Suvestinė redakcija nuo 2014-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 14-685, i. k. 113301MISAK000D1-64

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BalandžIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. 184 „DĖL atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 29 d. Nr. D1-64

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 184 „Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2009, Nr. 95-4051, Nr. 113-4832; 2010, Nr. 6-251, Nr. 110-5646; 2011, Nr. 16-763; 2012, Nr. 3-80) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURINČIŲ TEISĘ išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 3425 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2012, Nr. 76-3948) 1.8.1 punktu,

tvirtinu Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Nustatau, kad atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo įtraukti į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, ir iki šio laiko iš šio sąrašo neišbraukti, ir norintys būti įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas), Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) iki 2013 m. kovo 1 d.:

2.1. atliekų naudotojai (perdirbėjai) turi pateikti prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad:

2.1.1. pagal tarptautinių ir (ar) nacionalinių standartų reikalavimus technologinio proceso metu iš gaminių ar pakuočių atliekų pagamina produktą, kuris turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams ir žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010 iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1) (toliau – produktas);

2.1.2. savo teritorijoje, kurioje vykdomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas (perdirbimas), turi įrengtą svėrimo įrenginį su galiojančiu metrologinės patikros sertifikatu;

2.2. atliekų eksportuotojai turi pateikti prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą ir:

2.2.1. atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – Gavėjas), kurioje nurodytas šio Gavėjo naudojamų (perdirbamų) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

2.2.2. dokumentą, įrodantį, kad teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, yra svėrimo įrenginys su galiojančiu metrologinės patikros sertifikatu arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.

3. P a v e d u AAA, gavus 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytus dokumentus, per 7 darbo dienas juos patikrinti ir įsitikinus, kad atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas gali būti įrašytas į Tvarkytojų sąrašą, parengti jį ir patvirtintą AAA direktoriaus įsakymu paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.

4. Nustatau, kad:

4.1. apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai ir (ar) eksportuotojai, kurie šio įsakymo 2 ir 3 punktų nustatyta tvarka 2013 m. kovo 1 d. neįrašyti į Tvarkytojų sąrašą, po šio termino į Tvarkytojų sąrašą gali būti įrašomi šiuo įsakymu patvirtinto Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka;

4.2. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, ir (ar) surinkėjai, kurie atitinka šiuo įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus ir iki 2014 m. sausio 30 d. įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, už atliekų kiekį, panaudotą (perdirbtą) nuo 2013 m. sausio 1 d., turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013 m. laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

Nr. D1-15, 2014-01-06, paskelbta TAR 2014-01-15, i. k. 2014-00194

 

4.3. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, ir gaminių atliekų naudotojai (perdirbėjai), atliekantys gaminių atliekų pradinį apdorojimą ir jų sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantys teisėtai veikiantiems tokių atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams pagal turimas su jais sutartis dėl gaminių atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į valstybes nares ir kurie gali patvirtinti, kad iš tų atliekų buvo pagamintas produktas, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 5.1 punkte, kurie atitinka šiuo įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus ir iki 2014 m. sausio 30 d. įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, už atliekų kiekį, panaudotą (perdirbtą) nuo 2013 m. birželio 1 d., turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013 m. laikotarpį;

Papildyta punktu:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-15, 2014-01-06, paskelbta TAR 2014-01-15, i. k. 2014-00194

 

4.4. įsigaliojus Europos Sąjungos teisės aktui, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, atitinkamų atliekų naudotojai (perdirbėjai), jau įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, turi imtis visų būtinų priemonių, kad nuo minėto Europos Sąjungos teisės akto taikymo dienos naudojimas (perdirbimas) būtų atliekamas vadovaujantis minėtu Europos Sąjungos teisės aktu, ir iki taikymo dienos pateikti AAA tai įrodančius dokumentus;

Papildyta punktu:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

4.5. produktą, kuriam taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, gaminantys atliekų naudotojai (perdirbėjai), kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo įrašyti į Tvarkytojų sąrašą ir iki šio laiko neišbraukti, dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 5.1.1 punkte, AAA turi pateikti iki 2013 m. gruodžio 1 d. AAA per 7 darbo dienas patikrina dokumentus ir priima sprendimą, ar atliekų perdirbėjas atitinka reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-64

redakcija)

 

TURINČIŲ TEISĘ išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus atliekų tvarkytojams, kurie surenka ir (ar) naudoja (perdirba) ir (ar) eksportuotoja gaminių ir (ar) pakuočių atliekas (toliau – Tvarkytojas) įrašant juos į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas), Tvarkytojų sąrašo sudarymo, Tvarkytojų sąrašo duomenų pakeitimo, įspėjimo ir išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. alyvos atliekų naudojimas – veikla, apimant R1 ir (ar) R9 atliekų naudojimo veiklas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), 4 priedo 2 lentelę;

2.2. gaminių atliekų, išskyrus alyvos atliekų, naudojimas – veikla, apimanti po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų perdirbimą (R3, R4, R5 atliekų naudojimo veiklos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę) ir (ar) jų naudojimą energijai gauti (R1 atliekų naudojimo veikla pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę);

2.3. gaminių atliekų, išskyrus alyvos atliekų, pradinis apdorojimas – veikla, apimanti R12 ir S5 atliekų naudojimo veiklas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, 4 priedo 2 ir 3 lenteles;

2.4. gaminių atliekų sutvarkymas – gaminių atliekų surinkimas, pradinis apdorojimas ir po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų naudojimas arba gaminių atliekų surinkimas, pradinis apdorojimas ir po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų eksportas arba gaminių atliekų surinkimas ir eksportas;

2.5. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportas veikla, apimanti po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų ir (ar) produktų išvežimą panaudoti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes, neapdorotų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimą panaudoti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes;

2.6. licencija – pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 2004, Nr. 18-552), reikalavimus išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija;

2.7. pakuočių atliekų naudojimas – veikla, apimanti pakuočių atliekų naudojimą (R3, R4, R5 atliekų naudojimo veiklos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę) ir (ar) naudojimą energijai gauti (R1 atliekų naudojimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę);

2.8. pakuočių atliekų sutvarkymas – pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba pakuočių atliekų surinkimas ir naudojimas energijai gauti, arba pakuočių atliekų surinkimas ir eksportas.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) vartojamas sąvokas.

 

II. tvarkytojų SĄRAŠO SUDARYMAS

 

4. Tvarkytojas, atitinkantis jam taikomus Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2, 3 ir (ar) 4 dalyse nustatytus reikalavimus ir pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą, registruotu laišku, per pašto kurjerį, asmeniškai arba elektroniniu paštu pristato Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) užpildytą Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą (toliau – Prašymas).

5. Atliekų naudotojas (perdirbėjas) kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

5.1. dokumentus, įrodančius, kad pagal tarptautinių ir (ar) nacionalinių standartų reikalavimus technologinio proceso metu iš gaminių ar pakuočių atliekų pagamina produktą, kuris turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams ir žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010 iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1);

5.2. savo teritorijoje, kurioje vykdomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas (perdirbimas), turimo ir įrengto svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.

6. Atliekų eksportuotojas kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

6.1. dokumentą, patvirtinantį, kad pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) nustatytus reikalavimus turi teisę išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

6.2. atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – Gavėjas), kurioje nurodytas šio Gavėjo naudojamų (perdirbamų) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

6.3. valstybėse narėse Gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštišką patvirtinimą, kad Gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba Gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

6.4. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.

7. Atliekų surinkėjas kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

7.1. sutarties (-ių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surenkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as) arba sutarties su atliekų surinkimą iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų organizuojančiu asmeniu kopiją;

7.2. sutarties (-ių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar atliekų eksportuotojais dėl surinktų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as);

7.3. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos naudoti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.

8. Gavusi šio Tvarkos aprašo 4 ir 5, 6 ar 7 punktuose nurodytus dokumentus, AAA per 10 darbo dienų patikrina, ar Tvarkytojas tinkamai pateikė visus reikalaujamus dokumentus, ar pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus.

9. AAA, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus, teikia juos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio veiklos teritorijoje Tvarkytojas vykdo veiklą, per 7 darbo dienas patikrinti, ar:

9.1. atliekų naudotojas (perdirbėjas):

9.1.1. vykdo veiklą laikydamasis taršos integruotos prevencijos kontrolės leidime nustatytų reikalavimų;

9.1.2. tvarko atliekų apskaitą;

9.1.3. savo teritorijoje, kurioje vykdomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas (perdirbimas), turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą, turintį svėrimo įrenginį;

9.2. atliekų eksportuotojas:

9.2.1. tvarko atliekų apskaitą;

9.2.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą, turintį svėrimo įrenginį;

9.3. atliekų surinkėjas:

9.3.1. tvarko atliekų apskaitą;

9.3.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos naudoti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą, turintį svėrimo įrenginį.

10. Kai AAA gauna iš RAAD informaciją, kad Tvarkytojas atitinka Tvarkos aprašo 9.1 ir (ar) 9.2 ir (ar) 9.3 punktuose nustatytus reikalavimus:

10.1. per 5 darbo dienas AAA direktorius priima įsakymą dėl Tvarkytojo įrašymo į Tvarkytojų sąrašą ir (ar) dėl Tvarkytojų sąraše esančių Tvarkytojo duomenų patikslinimo;

10.2. AAA direktoriaus įsakymai, nurodyti 10.1 punkte, skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.

11. Tvarkytojas laikomas įtrauktu į Tvarkytojų sąrašą kitą dieną nuo AAA direktoriaus įsakymo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

12. AAA, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai neatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, arba gavusi informaciją iš RAAD, kad Tvarkytojas neatitinka Tvarkos aprašo 9.1, 9.2, 9.3 punktuose nustatytų reikalavimų, raštu informuoja dokumentus pateikusį Tvarkytoją dėl neatitikimo Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir nurodo konkrečius trūkumus.

13. Atliekų Tvarkytojas, pašalinęs AAA nurodytus trūkumus, gali iš naujo pateikti užpildytą Prašymą pagal šiame Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

14. Į Tvarkytojų sąrašą įrašytas Tvarkytojas, pasikeitus jo duomenims, nurodytiems Prašyme, privalo per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo datos apie tai raštu informuoti AAA (išskyrus atvejus, kai pasikeitė duomenys apie Tvarkytojo vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas). Pasikeitus atliekų Gavėjui ir (ar) svėrimo paslaugas teikiančiai įmonei, privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

15. Pasikeitus į Tvarkytojų sąrašą įrašyto Tvarkytojo Prašyme nurodytiems duomenims apie vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi pateikti naują Prašymą.

 

III. įspėjimas apie galimą išbraukimą iš tvarkytojų sąrašo ir IŠBRAUKIMAS IŠ tvarkytojų SĄRAŠO

 

16. Apie Tvarkytoją, kuris išrašė gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą (-us) (toliau – Įrodantis dokumentas) pažeisdamas Įrodančių dokumentų išrašymą reglamentuojančius teisės aktus arba nebeatitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2-4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba tinkamai nevykdo Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 5-8 dalyse nustatytų pareigų, arba pateikė melagingus duomenis ir (ar) dokumentus, RAAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja AAA.

17. AAA, gavusi informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 16 punkte, įvertina, ar pažeidimas mažareikšmis ir Tvarkytojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo.

18. AAA direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima įsakymą dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo, kuris skelbiamas AAA interneto svetainėje http://gamta.lt ir apie tai, AAA nurodydama nustatytas priežastis ir terminą, ne ilgesnį negu vieneri metai, priežasčių pašalinimui, per 3 darbo dienas informuoja Tvarkytoją.

19. Įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo panaikinamas AAA direktoriaus įsakymu, jei per įspėjime nurodytą terminą pašalinami nurodyti pažeidimai ir AAA pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai (išrašytų Įrodančių dokumentų anuliavimą ir įmonių, kurioms buvo išrašyti ir anuliuoti Įrodantys dokumentai, informavimą įrodantys dokumentai, sutartys ir kiti dokumentai). AAA direktoriaus įsakymai dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą panaikinimo skelbiami AAA interneto svetainėje http://gamta.lt ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas Tvarkytojas.

20. Tvarkytojas išbraukiamas iš Tvarkytojų sąrašo:

20.1. panaikinus jo registraciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre;

20.2. kai netenka leidimo tai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai, kurią vykdant suteikta teisė išrašyti Įrodančius dokumentus;

20.3. kai netenka licencijos tų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai, už kurių surinkimą, naudojimą ar eksportavimą suteikta teisė išrašyti Įrodančius dokumentus;

20.4. kai nustatoma, kad Tvarkytojas vienerius metus ar daugiau nevykdo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ar eksporto veiklos;

20.5. kai yra Tvarkytojo prašymas jį išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo;

20.6. Tvarkytoją likvidavus;

20.7. kai įspėjus apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo per nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs;

20.8. jei Tvarkytojas buvo įspėtas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo 3 kartus per dvejus pastaruosius metus;

20.9. paaiškėjus, kad Tvarkytojas pateikė melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus.

21. Tvarkos aprašo 20.1–20.3, 20.7 punktuose nurodytais pagrindais iš Tvarkytojų sąrašo išbrauktas ir Tvarkos aprašo 4–7 punktų reikalavimus atitinkantis Tvarkytojas, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, į Tvarkytojų sąrašą iš naujo gali būti įrašomas, jei pašalina nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ir pateikia pažeidimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus.

22. Kai nustatomas Tvarkos aprašo 20.8–20.9 punktų pažeidimas, Tvarkytojas prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą gali pateikti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo AAA direktoriaus įsakymo išbraukti jį iš Tvarkytojų sąrašo įsigaliojimo dienos.

23. RAAD, nustatęs šio Tvarkos aprašo 20.1, 20.2, 20.4–20.6, 20.9 punktuose nurodytą (-us) pagrindą (-us), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja AAA ir nurodo Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo pagrindą (-us).

24. AAA, gavusi Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją, įvertina gautus dokumentus ir nurodytą (-us) Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo pagrindą (-us).

25. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos arba Tvarkos aprašo 20.7–20.8 punktų nustatytais atvejais AAA direktoriaus įsakymu išbraukia iš Tvarkytojų sąrašo.

26. Direktoriaus įsakymai, nurodyti Tvarkos aprašo 25 punkte, skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.

27. Tvarkytojas laikomas išbrauktu iš Tvarkytojų sąrašo kitą dieną nuo direktoriaus įsakymo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo įrašyti atliekų tvarkytoją į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens buveinės adresas, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

 

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI atliekų NAUDOTOJĄ (PERDIRBĖJĄ), EKSPORTUOTOJĄ, SURINKĖJĄ (TOLIAU – tvarkytojAS) Į turinčių

(pabraukti tinkamą)

teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠĄ

 

___________________ Nr._________

(data)

 

Tvarkytojo tvarkomų atliekų pavadinimas

Tvarkytojo vykdoma atliekų tvarkymo veikla*

Vietos, kur Tvarkytojas faktiškai vykdo atliekų tvarkymo veiklą, adresas (-ai),

telefono ir fakso Nr., el. p. adresas

Tvarkytojo atliekų surinkimo**, naudojimo planuojami pajėgumai, t/metus/ atliekų gavėjas** ir planuojamas eksportuoti atliekų kiekis, t/metus

Atliekų tvarkytojų valstybės registro identifikacinis kodas ir įregistravimo data

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. ir išdavimo data

Metrologiškai patikrinto svėrimo įrenginio sertifikato išdavimo data ir Nr. / sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu sudarymo ir galiojimo data ir Nr. (nurodyti, su kuo sudaryta sutartis)

Sprendimo leisti vežti atliekas Nr. ir sprendimo galiojimo terminas/ Atliekų surinkėjo sudarytos sutartys su savivaldybėmis

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ir išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

Padangos

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumuliatoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterijos (galvaniniai elementai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektros ir elektroninė įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga popierius)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota pakuotė (kita vyraujanti medžiaga)

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nurodomas atliekų tvarkymo veiklos, kurią vykdant turėtų būti suteikta teisė išrašyti Įrodančius dokumentus, būdas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą.

**Atliekų surinkimo atveju nurodomas atliekų tvarkytojas, su kuriuo atliekų surinkėjas yra sudaręs sutartis /Atliekų eksporto atveju nurodomas gavėjas, su kuriuo sudaryta gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartis.

 

_________________

(Juridinio asmens vadovas)

_________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-15, 2014-01-06, paskelbta TAR 2014-01-15, i. k. 2014-00194

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo