas sudarant sutartį, apskaičiuojant ir nurodant prijungimo įmoką bei atitinkamai vartotojui vėliau ją sumokant.

Šiuo atveju visi operatoriaus ir vartotojo tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai, susiję su šiame punkte nurodytų dokumentų parengimu ir perdavimu operatoriui, šalių susitarimu gali būti aptariami atskira operatoriaus ir vartotojo sudaroma sutartimi.

Reikalavimai, taikomi paties elektros tinklų projekto parengimui ir perdavimui operatoriui, nustatyti Prijungimo apraše.

14. Sutartyje nurodomas prijungimo paslaugos suteikimo terminas, kuris, jei šalys nesusitaria kitaip, kaip tai numato Prijungimo aprašo 28.1 punktas, negali būti ilgesnis kaip:

14.1. 25 kalendorinės dienos nuo prijungimo įmokos sumokėjimo dienos, kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti elektros tinklų projektas nereikalingas;

14.2. 85 kalendorinės dienos nuo prijungimo įmokos ar atitinkamos jos dalies sumokėjimo dienos, kai reikia suprojektuoti ir įrengti tik įvadinį apskaitos skydą ir nutiesti iki 25 m elektros liniją. Tuo atveju, jei vartotojas pageidauja pats parengti elektros tinklų projektą ir sąmatą, taikomi Prijungimo aprašo 27.2.2 punkte nustatyti terminai.

15. Aprašo 14 punkte numatyti terminai sustabdomi ir prijungimo paslaugos teikimas nepradedamas arba, jei prijungimo paslauga pradėta teikti, prijungimo paslaugos teikimas sustabdomas, esant bent vienai iš šių aplinkybių:

15.1. vartotojas sutartyje nustatytais terminais neįvykdo savo pareigos sumokėti prijungimo įmoką;

15.2. iki prijungimo paslaugos pradžios ar prijungimo paslaugos teikimo metu atsiradus būtinybei operatoriui gauti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus, siekiant tinkamai suteikti prijungimo paslaugą, vartotojas neįvykdo Aprašo 20.3 punkte nustatytos pareigos, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip;

15.3. kai operatoriaus organizuojamų rangovo, atliksiančio prijungimo paslaugos darbus, įskaitant ir projektavimo darbus, parinkimo procedūrų sąlygos, atliktos procedūros ar rezultatai pirkimo dalyvių ar kitų asmenų įstatymų nustatyta tvarka yra ginčijami teismine ar ikiteismine tvarka ir dėl šios priežasties yra užkertamas kelias prijungimo paslaugos darbams vykdyti. Tokiu atveju termino eiga yra sustabdoma nuo pretenzijos, pranešimo apie ieškinį ir (ar) teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gavimo dienos iki pretenzijos išnagrinėjimo pabaigos ir (ar) galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

15.4. dėl valstybės institucijų pateiktų pastabų, vartotojo prašymų ar dėl kitų nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių prijungimo paslaugos teikimo metu būtina koreguoti elektros tinklų projektą, pagal kurį vykdomi prijungimo paslaugos darbai. Tokiu atveju termino eiga yra sustabdoma nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos iki elektros tinklų projekto korekcijų atlikimo, suderinimo bei reikiamų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų pateikimo dienos;

15.5. kai operatoriui per 3 mėnesius nepavyksta su trečiaisiais asmenimis suderinti elektros tinklų projekto ir (ar) kitos prijungimo paslaugos projektinės dokumentacijos, susitarti dėl būtinų prijungimo paslaugai suteikti servitutų ar kitų trečiųjų asmenų teisių ribojimų nustatymo, taip pat kai prijungimo terminą lemia darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo elektros tinklų projekto specifika ir mastas bei kitos nuo operatoriaus nepriklausančios objektyvios priežastys. Nesusitarus dėl servitutų ar kitų trečiųjų asmenų teisių ribojimų nustatymo, operatorius teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia būtinų prijungimo paslaugai suteikti servitutų ar kitų trečiųjų asmenų teisių ribojimų nustatymo klausimą. Tokiais atvejais prijungimo paslaugos teikimo terminas sustabdomas iki susitarimo dėl servitutų arba kitų trečiųjų asmenų teisių ribojimų sudarymo ir įsigaliojimo ar teismo sprendimo, kuriuo nustatomi tokie servitutai, įsiteisėjimo dienos arba iki elektros tinklų projekto korekcijų atlikimo, suderinimo bei reikiamų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų gavimo dienos.

16. Apie Aprašo 15.1–15.5 punktuose nurodytas aplinkybes operatorius informuoja vartotoją ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo.

17. Vartotojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami, t. y. elektros energija pradedama tiekti, tik tada, kai:

17.1. operatorius yra atlikęs visus reikalingus elektros tinklų įrengimo (rekonstravimo) bei visus kitus darbus, kurie yra būtini vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų, ir teisės aktų nustatyta tvarka yra atliktos statybos užbaigimo procedūros (kai jos yra privalomos pagal teisės aktus) arba sudaromas (pasirašomas) atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas (kai statybos užbaigimo procedūros netaikomos);

17.2. vartotojas yra įrengęs savo elektros įrenginius teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikęs operatoriui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) išduotą aktą-pažymą ar kito kompetentingo asmens, kuriam suteikta tokia teisė, išduotą dokumentą, liudijantį apie vartotojui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, įvykdęs įsipareigojimus, nurodytus Apraše, Prijungimo apraše, sutartyje ir prijungimo sąlygose, visiškai atsiskaitęs su operatoriumi už suteiktas paslaugas, sudaręs su operatoriumi elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, jei vartotojas elektros energiją pirks iš operatoriaus, veikiančio kaip visuomeninis tiekėjas, arba elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, jei vartotojas pirks elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo.

18. Operatorius privalo prijungti vartotojo elektros įrenginius prie savo elektros tinklų ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto akto-pažymos ar kito kompetentingo asmens, kuriam suteikta tokia teisė, išduoto dokumento, liudijančio apie vartotojui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą, pateikimo operatoriui ir kitų sąlygų, nustatytų Aprašo 17 punkte, įvykdymo. Operatorius negali atsisakyti prijungti vartotojo elektros įrenginius prie savo elektros tinklų, jeigu vartotojas įvykdė jam prijungimo paslaugos sutartyje nustatytas prijungimo sąlygas.

19. Vartotojo elektros įrenginiams suteikiama leistinoji naudoti galia, aprūpinimo elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija ir kitos prijungimo sąlygos nurodomos operatoriaus išduotose vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų prijungimo sąlygose ir sutartyje.

 

iV. SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

20. Vartotojas privalo:

20.1. Prijungimo apraše, Apraše bei sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti prijungimo įmoką;

20.2. organizuoti ir koordinuoti vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikalingą vartotojo elektros įrenginių įrengimą ir plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo bei su tuo susijusius darbus, laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų;

20.3. iki prijungimo paslaugos pradžios ar prijungimo paslaugos teikimo metu atsiradus būtinybei operatoriaus prašymu pateikti operatoriui būtiną informaciją ir (ar) dokumentus, kuriais vartotojas disponuoja arba tik jis turi teisę gauti, reikalingus prijungimo paslaugai teikti;

20.4. atlyginti operatoriui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl sutarties nutraukimo vartotojo iniciatyva ar dėl Vartotojo kaltės, taip pat dėl sutartimi, Prijungimo aprašu ir kitais teisės aktais vartotojui nustatytų pareigų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo;

20.5. neperleisti savo teisių ir pareigų pagal sutartį tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško (ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų) operatoriaus informavimo;

20.6. vykdyti kitas Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

21. Vartotojas turi šias teises:

21.1. teisės aktų nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti sutartį;

21.2. iki sutarties sudarymo gauti iš operatoriaus informaciją dėl atsiskaitymo už prijungimo paslaugą tvarkos ir terminų;

21.3. pagal operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas teisės aktų nustatyta tvarka pats parengti elektros tinklų projektą ir sąmatą;

21.4. kitas Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

22. Operatorius privalo:

22.1. vadovaudamasis teisės aktais, sudaryti sutartis ir prijungti prie savo elektros tinklų vartotojų elektros įrenginius, esančius veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje;

22.2. organizuoti ir koordinuoti prijungti prie elektros tinklų reikalingą operatoriaus elektros tinklų plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo, taip pat organizuoti ir koordinuoti su tuo susijusius projektavimo ir statybos darbus, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojo elektros įrenginiams prijungti elektros tinklų projektas ir sąmata nereikalingi arba vartotojas pageidauja pats parengti elektros tinklų projektą ir sąmatą;

22.3. atlyginti vartotojui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl sutarties nutraukimo operatoriaus iniciatyva ar dėl operatoriaus kaltės, taip pat sutartimi, Prijungimo aprašu ir kitais teisės aktais operatoriui nustatytų pareigų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo;

22.4. pateikti vartotojui apmokėjimo sąskaitą už prijungimo paslaugą;

22.5. jei sutartyje nurodytas preliminarus prijungimo įmokos dydis, pateikti pažymą apie prijungimo įmokos perskaičiavimą, taip pat, vartotojui pareikalavus, pateikti prijungimo įmokos pagrindimo dokumentus;

22.6. jei šalys susitaria dėl kitos apmokėjimo tvarkos, negu ji nurodyta Prijungimo aprašo 47 punkte, vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų kito termino, negu jis nurodytas Prijungimo aprašo 27 punkte, ar kitų, su prijungimu prie elektros tinklų susijusių, išimčių, parengti sutarties priedą ir jame tai įforminti;

22.7. vartotojo prašymu pateikti vartotojui visą su prijungimo paslaugos vykdymu susijusią informaciją;

22.8. informuoti vartotoją apie prijungimo paslaugos darbų pabaigą;

22.9. vykdyti kitas Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

23. Operatorius turi šias teises:

23.1. nepradėti ir (ar) sustabdyti prijungimo paslaugos teikimą, jei vartotojas sutartyje nustatytais terminais neįvykdo savo pareigos sumokėti prijungimo įmoką;

23.2. kitas Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

 

V. Prijungimo įmoka, jos mokėjimo tvarka ir terminai

 

24. Prijungimo įmoka skaičiuojama vadovaujantis Metodika. Konkrečią prijungimo įmoką vartotojui apskaičiuoja operatorius, kuris teikia prijungimo paslaugą.

25. Sutartyje nurodoma konkreti vartotojo mokėtina prijungimo įmoka ar preliminarus prijungimo įmokos dydis arba prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka tais atvejais, kai prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu nėra galimybės nustatyti prijungimo įmokos dydžio.

26. Kai Prijungimo aprašo 36 punkte nustatytu atveju bendras vartotojų grupes sudaro buitiniai ir ne buitiniai vartotojai (susidaro mišri vartotojų grupė), visi šie kartu besikreipiantys vartotojai yra laikomi vienu naujuoju ne buitiniu vartotoju. Mišrios vartotojų grupės atveju jos sudėtyje esantiems buitiniams vartotojams mokėtinas prijungimo įmokos dalies dydis apskaičiuojamas pagal buitiniams vartotojams nustatytą prijungimo įmokos dydžio apskaičiavimo tvarką.

27. Prijungimo įmoka operatoriui yra sumokama tokia tvarka ir terminais, jei šalys nesusitaria kitaip, kaip tai numato Prijungimo aprašo 48 punktas:

27.1. kai prijungimo įmoka neviršija 28 962 eurų – iki paslaugų teikimo pradžios;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21337

 

27.2. kai prijungimo įmoka yra didesnė kaip 28 962 eurai:

27.2.1. 60 proc. prijungimo įmokos vartotojas sumoka per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo (pasirašymo) dienos;

27.2.2. likusioji prijungimo įmokos dalis yra sumokama per 10 kalendorinių dienų rangovui pabaigus rangos sutartyje nustatytus prijungimo paslaugos darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21337

 

28. Prijungimo įmoka gali būti perskaičiuojama:

28.1. kai sutarties galiojimo metu įgyvendinant elektros tinklų projektą paaiškėja, kad nustatant prijungimo įmoką ne dėl operatoriaus kaltės nėra įvertinti arba yra įvertinti netinkamai duomenys, kurių pagrindu yra apskaičiuojama prijungimo įmoka, ir atitinkamai dėl to padidėja arba sumažėja elektros tinklų projekto įgyvendinimo kaina ir šios aplinkybės turi būti įvertintos apskaičiuojant galutinį prijungimo įmokos dydį;

28.2. kai Operatorius įvykdo viešojo pirkimo procedūras, skirtas išrinkti rangovui, atliksiančiam prijungimo paslaugos darbus, ir paaiškėja, kad geriausią pasiūlymą prijungimo paslaugos ir kitiems su tuo susijusiems darbams atlikti, kuris gali būti pripažintas laimėjusiu, pateikusio rangovo (viešojo pirkimo dalyvio) pasiūlyta darbų atlikimo kaina viršija arba yra mažesnė nei techninio projekto sąmatinė vertė ir ši aplinkybė turi būti įvertinta Metodikoje nustatyta tvarka apskaičiuojant galutinį prijungimo įmokos dydį;

28.3. kai operatorius ir vartotojas sudaro atskirą sutartį dėl projektavimo darbų atlikimo, kurios pagrindu vartotojas pats rengia elektros tinklų projektą bei sąmatą ir vartotojo patirtos bei jam atlygintinos elektros tinklų projekto ir sąmatos rengimo sąnaudos Apraše ir Metodikoje nustatyta tvarka turi būti įvertintos apskaičiuojant galutinį prijungimo įmokos dydį.

29. Paaiškėjus Aprašo 28 punkte nurodytoms aplinkybėms, operatorius per 10 kalendorinių dienų perskaičiuoja prijungimo įmokos dydį ir raštu, nurodydamas prijungimo įmokos perskaičiavimo pagrindą, informuoja vartotoją apie jo papildomai mokėtiną prijungimo įmokos dalį, jei perskaičiuotas prijungimo įmokos dydis yra didesnis nei nurodytas sutartyje, arba vartotojui grąžintiną prijungimo įmokos skirtumą, jei perskaičiuotas prijungimo įmokos dydis yra mažesnis nei nurodytas sutartyje, bei numatomą prijungimo paslaugos teikimo termino pabaigą. Jei prijungimo įmokos dydis iki perskaičiavimo neviršijo 28 962 eurų, vartotojas papildomai mokėtiną sumą sumoka operatoriui arba operatorius apskaičiuotą prijungimo įmokos skirtumą grąžina vartotojui, jei šalys nesusitaria kitaip, iki prijungimo paslaugos teikimo pabaigos. Jei prijungimo įmokos dydis iki perskaičiavimo viršijo 28 962 eurus, vartotojas papildomai mokėtiną sumą sumoka operatoriui arba operatorius apskaičiuotą prijungimo įmokos skirtumą grąžina vartotojui per ne ilgesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą baigus prijungimo paslaugos darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21337

 

30. Prijungimo įmoka mokama į sutarties rekvizituose nurodytą operatoriaus banko sąskaitą arba grąžinama į sutarties rekvizituose nurodytą vartotojo banko sąskaitą, jei šalys nėra raštu pateikusios informacijos apie sutarties rekvizituose nurodytos banko sąskaitos pasikeitimą ir (ar) nėra sutarusios dėl kito atsiskaitymo būdo.

31. Tuo atveju, jei vykdant sutartį kompetentingų valstybės institucijų priimtais sprendimais pakeičiami mokesčių, turinčių įtakos šiai Sutarčiai vykdyti, dydžiai, prijungimo įmoka perskaičiuojama taikant naujus mokesčių dydžius, išskyrus Metodikoje nurodytų prijungimo įkainių pakeitimus, kurie taikomi tiems teisiniams santykiams, kurie atsiranda pagal sutartis, sudarytas po prijungimo įkainių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

 

VI. sutarties šalių ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

 

32. Šalis, nevykdanti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti kitos sutarties šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

33. Dėl operatoriaus ar jo pasitelktų sutartyje nurodytiems darbams atlikti trečiųjų asmenų kaltės per sutartyje numatytą terminą nesuteikus prijungimo paslaugos, operatoriui vartotojo reikalavimu gali būti skaičiuojami iki 0,04 procento nuo sumokėtos prijungimo įmokos dydžio (konkretus delspinigių dydis nustatomas sutartyje) delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.

34. Sutartyje nustatytu terminu vartotojui nesumokėjus prijungimo įmokos, vartotojui operatoriaus reikalavimu gali būti skaičiuojami iki 0,04 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio (konkretus delspinigių dydis nustatomas sutartyje) delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Operatorius raštu informuoja vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

35. Šalys nėra laikomos atsakingomis už netinkamą sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą:

35.1. jei prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

35.2. jei prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai dėl trečiojo asmens, už kurį nei operatorius, nei vartotojas neatsako, veiksmų ar neveikimo (iš anksto nenumatytas elektros tinklų projekto keitimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, susiję su sutarties vykdymu, sutarties vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pasikeitimas, žemės savininkų delsimas ar nesutikimas operatoriaus nustatytomis sąlygomis derinti elektros tinklų projektą, nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo sąlygas), vykdyti elektros tinklų įrengimo darbus, darbų sustabdymas valstybinių institucijų reikalavimu ir kitos aplinkybės, už kurias nei operatorius, nei vartotojas neatsako);

35.3. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

36. Operatorius nėra laikomas atsakingu už netinkamą sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą, jei jis negali tinkamai atlikti savo prievolių dėl vartotojo kaltės ar kitų sąlygų ir (ar) aplinkybių, priklausančių nuo vartotojo. Vartotojas nėra laikomas atsakingu už netinkamą sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą, jei jis negali tinkamai atlikti savo prievolių dėl operatoriaus kaltės ar kitų sąlygų ir (ar) aplinkybių, priklausančių nuo operatoriaus.

37. Kitos šalių atsakomybės sąlygos nurodomos Civiliniame kodekse, Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Prijungimo apraše ir kituose teisės aktuose.

 

ViI. GINČŲ SPRENDIMAS

 

38. Operatorius vartotojo skundus ar prašymus registruoja, nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima operatoriaus nustatyta tvarka.

39. Vartotojo skundus nagrinėja:

39.1. Valstybinė energetikos inspekcija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka – dėl operatoriaus parengtų prijungimo sąlygų energetikos įrenginiams įrengti ir (ar) rekonstruoti atitikties specialiesiems reikalavimams;

39.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka – dėl operatoriaus veiklos ar neveikimo sprendžiant vartotojų įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų klausimus, taip pat vartotojų skundus dėl operatoriaus apskaičiuotų prijungimo įmokų pagrįstumo ir teisingumo;

39.3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

40. Tarp vartotojo ir operatoriaus kilę ginčai, kurių nepavyko išspręsti šalių tarpusavio susitarimu ir (ar) išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme.

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2013 m. kovo 7 d. raštu Nr. 4-2359

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-62, 2013-03-18, Žin., 2013, Nr. 29-1432 (2013-03-20), i. k. 113203NISAK00001-62

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-62, 2013-03-18, Žin., 2013, Nr. 29-1432 (2013-03-20), i. k. 113203NISAK00001-62

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 "Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-345, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21337

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo