Suvestinė redakcija nuo 2018-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 35-1718, i. k. 11322ATISAK000A1-43

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-05:

Nr. A1-715, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19652

 

valstybinės augalininkystės TarnybOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS IR (ARBA) MEDIENOS, SKIRTOS JAI GAMINTI, TERMINĮ APDOROJIMĄ, ŽENKLINIMĄ IR TIEKIMĄ RINKAI, VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 15 d. Nr. A1-43

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“, 10.15, 10.16 papunkčiais ir Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, 26 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašą.

2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiąjį specialistą (patarėją), Fitosanitarijos skyriaus, regioninių skyrių vedėjus.

3. Pavedu Fitosanitarijos skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2013 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A1-43

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A1-715

redakcija)

 

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS IR (ARBA) MEDIENOS, SKIRTOS JAI GAMINTI, TERMINĮ APDOROJIMĄ, ŽENKLINIMĄ IR TIEKIMĄ RINKAI, VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, siekiančių gauti ar turinčių teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą (toliau – MPM) ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, veiklos priežiūros tvarką.

2.       Šiuo tvarkos aprašu privalo vadovautis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės ir Vilniaus regioninių skyrių (toliau – regioniniai skyriai), Fitosanitarijos skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, (toliau – specialistai), ekspertas (-ai), atliekantis (-ys) džiovinimo kamerų techninį vertinimą, fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys gauti ar turintys teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti.

3.       Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakyme Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO SUTEIKTI TEISĘ ŽENKLINTI MPM IR (ARBA) MEDIENĄ, SKIRTĄ JAI GAMINTI, PATEIKIMAS

 

4.       Fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis gauti teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, (toliau – pareiškėjas) turi būti registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau – Fitosanitarinis registras) ir regioniniam skyriui, kurio teritorijoje vykdo ūkinę veiklą, elektroninėmis priemonėmis arba atvykęs į regioninį skyrių pateikti:

4.1.    prašymą suteikti teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti (toliau – prašymas), kurio formą tvirtina Tarnybos direktorius;

4.2.    gamybos vietos schemas, kuriose, priklausomai nuo vykdomos veiklos, pažymėtos vietos, kuriose bus termiškai apdorojama MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, sandėliuojama termiškai apdorota ir paženklinta MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, bei termiškai neapdorota MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, taisymui ir (arba) atnaujinimui skirta ženklinta MPM bei sutaisyta ir (arba) atnaujinta ženklinta MPM. Gamybos vietos schemos turi būti patvirtintos pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašu;

4.3.    valstybės rinkliavos sumokėjimo patvirtinimą už MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, teisės ženklinti pagal Tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą Nr. 15 „Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“ fitosanitarinį tikrinimą ir teisės ženklinti suteikimą, kurios dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458), jei valstybės rinkliavos sumokėjimo nėra galimybės patikrinti elektroninėmis priemonėmis;

4.4.    pareiškėjai, taisantys ir (arba) atnaujinantys ženklintą MPM, gaminantys MPM iš termiškai apdorotos medienos, tačiau patys neatliekantys MPM ir (arba) medienos terminio apdorojimo, privalo pateikti sutarties su fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti ir atliekančiais terminį apdorojimą, kopiją, jei pareiškėjas planuoja pirkti MPM terminio apdorojimo paslaugą.

5. Pareiškėjai, ketinantys atlikti MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti terminį apdorojimą, turi turėti džiovinimo kameras, kurios atitinka taisyklių 10 punkto reikalavimus, ir iki regioninio skyriaus specialisto paskirtos džiovinimo kamerų techninio vertinimo dienos sumokėti už džiovinimo kamerų techninio vertinimo paslaugą. Pareiškėjui nesumokėjus už džiovinimų kamerų techninio vertinimo paslaugą, džiovinimo kamerų techninis vertinimas neatliekamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

6. Prašymas turi būti užpildytas didžiosiomis raidėmis, įskaitomai, be taisymų ir be pabraukimų, raidės ir skaičiai surašomi tik į jiems skirtas vietas.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKSMAI PRIEŠ SUTEIKIANT TEISĘ ŽENKLINTI MPM IR (ARBA) MEDIENĄ, SKIRTĄ JAI GAMINTI

 

7. Gautas prašymas registruojamas regioniniame skyriuje gautų dokumentų registre. Regioninio skyriaus specialistas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir reikiamų dokumentų gavimo dienos, patikrina, ar pareiškėjas:

7.1. įregistruotas Fitosanitariniame registre;

7.2. prašyme pateikė visą būtiną informaciją;

7.3. pateikė gamybos vietos schemas su įgalioto asmens patvirtinu parašu;

7.4. sumokėjo nustatytą valstybės rinkliavą;

7.5. pateikė sutarties su fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir atliekančiais terminį apdorojimą, kopiją, jei pareiškėjas planuoja pirkti MPM terminio apdorojimo paslaugą.

8. Jei pareiškėjas neįregistruotas Fitosanitariniame registre ir (arba) pateikė neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba ne visus reikiamus tvarkos aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus, regioninio skyriaus specialistas rengia pranešimą, kuriame nustato ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti ar pateiktai informacijai patikslinti, ir apie tai elektroninėmis priemonėmis informuoja pareiškėją. Per nustatytą terminą nepateikus tinkamai įforminto prašymo ar tvarkos aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų, prašymas netenkinamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

9. Jei pareiškėjas įregistruotas Fitosanitariniame registre ir pateikė tinkamai įformintą prašymą bei visus reikiamus tvarkos aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus, regioninio skyriaus specialistas:

9.1. kai pareiškėjas pats nevykdo MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, suderina su pareiškėju fitosanitarinio tikrinimo datą, kuri negali būti vėlesnė nei 15 darbo dienų nuo tinkamai įforminto prašymo ir kitų reikiamų dokumentų pateikimo;

9.2. kai pareiškėjas pats vykdo MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, suderina su pareiškėju fitosanitarinio tikrinimo ir džiovinimo kamerų techninio vertinimo datą, kuri negali būti vėlesnė nei 15 darbo dienų nuo tinkamai įforminto prašymo ir kitų reikiamų dokumentų pateikimo, bei privalo informuoti ekspertą apie paskirtą džiovinimo kamerų techninio vertinimo datą.

10. Regioninio skyriaus specialistas, atlikdamas pareiškėjo, turinčio džiovinimo kameras, fitosanitarinį tikrinimą, tikrina:

10.1. ar vietos, kuriose bus termiškai apdorojama MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, bei termiškai apdorotos ir paženklintos MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, ir termiškai neapdorotos MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, taisymui ir (arba) atnaujinimui skirtos paženklintos MPM bei sutaisytos ir (arba) atnaujintos paženklintos MPM (jei pareiškėjas taiso ir (arba) atnaujina MPM) sandėliavimo vietos yra aiškiai (matomoje vietoje, įskaitomai) pažymėtos gamybos vietoje;

10.2. ar pateiktos gamybos vietos schemos atitinka esamą faktinę gamybos vietą (nustatęs, kad gamybos vieta atitinka nurodytą schemoje, regioninio skyriaus specialistas tvirtina ją nurodydamas pareigas, vardą pavardę, datą ir pasirašydamas);

10.3. ar yra įrengta kompiuterinė duomenų fiksavimo sistema, duomenis įrašanti bent į dvi skirtingas laikmenas (kompiuterinę ir spausdintą), kuriose įmanoma duomenis kaupti ir saugoti ne trumpiau kaip 2 metus (atliekant medienos terminį apdorojimą, duomenys turi būti fiksuojami ne rečiau kas 30 minučių); 

10.4. ar džiovinimo kameros yra sunumeruotos, jei jų yra daugiau nei viena.

11. Regioninio skyriaus specialistas, atlikdamas pareiškėjo, neturinčio džiovinimo kamerų, fitosanitarinį tikrinimą, tikrina:

11.1. ar termiškai apdorotos ir paženklintos MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, ir termiškai neapdorotos MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, taisymui ir (arba) atnaujinimui skirtos paženklintos MPM bei sutaisytos ir (arba) atnaujintos paženklintos MPM (jei pareiškėjas taiso ir (arba) atnaujina MPM) sandėliavimo vietos yra aiškiai (matomoje vietoje, įskaitomai) pažymėtos gamybos vietoje;

11.2. ar pateiktos gamybos vietos schemos atitinka esamą faktinę gamybos vietą (nustatęs, kad gamybos vieta atitinka nurodytą schemoje, regioninio skyriaus specialistas tvirtina ją nurodydamas pareigas, vardą pavardę, datą ir pasirašydamas).

12. Ekspertas pareiškėjo gamybos vietoje, dalyvaujant regioninio skyriaus specialistui, patikrina, ar džiovinimo kameros atitinka džiovinimo kameroms keliamus techninius reikalavimus, nustatytus taisyklių 2 priede, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po džiovinimo kamerų techninio vertinimo surašo džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaitą, kurios formos pavyzdys nurodytas tvarkos aprašo priede, ir džiovinimo kamerų techninio vertinimo aprašomąją dalį (toliau – ataskaita), su ataskaita pasirašytinai supažindina pareiškėją. Supažindinęs pareiškėją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Tarnybai pateikia ataskaitą, kurioje nurodo:

12.1. ar džiovinimo kameros atitinka taisyklių 2 priedo reikalavimus;

12.2. nustatytus du šalčiausius kiekvienos džiovinimo kameros taškus, kuriuos privalo atvaizduoti pateikiamos ataskaitos schemoje;

12.3. minimalius laiko ir medienos temperatūros režimus dviejuose nurodytuose šalčiausiuose kameros taškuose, kurių turi būti laikomasi, kai yra atliekamas MPM ir (arba) medienos terminis apdorojimas;

12.4. kokią storiausią medieną pareiškėjas gali termiškai apdoroti.

13. Atlikęs tvarkos aprašo 10 punkte nurodytą fitosanitarinį tikrinimą ir tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą džiovinimo kamerų techninį vertinimą bei nustatęs, jog pareiškėjo gamybos vieta atitinka taisyklių ir tvarkos aprašo reikalavimus, regioninio skyriaus specialistas elektroninėmis priemonėmis Fitosanitarijos skyriui išsiunčia pareiškėjo prašymą, parašu patvirtintas gamybos vietos schemas, fitosanitarinio patikrinimo aktą ir ataskaitą.

14. Atlikęs tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą fitosanitarinį tikrinimą bei nustatęs, jog pareiškėjo gamybos vieta atitinka taisyklių ir tvarkos aprašo reikalavimus, regioninio skyriaus specialistas elektroninėmis priemonėmis Fitosanitarijos skyriui išsiunčia pareiškėjo prašymą, parašu patvirtintas gamybos vietos schemas, fitosanitarinio patikrinimo aktą, jei pareiškėjas taiso ir (arba) atnaujina ženklintą MPM, gamina MPM iš termiškai neapdorotos medienos, tačiau pats neatlieka MPM terminio apdorojimo, – tvarkos aprašo 4.4 papunktyje nurodytą sutarties kopiją.

15. Gauti dokumentai nukreipiami Fitosanitarijos skyriaus vedėjui, kuris organizuoja Tarnybos direktoriaus įsakymo rengimą.

16. Fitosanitarijos skyriaus specialistas, remdamasis gautais tvarkos aprašo 13 ar 14 punkte nurodytais dokumentais, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia Tarnybos direktoriaus įsakymą dėl teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, suteikimo.

17. Fitosanitarijos skyriaus specialistas tą pačią dieną, kai buvo pasirašytas direktoriaus įsakymas, paskelbia informaciją Licencijų informacinėje sistemoje (toliau – LIS) ir, siekiant informuoti visuomenę, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įtraukia pareiškėją į Fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, sąrašą (toliau – sąrašas), kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje. Sąraše nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas / fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas).

18.  Tarnybos direktoriui pasirašius įsakymą, regioninio skyriaus specialistas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paštu arba el. paštu su įsakymu supažindiną pareiškėją.

 

IV SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽENKLINTI MPM IR (ARBA) MEDIENĄ, SKIRTĄ JAI GAMINTI, PLANINIS FITOSANITARINIS PATIKRINIMAS

 

19. Per metus turi būti suplanuotas ir atliktas ne mažiau kaip vienas fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, kontrolinis vertinimas, vykdant planinį fitosanitarinį patikrinimą.

20. Regioninio skyriaus specialistas planinio fitosanitarinio patikrinimo metu, atsižvelgdamas į tikrinamo fizinio ar juridinio asmens vykdomą veiklą, tikrina:

20.1. ar terminio apdorojimo procesų duomenys fiksuojami ne rečiau kaip kas 30 minučių ir saugomi bent dviejose laikmenose ne trumpiau kaip 2 metus;

20.2. atsitiktinai pasirinktas medienos terminio apdorojimo procesų temperatūrų kreives ir duomenis;

20.3. ar fizinis ar juridinis asmuo, turintis džiovinimo kameras, turi galiojančias ataskaitas;

20.4. ar džiovinimo kamerose yra tiek medienos temperatūros ir oro temperatūros matavimo zondų, kiek nurodyta taisyklėse, ar jie išdėstyti ataskaitoje nurodytose vietose;

20.5. medienos apdorojimo procesą, į džiovinimo kamerą įdėjus duomenų kaupiklį, kurio temperatūros matavimo zondu Nr. 1 matuojama medienos temperatūra (kaip nurodyta tvarkos aprašo 23.4 papunktyje), o temperatūros matavimo zondu Nr. 2 – džiovinimo kameros oro temperatūra. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po duomenų kaupiklio išėmimo, jis turi būti išsiųstas į Fitosanitarijos skyrių duomenims nuskaityti. Duomenų kaupiklis naudojamas ne rečiau kaip kartą per metus. Fitosanitarijos skyriaus specialistas, gavęs duomenų kaupiklį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo atspausdinti duomenis iš duomenų kaupiklio, patvirtinti juos parašu ir išsiųsti regioniniam skyriui;

20.6. vykdomos veiklos laisvos formos dokumentaciją (priklausomai nuo vykdomos veiklos: termiškai apdorotos MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, pagamintos, sutaisytos ir (arba) atnaujintos MPM realizavimo dokumentus, termiškai apdorotos medienos, taisymui ir (arba) atnaujinimui naudojamos ženklintos MPM įsigijimo dokumentus (pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, įsigytos termiškai apdorotos medienos etiketes arba etikečių informaciją ir kitus įsigijimo, realizavimo dokumentus);

20.7. ar informacija, nurodyta 20.6 papunktyje, ir įsigytos termiškai apdorotos medienos etiketės arba etiketės informacija (jei fizinis arba juridinis asmuo perka MPM terminio apdorojimo paslaugą) saugoma ne mažiau kaip 2 metus;

20.8. ar neapdorota MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, ir termiškai apdorota bei paženklinta MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, taisymui ir (arba) atnaujinimui skirta ženklinta MPM bei sutaisyta ir (arba) atnaujinta ženklinta MPM sandėliuojama atskirai, pažymėtose gamybos vietose;

20.9. ar sunumeruotos džiovinimo kameros, jei jų yra daugiau nei viena;

20.10. ar ant pagamintos ir paženklintos MPM pavieniai žievės likučiai yra mažesni nei 3 cm pločio (neatsižvelgiant į jų ilgį), o atskiro žievės gabalėlio plotas yra ne didesnis kaip 50 cm2;

20.11. ar MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, ženklinimas atitinka fizinio ar juridinio asmens prašyme pateiktą informaciją, ar naudojamas Tarnybos direktoriaus įsakyme fiziniam ar juridiniam asmeniui suteiktas MPM ženklo numeris;

20.12. ar MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, ženklinama laikantis taisyklių reikalavimų.

21. Regioninio skyriaus specialistas, fiziniam ar juridiniam asmeniui pateikus prašymą atlikti kontrolinį džiovinimo kamerų techninį vertinimą, privalo organizuoti džiovinimo kamerų techninį patikrinimą tvarkos aprašo 9.2 papunktyje nustatyta tvarka.

22. Už kiekvieną atliktą planinį fitosanitarinį patikrinimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava, kurios dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458.

 

V SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS VIDAUS KONTROLĖ

 

23. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę ženklinti MPM ir (arbą) medieną, skirtą jai gaminti, bei turintys džiovinimo kameras, privalo:

23.1. paskirti už MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą ir ženklinimą atsakingą asmenį;

23.2. termiškai apdoroti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, tik laikantis eksperto pateiktoje ataskaitoje nurodytų reikalavimų;

23.3. termiškai apdoroti tik tokio storumo (arba plonesnę) medieną, koks nurodytas eksperto pateiktoje ataskaitoje;

23.4. atliekant medienos terminį apdorojimą, medienos temperatūrą matuoti ne arčiau kaip 30 cm nuo sortimento pradžios (1 pav.);

 

1 pav. Medienos temperatūros matavimo zondo įterpimas į medieną.

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.E3443F0B7DCF/content_files/image002.jpg

 

l – plotis

e – storis

d – atstumas nuo sortimento pradžios

p – temperatūros matavimo zondo įterpimo gylis

f – temperatūros matavimo zondo įterpimo aukštis

Temperatūra medienoje matuojama teisingai, kai: p = 1/2l, f = 1/2e, d > 30 cm.

 

23.5. atliekant pagamintos MPM fitosanitarinį terminį apdorojimą, matuoti medinės kaladėlės temperatūrą, išvengiant temperatūros matavimo zondo kontakto su vinimis (2 ir 3 pav.):

 

2 pav. Medienos temperatūros matavimo zondo įterpimas į medinę kaladėlę.

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.E3443F0B7DCF/content_files/image003.jpg

 

3 pav. Medienos temperatūros matavimo zondo įterpimas, kai kaladėlė – presuotos smulkintos medienos blokelis.

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.E3443F0B7DCF/content_files/image004.jpg  

23.6. atlikęs džiovinimo kamerų ar jose esančios įrangos remontą, įsigijęs naują įrangą, susijusią su medienos terminiu apdorojimu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti laisvos formos prašymą regioniniam skyriui dėl džiovinimo kamerų atitikties taisyklių 2 priedo reikalavimams įvertinimo. Po džiovinimo kamerų gedimo ar tobulinimo atlikti terminį apdorojimą draudžiama, iki kol bus pateikta eksperto ataskaita dėl džiovinimo kamerų atitikties nustatytiems reikalavimams;

23.7. ne rečiau kaip kartą per 3 metus nuo paskutinio džiovinimo kamerų techninio įvertinimo, išskyrus atvejus, nurodytus tvarkos aprašo 23.6 papunktyje, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų iki džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaitos pasibaigimo dienos, pateikti laisvos formos prašymą regioniniam skyriui dėl džiovinimo kamerų atitikties taisyklių 2 priedo reikalavimams įvertinimo;

23.8. sandėliuoti neapdorotą MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir termiškai apdorotą ir paženklintą MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, atskirai, gamybos vietose, pažymėtose vadovaujantis tvarkos aprašo 10.1 papunkčiu;

23.9. sunumeruoti džiovinimo kameras, jei jų yra daugiau nei viena;

23.10. įrengti terminio apdorojimo duomenų fiksavimo sistemą, kaip nurodyta taisyklių 10.3 papunktyje;

23.11. bent 2 metus saugoti vykdomos veiklos laisvos formos dokumentaciją, nurodytą tvarkos aprašo 20.6 papunktyje.

24. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę ženklinti MPM ir (arbą) medieną, skirtą jai gaminti, bei gaminantys MPM iš termiškai apdorotos medienos, privalo:

24.1. paskirti už MPM gamybą ir ženklinimą atsakingą asmenį;

24.2. gaminant MPM naudoti tik termiškai apdorotą medieną, kurią įsigyja iš fizinių ar juridinių asmenų, termiškai apdorojančių medieną ir turinčių teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti;

24.3. bent 2 metus saugoti vykdomos veiklos laisvos formos dokumentaciją, nurodytą tvarkos aprašo 20.6 papunktyje, ir įsigytos termiškai apdorotos medienos etiketę arba etiketės informaciją;

24.4. sandėliuoti neapdorotą MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir termiškai apdorotą ir paženklintą MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, atskirai, gamybos vietose, pažymėtose vadovaujantis tvarkos aprašo 11.1 papunkčiu.

25. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę ženklinti MPM ir (arbą) medieną, skirtą jai gaminti, bei taisantys ir (arba) atnaujinantys ženklintą MPM, privalo:

25.1. paskirti už MPM taisymą ir (arba) atnaujinimą ir ženklinimą atsakingą asmenį;

25.2. bent 2 metus saugoti vykdomos veiklos laisvos formos dokumentaciją, nurodytą tvarkos aprašo 20.6 papunktyje, ir termiškai apdorotos medienos etiketę arba etiketės informaciją, jei MPM terminio apdorojimo paslauga yra perkama;

25.3. sandėliuoti taisymui ir (arba) atnaujinimui skirtą paženklintą MPM bei sutaisytą ir (arba) atnaujintą paženklintą MPM atskirai, pažymėtose gamybos vietose;

25.4. taisant ar atnaujinant ženklintą MPM vadovautis taisyklių 23 punkto reikalavimais.

26. Pasikeitus prašyme nurodytiems ženklinimo matmenims ar ženklinimo būdui, fizinis ar juridinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas regioniniam skyriui pateikti laisvos formos raštą, nurodydamas naujo ženklo matmenis ir (arba) ženklinimo būdą, pavyzdį bei datą, nuo kurios pradės ženklinti kitaip, nei nurodyta prašyme. Taip pat turi informuoti, ar bus toliau naudojamas ir ankstesnysis ženklas.

27. MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, turi būti ženklinama Tarnybos direktoriaus įsakyme fiziniam ar juridiniam asmeniui suteiktu MPM ženklo numeriu ir laikantis taisyklėse ir tvarko apraše nustatytų reikalavimų.

28. MPM pagaminimo metai ir mėnuo nurodomi rašant bent du paskutinius metų skaitmenis ir dviženklį mėnesio numerį (4 pav.). Datos rašymo vietą šalia ženklo ir skaičių šriftą pasirenka fizinis ar juridinis asmuo.

 

4 pav. Datos šalia ženklo rašymas.

 

Clipboard02

 

 

VI SKYRIUS

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKSMAI ATLIKUS FITOSANITARINĮ PATIKRINIMĄ

 

29. Specialistai, atlikę fitosanitarinį patikrinimą, surašo fitosanitarinio patikrinimo aktą, kuriame, atsižvelgdami į rezultatus, nurodo:

29.1. veiklą tęsti galima, pažeidimai nenustatyti;

29.2. ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų sustabdyti apdorotos ir ženklintos MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, gamybą, nurodant terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti trūkumai termiškai apdorojant, ženklinant, sandėliuojant MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti;

29.3. sustabdyti apdorotos ir ženklintos MPM ir (arba) medienos realizavimą, kol bus pašalinti ženklinimo trūkumai arba atliktas pakartotinis MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, tinkamas apdorojimas;

29.4. panaikinti teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir išbraukti fizinį ar juridinį asmenį iš sąrašo, jeigu jis nebevykdo veiklos ar per nustatytą laikotarpį nepašalino nustatytų pažeidimų, surašant tarnybinį pranešimą tvarkos aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKSMAI GAVUS RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ AR PAVEDIMĄ

 

30. Gavę fizinio ar juridinio asmens rašytinį prašymą dėl teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, panaikinimo arba po veiklos sustabdymo, nurodyto tvarkos aprašo 29.2–29.3 papunkčiuose, regioninio skyriaus specialistai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi atlikti kontrolinį vertinimą: per neplaninį fitosanitarinį patikrinimą, priklausomai nuo vykdytos veiklos:

30.1. patikrina vykdomos veiklos dokumentaciją, kaip nurodyta tvarkos aprašo 20.6 papunktyje;

30.2. patikrina kauptus MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo grafikus;

30.3. užfiksuoja pagamintos produkcijos kiekius;

30.4. užfiksuoja likusius nerealizuotus produkcijos kiekius;

31. Atlikę tvarkos aprašo 30 punkte nurodytą fitosanitarinį patikrinimą, regioninio skyriaus specialistai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas surašo tarnybinį pranešimą dėl teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, panaikinimo ir fizinio ar juridinio asmens išbraukimo iš sąrašo, prie kurio prideda fitosanitarinio patikrinimo aktą ir fizinio ar juridinio asmens prašymą dėl teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, panaikinimo, jei teisė ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, panaikinama ūkio subjekto prašymu.

32. Tarnybinis pranešimas nukreipiamas Fitosanitarijos skyriaus vedėjui.

33. Fitosanitarijos skyriaus specialistas, remdamasis gautu pranešimu, nurodytu tvarkos aprašo 31 punkte, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia direktoriaus įsakymą dėl teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, panaikinimo ir fizinio ar juridinio asmens išbraukimo iš sąrašo.

34. Tarnybos direktoriui pasirašius įsakymą dėl teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, panaikinimo, regioninio skyriaus specialistas paštu arba el. paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas su įsakymu supažindina fizinį ar juridinį asmenį. Fitosanitarijos skyriaus specialistas tą pačią dieną, kada buvo pasirašytas direktoriaus įsakymas, atnaujina duomenis LIS ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išbraukia fizinį ar juridinį asmenį iš sąrašo Tarnybos interneto svetainėje.

35. Gavę pavedimą atlikti fizinio ar juridinio asmens veiklos neplaninį fitosanitarinį patikrinimą, specialistai turi atlikti patikrinimą, laikydamiesi tvarkos aprašo IV skyriuje nustatytos tvarkos.

36. Už kiekvieną atliktą neplaninį fitosanitarinį patikrinimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava, kurios dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458, išskyrus atvejus, kai fizinis ar juridinis asmuo pats kreipiasi su rašytiniu prašymu dėl teisės ženklinti atsisakymo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Asmenys, pažeidę šio tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-715, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19652

 

 

Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių

medinės pakavimo medžiagos ir (arba)

medienos, skirtos jai gaminti, apdorojimo,

ženklinimo ir tiekimo rinkai veiklos priežiūros

tvarkos aprašo

priedas

 

(Džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

DŽIOVINIMO KAMERŲ TECHNINIO VERTINIMO ATASKAITA

 

20___m. ________________d. Nr. _______

_______________

(vieta)

 

Ekspertas (-ai) ________________________________________________________,

(vardas (-ai) / pavardė (-ės))

 

veikiantis (-ys) pagal _______________ Džiovinimo kameroms keliamų techninių reikalavimų

(data)

vertinimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr._____, atliko ūkio subjekto, kurio duomenys

yra šie: ____________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

džiovinimo kamerų, esančių ____________________________________________________,

(gamybos vietos, kurioje yra džiovinimo kameros, adresas)

techninį vertinimą dėl atitikimo keliamiems techniniams reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, ir nustatė, kad:

▪ džiovinimo kameroje Nr. ____ galima atlikti terminį apdorojimą MPM ir (arba) medienai iki _____ mm storio, kai nustatytuose šalčiausiuose džiovinimo kameros taškuose medienos temperatūra pasiekia ____° C ir išlaikoma nepertraukiamu režimu ne trumpiau kaip _____ min.

PRIDEDAMA. Džiovinimo kamerų techninio vertinimo atlikimo aprašomoji dalis, ___lapai (‑ų).

 

Patikrinimą atlikęs ekspertas (-ai):

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

Dalyvavę asmenys:

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Formos pakeitimai:

Nr. A1-684, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18853

Nr. A1-715, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19652

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-684, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18853

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A1-43 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašo ir Džiovinimo kamerų patikrinimo akto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-715, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19652

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A1-43 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašo ir Džiovinimo kamerų patikrinimo akto patvirtinimo“ pakeitimo